Deelnemen aan nieuwe kleine-ondernemersregeling?

Met ingang van 1 januari 2020 zal de gemoderniseerde kleine-ondernemersregeling (KOR) gelden. De nieuwe KOR brengt veranderingen met zich mee op het gebied van btw-heffing.

De nieuwe regeling kan voor u van belang zijn als u in een raad van toezicht zit. Als u per 1 januari 2020 aan deze regeling wilt deelnemen, moet u vóór 20 november 2019 een verzoek tot toepassing hiervan indienen bij de Belastingdienst!

Meer weten? Als uw organisatie lid is van VOS/ABB, kunt u een toelichting downloaden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Nieuw katern ‘Btw-richtlijnen in het onderwijs’

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het nieuwe katern Btw-richtlijnen in het onderwijs downloaden.

Dit nieuwe katern is op verzoek van VOS/ABB samengesteld door bureau Visser & Visser. Het bevat actuele informatie met betrekking tot btw in relatie tot onderwijsinstellingen. Het eerdere katern uit 2011 voldeed niet meer als gevolg van de vele wijzigingen in wet- en regelgeving in de afgelopen jaren.

Het katern is in een printvriendelijke versie online gezet. Uit kostenoverwegingen is besloten het niet te laten drukken.

Download katern ‘Btw-richtlijnen in het onderwijs’

Let op: alleen voor leden van VOS/ABB. Op de katernen van VOS/ABB rust copyright. U mag de uitgave niet op uw eigen website publiceren!

Minder btw op digitale leermiddelen

Als de Eerste Kamer ermee akkoord gaat, wordt het btw-tarief op digitale leermiddelen met ingang van 1 januari 2020 verlaagd van 21 naar 9 procent.

In het Belastingplan 2020 dat het kabinet op Prinsjesdag bekendmaakte, staat dat het btw-verschil tussen digitale en papieren publicaties verdwijnt. ‘Het kabinet neemt deze maatregel na recente afspraken in de Europese Unie’, meldt de Rijksoverheid. Het Belastingplan komt in december aan de orde in de Eerste Kamer.

Het onderwijs loopt al lange tijd op tegen de hoge btw op digitale leermiddelen. Als dat tarief gelijk wordt getrokken met dat van papieren uitgaven, hoeven scholen bij hun keuze voor leermiddelen geen rekening meer te houden met het btw-verschil.

CRKBO-registratie verlengd: cursussen blijven btw-vrij!

Het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) heeft de registratie van VOS/ABB gecontinueerd. Dit betekent dat wij cursussen en andere scholingsbijeenkomsten btw-vrij kunnen blijven aanbieden.

Om de vier jaar bekijkt het CRKBO of de registratie voor btw-vrije scholing kan blijven bestaan. In de zomervakantie heeft VOS/ABB laten zien dat de vereniging aan alle voorwaarden voldoet. Dit heeft het CRKBO doen besluiten de registratie te continueren. VOS/ABB is sinds 2011 geregistreerd bij het CRKBO.

Let op: de btw-vrijstelling is niet van toepassing op cursussen en trainingen die door externe aanbieders worden verzorgd. Een voorbeeld hiervan is de VOS/ABB-mediatraining voor mensen uit het onderwijs.

 

Onderzoek naar btw-vrije regionale transfercentra

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën gaat bekijken hoe hij btw-heffing kan voorkomen bij de samenwerking tussen schoolbesturen en regionale transfercentra (RTC’s). Dat meldt hij mede namens onderwijsminister Arie Slob in antwoord op Kamervragen.

De vragen van het CDA en de SGP gingen over het probleem dat veel schoolbesturen ervaren dat ze btw moeten betalen als zij via hun RTC aan personeel komen.

Dit vloeit voort uit Europese en nationale wet- en regelgeving, meldt Snel. Er geldt btw-plicht als er net als via een uitzendbureau personeel ter beschikking wordt gesteld. Btw-vrijstelling is onder voorwaarden wel mogelijk als scholen personeel aan elkaar ter beschikking stellen, maar daarvan is volgens Snel bij een RTC geen sprake.

Hij meldt echter ook het ermee eens te zijn dat het niet gewenst is ‘dat schoolbesturen bij inspanningen om tekorten in het onderwijs zo efficiënt mogelijk tegen te gaan met extra kosten worden geconfronteerd’. Daarom gaat hij samen met de PO-Raad en het landelijk overleg van RTC’s ‘bekijken of er mogelijkheden zijn binnen de kaders van wet- en regelgeving om btw-heffing te voorkomen (…)’.

Lees meer…

Onderwijs en kinderopvang: hoe zit het met btw?

Onderwijs- en kinderopvangorganisaties zijn vrijgesteld van btw, maar niet als zij met elkaar samenwerken. Hoe kunt u de btw-afdracht minimaliseren? Daarover kunt u een handreiking downloaden.

De handreiking die op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat, bevat twee delen. In het eerste deel wordt ingegaan op btw-oplossingen bij verschillende contractuele samenwerkingen

Het tweede deel gaat specifiek in op de samenwerkingsvorm waarbij sprake is van een personele unie en de voorwaarden waaronder in dat geval een fiscale eenheid kan worden gevormd.

Download de Handreiking btw in de samenwerking tussen Onderwijs en Kinderopvang.

Wilt u meer informatie over de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang? U kunt bij VOS/ABB contact opnemen met Rozemarijn Boer, 06-20010418, rboer@vosabb.nl of Eline Vrenken, 06-11724058, evrenken@vosabb.nl.

Voor algemene vragen kunt u terecht bij de Onderwijsjuristen van VOS/ABB: 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl.

Hoe zit het met btw-vrijstelling bij SWV’s en IKC’s?

De Helpdesk van VOS/ABB krijgt geregeld vragen over btw-vrijstelling voor activiteiten van samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Ook wordt vaak advies gevraagd over hoe het zit met btw-vrijstelling bij uitwisseling van personeel binnen integrale kindcentra (IKC’s).

Bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van btw-vrijstelling voor activiteiten die voortvloeien uit het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband passend onderwijs, moet grote zorgvuldigheid worden betracht.

In zijn Kamerbrief van 15 september 2015 gaf staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën aan dat de tijdelijke vrijstelling tot 1 augustus 2016 ook na die datum van kracht blijft.

Het is daarbij van belang op te merken dat wat betreft activiteiten richting schoolbesturen het samenwerkingsverband wordt aangewezen als sociaal culturele instelling. De activiteiten van schoolbesturen richting het samenwerkingsverband worden ondergebracht onder de onderwijsvrijstelling, zo meldt ook de PO-Raad.

De Helpdesk wijst erop dat aan het gebruik van btw-vrijstellingen strikte voorwaarden zijn verbonden. Er moet altijd worden aangetoond dat aan al die voorwaarden is voldaan!

De technische uitwerking van de regeling vindt u op bladzijden 7 en 8 van de Kamerbrief.

Btw-vrijstelling en IKC

In een Kamerbrief van 8 juli jongstleden gaat Wiebes in op de btw-regeling bij uitwisseling van personeel bij samenwerking tussen een onderwijsinstelling, kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, sportvereniging en huiswerkbegeleiding. Deze informatie is van belang voor integrale kindcentra (IKC’s).

De staatssecretaris maakt in zijn brief duidelijk dat het niet mogelijk is om alle genoemde vormen van uitwisseling van personeel van btw vrij te stellen. Het moet per geval worden beoordeeld of de werkzaamheden als geheel genomen te kwalificeren zijn als één ondeelbare onderwijsprestatie. Als dit niet het geval is, is het uitlenen van het personeel in beginsel belast met btw.

Een algemene vrijstelling van btw bij samenwerking binnen een IKC is dus niet aan de orde!

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Verruimde btw-vrijstelling bij samenwerking

Ook onderwijsondersteunende diensten kunnen onder voorwaarden zijn vrijgesteld van btw. Daar is een nieuw bericht over gepubliceerd, nadat het ministerie van Financiën had geconstateerd dat eerdere informatie die het ministerie OCW hierover naar buiten had gebracht, niet geheel juist was.

In een recent arrest verruimde de Hoge Raad in bepaalde situaties de mogelijkheid tot toepassing van de btw-vrijstelling voor het verzorgen van onderwijs. Na overleg tussen staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën en minister Jet Bussemaker van OCW is duidelijk geworden dat het kabinet de aldus geboden ruimte benut.

Dit is goed nieuws voor onderwijsinstellingen die samen onderwijs verzorgen en nu nog worden geconfronteerd met btw-heffing over een gedeelte van de in samenwerking verrichte werkzaamheden. Het gaat hierbij specifiek over het uitlenen van ondersteunend personeel alsmede over ondersteunende diensten.

Bij onderwijsondersteunende diensten kan gedacht worden aan de werkzaamheden van een roostermaker, facilitaire en huisvestingsdiensten, financiële administratie en ICT-diensten. De verruiming van de onderwijsvrijstelling betekent dat voortaan onderwijsondersteunende diensten onder bepaalde voorwaarden kunnen zijn vrijgesteld van btw:

 1. De onderwijsondersteunende diensten worden verricht tussen onderwijsinstellingen.
 2. De onderwijsinstelling verricht in hoofdzaak onderwijs.
 3. De onderwijsondersteunende diensten moeten qua omvang en inhoud gebruikelijk zijn bij het geven van het specifieke onderwijs waarin de samenwerking plaatsvindt.

Het ministerie van OCW adviseert scholen om ter verkrijging van zekerheid over de vraag of de vrijstelling in een concrete situatie van toepassing is, vooraf in overleg te treden met de Belastingdienst.

Lees meer…

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

OCW-bericht over ruimere btw-vrijstelling onjuist!

Het ministerie van OCW heeft op verzoek van het ministerie van Financiën een bericht ingetrokken over een verruiming van de btw-vrijstelling voor de uitwisseling van onderwijsondersteunend personeel door samenwerkende onderwijsinstellingen. Dat heeft het ministerie Financiën aan VOS/ABB laten weten.

Een woordvoerder van Financiën heeft desgevraagd aan VOS/ABB gezegd dat de informatie die OCW had verspreid ongenuanceerd was en daardoor niet klopte. VOS/ABB maakte op basis van de informatie van OCW een nieuwsbericht, maar de inhoud daarvan klopt nu dus ook niet!

Hoewel de definitieve informatie nog door verschillende deskundigen moet worden gecheckt, benadrukt de woordvoerder van Financiën al wel dat er géén algemene btw-vrijstelling komt voor de uitwisseling van onderwijsondersteunend personeel, maar een vrijstelling op voorwaarden. Wat die voorwaarden precies inhouden, kan de woordvoerder nu nog niet bekendmaken.

Het ministerie van Financiën gaat ervan uit dat de juiste informatie, zodra die definitief is vastgesteld, binnenkort op de website van het ministerie van OCW zal verschijnen. Het ministerie van OCW is gevraagd dat in overleg met het ministerie van Financiën te doen, opdat er niet weer onjuiste informatie wordt verspreid.

Zodra de juiste informatie bekend is, zal VOS/ABB hierover berichten.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Btw-vrijstelling verruimd voor meer samenwerking

Schoolbesturen krijgen ook btw-vrijstelling voor de uitwisseling van onderwijsondersteunend personeel. Met deze verruiming wordt weer een drempel voor samenwerking tussen scholen weggenomen.

Samenwerking is belangrijk en nodig in krimpgebieden en de rijksoverheid wil ook doorlopende leerlijnen stimuleren. Deze maatregel maakt btw-vrijgestelde samenwerking tussen basisscholen en voortgezet onderwijs en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs mogelijk.

Eerder was er al btw-vrijstelling voor het onderwijzend personeel, maar deze vrijstelling gold nog niet voor bijvoorbeeld roostermakers, klassenassistenten of schoonmakers. De Hoge Raad heeft uitgesproken dat het verzorgen van onderwijs een ‘ondeelbare eenheid’ is en er dus geen onderscheid tussen verschillende taken gemaakt mag worden.

