Handreiking Asbest voor scholen en gemeenten

De Handreiking Asbest helpt scholen en gemeenten om op een goede manier om te gaan met hun verantwoordelijkheden op het gebied van asbest.

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor een veilige en gezonde leer- en werkomgeving. Daar hoort bij dat schoolgebouw(en) van vóór 1994 op de eventuele aanwezigheid van het kankerverwekkende asbest moeten worden gecontroleerd. Indien nodig moeten maatregelen worden getroffen in de vorm van een asbestsanering of -beheersplan.

De Handreiking Asbest is samengesteld door de Stichting Ruimte OK, in opdracht van de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Hebt u al asbestinventarisatie laten uitvoeren?

Als één of meer scholen van uw organisatie ten onrechte bekendstaan als ‘asbestverdacht’, kunt u dat online doorgeven aan het Kenniscentrum InfoMil van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

In de Atlas leefomgeving staat van alle schoolgebouwen vermeld of er (mogelijk) asbest in zit verwerkt. In september en oktober heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport onderzoek gedaan naar de stand van zaken. Scholen die in 2011 of 2012 geen informatie hadden verstrekt voor de Atlas Leefomgeving is gevraagd deze informatie alsnog te leveren. Ook is een groot aantal scholen hierover gebeld.

Om te voorkomen dat scholen in de Atlas leefomgeving ten onrechte te boek blijven staan als ‘asbestverdacht’, kunnen zij dat doorgegeven. Schoolbesturen die nog geen asbestinventarisatie hebben laten uitvoeren in hun gebouwen die dateren van vóór 1994, krijgen het dringende advies dit alsnog te laten doen.

Bestuur is verantwoordelijk!
VOS/ABB wijst erop dat schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor gezondheidsaspecten van hun gebouwen. Als blijkt dat iemand als gevolg van asbest in de school ziek is geworden, kan het bestuur ook na vele jaren nog geconfronteerd worden met een forse financiële claim als blijkt dat het bestuur niet heeft laten onderzoeken of het kankerverwekkende materiaal aanwezig was.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Asbest: Thorbecke SG in Zwolle weer open

De havo/vwo-locatie van de openbare Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle is weer open. Afgelopen donderdag werd het gebouw gesloten, omdat er asbest was aangetroffen.

Donderdagochtend werd een rapportage van een asbestinventarisatie gepresenteerd. Daaruit bleek dat er nader onderzoek nodig was, waarvoor de school uit voorzorg dicht moest.

De resultaten van het onderzoek zijn vrijdagmiddag gepresenteerd. Er is alleen in afgesloten ruimten asbest aangetroffen. De lucht blijkt schoon. ‘Dit betekent dat er met betrekking tot asbest op de Thorbecke Scholengemeenschap geen gezondheidsrisico aanwezig is en ook niet geweest is’, meldt de school.

Het personeel en de leerlingen konden maandag weer gewoon naar school.

Inspectie brengt asbestinventarisaties in kaart

Een bericht in Trouw over staatssecretaris Wilma Mansveld van Milieu die de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op ‘lakse’ schoolbesturen zou afsturen als die nog geen asbestinventarisatie hebben laten uitvoeren, geeft een onjuist beeld van de situatie.

Trouw suggereert ten onrechte dat schoolbesturen die nog geen asbestinventarisatie in hun gebouwen van vóór 1994 hebben laten uitvoeren de ILT op hun dak krijgen. Dit strookt niet met de realiteit. Het gaat erom dat de ILT schoolbesturen benadert met de vraag of er asbestinventarisaties zijn uitgevoerd. Met de informatie die uit de vragenronde komt, wordt de Atlas van de leefomgeving geactualiseerd. In deze online atlas kan iedereen zien waar controles zijn geweest op de aanwezigheid van asbest.

