Bijna alle bestuurders in juiste bezoldigingsklasse

Het aantal onderwijsinstellingen dat voor bestuurders een hogere bezoldigingsklasse heeft berekend dan de Wet normering topinkomens (WNT) voorschrijft, is gedaald van iets minder dan 60 in 2016 naar 30 in 2017. Dat komt neer op 2 procent van het totaal. Dat melden de onderwijsminister Ingrid van Engelshoven en Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

Als een instelling een te hoge bezoldigingsklasse heeft vastgesteld, leidt dat niet automatisch tot een overtreding van de WNT door de bestuurder. ‘In veel gevallen ontvangt de bestuurder, ondanks de indeling in de te hoge bezoldigingsklasse, een bezoldiging die onder het door OCW berekende WNT-maximum ligt’, zo benadrukken Van Engelshoven en Slob in hun brief.

De bezoldigingsmaxima voor schoolbestuurders liggen tussen 115.000 en 194.000 euro per jaar. Hoe kleiner de instelling is, hoe lager de bezoldigingsklasse en dus ook hoe lager het individuele WNT-maximum (en andersom).

Lees meer…

Indexatie bezoldigingsmaxima schoolbestuurders

De bezoldigingsmaxima voor schoolbestuurders gaan per 1 januari 2019 omhoog. Dat staat in de Wijziging regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren.

Het kabinet indexeert elk jaar de maximale bezoldiging van schoolbestuurders. Voor hen gelden zeven bezoldigingsklassen, al naar gelang de complexiteit van de organisatie waar zij leiding aan geven.

De maxima in de klassen A tot en met F liggen volgend jaar 3,5 procent hoger dan dit jaar. Voor klasse G geldt een stijging met 2,6 procent. De nieuwe maxima zijn afgerond op duizendtallen.

In 2019 gelden per klasse de volgende maxima:

 • Klasse A: 115.000 euro (stijging 4000 euro t.o.v. 2018)
 • Klasse B: 127.000 euro (stijging 5000 euro t.o.v. 2018)
 • Klasse C: 138.000 euro (stijging 5000 euro t.o.v. 2018)
 • Klasse D: 152.000 euro (stijging 6000 euro t.o.v. 2018)
 • Klasse E: 164.000 euro (stijging 6000 euro t.o.v. 2018)
 • Klasse F: 177.000 euro (stijging 6000 euro t.o.v. 2018)
 • Klasse G: 194.000 euro (stijging 5000 euro t.o.v. 2018)

Let op: dit zijn niet per definitie de bedragen die schoolbestuurders daadwerkelijk krijgen. Het zijn wettelijk vastgelegde maxima.

Lees meer…

 

Bezoldigingsklasse niet altijd goed vastgesteld

Ongeveer 13 procent van de schoolbesturen heeft een onjuist aantal complexiteitspunten bepaald op basis waarvan de maximale bezoldiging van de bestuurder wordt vastgesteld. Dat melden de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob aan de Tweede Kamer.

Sinds 1 januari 2016 zijn niet meer bezoldigingsklassen per onderwijssector van kracht, maar wordt de maximale bezoldiging volgens de Wet normering topinkomens (WNT) bepaald op grond van de bestuurlijke complexiteit van de organisatie.

De bestuurlijke complexiteit wordt bepaald aan de hand van de totale baten van de organisatie, het aantal leerlingen en het gewogen aantal onderwijssoorten en sectoren. Voor elk criterium krijgt de instelling een bepaald aantal complexiteitspunten. Het totale aantal punten bepaalt in welke bezoldigingsklasse de instelling valt.

Van Engelshoven en Slob melden aan de Tweede Kamer dat uit een analyse blijkt dat verreweg de meeste instellingen de bezoldigingsklasse correct hebben vastgesteld. Er is echter ook een aantal afwijkingen. Ongeveer 13 procent heeft een ander aantal complexiteitspunten berekend dan de regeling voorschrijft. Het betreft zowel afwijkingen naar boven als naar beneden.

De ministers wijzen erop dat de bezoldigingsklassen een bandbreedte hebben voor het aantal complexiteitspunten. Daardoor leidt een ander aantal punten niet direct tot een andere klasse. Bovendien leidt volgens hen de vaststelling van een te hoge bezoldigingsklasse niet automatisch tot een overtreding van de WNT.

Lees meer…

WOB-verzoek moet worden ingewilligd

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB krijgen de laatste tijd vragen over mailverzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) tot openbaarmaking van inkomens boven de normen uit de Wet normering topinkomens (WNT). Dergelijke verzoeken moeten worden ingewilligd.

De mails zijn afkomstig van de Taskforce Publieke Bezoldiging en zijn ondertekend door ene Julian, die zich niet nader bekendmaakt. Hieronder staat een voorbeeld van een mail die is verstuurd naar een schoolbestuur voor voortgezet onderwijs.

Taskforce ‘Publieke Bezoldiging’
T.B.V. Julian
julian@publiekebezoldiging.nl 

<Naam organisatie>
T.B.V. Juridische afdeling c.q. afdeling communicatie
<Adres>
<Postcode en plaats>

Leiden, donderdag 4 januari 2018

Betreft: Wet openbaarheid van bestuur verzoek inzake bezoldigingen
Kenmerk: <…>
Urgentie: Hoog

L.S.

Wij onderzoeken onder alle bedrijven casu quo instellingen die uit publieke gelden betaald worden of medewerkers casu quo top-functionarissen meer verdienen dan de Wet Normering Topinkomens voorschrijft. Derhalve verzoeken wij u ons de volgende informatie mede te delen.

Onderstaande verzoek is voor alle VO scholen die vallen onder het bevoegd gezag van <naam organisatie>.

WNT Norm voor Voortgezet Onderwijs:
2013 €182.948
2014 €184.448
2015 €178.000
2016 €179.000 (algemeen plafond)

Wij ontvangen graag een overzicht van alle topfunctionarissen en andere medewerkers, gegroepeerd op boekjaar, die tussen 1 januari 2013 en 31 december 2016 meer verdienden dan de WNT norm voor het geldende boekjaar zoals hierboven beschreven. Wij ontvangen graag een overzicht met per overschrijving de volgende gegevens:
– Functie
– Duur van het dienstverband
– Bezoldiging in het boekjaar
– Bezoldiging in het voorgaande boekjaar
– Motivering

Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in artikel 6 eerste lid van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 6, eerste lid van de Wob verzoek ik u ons de gevraagde informatie voor 10 februari 2018 per e-mail te verstrekken. Indien u kosten in rekening brengt verzoeken wij u ons hiervan per e-mail op de hoogte te stellen alvorens deze in rekening te brengen.

Hoogachtend,

Julian

Bijlagen: –

Advies Onderwijsjuristen

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB wijzen erop dat altijd moet worden voldaan aan een WOB-verzoek. Let op dat u de persoonlijke levenssfeer van werknemers kunt beschermen. Namen van betrokken personen mogen worden weggelaten.

Het advies aan de leden van VOS/ABB luidt als volgt:

De organisatie Taskforce Publieke Bezoldiging is bij ons niet bekend. Conform artikel 3 Wet openbaarheid van bestuur (WOB) kan echter een ieder om informatie verzoeken over een bestuurlijke aangelegenheid van een bestuursorgaan. Een bestuurlijke aangelegenheid is conform artikel 1 sub b WOB een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan. Het ziet op het openbaar bestuur in al zijn facetten. Daarom valt een aangelegenheid al snel onder een bestuurlijke aangelegenheid waarbij een WOB-verzoek gehonoreerd moet worden. Ook een verzoek of u voldoet aan de WNT-normen valt hieronder.
Ingevolge artikel 3 lid 5 van de WOB dient een dergelijk verzoek ingewilligd te worden met inachtneming van artikel 10 en 11 WOB. Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de WOB blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd. Ten aanzien van deze gegevens kan het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder wegen dan het belang van openbaarheid. Daarom kan ervoor worden gekozen om de persoonsgegevens uit de documenten te verwijderen uit deze documenten. Conform artikel 6 van de WOB dient het bestuursorgaan binnen vier weken te beslissen op het verzoek.

U dient dus in ieder geval in te gaan op het WOB-verzoek en indien nodig documentatie te verschaffen en te publiceren. U mag daarbij persoonsgegevens van uw werknemers onleesbaar maken ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die persoon.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

VSO-bestuurder kan meer bezoldiging krijgen

Voor de bezoldiging van topfunctionarissen wordt per 1 januari 2017 rekening gehouden met de vaak complexe structuur van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

De gewijzigde Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren gaat op 1 januari 2017 in. Dit betekent dat topfunctionarissen van schoolbesturen die (ook) scholen voor voortgezet speciaal onderwijs hebben, in een hogere bezoldigingsklasse kunnen komen.

Het VSO telt nu als één onderwijssoort. Voortaan tellen de zelfstandige examenlicenties voor vmbo, havo of vwo. Als de VSO-school daarnaast voorziet in het uitstroomprofiel dagbesteding en/of arbeidsmarktgerichtheid, wordt de onderwijssoort VSO ook geteld.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Regeling bezoldiging onderwijsbestuurders gewijzigd

De Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren is gewijzigd. Dit houdt verband met de invoering van de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (Wet normering topinkomens).

Per 1 januari 2016 is er een systeem met zeven klassen, waarin onderwijsbestuurders worden onderverdeeld op grond van de complexiteit van hun baan. De complexiteit wordt gebaseerd op:

 • Totale baten van de organisatie
 • Totale aantal leerlingen
 • Aantal onderwijssoorten en/of onderwijssectoren

De uitgangspunten voor het klassesysteem:

 • Eenvoudig en transparant: de objectieve criteria zijn duidelijk en makkelijk toetsbaar
 • Evenwichtig en onderwijsbreed: geldt op dezelfde wijze voor alle onderwijssectoren
 • Niet manipuleerbaar: gemiddelde leerlingenaantal over drie jaar is de basis
 • Draagvlak: tot stand gekomen na gesprekken met vertegenwoordigers van toezichthouders, bestuurders, werkgevers en werknemers
 • Uniformiteit van beleid: vergelijkbaar met de modellen voor woningcorporaties en de zorg

Download de regeling

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Gemeenteraad vindt vergoeding raad van toezicht te hoog

De gemeenteraad van Krimpenerwaard roept de interne toezichthouders van de Stichting Onderwijs Primair op hun vergoeding te verlagen.

Alle raadsleden in de gemeente Krimpenerwaard vinden de brutovergoeding van in totaal 35.000 euro voor de vijf interne toezichthouders van Stichting Onderwijs Primair te hoog. PvdA-gemeenteraadslid Marije Willems kwam met een amendement om het bedrag te verlagen. In haar amendement roept ze de raad van toezicht op ‘een redelijke vergoeding voor zichzelf te berekenen’. De gemeenteraad steunde dit unaniem.

Willems is blij met deze steun, zo meldt de PvdA in de gemeente Krimpenerwaard: ‘Het gaat hier om openbaar onderwijs, dat wordt betaald van belastinggeld. Het past dan niet om dergelijke bedragen neer te leggen voor vergoedingen van de raad van toezicht. Dat geld kan veel beter gestopt worden in het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.’

Vrijwilligersvergoeding
VOS/ABB adviseert om de vergoeding voor interne toezichthouders in het primair en voortgezet onderwijs te beperken tot de vrijwilligersvergoeding of net iets daarboven. Bovendien zou de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad ten minste adviesrecht moeten krijgen over de hoogte van de bezoldiging. Dit kan voorkomen dat onder personeelsleden en/of ouders onduidelijkheid ontstaat over de hoogte van de vergoeding van interne toezichthouders. Nu bepaalt de raad van toezicht zelf de vergoeding.

Het advies van VOS/ABB staat in het kader van de aangepaste Wet Normering Topinkomens. Deze wet bepaalt dat de bezoldiging voor leden en voorzitters van de hoogste toezichthoudende organen van een rechtspersoon of instelling ten hoogste 10 respectievelijk 15 procent bedraagt van de voor die rechtspersoon of instelling geldende maximale bezoldiging. Voorheen was dat 5 respectievelijk 7,5 procent.

In het meinummer van magazine School! komt een artikel over de hoogte van de bezoldiging van interne toezichthouders. In dat artikel geven bestuursvoorzitter Niko Persoon van Zaan Primair en directeur Herman Lamferkamp van de openbare Montessorischool Schiedam hun visie op deze kwestie. Ook geven de PO-Raad en VO-raad weer hoe zij erover denken.

Magazine School! verschijnt op 14 mei.

Bezoldiging topfunctionarissen moet openbaar

Schoolbesturen moeten in het jaarverslag met naam en toenaam aangeven hoeveel geld zij betaald hebben aan topfunctionarissen. Dat staat in de conceptversie van het Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013, dat onder andere op de gewijzigde Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector (WNT) is gebaseerd.

In de WNT is een maximering van de ontslagvergoeding voor topfunctionarissen in de publieke sector (waaronder het onderwijs) en een bonusverbod opgenomen. Ook beschikt de WNT over instrumenten voor handhaving en sanctionering. Daarnaast is wettelijk vastgelegd dat de beloning van topfunctionarissen (met naam en toenaam) openbaar moet worden gemaakt in het jaarverslag, ongeacht of de bezoldiging hoger of lager is dan het bezoldigingsmaximum.

Dit geldt ook voor de beloning van andere werknemers, zoals zzp’ers en interimmanagers, indien hun bezoldiging meer bedraagt dan het maximum dat voor de verschillende onderwijssectoren geldt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bestuurders primair onderwijs hebben eigen cao

In de eerste cao voor bestuurders in het primair onderwijs staat een heldere bovengrens voor salarissen.

De hoogte van het salaris van de bestuurder wordt via een indeling in salarisklassen gekoppeld aan de omvang van de onderwijsinstelling. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW had hierom gevraagd. Hij wil voorkomen dat te veel bestuurders het maximumloon bedingen. De CAO Bestuurders PO 2013 past binnen de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector en de daarop gebaseerde Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren.

De ondertekening van de eerste cao voor bestuurders in het primair onderwijs is op 12 maart.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl