Bestuurders-cao primair onderwijs verplicht?

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB krijgen geregeld de vraag of schoolbesturen verplicht zijn de bestuurders-cao primair onderwijs toe te passen en of zij aan die cao gebonden zijn.

Binding aan de cao kan ontstaan doordat de bestuurder en/of de toezichthouder lid is/zijn van de cao-partijen BvPO of VTOI-NVTK. Daarnaast kan binding aan de cao ontstaan doordat de cao algemeen verbindend is verklaard of doordat de cao van toepassing is verklaard in een zogeheten incorporatiebeding.

Als de raad van toezicht (of interne toezichthouder) lid is van de VTOI-NVTK, is de raad gebonden aan de cao (artikel 9 Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (WCAO)) en daarmee verplicht de cao toe te passen op de bestuurder.

Als de bestuurder geen lid is van de BvPO, mag hij toepassing van de cao weigeren. De interne toezichthouder blijft er echter toe gehouden de cao toe te passen. Als de bestuurder wel lid is van de BvPO, is hij gebonden aan de cao. Overigens kan een bestuurder die lid is van de BvPO niet afdwingen dat de ongebonden werkgever de bestuurders-cao primair onderwijs toepast.

Incorporatie bestuurders-cao

In de arbeidsovereenkomst kan de bestuurders-cao primair onderwijs ook door middel van een incorporatiebeding van toepassing worden verklaard op het dienstverband van de bestuurder. Als een dergelijk beding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, moet de bestuurders-cao primair onderwijs worden toegepast.

In het openbaar onderwijs bestaat een dergelijk incorporatiebeding niet. In het openbaar onderwijs moet de interne toezichthouder de cao bij besluit vaststellen als rechtspositieregeling van de bestuurder.

Algemeen-verbindend-verklaring

Als de bestuurders-cao primair onderwijs algemeen verbindend wordt verklaard, is de cao algemeen verbindend voor alle bestuurders en toezichthouders die vallen onder de werkingssfeer van de cao.

Dit geldt niet voor openbare schoolbesturen, omdat het cao-recht niet van toepassing is op ambtenaren. Vanaf 1 januari 2020 wordt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) ingevoerd. Dan geldt dit ook voor openbare schoolbesturen. De cao is vooralsnog niet algemeen verbindend verklaard.

Conclusie

De bestuurders-cao primair onderwijs móet door de interne toezichthouder toegepast worden als de interne toezichthouder lid is van de VTOI-NVTK, of als toepassing van de cao overeengekomen is tussen de bestuurder en de interne toezichthouder.

Als daar geen sprake van is, dan is de reguliere CAO PO van toepassing, mits de stichting is aangesloten bij de PO-Raad. Als de stichting geen lid is van de PO-Raad, dan staat het de interne toezichthouder en de bestuurder vrij om zelf te onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

‘Bestaansrecht cao bestuurders niet ter discussie’

De vereniging van toezichthouders in onderwijs en kinderopvang (VTOI-NVTK) is blij dat minister Ingrid van Engelshoven van OCW de motie heeft ontraden om bestuurders in het onderwijs terug te brengen in de reguliere onderwijs-cao’s. De motie werd afgelopen dinsdag aangenomen door de Tweede Kamer.

‘Los van de inbreuk op de vrijheid die partijen hebben om zelf een cao af te sluiten, laten de indieners van de motie blijken niet goed te hebben nagedacht over de bijkomende consequenties’, meldt de VTOI-NVTK. De motie was ingediend door SP-Tweede Kamerlid Peter Kwint en PVV’er Harm Beertema.

De VTOI-NVTK verwijst naar 2014, toen een motie van dezelfde strekking werd ingediend. Die motie ‘bleek eveneens onuitvoerbaar en in strijd met wet- en regelgeving’, aldus de vereniging van toezichthouders.

‘Het aangaan van overeenkomsten tussen werkgever en werknemer is een zaak tussen deze betreffende partijen. Buiten dit feit stuit de motie op principiële bezwaren en heeft ze onwenselijke juridische en praktische consequenties.’

Lees meer…

‘Schoolbestuurders moeten in onderwijs-cao’

De salarissen van schoolbestuurders moeten worden ondergebracht in de onderwijs-cao’s. Dat vindt de Tweede Kamer, terwijl die geen cao-partij is.

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft een motie aangenomen van SP’er Peter Kwint en PVV’er Harm Beertema. Zij stellen dat schoolbestuurders ‘taken verrichten die binnen het onderwijs vallen’ en dat de salarissen van bestuurders daarom moeten worden ondergebracht in een van de onderwijs-cao’s.

In de huidige situatie vallen schoolbestuurders in het funderend onderwijs onder de respectievelijke bestuurders-cao’s voor het primair en voortgezet onderwijs.

Politiek gaat niet over cao’s

Het is om meerdere redenen vreemd dat in de Tweede Kamer een motie aan bod komt over cao’s en de positie van bestuurders daarin, vindt juridisch adviseur Christiaan Rooseboom van VOS/ABB.

‘In cao’s maken vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers afspraken over onder meer de arbeidsvoorwaarden. Het zijn de vakbonden en werkgevers die naar eigen inzicht de werkingssfeer van de cao vaststellen en daarmee ook bepalen welke werknemers daaronder vallen’, zo legt Rooseboom uit.

Hij vervolgt: ‘De motie van de Tweede Kamer is opmerkelijk, omdat de politiek zich daarmee mengt in een aangelegenheid waar zij niet over gaat. Als de Tweede Kamer invloed wil op de werkingssfeer van een cao, ligt het meer voor de hand om de uit 1927 stammende Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst te wijzigen.’

Bestuurders niet onder reguliere cao

‘Daar komt bij dat het gebruikelijk is om de statutair bestuurder niet onder de werkingssfeer van de reguliere cao te brengen. Werkgevers en vakbonden maken in veel sectoren in de cao’s zelfs onderscheid tussen hoog en laag personeel. Er zijn ook sectoren waar werkgevers en vakbonden aparte cao’s sluiten voor het hoger en lager personeel. Dat is in het onderwijs niet aan de orde, maar het is dus niet vreemd dat schoolbestuurders niet onder de werkingssfeer van het reguliere personeel vallen.’

Toch vergoeding mogelijk bij vertrek bestuurder

Schoolbesturen kunnen met terugwerkende kracht bij het Participatiefonds verzoeken indienen voor een vergoeding na contractbeëindiging van bestuurders.

Het betreft contractbeëidigingen van bestuurders die vallen onder de bestuurders-cao in het primair onderwijs.

Lees meer op de website van het Participatiefonds.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Akkoord over nieuwe bestuurders-cao

Er is een akkoord over een nieuwe cao voor bestuurders in het primair onderwijs, meldt de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI).

De VTOI meldt onder andere dat de partijen het eens zijn over het volgen van de CAO PO wat betreft loonsverhogingen. Dit betekent dat de salarisschalen van de CAO Bestuurders PO per 1 juli 2016 structureel met 3,8 procent worden verhoogd.

Andere punten:

  • Het aanvaarden van eventuele nevenfuncties door de bestuurder moet plaatsvinden in overeenstemming met de raad van toezicht
  • Jaarlijks worden tussen de raad van toezicht en de bestuurder afspraken gemaakt over de professionalisering van de bestuurder in tijd en beschikbaar budget.
  • De BWOO-uitkering wordt aangepast, waarbij als richtlijn geldt de WOPO-regeling.
  • De CAO Bestuurders PO wordt aangepast aan de Wet Werk en Zekerheid.

Lees meer…

Nieuwe cao voor bestuurders

De Onderwijsbestuurdersvereniging VO (OBV) en de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor bestuurders in het voortgezet onderwijs.

De nieuwe cao heeft net als de twee vorige bestuurders-cao’s een sterk regulerende functie. De OBV en de VTOI zeggen dat zij zich daarbij nadrukkelijk bewust zijn van de maatschappelijke discussie over de beloning van bestuurders in de semipublieke sector. De CAO bestuurders VO 2015 – 2016 draagt volgens hen bij aan ‘een verantwoord, redelijk, evenwichtig en transparant arbeidsvoorwaardenpakket voor bestuurders’.

Lees meer…

Participatiefonds beperkt zich tot CAO PO

Het Reglement Participatiefonds geldt met ingang van 1 januari 2016 uitsluitend voor personeel dat valt onder de CAO PO. Dat heeft het bestuur van het Participatiefonds besloten.

Het besluit heeft met name gevolgen voor schoolbesturen die personeelsleden hebben die vallen onder de CAO Bestuurders PO. Deze vallen met ingang van 2016 dus niet meer onder de werkingssfeer van het Reglement Participatiefonds. Tot die tijd worden vergoedingsverzoeken voor personeel waarop de CAO Bestuurders PO van toepassing is, beoordeeld als ware dit verzoeken voor personeel waarop de CAO PO van toepassing is.

Beëindiging dienstverband
Het Participatiefonds heeft het nieuwe reglement voor het schooljaar 2015-2016 begin juni 2015 vastgesteld. Nu het bijzonder onderwijs vanaf 1 juli 2015 voor ontslag op grond van (langdurige) ziekte en/of arbeidsongeschiktheid en voor ontslag op grond van bedrijfseconomische omstandigheden bij het UWV een ontslagvergunning moet aanvragen, zou een toets bij het Participatiefonds dubbelop zijn. Het Participatiefonds heeft daarom besloten een vrijstellingsregeling te creëren, waarin wordt opgenomen dat werkgevers in het bijzonder onderwijs die al een ontslagvergunning van het UWV hebben, bij het Participatiefonds dezelfde stukken moeten indienen voor het vergoedingsverzoek. Dit voorkomt extra administratieve lasten voor schoolbesturen.
Meer informatie hierover op de site van het Participatiefonds.

Voor het openbaar onderwijs is het bovenstaande niet van toepassing, omdat voor deze werknemers geen ontslagvergunning van het UWV hoeft te worden aangevraagd. De openbare schoolbesturen dienen bij ontslag de regels te volgen die voortvloeien uit het Reglement Participatiefonds.

Medio september bestuurders-cao voortgezet onderwijs

De Vereniging van Toezichthouder in Onderwijsinstellingen (VTOI) hoopt medio september het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe bestuurders-cao in het voortgezet onderwijs aan haar leden te kunnen voorleggen.

Voorwaarde is wel dat de uitvoeringsinstantie WW+ voor bovenwettelijke WW-uitkeringen de bestuurders in het voortgezet onderwijs als groep accepteert tegen de meerkosten van 0,5 procent. ‘Als dit niet het geval is, dan hebben we geen akkoord’, aldus de VTOI.

De bestuurders hebben de VTOI te kennen gegeven dat zij de bovenwettelijke uitkering terug willen in hun cao. Dat heeft te maken met hun kwetsbare positie. ‘Toezichthouders pakken veel meer hun rol en treden sturender op. Dat kan tot verschil in inzichten, dus conflicten, leiden’, zo schrijft de VTOI.

Voorheen konden bestuurders bij ontslag nog onderhandelen. Nu is er enkel sprake van een gemaximeerde transitievergoeding. Daar waar een bestuurder gemiddeld 126.000 euro per jaar verdient, krijgt hij bij ontslag 70 procent van het maximale dagloon. Dat komt neer op 52.000 euro.

Lees meer…

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Toelagen weer opgenomen in bestuurders-cao

De CAO Bestuurders PO 2015 is eind juni ondertekend en treedt per 1 september 2015 in werking.

In de nieuwe bestuurders-cao van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) zijn weer twee toelagen opgenomen, waarvoor bestuurders werden gecompenseerd vanwege het wegvallen van het Kaderbesluit uit de vorige cao. Het betreft een inkomenstoeslag van 32,80 per maand en in het kader van het vervallen van de levensloopregeling en een uitkering van 0,8 procent op de maandelijkse loonstrook.

Het vervallen van het Kaderbesluit had pas zijn effect op de bestuurders-cao die op 1 september 2014 inging. Tot die tijd zijn de toeslagen gewoon nog toegekend. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat in gevallen van compensatie deze bedragen dubbel worden uitbetaald. In situaties waarin dit is gebeurd, ligt een correctie voor de hand.

Lees meer…

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Tweede Kamer wil af van bestuurders-cao

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet een einde maakt aan de aparte cao voor onderwijsbestuurders. Alleen de VVD en de SGP zijn voor de cao voor bestuurders.

D66, PvdA en SP hadden motie ingediend tegen de bestuurders-cao. Zij kregen een ruime meerderheid achter zich voor de wens om de arbeidsvoorwaarden voor onderwijsbestuurders te regelen in de cao die ook geldt voor het personeel. Dat zou transparanter en rechtvaardiger zijn.

De eigen cao voor onderwijsbestuurders is vorig jaar mede op aandringen van de Tweede Kamer ingevoerd, maar er kwam veel kritiek toen bleek dat bestuurders er in geld en arbeidsvoorwaarden meer op vooruit zouden gaan dan personeelsleden.