Atsma wilde plicht, Mansveld niet meer
In april 2011 kwam er uit de Tweede Kamer een oproep om in alle schoolgebouwen van vóór 1994, toen het kankerverwekkende asbest nog werd gebruikt, een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Die oproep werd overgenomen door de toenmalige CDA-staatssecretaris van Milieu, Joop Atsma.

Uiterlijk in januari jongstleden had er in alle betreffende scholen moeten zijn vastgesteld of er asbest aanwezig was. Uit een enquête die vorig jaar is uitgevoerd, blijkt echter dat toen nog niet de helft was gecontroleerd. In de online Atlas van de Leefomgeving staat een overzicht.

PvdA-staatssecretaris Mansveld liet in maart van dit jaar in een brief aan de Tweede Kamer weten dat schoolbesturen niet wettelijk verplicht worden om in hun gebouwen van vóór 1994 asbestinventarisaties uit te laten voeren. Daarmee brak zij dus met het beleid van het vorige kabinet. De inventarisatieplicht is er overigens wel voorafgaand aan verbouw- of sloopwerkzaamheden.

Mansveld noemde in de brief aan de Kamer ‘een inventarisatieplicht niet het beste instrument om daadwerkelijk alle scholen te doordringen van het belang van voldoende aandacht voor asbest’. Over een jaar bekijkt ze de situatie opnieuw.

Niet verplicht, wel verstandig
Hoewel asbestinventarisaties dus niet wettelijk worden verplicht, benadrukt VOS/ABB dat het verstandig is dergelijke onderzoeken te laten uitvoeren. Dit is niet alleen van belang om voor leerlingen, personeelsleden en andere gebruikers van een schoolgebouw uit te sluiten dat zij gezondheidsrisico’s lopen die verband houden met de eventuele aanwezigheid van asbest, maar ook om te voorkomen dat het bestuur in de toekomst geconfronteerd wordt met juridische claims die hiermee verband houden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Kabinet stelt asbestinventarisaties niet verplicht

Staatssecretaris Wilma Mansveld van Milieu laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat schoolbesturen niet wettelijk verplicht worden om in hun gebouwen van vóór 1994 asbestinventarisaties uit te voeren. Die plicht is er wel voorafgaand aan verbouw- of sloopwerkzaamheden.

In april 2011 kwam er uit de Tweede Kamer een oproep om in alle schoolgebouwen van vóór 1994 een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Die oproep werd overgenomen door de vorige staatssecretaris van Milieu, Joop Atsma. Uiterlijk in januari jongstleden had er in alle betreffende scholen moeten zijn vastgesteld of er asbest aanwezig was. Uit een enquête die vorig jaar is uitgevoerd, blijkt echter dat toen nog niet de helft was gecontroleerd. In de online Atlas van de Leefomgeving staat een overzicht van de actuele situatie.

Uit de brief van staatssecretaris Mansveld wordt duidelijk dat zij een andere koers vaart dan Atsma. Er komt geen wettelijke plicht komt om in alle schoolgebouwen van vóór 1994 een asbestinventarisatie uit te voeren. De staatssecretaris schrijft dat ze tevreden is over het feit dat de helft van de betreffende gebouwen op de aanwezigheid van asbest is geïnventariseerd.

Op basis hiervan concludeert ze dat ‘een inventarisatieplicht niet het beste instrument (is) om daadwerkelijk alle scholen te doordringen van het belang van voldoende aandacht voor asbest’. Over een jaar bekijkt ze de situatie opnieuw.

Hoewel asbestinventarisaties dus niet wettelijk worden verplicht, blijft het verstandig dergelijke onderzoeken te laten uitvoeren. Dit is niet alleen van belang om voor leerlingen, personeelsleden en andere gebruikers van een schoolgebouw uit te sluiten dat zij gezondheidsrisico’s lopen die verband houden met de eventuele aanwezigheid van asbest, maar ook om te voorkomen dat het bestuur in de toekomst geconfronteerd wordt met juridische claims die hiermee verband houden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl