Tweede Regeling bekostiging personeel 2018-2019

De Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2018–2019 is gepubliceerd. In de regeling is de ophoging vanwege de kabinetsbijdrage voor de loonbijstelling vanuit de referentiesystematiek 2018 verwerkt. Deze ophoging betreft de hogere cao-salarissen in het primair onderwijs.

Verder betreffen de wijzigingen in de regeling de verwerking van extra geld voor verschillende andere posten:

 • betere arbeidsvoorwaarden (extra verhoging lerarensalarissen);
 • verhoging kleinescholentoeslag;
 • aanpak werkdruk;
 • bezoek aan Rijksmuseum.

Nu zijn alle personele middelen voor het schooljaar 2018-2019 bekend.

In september 2019 zal de definitieve regeling bekostiging 2018-2019 worden gepubliceerd, met daarin de verwerking van de referentiesystematiek voor 2019.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Seminar Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Onze partner BSA BV biedt VOS/ABB-leden 30 euro korting op deelname aan het seminar over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

Mensen die in het openbaar onderwijs werken, vallen nu nog onder het ambtenarenrecht. Met de Wnra komen zij net als werknemers in het bijzonder onderwijs onder het private arbeidsrecht op grond van het Burgerlijk Wetboek te vallen. De nieuwe wet zal waarschijnlijk op 1 januari 2020 in werking treden.

Op het seminar van BNA wordt ingegaan op de Wnra in relatie tot collectieve arbeidsvoorwaarden en cao’s, rechtsbescherming en procesrecht.  Sprekers zijn bijzonder hoogleraar arbeidsrecht Ruben Houweling van de Erasmus Universiteit Rotterdam, juridisch adviseur Ed van der Meer die het boek Het nieuwe ambtenarenrecht heeft geschreven en arbeidsrechtadvocaat Peter van Minnen.

Korting

Deelname kost normaal gesproken 250 euro per persoon, maar leden van VOS/ABB krijgen 30 euro korting en betalen dus 220 euro. Deelnemers aan het seminar krijgen het boek Het nieuwe ambtenarenrecht ter waarde van 49,95 euro.

U kunt zich aanmelden via info@bsabv.nl. Vermeld in uw aanmelding de VOS/ABB-kortingscode 71117.

Wanneer en waar?

Het seminar is op dinsdagmiddag 7 november op een locatie in of bij Den Haag. Nadere informatie over de tijden en de locatie volgt.

Meer informatie over de Wnra

Overzichten financiële arbeidsvoorwaarden

Het ministerie van OCW heeft actuele overzichten gepubliceerd van de financiële arbeidsvoorwaarden in het primair respectievelijk voortgezet onderwijs.

U kunt de overzichten downloaden:

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Nieuwe voorzitter wil vaart achter cao-onderhandelingen

Peter Gortzak, de nieuwe voorzitter van het overleg voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs, wil uiterlijk op 20 juni maatgevende afspraken hebben. Als dat niet lukt, beschouwt hij zijn opdracht als mislukt.

De sociale partners hebben woensdag weer met elkaar geprrat onder het nieuwe voorzitterschap van Gortzak. Er is een strategie uitgezet met als doel zo spoedig mogelijk tot een nieuwe CAO PO te komen.

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) omschrijft het overleg als ‘constructief en hoopgevend’. Er zijn afspraken gemaakt over de voortgang, waarbij Gortzak heeft aangegeven op 20 juni maatgevende afspraken te willen hebben voor een nieuwe cao. Als dat niet lukt, acht hij zijn opdracht mislukt.

Cao-overleg: op belangrijke punten nader tot elkaar

De VO-raad en vakbonden hebben op donderdag 8 april opnieuw met elkaar gesproken over een nieuwe CAO VO. Op dinsdag 15 april wordt verder gepraat.

Op woensdag 12 maart werd het overleg hervat. De VO-raad meldde toen dat ‘ondanks een wederzijdse bereidheid om oplossingen te vinden (…) de verschillen nog te groot zijn om al tot een overeenkomst te kunnen komen’.

Op 27 en 28 maart volgde een tweedaagse bijeenkomst met als doel de onderlinge verschillen te overbruggen. Op 3 april en 8 april is er dus weer gepraat, maar er is nog geen definitief resultaat. Wel zijn de partijen ‘op belangrijke punten nader tot elkaar’ gekomen, zo meldt de VO-raad.

Het eerstvolgende overleg staat gepland voor dinsdag 15 april.

De huidige CAO VO loopt tot 1 augustus 2014.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Overleg vereist voor wijziging arbeidsvoorwaarden

Veranderingen in de arbeidsvoorwaarden voor overheidspersoneel mogen pas tot stand worden gebracht nadat de minister van Binnenlandse Zaken hierover overleg heeft gevoerd met de vakbonden. Dit geldt ook voor wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden voor mensen die in het onderwijs werken. De Helpdesk kreeg hier een vraag over naar aanleiding van de recente actualisering van het overzicht van wetsvoorstellen en jurisprudentie.

In de Regeling overleg Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP-regeling) staat dat regelingen die specifiek betrekking hebben op overheids- en onderwijspersoneel in het algemeen niet tot stand worden gebracht ‘dan nadat daarover door of namens onze minister van Binnenlandse Zaken overleg is gevoerd met de centrales van overheidspersoneel en de overheidswerkgevers of verenigingen van overheidswerkgevers, verenigd in de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid’.

In de regeling staat ook dit: ‘Indien een regeling als bedoeld in het eerste lid betrekking heeft op arbeidsvoorwaardelijke rechten of verplichtingen van individuele ambtenaren dient over een desbetreffend voorstel overeenstemming te worden bereikt.’

Hieruit blijkt inderdaad dat de minister van Binnenlandse Zaken voor veranderingen in de arbeidsvoorwaarden met de vakbonden moet overleggen. Volgens de ROP-regeling is het zelfs zo dat er voor aanpassing van arbeidsvoorwaardelijke rechten overeenstemming nodig is.

Tijdens overleg in de Tweede Kamer op 15 januari jongstleden hebben verschillende partijen de minister van Binnenlandse Zaken erop gewezen dat hij met de vakbonden moet overleggen over het voorstel. Volgens de vakbonden is er – afgezien van een informeel gesprek – geen overleg over het wetsvoorstel geweest. Ze dreigen daarom naar de rechter te stappen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Wijzigingen door decentralisatie arbeidsvoorwaarden

De volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs per 1 januari 2014 betekent dat het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs (BBWO) en het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair onderwijs (BZA) zijn ingetrokken.

Om aansluiting te waarborgen hebben de sociale partners afgesproken deze besluiten om te zetten in regelingen en deze op te nemen in de verlengde CAO PO 2013, die geldt tot 30 juni 2014.

De BBWO is vervangen door de Regeling Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO) en de BZA is vervangen door de Regeling Ziekte en arbeidsongeschiktheid primair onderwijs (ZAPO).

Beide regelingen zijn opgenomen in Bijlage XVI van de verlengde CAO PO 2013. Ook de verwijzingen naar deze regelingen zijn in de verlengde cao tekstueel aangepast.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Nationaal Onderwijsakkoord rond, maar zonder AOb

Het langverwachte Nationaal Onderwijsakkoord is ondertekend. Alle partijen zijn er verheugd over dat er een principeakkoord is bereikt, dat aan de respectievelijke leden zal worden voorgelegd. De handtekening van de Algemene Onderwijsbond (AOb) staat er echter niet onder. De AOb had zich van de onderhandelingstafel teruggetrokken, omdat de grootste onderwijsbond zich niet kon vinden in het handhaven van de nullijn.

‘Overleg met @SanderDekker en @jetbussemaker bij @MinOCW. Laatste puntjes op de i voor het #NatOnderwijsAkkoord’, zo twitterde voorzitter Helen van den Berg afgelopen vrijdag. Een dag daarvoor zei minister Jet Bussemaker van OCW tegen het ANP dat zij met de onderhandelingspartijen ‘heel dicht bij’ een akkoord was. Op maandag is het langverwachte akkoord dan eindelijk ondertekend.

Opmerkelijk is dat de nullijn voor onderwijspersoneel voor het vijfde jaar op rij waarschijnlijk gehandhaafd blijft. Er zijn echter berichten dat de nullijn vanaf 2014 ‘gefaseerd wordt afgebouwd’. Wat er precies gaat gebeuren, wordt waarschijnlijk pas na Prinsjesdag duidelijk.

Het bevroren blijven van de salarissen was voor de AOb voor de zomervakantie reden om uit het overleg te stappen. Later besloot ook de Stichting van het Onderwijs, waarin onder andere de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad vertegenwoordigd zijn, niet meer met het kabinet te praten.

Dat besluit volgde op de bekendmaking door minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën dat er in 2014 voor 6 miljard euro extra moet worden bezuinigd om aan de begrotingseisen van Brussel te kunnen voldoen. Daarmee werd volgens het kabinet de noodzaak van de nullijn bevestigd. Persbureau Novum meldde vorige week dat de VO-raad toch wel weer om de tafel wilde.

In het nu ondertekende principeakkoord staan de volgende afspraken:

 • Er komt een impuls voor de werkgelegenheid in het primair en voortgezet onderwijs, waardoor in 2014 3000 jonge leraren extra een baan kunnen krijgen of behouden;
 • Er komen tijd en geld voor de nascholing van leraren;
 • Het lerarenregister wordt wettelijk verankerd;
 • In 2017 moet gewaarborgd zijn dat iedere onderwijsgevende gekwalificeerd en bevoegd is;
 • De positie van de leraar wordt versterkt, onder andere door een professioneel statuut in het primair en voortgezet onderwijs, waarmee de zeggenschap van onderwijsteams wettelijk wordt geregeld;
 • De werkdruk en de administratieve verplichtingen voor leraren worden verminderd;
 • Er komt een onderzoek naar de administratieve rompslomp in het onderwijs;
 • De invulling van de onderwijstijd in het voortgezet onderwijs wordt flexibeler;
 • De secundaire arbeidsvoorwaarden worden gewijzigd: de BAPO wordt vervangen door een seniorenregeling die bij de huidige tijd past.

Het bereiken van een akkoord was voor het kabinet voorwaarde om, zoals eerder afgesproken, extra in het onderwijs te investeren. De beloofde investeringen van het kabinet lopen op tot een bedrag van 689 miljoen euro.

De AOb meldt vooralsnog geen aanleiding te zien om het akkoord te ondertekenen. Eerst moet de inhoud ervan helemaal duidelijk worden, vindt de grootste onderwijsbond van Nederland. AOb-voorzitter Walter Dresscher stelt dat het kabinet alleen maar met onderwijsgeld schuift en niet met diepte-investeringen komt.