De Tweede Kamer steunde ook een voorstel van PvdA en D66 om de salarissen van leraren en bestuurders meer in lijn te brengen met elkaar. Dat moet voorkomen dat bestuurders er wel op vooruit gaan en personeelsleden niet.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Dekker over Telegraaf: cao-verhaal klopt niet!

De Telegraaf heeft een onjuist beeld geschetst over de cao voor bestuurders in het voortgezet onderwijs. Dat heeft staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer laten weten.

De staatssecretaris heeft de Kamer geïnformeerd naar aanleiding van een recent voorpagina-artikel van De Telegraaf. Ook de Volkskrant publiceerde over de bestuurders-cao. Voor Tweede Kamerlid Michel Rog (CDA) was de media-aandacht voor de bestuurders-cao reden voor vragen aan Dekker.

De antwoorden van Dekker liggen geheel in de lijn met de eerdere reactie van de VO-raad op het bericht in De Telegraaf. De staatssecretaris stelt dat in de krant een onjuiste voorstelling van zaken wordt gegeven over de cao voor bestuurders in het voortgezet onderwijs en dat de weergave in de Volkskrant strookt met de feiten.

De Telegraaf doet voorkomen alsof de nieuw afgesloten cao voor bestuurders in het voortgezet onderwijs zou leiden tot enorme salarisstijgingen. Sinds 2011 echter staan onderwijsbestuurders, net als ieder ander in het onderwijs, op de nullijn.

In zijn brief stelt de staatssecretaris onder andere dat de indeling in salarisklassen is neergelegd bij de sector en dat de beloningen van de onderwijsbestuurders de komende vier jaar worden gemonitord.

Verder maakt Dekker in de brief aan de Tweede Kamer duidelijk dat de (nieuwe) CAO bestuurders VO 2014 geldt voor statutair bestuurders en niet voor directeuren of schoolleiders. Voor die groep geldt de (algemene) CAO VO.

Brief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer

Antwoorden van Dekker op de vragen van Tweede Kamerlid Michel Rog

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

VO-raad spreekt cao-verhaal Telegraaf tegen

De berichtgeving onder de titel ‘Schooldirectie rekent zich rijk’ in de Telegraaf is pertinent onjuist. Dat meldt de VO-raad.

‘Het artikel geeft een compleet verkeerd beeld van de werkelijkheid: er is en was geen sprake van een salarisverhoging van schooldirecteuren in de orde van 15% tot 20%’, zo meldt de VO-raad op zijn website.

De cao waar in het betreffende artikel over wordt gesproken, heeft volgens de sectororganisatie betrekking op bezoldiging van bestuurders en niet op die van schooldirecties. Die vallen – evenals docenten – onder de CAO VO.

CAO bestuurders
Op 1 oktober 2011 kwam de eerste cao voor bestuurders tot stand. Op dat moment zijn ook de vijf salarisschalen voor bestuurders gemaakt. Deze CAO bestuurders 2011–2013 is tot stand gekomen voordat de Wet Normering Topinkomens (WNT) van kracht werd. Partijen hebben zich bij de beloning toen al laten leiden door het sectorale maximum, dat nog weer 30% lager ligt dan het maximum dat in de WNT is opgenomen.

‘Dat bestuurders in de afgelopen jaren zichzelf een loonsverhoging hebben gegeven van meer dan 15%, is pertinent onjuist’, zo benadrukt de VO-raad. Ook de cao die in december 2013 door de cao-partijen is afgesproken kent volgens de centrale werkgeversorganisatie geen enkele vorm van verhoging van het inkomen van bestuurders en dus ook geen loonsverhoging.

De investeringen die in het Nationaal Onderwijsakkoord en het Herfstakkoord vrijkomen voor de sector komen, in tegenstelling tot wat de Telegraaf bericht, geheel ten goede van het onderwijs.

(…) rekent zich rijk
Opmerkelijk detail: de creatieve koppenmakers van de Telegraaf grossieren in koppen met de constructie ‘rekent zich rijk’.  In één jaar tijd wordt in de Telegraaf gesteld dat ‘de minister’, ‘Ajax’, ‘Defensie’, ‘Trainer RODA’ en ‘V/d Bom’ zich rijk rekenen. Nu is daar dus ‘Schooldirectie’ aan toegevoegd.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl