Harde klappen bij herverdeling achterstandsgeld

Er vallen harde klappen bij de definitieve herverdeling van het achterstandsgeld. Dat blijkt uit de bekendmaking van de definitieve bedragen per school. Met name scholen met veel asielzoekerskinderen worden hard geraakt, wat zal leiden tot gedwongen ontslagen.

Er zijn basisscholen die er geld bij krijgen, maar veel andere ontvangen tienduizenden euro’s tot tonnen minder. Er is wel een overgangsregeling van drie jaar, die de klap verzacht voor scholen die moeten inleveren. De bedragen worden in die periode afgebouwd. In het overzicht van herverdeeleffecten is te zien hoeveel elke school volgend schooljaar ontvangt.

Asielscholen hard geraakt

De scholen die het hardst geraakt worden, zijn – zoals eerder werd gevreesd –  scholen met veel asielzoekerskinderen. Dat komt doordat een nieuwe indicator die door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is ontwikkeld, rekening houdt met het opleidingsniveau van de ouders en niet met de afkomst van leerlingen.

Van veel ouders die als asielzoekers in Nederland zijn, is het opleidingsniveau niet bekend, waardoor de kinderen minder zwaar meetellen. Dit probleem is al eerder aangekaart bij onderwijsminister Arie Slob, die toen besloot dat asielzoekerskinderen altijd meetellen voor het onderwijsachterstandenbudget.

Zij krijgen echter geen ‘zwaar gewicht’ meer, maar een gemiddelde achterstandsscore. Dat scheelt veel geld. Diverse schoolbesturen zien hun budget teruglopen met enorme bedragen, die zelfs kunnen oplopen tot ruim vier ton. De gevolgen daarvan zijn groot: gedwongen ontslagen, minder ondersteuning voor de leerlingen en grotere groepen, terwijl de problematiek van de kinderen niet veranderd is.

Dagblad NRC gaat in op de situatie bij enkele schoolbesturen, waaronder Stichting Archipel voor openbaar primair onderwijs in Zutphen en omgeving, die ruim 200.000 euro verliest. Archipel heeft een basisschool met een taalschakelklas, veel kinderen met een migratieachtergrond en sinds 2016 een dependance in het asielzoekerscentrum in Zutphen.

‘Herstel budget voor asielscholen’

De PO-Raad roept de minister met klem op het budget te herstellen, met name voor de scholen met veel nieuwkomersleerlingen. Dat zijn niet alleen asielzoekersscholen, maar ook andere scholen met veel nieuwkomers. De sectororganisatie spreekt ook de staatssecretaris voor vreemdelingenzaken aan, omdat het onderwijs aan asielzoekerskinderen onderdeel is van het asielbeleid.

VOS/ABB steunt de oproep van de PO-Raad en heeft de minister ook persoonlijk aangesproken op het negatieve effect van de herverdeling van het budget.

 

Voor alle asielzoekerskinderen achterstandsgeld

Asielzoekerskinderen tellen altijd mee voor het onderwijsachterstandenbudget. Door dit besluit van onderwijsminister Arie Slob worden basisscholen met veel asielzoekersleerlingen minder hard geraakt door de komende herverdeling van dit geld op basis van de CBS-indicator.

Ongeveer 25 scholen met veel asielzoekersleerlingen zouden er door de herverdeling van het onderwijsachterstandengeld meer dan 100.000 euro op achteruitgaan. Dat heeft te maken met de nieuwe verdeling van het geld op basis van een indicator van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze indicator houdt rekening met het opleidingsniveau van de ouders. Dat leidt tot problemen, omdat van veel ouders die als asielzoekers in Nederland zijn het opleidingsniveau niet bekend is.

‘Daarom heb ik besloten om alle leerlingen die bij het CBS bekend zijn als asielzoeker automatisch een onderwijsscore toe te kennen in de doelgroep van 15 procent. Hierdoor tellen asielzoekersleerlingen (…) altijd mee in de onderwijsachterstandenbekostiging voor scholen’, zo staat in een brief van minister Slob aan de Tweede Kamer.

De minister voegt hieraan toe dat ondanks deze maatregel nog steeds herverdeeleffecten blijven bestaan voor scholen met asielzoekerskinderen. Die negatieve effecten zullen echter minder groot zijn dan gevreesd.

Lees meer…

Nieuwe en bijgestelde instrumenten in Toolbox

De online Toolbox van VOS/ABB is uitgebreid met een nieuw instrument voor de berekening van de bijzondere bekostiging voor asielzoekers- en vreemdelingenkinderen. Daarnaast is een aantal instrumenten bijgesteld. 

Het nieuwe instrument omvat ook de aanvullende bekostiging voor SBO (speciaal basisonderwijs) voor asielzoekers- en vreemdelingenkinderen. Het staat daarom zowel in de map SBO als in de map Basisschool als in de map Speciaal Onderwijs in de Toolbox.

De bijgestelde instrumenten betreffen de meerjarenbegroting basisschool (MJB GELD BAS totaalmodel 2018 vs 24okt2017) en voortgezet onderwijs (MJB VO 2018 vs 14okt2017).

Het nieuwe instrument en het bijgestelde instrument voor het voortgezet onderwijs staan in het besloten ledengedeelte van de Toolbox. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u inloggen.

Voor het bijgestelde instrument MJB GELD BAS hoeft u niet in te loggen.

Gratis bijscholing ISK-docenten

De Respect Education Foundation (REF) biedt docenten van internationale schakelklassen (ISK’s) de mogelijkheid om zich (gratis) bij te scholen.

De REF heeft het bijscholingsprogramma speciaal ontwikkeld voor leraren die lesgeven aan vluchtelingenkinderen. Het gaat om zogenoemde statushouders, maar ook om jongeren die nog in onzekerheid zijn over de vraag of ze in Nederland mogen blijven en leerlingen die al weten dat ze hier weg moeten.

Lees meer…

Asielzoekerskind gebaat bij onderwijs in eigen taal

Het gebruik van de eigen taal van een asielzoekersleerling kan dienen als opstapje voor het leren van Nederlands en andere vakken. Dit staat in de handreiking Ruimte voor nieuwe talenten van de PO-Raad, het ministerie van OCW en het Lectoreninitiatief Professionalisering Taalonderwijs Nieuwkomers.

‘Contact met Nederlandstalige leeftijdsgenootjes is vanaf het eerste moment natuurlijk cruciaal’, zegt taalwetenschapper Maaike Hajer, ‘maar ook als je dagelijkse communicatie op school in het Nederlands al goed verloopt, is het nog niet gezegd dat alle vakken volledig in het Nederlands kunnen. Het leren van kinderen verloopt via de moedertaal, dát is de springplank.’

De PO-Raad wijst erop dat het aantal nieuwe vluchtelingen in Nederland afneemt, maar dat het aantal gezinsherenigingen, dus het totale aantal kinderen, toeneemt.

Lees meer…

Kinderen van vluchtelingen doen het goed

Bijna vier op de tien kinderen van vluchtelingen die tussen 1995 en 1999 naar Nederland kwamen, zaten in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs op havo of vwo. Daarmee deden zijn het beter dan andere niet-westerse migrantenkinderen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) volgde ruim 53.000 kinderen van vluchtelingen uit de jaren 90. De grootste groep kwam uit Afghanistan, gevolgd door Irak en voormalig Joegoslavië.

Zij bleken het in het onderwijs beter te doen dan kinderen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse achtergrond. Ze haalden gemiddeld hogere scores op de Cito-toets, kregen hogere adviezen voor voortgezet onderwijs en volgden in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs vaker havo of vwo.

Lees meer…

Reguliere methode geschikt voor nieuwkomers?

Op verzoek van de Stichting Primo voor openbaar primair onderwijs in Schiedam wordt onderzocht hoe reguliere lesmethodes geschikt kunnen worden gemaakt voor klassen met nieuwkomers (asielzoekerskinderen).

Eén klas met asielzoekerskinderen van verschillende leeftijden en achtergronden vraagt om lesmethodes die op al die verschillen kunnen inspelen. Primo vindt dat de speciale methodes voor nieuwkomers hierin tekortschieten.

De PO-Raad en Kennisnet onderzoeken nu op verzoek van de Schiedamse stichting hoe reguliere methodes geschikt kunnen worden gemaakt voor klassen met nieuwkomers. De resultaten van het onderzoek zullen met iedereen worden gedeeld.

Lees meer…

 

Boek over goed onderwijs aan asielzoekerskinderen

Het nieuwe boek Nieuwkomers op school gaat over goed onderwijs aan asielzoekerskinderen. Dit boek is interessant voor leraren, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, gedragsspecialisten, directeuren en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs.

Hoewel de instroom van nieuwkomers in het onderwijs geen nieuw fenomeen is, is het aantal wel historisch hoog. Dit maakt de belangrijke vraag actueel: hoe geven we goed onderwijs aan deze kinderen en hoe kunnen we ze begeleiden bij hun integratie in Nederland en alles wat daarbij komt kijken? Het boek gaat zowel over organisatorische vraagstukken als onderwijskundige zaken.

Alle auteurs en andere betrokkenen hebben belangeloos meegewerkt aan dit boek. De opbrengsten worden geheel gedoneerd aan LOWAN, de organisatie die scholen ondersteunt bij eerste-opvangonderwijs.

