‘Complexe leerlingen verdienen meer ondersteuning’

De Onderwijsraad pleit in een advies over passend onderwijs voor verhoogde inzet op de ontwikkeling van nieuw structureel ondersteuningsaanbod voor leerlingen met complexere ondersteuningsbehoeften.

De raad doelt bijvoorbeeld op leerlingen met een autismespectrumstoornis die op cognitief niveau havo of vwo aankunnen. Een andere groep bestaat uit leerlingen met ernstige psychiatrische of gedragsproblemen in combinatie met een verstandelijke beperking. Het aanbod voor deze leerlingen is volgens de Onderwijsraad ‘nog steeds onvoldoende’.

Het advies aan de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob luidt om bij de ontwikkeling van nieuw structureel ondersteuningsaabod voor complexe leerlingen gebruik te maken van expertise vanuit de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

De raad voegt daaraan toe ervan uit te gaan dat de onderwijsministers de toezegging van voormalig staatssecretaris Sander Dekker van OCW nakomen om met de betreffende onderwijsorganisaties om de tafel te gaan zitten en te bevorderen dat in álle samenwerkingsverbanden aanvullend aanbod tot stand komt.

Lees meer…

Tien verbeterpunten voor passend onderwijs

Oudervereniging Balans en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) vinden passend onderwijs nog geen succes. Zij hebben daarom een lijst met tien verbeterpunten opgesteld.

Een van de suggesties is dat leerkrachten zouden moeten worden gecoacht in sociale vaardigheden, zodat zij alle leerlingen op hun eigen niveau les kunnen geven en motiveren. Dat betekent volgens Balans en de NVA onder andere dat er meer aandacht moet zijn voor zelfreflectie.

Op de lijst met verbeterpunten staat ook dat de klassen kleiner moeten worden, met een maximum van 24 leerlingen.

Lees meer…

Passend onderwijs vanuit autisme bekeken

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW en en zijn collega Martin van Rijn van VWS het rapport Passend onderwijs vanuit autisme bekeken ontvangen. 

Het rapport is opgesteld door de werkgroep Vanuit autisme bekeken en beschrijft oplossingen voor knelpunten en misvattingen die passend onderwijs voor leerlingen met autisme belemmeren.

Handvatten voor passend onderwijs

De werkgroep analyseerde ruim 60 praktijksituaties en sprak met leerlingen met autisme en hun ouders en betrokkenen uit onderwijs, zorg en gemeenten. Dit resulteerde in een rapport dat beleidsmakers, schoolbestuurders, leerkrachten en ouders handvatten geeft om een passende leerplek te bieden aan leerlingen met autisme.

Lees meer…

Balans Award naar basisschool Aventurijn in Den Bosch

Basisschool Aventurijn in Den Bosch heeft de Balans Award 2014 gekregen. Deze prijs gaat elk jaar naar een school die goed samenwerkt met ouders.

De Aventurijn valt onder het bij VOS/ABB aangesloten schoolbestuur SIGNUM. De school werd voor de Balans Award genomineerd door de moeder van een leerling die het syndroom van Asperger heeft. In Trouw vertellen de moeder en directeur Hanny Rijkers hoe zij een succes maakten van de schooltijd van deze leerling.

De moeder zegt dat ze er heel blij mee was dat de school na de diagnose van haar dochter direct hulp aanbood. Directeur Rijkers: ‘Een school heeft de wijsheid niet in pacht over wat het beste is voor een kind. Je moet het samen met de ouders en het kind doen. Wat gaat er niet goed? Daar konden wij dan op inspelen.’

De directeur wijst in Trouw wel op de beperkingen van de school: ‘Leraren hebben dertig leerlingen in de klas, en die hebben ook aandacht nodig.’ Wat hielp bij de begeleiding, was dat haar moeder er altijd voor haar was. Wat dat betreft voorziet Rijkers in het kader van passend onderwijs problemen. ‘We hebben de ouders, die al zo veel werken, ook op school steeds meer nodig.’

De Aventurijn heeft de sterke kanten van het meisje opgezocht en zo haar zelfvertrouwen versterkt. Ze zit nu in het tweede jaar van het gymnasium. ‘Laatst hadden we een ouderavond. Ik dacht nog: zal ik weer even met de mentor overleggen. Maar voor het eerst had ik zoiets van: laat maar, het komt wel goed’, aldus de moeder.

De Balans Award is vrijdag aan basisschool Aventurijn uitgereikt tijdens het Kennissymposium Balans in Utrecht.

Twee keer zo veel jongens als meisjes hebben autisme

Autisme of een daaraan verwante stoornis komt volgens de ouders bij bijna 3 procent van de kinderen voor. Het komt twee keer zo vaak voor bij jongens als bij meisjes. Jongens worden ook vaker behandeld: vier keer zo vaak als meisjes. Ruim een kwart van de kinderen met autisme heeft ook symptomen van ADHD. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dat bijna 3 procent van de kinderen van 4 tot 12 volgens de ouders of verzorgers autisme of een aanverwante stoornis heeft, komt neer op ongeveer 43.000 kinderen. Het aandeel neemt toe met de leeftijd. Van de 4- tot 7-jarige kinderen is het bijna 1 procent, bij de 10- tot 12-jarigen komt het voor bij 7 procent van de jongens en 3,5 procent van de meisjes. De toename komt waarschijnlijk vooral doordat de diagnose pas later wordt gesteld, meldt het CBS.

Een deel van de kinderen met autisme of aanverwante stoornis wordt behandeld. In 2011 waren er binnen de tweedelijns curatieve geestelijke gezondheidszorg circa 26.000 behandeltrajecten voor 4- tot 12-jarigen waarbij een van deze stoornissen werd geregistreerd. Jongens worden ruim vier maal zo vaak behandeld als meisjes. Het aantal behandelingen neemt toe met de leeftijd, van 0,8 per honderd 4- tot 7-jarigen tot 2,5 per honderd 10- tot 12-jarigen. In deze laatste leeftijdsgroep werd 4 procent van de jongens en 1 procent van de meisjes behandeld.

Ouders rapporteerden in de periode 2011-2013 bij ruim 3 procent van de kinderen van 4 tot 12 jaar ADHD-symptomen, ofwel hyperactiviteit met aandachtsstoornis. Dit blijkt vaak samen te gaan met autisme of een aanverwante stoornis. Van de kinderen met autisme heeft 26 procent ADHD-symptomen, van de kinderen zonder autisme 2 procent.

Gratis boek over orthocommunicatieve behandeling autisme

Koninklijke Kentalis voor speciaal onderwijs heeft het (gratis) iBook Op eigen wijze samen uitgebracht over de orthocommunicatieve behandeling van kinderen en jongeren met autisme. 

De orthocommunicatieve behandeling van kinderen en jongeren met autisme gaat ervan uit dat hun specifieke wijze van waarnemen, informatie verwerken en betekenis verlenen aan de basis ligt van de problemen die zij hebben met taal en communicatie.

Het is gratis als iBook te downloaden.