Commissie Onderwijsbevoegdheden van start

De commissie Onderwijsbevoegdheden doet onderzoek naar een andere inrichting van het bevoegdhedenstelsel. Doel van het onderzoek is om het vak van leraar aantrekkelijker te maken. Ook moet een andere inrichting van het bevoegdhedenstelsel tot beter onderwijs leiden.

De commissie is ingesteld door het kabinet, op voorstel van de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob. De opdracht aan de commissie volgt op het advies Ruim baan voor leraren van de Onderwijsraad.

Betere aansluiting op onderwijs

De commissie richt zich onder andere op de vraag hoe bevoegdheden beter aansluiten bij wat het onderwijs nodig heeft. Kan dat met meer gespecialiseerde of juist breder georiënteerde bevoegdheden? Is er meer ruimte nodig voor mobiliteit? Wat betekent een andere inrichting van het bevoegdhedenstelsel voor de lerarenopleidingen?

Om tot een goed advies te kunnen komen, vraagt de commissie om input van leraren, lerarenopleiders, instructeurs, leraarondersteuners, schoolleiders, schoolbestuurders en interne begeleiders.

De commissie staat onder voorzitterschap van Paul Zevenbergen, die onder andere in het bestuur zit van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) en het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR).

Nieuwe download: katern ‘Bevoegd voor de klas’

Het katern Bevoegd voor de klas is samengesteld door onze HRM-expert Ivo Israel. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het katern downloaden.

Met dit katern wil VOS/ABB informatie over bevoegdheden in het onderwijs overzichtelijk ontsluiten. Het biedt op hoofdlijnen inzicht in wet- en regelgeving en actuele ontwikkelingen. Het katern gaat ook over subsidiemogelijkheden om het aantal bevoegden voor de klas te vergroten.

Download katern Bevoegd voor de klas

Nieuw bevoegdhedenstelsel moet leraren trekken

Voor leraren in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs komt er een ander bevoegdhedenstelsel. De minister Ingrid van Engelshoven en Arie Slob willen daarmee werken in het onderwijs aantrekkelijker maken.

In een brief van de ministers aan de Tweede Kamer staat dat bevoegdheden worden gestapeld: ‘We ontwerpen compacte bevoegdheden, die op verschillende manieren samengevoegd kunnen worden. Het wordt dan bijvoorbeeld mogelijk te kiezen voor de breedte (een bevoegdheid voor één doelgroep over vakken heen) of voor de diepte (een vakspecialistische bevoegdheid voor meerdere doelgroepen).’

Een combinatie kan volgens hen nog steeds leiden naar een bevoegdheid zoals we die nu kennen. Als voorbeeld noemen ze de huidige eerstegraads bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs. ‘Daarmee behouden we wat goed werkt en creëren ruimte voor specialisaties op specifieke onderdelen van het onderwijs.’

De ministers willen dat het nieuwe bevoegdhedenstelsel geen strikte scheidingen meer kent tussen verschillende schoolsoorten. Zo kan volgens hen niet alleen het vak van leraar aantrekkelijker worden gemaakt, maar kunnen ook meer kansengelijkheid en sociale cohesie tussen verschillende groepen leerlingen worden gecreëerd.

Lees meer…