Nieuwkomers op school kost 15 euro. U kunt het online bestellen.

Regeling bekostiging aangepast

De Regeling bekostiging PO is vandaag gepubliceerd en geldt met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2016. Er zitten kleine wijzigingen in de bedragen. Op basis hiervan wordt één rekeninstrument in de Toolbox op deze website aangepast; in de overige instrumenten waren de wijzigingen al verwerkt.

De grootste wijziging in vergelijking met de vorige versie van april 2016 is dat éénmalig een bijdrage in het kader van de herstelopslag over de maanden april tot en met december voor het relevante deel van het schooljaar (augustus tot en met december) in de prijzen opgenomen. Dat zorgt slechts voor een geringe wijziging van de gpl-bedragen. Deze zijn nu voor het basisonderwijs:
– genormeerde gemiddelde personeelslasten leraar: € 61.214,67;
– genormeerde gemiddelde personeelslasten schoolleiding: € 77.930,96.

Instrumenten Toolbox
De tools in de Toolbox voor de basisschool en het speciaal basisonderwijs waren al aangepast en bevatten de bedragen van de vandaag gepubliceerde regeling dus al. Het rekeninstrument voor de samenwerkingsverbanden wordt geactualiseerd en zo spoedig mogelijk op deze website gepubliceerd.

Nieuwkomers en asielzoekers
Een andere wijziging, die eind september al apart is gepubliceerd,  betreft de bekostiging van nieuwkomers en asielzoekers. Voor vreemdelingenkinderen die geen asielzoeker zijn verandert er inhoudelijk niets. Voor hen blijven dezelfde bedragen gelden. Ook de huidige drempel van tenminste 4 vreemdelingenkinderen per school blijft gehandhaafd. Deze drempel geldt met ingang van dit schooljaar voor asielzoekerskinderen en overige vreemdelingenkinderen gezamenlijk.

De bekostiging vindt plaats per kwartaal en wordt gebaseerd op het aantal vreemdelingenkinderen dat op de eerste dag van dat kwartaal staat ingeschreven. Voor asielzoekerskinderen wordt een maatwerkbudget gehanteerd: 2.250 euro per kind per kwartaal, dus 9000 euro per jaar. Dit bedrag wordt wel verrekend met eventuele groeibekostiging, zodat geen dubbele bekostiging wordt uitgekeerd. Om dezelfde reden wordt voor het aantal asielzoekers dat stond ingeschreven op 1 oktober van het vorige schooljaar en voor welk aantal er dus reguliere bekostiging beschikbaar is, een lager bedrag toegekend.

Wachten op budget voor 2e jaar asielkind
Schoolbesturen moeten nog wel even wachten op de regeling die gaat over de bekostiging van asielzoekerskinderen in het tweede jaar. Die regeling is in aantocht, maar nog niet duidelijk wanneer die precies wordt gepubliceerd. In de Tweede Kamer was een meerderheid voor een uitkering van nog eens 9.000 euro in het tweede jaar. Het is nu wachten of de staatssecretaris dat zal uitvoeren en de regeling in die zin ook aanpast.

 

Wijzigingen in bekostiging vluchtelingenkinderen

De bekostiging voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen kent een nieuwe systematiek. Dit geldt voor zowel het primair als voortgezet onderwijs.

De nieuwe bekostiging vindt plaats per kwartaal. Hierbij worden in het primair onderwijs de teldata 1 augustus (met terugwerkende kracht), 1 november, 1 februari en 1 mei. Voor het voortgezet onderwijs zijn de teldata 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober 2017.

Nieuwkomers die bij een school voor voortgezet onderwijs zijn ingeschreven en op 1 oktober 2016 korter dan een jaar in Nederland zijn, worden uitgezonderd van de bekostiging op basis van de reguliere 1 oktobertelling via aanpassing van het Bekostigingsbesluit WVO.

Bekostiging verhoogd

Voor vluchtelingenkinderen in het primair onderwijs is het bedrag verhoogd naar 9000 euro per leerling. Voor overige vreemdelingen blijft het bedrag ongewijzigd: 2798,90 euro. Ook scholen in het speciaal basisonderwijs kunnen de aanvullende bekostiging aanvragen voor vluchtelingenkinderen. Eventuele groeibekostiging wordt hiermee verrekend.

Voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs die op de reguliere 1 oktobertelling 2016 bij de school zijn ingeschreven en op dat moment één tot twee jaar in Nederland zijn, ontvangt de school circa 6900 euro aan reguliere bekostiging, naast 1025 euro per nieuwkomer per kwartaal.

Download regeling bekostiging vluchtelingenkinderen

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Vraag op tijd maatwerkbekostiging asielkinderen aan!

De deadline voor het aanvragen van maatwerkbekostiging voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen ligt op 31 juli aanstaande.

Als uw basisschool in het huidige schooljaar 2015-2016 aan meer dan vier asielzoekerskinderen tegelijkertijd onderwijs heeft gegeven, dan kunt u maatwerkbekostiging aanvragen. Het gaat specifiek om kinderen die minder dan een jaar in Nederland waren.

U kunt het aanvraagformulier en een toelichting downloaden. U kunt het ingevulde aanvraagformulier tot uiterlijk 31 juli 2016 mailen naar asielonderwijs@minocw.nl.

Het ministerie van OCW kan na beoordeling van de aanvraag tot maximaal 9000 euro per leerling per jaar aanvullende bekostiging verstrekken.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Kamer wil dat extra geld voor asielkinderen blijft

De Tweede Kamer heeft de motie van GroenLinks aangenomen om scholen ook in het tweede jaar extra geld te geven voor het onderwijs aan asielzoekerskinderen. Het gaat met name om taalonderwijs in de basisschool.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW herhaalde onlangs dat hij niet van plan is om ook in het tweede jaar extra geld te steken in onderwijs aan asielzoekerskinderen.  Hij zegt dat het kabinet er het geld niet voor heeft.

Dekker benadrukt bovendien dat scholen al extra geld voor onderwijs aan deze kinderen krijgen. Als scholen vinden dat ze te weinig geld hebben, dan moeten ze zelf maar met creatieve oplossingen komen, vindt hij.

Het is nog niet bekend wat hij gaat doen nu een meerderheid in de Tweede Kamer hem oproept om scholen ook in het tweede jaar extra geld te geven voor onderwijs aan asielkinderen.

‘Gewortelde’ kinderen niet het land uitzetten!

Vier kinderen hebben donderdag het fotoboekje Ik Blijf Hier aan Tweede Kamerleden overhandigd.

De kinderen roepen hiermee op tot een wet en verblijfsrecht voor alle leeftijdgenoten die in Nederland geworteld zijn. In het fotoboekje staan portretten, tekeningen en quotes van kinderen zonder verblijfsvergunning die al lang in Nederland wonen en op school zitten.

Lees meer…

ISK-leerlingen door taalachterstand onder niveau

Ruim één op de drie leerlingen uit internationale schakelklassen (ISK’s) stroomt door naar een schoolniveau onder zijn of haar niveau. Dat blijkt uit een peiling van de VO-raad.

Van de leerlingen die vanuit ISK’s naar het voortgezet onderwijs doorstromen, gaat bijna 70 procent naar het praktijkonderwijs of vmbo-basis of -kader. Van de jongeren die naar het mbo gaan, gaat 80 procent naar de entreeopleiding. Dat betekent dat het merendeel van deze kinderen op de laagste treden van het onderwijs terechtkomt.

Taalachterstand is de voornaamste reden voor de doorstroom naar lagere niveaus.

Lees meer…

Op de website van NRC Handelsblad staat het artikel Asielkind leert onder zijn niveau.

‘Vluchtelingenkinderen op achterstand gezet’

Het kabinet zet vluchtelingenkinderen op achterstand en vergroot daarmee de kansenongelijkheid onder leerlingen. Dat zegt de PO-Raad in reactie op het besluit van het kabinet om niet twee maar één jaar specifiek in het onderwijs voor deze kinderen te investeren.

In een brief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer staat dat hij geen ‘noodzaak’ ziet in verdere ‘intensiveringen’ van het geld voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Dekker gaf bij de NOS een mondelinge toelichting. De PO-Raad noemt het besluit van de staatssecretaris ‘onbegrijpelijk en onverantwoord’.

Vluchtelingenkinderen hebben meer ondersteuning nodig

‘De kinderen hebben extra ondersteuning nodig om de taal te leren, om achterstanden weg te werken en speciale hulp om hun trauma’s te verwerken. Het kost zeker twee jaar voordat zij goed kunnen aansluiten bij hun Nederlandse klasgenoten en de school echt aan het geven van onderwijs toekomt. Voor de extra leraren, scholen, materialen en ruimte wat dit kost is, is nu te weinig geld beschikbaar’, aldus de PO-Raad.

Lees meer…

Dekker herhaalt: geen extra geld asielzoekerskinderen

Er komt geen extra geld voor onderwijs aan asielzoekerskinderen. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW zegt dat hij er het geld niet voor heeft en het bovendien niet nodig vindt om met extra geld over de brug te komen.

Hij benadrukt dat scholen al extra geld voor onderwijs aan deze kinderen krijgen. Als scholen vinden dat ze te weinig geld hebben voor onderwijs aan asielzoekerskinderen, dan moeten ze zelf maar met creatieve oplossingen komen, vindt Dekker.

