Extra geld voor leraren structureel beschikbaar

Het extra bedrag van 270 miljoen euro voor de arbeidsomstandigheden van leraren in het primair onderwijs is structureel beschikbaar. Dat bevestigt de regering.

In antwoord op vragen uit de Tweede Kamer laat de regering weten dat het extra bedrag van 270 miljoen euro weliswaar wordt genoemd in de begroting voor 2018, maar dat dit niet betekent dat het in de jaren daarna niet meer beschikbaar zal zijn.

‘In de 1e suppletoire begroting van het ministerie van OCW over 2018, die uiterlijk op 1 juni aan de Tweede Kamer wordt aangeboden, zal in de toelichting het structurele karakter van deze maatregel zichtbaar worden gemaakt’, zo meldt de regering.

Besteding extra geld

In de antwoorden staat ook dat het extra geld niet per se besteed hoeft te worden aan een loonsverhoging. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de salarisschalen in te korten, alleen de maximumsalarissen te verhogen of om doorgroeimogelijkheden te verruimen.

Het zijn volgens de regering de sociale partners die met elkaar afspreken waaraan het extra geld wordt besteed. ‘Afspraken over arbeidsvoorwaarden worden gemaakt door sociale partners via het afsluiten van een cao’, zo staat in de antwoorden.

De regering voegt hieraan toe dat de PO-Raad heeft aangeven dat iedere euro die voor salarissen beschikbaar komt naar salarissen zou moeten gaan. ‘Het is dus te verwachten dat sociale partners de 270 miljoen euro inzetten voor salarisverbetering.’

Lees meer…

Nieuwe Arbeidsomstandighedenwet: wat verandert er?

Juridisch adviseur mr. Cécile van der Goot-Koenig van de Helpdesk van VOS/ABB legt uit wat belangrijke wijzigingen zijn in de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet die per 1 juli 2017 ingaat.

Bedrijfsarts

Iedere werknemer krijgt directe toegang tot de bedrijfsarts via een open spreekuur. Dit kan ook als hij (nog) niet ziek zijn. Medewerkers hebben daarnaast recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. In het huidige recht bestaat die mogelijkheid nog niet, maar kan de werknemer wel een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen indien hij het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts. Het recht van een second opinion geldt overigens alleen voor werknemers. Bedrijfsartsen zijn verplicht om een dergelijk verzoek te honoreren.

Basiscontract

Afspraken over de arbodienstverlening worden vastgelegd in een basiscontract arbodienstverlening. Hierin staat in ieder geval het volgende vermeld:

  • Dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek;
  • Op welke manier de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren;
  • Hoe de toegang tot de bedrijfsarts en het overleg met de preventiemedewerker en MR zijn geregeld.
  • Hoe medewerkers gebruik kunnen maken van het recht op een second opinion;
  • Hoe de klachtenprocedures werken;
  • Hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.

Partijen krijgen één jaar de tijd om hun huidige contracten aan de nieuwe voorwaarden aan te passen. Dit betekent dat de basiscontracten op 1 juli 2018 moeten voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Preventie

De medezeggenschapsraad krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie. De bedrijfsarts gaat zich meer richten op preventieve maatregelen. Hij adviseert de werkgever hierover en krijgt in dat kader ook de mogelijkheid om de werkvloer te bezoeken.

Handhaving

De inspectie SZW gaat handhaven op aanwezigheid van het basiscontract. De inhoud van het contract is handhaafbaar gemaakt. Tevens kan er een boete opgelegd worden bij het niet melden van beroepsziekten.

Klik hier voor de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl