Katern Arbobeleid en veiligheid geheel herzien

Het katern over arbobeleid en veiligheid is herzien. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het vernieuwde katern downloaden.

In de nieuwe uitgave komt onder andere de in 2017 gewijzigde Arbowet aan bod, die nadruk legt op ziekteverzuimpreventie. Maar er is natuurlijk meer beweging op het gebied van arbobeleid en veiligheid. Gezond en veilig werken staat volop in de schijnwerpers. Mensen worden steeds ouder en om sociale voorzieningen in stand te houden, werken we allemaal langer door. Duurzame inzetbaarheid wint daardoor aan belang. Het gericht inzetten van maatregelen in de preventieve sfeer zorgt ervoor dat mensen gemotiveerd blijven.

Het herziene katern is samengesteld door HRM-expert Ivo Israel van VOS/ABB. Het is niet in druk uitgebracht, maar in een eenvoudige printvriendelijke versie.

Als u vragen over arbobeleid en veiligheid heeft, kunt bij VOS/ABB terecht voor advies! Neem daarvoor contact op met de Onderwijsjuristen van VOS/ABB: 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl.

Katern Arbobeleid en veiligheid downloaden

Gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet per 1 juli

Vanaf 1 juli 2017 geldt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet. De gewijzigde wet vergroot onder andere de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening.

Wat verandert er zoal?

  • Werknemers krijgen het recht om een second opinion aan te vragen van een andere bedrijfsarts.
  • Iedere werknemer heeft directe toegang tot de bedrijfsarts via een open spreekuur.
  • Afspraken over arbodienstverlening komen in een ‘basiscontract arbodienstverlening’.
  • De preventiemedewerker moet adviseren en samenwerken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.
  • Het medezeggenschapsorgaan krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.

Op grond van artikel 1.10 van het Arbeidsomstandighedenbesluit geldt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet ook voor het onderwijs.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Te weinig aandacht voor veiligheid in basisscholen

Bijna de helft van de basisschooldirecteuren vindt dat er onvoldoende in veiligheid wordt geïnvesteerd. Dit blijkt uit onderzoek van BHV.nl, dat onder andere cursussen voor bedrijfshulpverlening aanbiedt.

Eén op de drie basisscholen heeft geen preventiemedewerker. Slechts in één op de tien schoolgebouwen is een automatische externe defibrillator (AED) aanwezig. Dat is een apparaat waarmee direct hulp kan worden verleend aan iemand met een hartaanval. Waar zo’n apparaat aanwezig is, wordt er in bijna de helft van de gevallen nooit mee geoefend. Verder blijkt uit het onderzoek dat 40 procent van de basisscholen in de lessen geen aandacht besteedt aan veiligheid.

Positief is dat op bijna alle scholen meerdere bedrijfshulpverleners zijn die trainingen volgen. Ook wordt er in vrijwel alle basisscholen geoefend met een vluchtplan en oefenen ze jaarlijks met een ontruiming. Een EHBO-verbanddoos en brandpreventiemiddelen zijn bijna overal in huis.

Aan het onderzoek hebben ongeveer 300 basisschooldirecteuren meegewerkt.

Katern over arbobeleid en veiligheid
VOS/ABB heeft in september 2011 een herzine online versie van het katern Arbobeleid en Veiligheid uitgebracht. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u dit katern downloaden van het besloten ledengedeelte van deze website.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Nieuw: gratis Arbocatalogus-VO

De Arbocatalogus-VO is de eerste onderwijscatalogus die is getoetst en goedgekeurd door de Arbeidsinspectie. Naast informatie over de arbo-regels en -normen bevat de catalogus praktische oplossingen en hulpmiddelen. Verder staan er praktijkcases in. Dat zijn voorbeelden van oplossingen, bijvoorbeeld voor veiligheid in de lokalen, machineparkbeheer of het werken met preventiemedewerkers. Scholen worden uitgedaagd om eigen praktijkvoorbeelden toe te voegen en ervaringen uit te wisselen. Het gaat dus om een levend document dat scholen zelf continu kunnen aanvullen. De Arbocatalogus-VO is sinds gisteren te vinden op www.arbocatalogus-vo.nl.

Werkgevers-werknemers
Dit product is tot stand gekomen op basis van afspraken tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties in het voortgezet onderwijs over de werkomstandigheden in de scholen. De afspraken zijn inmiddels in de cao VO vastgelegd. De Arbeidsinspectie hanteert de catalogus bij controle op naleving in het voorgezet onderwijs. De ontwikkeling en implementatie van de Arbocatalogus-VO vindt plaats onder de vlag van Arbo-VO, een onafhankelijk advies- en kenniscentrum voor het voortgezet onderwijs.

Veilige praktijklessen
De Arbocatalogus maakt het voor scholen makkelijker om aan wettelijke eisen te voldoen. Bijvoorbeeld in het vmbo: leerlingen zijn geen werknemers, maar moeten in praktijklessen wel leren om veilig te werken, zodat zij dat later in hun beroep als vanzelfsprekend ervaren. In de catalogus staat beschreven hoe praktijkdocenten en de school als organisatie daarin het goede voorbeeld kunnen geven. Ook zijn er nieuwe normen opgenomen voor ventilatie, temperatuur en luchtkwaliteit, zodat leerlingen les krijgen in gezonde en frisse lokalen.