‘Het is ook een kwestie van organiseren. Je kunt bijvoorbeeld alle asielzoekerskinderen in één klas zetten met een leraar die gespecialiseerd is in het leren aan dergelijke kinderen’, aldus de staatssecretaris tegen de NOS.

Voet bij stuk

De staatssecretaris zei vorige maand ook al dat er in het tweede jaar voor het primair onderwijs geen aanvullende bekostiging voor asielzoekerskinderen komt.

Hoewel een meerderheid in de Tweede Kamer voor een motie van GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff was om de aanvullende bekostiging voor onderwijs aan asielzoekerskinderen in het tweede jaar voort te zetten, besloot Dekker dat niet te doen. ‘Eén jaar aanvullende bekostiging is steeds voldoende geweest, er is geen aanleiding om dat nu uit te breiden naar twee jaar’, aldus de staatssecretaris in april.

Onderwijs asielzoekerskinderen in gevaar

De PO-Raad noemde het besluit van Dekker onbegrijpelijk. ‘Als we niet nú investeren in goed onderwijs aan vluchtelingenkinderen, creëren we bij deze kinderen onnodige achterstanden’, zo schreef de sectororganisatie vorige maand.

‘Scholen komen nu al expertise en klassen tekort om het onderwijs aan vluchtelingenkinderen goed te organiseren. Een jaar extra financiering is hard nodig om dit wel goed te regelen en achterstanden te voorkomen’, aldus voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad.

Extra geld onderwijs vluchtelingenkinderen moet blijven!

Tweede Kamerlid Rik Grasshof van GroenLinks gaat opnieuw een motie indienen om de aanvullende bekostiging voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen te continueren. Hij zoekt daarbij de steun van onder andere de fractie van regeringspartij PvdA.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW liet onlangs in een brief aan de Tweede Kamer weten dat er in het tweede jaar voor het primair onderwijs geen aanvullende bekostiging voor vluchtelingenkinderen meer is. Hij vindt dat niet nodig.

Hoewel een meerderheid in de Tweede Kamer voor een motie van Grashoff was om de aanvullende bekostiging voor onderwijs aan asielzoekerskinderen in het tweede jaar voort te zetten, besloot Dekker dat niet te doen. ‘Eén jaar aanvullende bekostiging is steeds voldoende geweest, er is geen aanleiding om dat nu uit te breiden naar twee jaar.’

Hij stelt in zijn brief dat de scholen voor een groot aantal asielzoekerskinderen in het tweede jaar reguliere bekostiging en achterstandsbekostiging ontvangen. ‘Als daar nog aanvullende bekostiging of maatwerkbekostiging bij komt, ontvangen scholen voor deze leerlingen door een samenloop van regelingen 16.000 euro per leerling’, schrijft Dekker.

Nieuwe motie onderwijs vluchtelingenkinderen

De staatssecretaris beweert in zijn brief bovendien dat er feitelijk in de Tweede Kamer geen meerderheid was voor de motie van Grashoff, omdat er bij de stemmingen een vergissing zou zijn gemaakt. De PvdA stemde voor, maar zou eigenlijk tegen zijn geweest.

Met de nieuwe motie die Grashoff via Twitter aankondigde moet de aanvullende bekostiging in het tweede jaar alsnog worden veiliggesteld. Hij zoekt daarbij expliciet de steun van de fractie van regeringspartij PvdA en oppositiepartij CDA.

Input gevraagd voor advies onderwijs aan vluchtelingen

De Onderwijsraad vraagt om input voor een advies over onderwijs aan vluchtelingen.

De hoofdvraag van het advies is: Hoe kan het onderwijs aan vluchtelingen zo worden ingericht dat een voorspoedige integratie in onderwijs, arbeidsmarkt en maatschappij wordt bevorderd? De focus ligt op het funderend onderwijs.

U kunt uw reactie tot 1 mei sturen naar vluchtelingen@onderwijsraad.nl.

Lees meer…

Volgend jaar geen extra geld voor asielzoekerskinderen

Er komt in het tweede jaar voor het primair onderwijs geen aanvullende bekostiging voor asielzoekerskinderen. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW vindt dat niet nodig.

Hoewel een meerderheid in de Tweede Kamer voor een motie van GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff was om de aanvullende bekostiging voor onderwijs aan asielzoekerskinderen in het tweede jaar voort te zetten, heeft Dekker besloten dat niet te doen. ‘Eén jaar aanvullende bekostiging is steeds voldoende geweest, er is geen aanleiding om dat nu uit te breiden naar twee jaar.’

Hij stelt dat de scholen voor een groot aantal asielzoekerskinderen in het tweede jaar reguliere bekostiging en achterstandsbekostiging ontvangen. ‘Als daar nog aanvullende bekostiging of maatwerkbekostiging bij komt, ontvangen scholen voor deze leerlingen door een samenloop van regelingen 16.000 euro per leerling’, zo schrijft Dekker in een brief aan de Tweede Kamer.

Hij beweert bovendien dat er feitelijk in de Tweede Kamer geen meerderheid was voor de motie van Grashoff, omdat er bij de stemmingen een vergissing zou zijn gemaakt. De PvdA stemde voor, maar zou eigenlijk tegen zijn geweest.

Onderwijs asielzoekerskinderen in gevaar

De PO-Raad vindt het besluit van Dekker onbegrijpelijk. ‘Als we niet nú investeren in goed onderwijs aan vluchtelingenkinderen, creëren we bij deze kinderen onnodige achterstanden’, zo schrijft de sectororganisatie.

‘Scholen komen nu al expertise en klassen tekort om het onderwijs aan vluchtelingenkinderen goed te organiseren. Een jaar extra financiering is hard nodig om dit wel goed te regelen en achterstanden te voorkomen’, zegt voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad.

Lees meer…

Aanvraag voor maatwerkbekostiging nieuwkomers

Voor het primair onderwijs kan voor maatwerkbekostiging van onderwijs aan nieuwkomers (vluchtelingenkinderen) per maand worden bekeken hoeveel geld beschikbaar wordt gesteld. Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen hiervoor voor de peildatum 1 april een aanvraag indienen.  

De maatwerkbekostiging voor onderwijs aan nieuwkomers is voor het primair onderwijs van toepassing op het lopende schooljaar 2015-2016 en voor het voortgezet onderwijs op het kalenderjaar 2016.

Primair onderwijs

Het gaat in het primair onderwijs om een indicatief maximum van 9000 euro per leerling per schooljaar. Als de school kan aantonen niet met dit maximale bedrag toe te kunnen, dan behoort het tot de mogelijkheid om meer geld te krijgen. Dit zal per geval worden bekeken.

Dat het om een indicatieve maximum gaat, houdt natuurlijk óók in dat er mínder geld kan worden toegekend. Het betreft daadwerkelijk maatwerkbekostiging en geen forfaitair bedrag.

Voortgezet onderwijs

Voor het voortgezet onderwijs geldt een indicatief maximum van 2750 euro per leerling per kwartaal of 11.000 euro per leerling per jaar.

Ook in het voortgezet onderwijs is het mogelijk om meer geld te krijgen, mits de school kan aantonen dat dit nodig is. Natuurlijk geldt ook hier dat het principe van maatwerkbekostiging met zich meebrengt dat er mínder dan het maximum kan worden toegekend.

De maatwerkbekostiging in het voortgezet onderwijs kent vier peildata: 1 oktober, 1 januari, 1 april en 1 juli.

Aanvraag indienen

Wilt u maatwerkbekostiging aanvragen, stuur dan een e-mail naar asielonderwijs@minocw.nl. U ontvangt hierna het aanvraagformulier en een nadere toelichting.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Enquête lerarenpool verlengd

De invultermijn voor de enquête over het opzetten van een lerarenpool voor vluchtelingenkinderen is verlengd tot 1 maart. Dit meldt het Arbeidsmarktplatform PO, dat hiermee wil peilen of er behoefte is aan zo’n pool van tijdelijk beschikbare, gespecialiseerde leraren. 

Aanleiding is de grote toestroom van vluchtelingenkinderen die onderwijs moeten krijgen. Dit vraagt een flinke capaciteitsuitbreiding van onderwijsvoorzieningen. Er zijn niet alleen extra leraren nodig, maar ook gespecialiseerde leraren, die de schoolbesturen niet altijd voorhanden hebben. Het Arbeidsplatform PO wil daar graag bij helpen door een pool op te zetten met tijdelijk beschikbare, gekwalificeerde leraren. Dat kunnen leraren zijn die Nederlands als tweede taal geven of dat hebben gedaan, of leraren die gespecialiseerd zijn in het werken met getraumatiseerde kinderen. De enquête moet uitwijzen of schoolbesturen inderdaad behoefte hebben aan zo’n lerarenpool. In het onderzoek wordt ook gevraagd of schoolbesturen zelf hun eigen extra gekwalificeerde leerkrachten – indien nodig – willen detacheren naar andere scholen.

Invullen tot 1 maart
Door de enquête in te vullen kunt u laten weten waar u behoefte aan hebt. Invullen kan in vijf minuten en tot 1 maart. De respons wordt anoniem verwerkt.
U kunt het onderzoek hier online invullen.

Opvang vluchtelingenkinderen kost scholen geld

Scholen die slechts enkele vluchtelingenkinderen opvangen, krijgen daarvoor geen extra bekostiging. Het ministerie van OCW bevestigt dit desgevraagd, na een noodkreet van de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS). De maatwerkbekostiging voor vluchtelingenkinderen voorziet niet in de kosten van minder dan vier asielzoekerskinderen.

Volgens de AVS levert dit serieuze knelpunten op bij veel basisscholen. Scholen met meer dan drie asielzoekerskinderen krijgen wel extra bekostiging, die kan oplopen tot 9000 euro per leerling per jaar. Zijn er drie of minder vluchtelingenkinderen, dan krijgt de school dat geld niet. De scholen hebben het geld nodig om kinderen extra aandacht te geven en materialen aan te schaffen om leerlijnen in te richten voor Nederlandse taalverwerving en begeleiding van de sociaal emotionele ontwikkeling. Bovendien is het nodig de vaste leerkrachten te ondersteunen. De basisscholen proberen zonder het extra geld toch zoveel mogelijk kwalitatief onderwijs te verzorgen, maar dat gaat in veel gevallen ten koste van andere kinderen of het lukt alleen met de inzet van vrijwilligers. Dit alles blijkt uit een peiling van de AVS onder haar leden.

Lumpsumbekostiging
Het ministerie van OCW wijst in een reactie vandaag op de regels van de lumpsumbekostiging: ‘Daarmee moeten scholen in staat zijn om kleine fluctuaties van leerlingenaantallen op te vangen. Dit geldt ook voor de tussentijdse instroom van nieuwkomers’, aldus een woordvoerder. ‘Bij tenminste vier nieuwkomers is een aanvullend  bedrag beschikbaar. Bij een toename met 10 asielzoekersleerlingen kunnen scholen daarbovenop een extra bedrag ontvangen’.

Uit de peiling van AVS blijkt overigens dat veel scholen helemaal geen extra bekostiging hebben aangevraagd. Ze ondernemen geen actie omdat er voor minder dan vier leerlingen toch geen regeling is. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Dat is begrijpelijk, maar hierdoor was tot nu toe ook volstrekt onduidelijk hoeveel leerlingen ‘onder de radar’ blijven.”

Individueel
De AVS vindt dat de opvang van vluchtelingenkinderen niet ten koste mag gaan van reeds zittende leerlingen en ook geen onevenredige belasting mag opleveren voor leerkrachten. Daarom wil de AVS ook middelen voor kinderen die bijna individueel instromen in een reguliere school. ‘Er is een tendens om vluchtelingen en de gezinnen meer decentraal te gaan plaatsen, reden te meer om het geld de leerling te laten volgen, ongeacht het aantal kinderen op de school’, aldus de AVS, die ook vindt dat de periode van bekostiging moet worden opgerekt. Eén jaar zou te kort zijn om een kind klaar te stomen om vol mee te kunnen draaien in ons schoolsysteem. Dit is ook de inzet van de PO-Raad.

In totaal hebben 218 schoolleiders die vluchtelingen op school opvangen meegedaan aan de peiling van de AVS. Daarvan vangen 91 scholen minder dan vier kinderen op.

Meer informatie over de maatwerkbekostiging

Tips voor onderwijs aan asielzoekerskinderen

Schoolleiders en schoolteams kunnen in de publicatie Nieuwe kinderen, nieuwe kennis tips vinden om het onderwijs aan vluchtelingenkinderen goed in te vullen. De uitgave is verzorgd door het Schoolleidersregister PO en is gratis te downloaden.

Het aantal van veelal getraumatiseerde asielzoekerskinderen groeit snel en dat vraagt veel van het organisatietalent van de schoolleider. Het Schoolleidersregister PO heeft voor deze uitgave collega’s gevraagd naar gevonden oplossingen. Enkele schoolleiders delen hun kennis en ervaringen. Daarnaast laat de publicatie zien tegen welke drempels vluchtelingen aanlopen in het Nederlandse onderwijs. Ook staan er tips in over het communiceren met ouders die nog geen Nederlands spreken. Zo zegt een schoolleider: “Op school zelf hebben we een ouder die onze brieven in het Arabisch vertaalt. Dat is echt heel fijn. Doordat zij alles vertaalt, krijgen de ouders alle belangrijke informatie zowel in het Nederlands als in hun eigen taal mee.”

Alle kinderen tot en met 18 jaar hebben in Nederland recht op onderwijs. Het onderwijs verzorgen voor vluchtelingenkinderen, betekent soms dat er een of meerdere extra klassen bij moeten komen. Of dat nu voor korte of langere tijd is, scholen staan voor een uitdaging die ook weer heel leerzaam kan zijn. Door nieuwe kennis en vaardigheden in de praktijk (informeel leren) op te doen, is deze manier van professionaliseren  bruikbaar  voor de herregistratie in het Schoolleidersregister.

De publicatie is gratis te downloaden.

In het februarinummer van magazine Naar School!  staat een artikel met tips over lesgeven aan getraumatiseerde (asielzoekers)kinderen. Dit nummer valt op dinsdag 16 februari bij de leden van VOS/ABB op de mat.

 

Leraren vinden dat onderwijs asielkinderen tekortschiet

Veel leraren denken dat hun school nog onvoldoende in staat is om vluchtelingenkinderen goed onderwijs te bieden. Dat blijkt uit een enquête van het kenniscentrum CAOP.

Leraren betwijfelen of zij voldoende tijd hebben voor de begeleiding van kinderen met specifieke leerproblemen en verschillende culturele achtergronden. Ze vinden het noodzakelijk dat er nieuwe goede lesprogramma’s komen.

Om leerachterstanden terug te dringen, is extra tijd nodig in het reguliere onderwijs zelf en aanvullende leeractiviteiten daarnaast. Het werken met meer onderwijsassistenten en docenten Nederlands als Tweede Taal noemen de leraren ook als oplossing. Meer dan de helft van de onderwijsgevenden heeft verder behoefte aan ondersteuning bij traumaverwerking.

Lees meer…

Maatwerkbekostiging onderwijs asielzoekerskinderen

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft de precieze vorm van maatwerkbekostiging van onderwijs aan asielzoekerskinderen uitgewerkt. Dat staat in een brief van hem aan de Tweede Kamer.

In de brief staat dat voor het primair onderwijs de huidige regelingen voor asielzoekers en nieuwkomers optellen tot een reguliere bekostiging van ruim 4000 euro per leerling per jaar. Daarnaast kunnen scholen achterstandsbekostiging krijgen voor kinderen van laagopgeleide ouders.

Door de dynamiek in de instroom in relatie tot de teldatum kunnen scholen echter delen van de bekostiging mislopen, terwijl zij die hard nodig hebben. Vanuit het oogpunt van maatwerkbekostiging voor het primair onderwijs, is daarom besloten dat po-scholen bij opvangcentra per asielzoekersleerling 9000 euro per jaar ontvangen.

Voortgezet onderwijs
Voor wat betreft het voortgezet onderwijs meldt Dekker dat hij vanaf 2016 een tweede peildatum wilde introduceren voor de regeling Nieuwkomers VO, maar dat dit niet voldoende is. De instroom van vo-leerlingen is namelijk zo hoog, dat scholen hier niet mee uit de voeten kunnen.

De maatwerkoplossing bestaat eruit dat het geld gelijkmatig over het schooljaar wordt gespreid ‘zodat scholen beter geëquipeerd zijn om tussentijds wisselende aantallen asielzoekersleerlingen op te vangen’. Er gelden vier peildata: 1 oktober, 1 januari, 1 april en 1 juli.

Het komt er in het voortgezet onderwijs op neer dat een school per jaar gemiddeld 2750 euro per leerling per kwartaal of 11.000 euro per leerling per jaar ontvangt. Dat is hetzelfde bedrag als voor een reguliere leerling met leerwegondersteuning.

Leraren
Over de inzet van leraren merkt Dekker op dat niet elke leraar geschikt is om les te geven aan vluchtelingen. Ook schrijft hij dat de bevoegdhedensystematiek in het voortgezet onderwijs niet voorziet in het asielzoekersonderwijs.

Een oplossing kan volgens Dekker zijn om pabo-gediplomeerden met een afgeronde opleiding in het NT2-onderwijs in te zetten. ‘Leraren moeten kunnen omgaan met de grote verschillen in taalniveau, achtergrond, competenties van leerlingen en de continue instroom’, aldus de staatssecretaris.

Hij wijst er tevens op dat onderwijs aan vluchtelingenkinderen van leraren vereist dat ze in staat moeten zijn om oorlogstrauma’s te herkennen, zodat ze weten wanneer professionele hulp ingeschakeld moet worden.

Lees de brief van staatssecretaris Dekker

Onduidelijkheid
De PO-Raad vindt dat er nog te veel onduidelijkheid is over de maatwerkfinanciering van onderwijs aan vluchtelingenkinderen. In een brief van de sectororganisatie aan de Tweede Kamer staat dat tientallen schoolbesturen wachten op uitsluitsel hierover.

Bovendien kunnen schoolbesturen volgens de PO-Raad niet uit de voeten met de vele verhuizingen van asielzoekerskinderen in noodopvanglocaties. Ook moeten er meer leraren komen die Nederlands als tweede taal kunnen verzorgen en moeten bestaande lesmethoden worden verbeterd.

Lees de brief van de PO-Raad