Alle werknemers die bijdragen aan het verzorgen van onderwijs vallen voortaan onder de onderwijsvrijstelling, zo stelt de Hoge Raad. Dankzij een akkoord tussen de ministeries OCW en Financiën en de Belastingdienst wordt bestaande Europese regelgeving herzien.

Btw-vrijstelling samenwerkingsverbanden blijft

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën bevestigt dat samenwerkingsverbanden passend onderwijs vrijgesteld blijven van btw.

Tijdens het algemeen overleg over passend onderwijs op 30 juni jongstleden werd al duidelijk dat de btw-vrijstelling voor samenwerkingsverbanden (swv’s) ook na 1 augustus 2016, wanneer de huidige btw-overgangsregeling voor swv’s afloopt, zou blijven bestaan. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW deed hierover toezeggingen.

Zijn collega Wiebes van Financiën bevestigt dit in zijn uitwerking van fiscale moties en toezeggingen. De kern van het verhaal is dat swv’s op grond van de Wet op de omzetbelasting onder de sociaal-culturele vrijstelling worden gebracht.

‘Verder geldt voor het verzorgen van onderwijs (met inbegrip van de diensten en leveringen die daarmee nauw samenhangen) door scholen de btw-onderwijsvrijstelling. Deze vrijstelling geldt ook voor de prestaties van scholen aan samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor zover deze prestaties zijn aan te merken als nauw met het verzorgen van onderwijs samenhangende prestaties’, aldus Wiebes in zijn uitwerking.

Onder bepaalde voorwaarden kan volgens de staatssecretaris van Financiën bijvoorbeeld het tijdelijk ter beschikking stellen van (niet-)onderwijzend personeel van een school aan een samenwerkingsverband passend onderwijs worden aangemerkt als nauw met het onderwijs samenhangende prestatie die van btw is vrijgesteld.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Btw-vrijstelling samenwerkingsverbanden blijft

Het ziet er naar uit dat de btw-vrijstelling voor samenwerkingsverbanden blijft. Staatssecretaris Dekker heeft hierover toezeggingen gedaan aan de Tweede Kamer.

Sinds 1 augustus 2014, bij de invoering van de Wet passend onderwijs, gold er een overgangsmaatregel waardoor samenwerkingsverbanden passend onderwijs waren vrijgesteld van btw-heffing. Na recente uitspraken van Sander Dekker in het Algemeen Overleg over passend onderwijs is de verwachting dat samenwerkingsverbanden ook na 1 augustus 2016 kunnen profiteren van de btw-vrijstelling.

Per die datum zullen samenwerkingsverbanden waarschijnlijk worden aangemerkt als sociaal-culturele instellingen, waardoor ze een beroep kunnen doen op wettelijke btw-vrijstelling. Verwacht wordt dat dit met Prinsjesdag wordt bevestigd. De vrijstelling geldt voor werkzaamheden die worden verricht in het kader van het ondersteuningsplan. Ook ambulante begeleiding is vrijgesteld van btw.

Meer informatie: Helpdesk VOS/ABB, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur,

 

 

Uitleg over btw-vrijstelling passend onderwijs

Het ministerie van OCW geeft puntsgewijs antwoord op vragen over de btw-vrijstelling voor passend onderwijs.

De btw-vrijstelling voor passend onderwijs geldt met ingang van 1 augustus jongstleden tot 1 augustus 2016 voor werkzaamheden die samenwerkingsverbanden en scholen verrichten als uitvloeisel van het ondersteuningsplan. De btw-vrijstelling geldt ook voor detachering van personeel voor zover die voortvloeit uit het ondersteuningsplan.

De btw-vrijstelling geldt in principe niet voor instellingen in de clusters 1 en 2 en mbo-instellingen, omdat die geen deel uitmaken van het samenwerkingsverband.

Het is nog niet duidelijk hoe het zit met de btw na 1 augustus 2016.

Download de uitleg van het ministerie van OCW.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Ook swv’s blijven nog gevrijwaard van btw bij detachering

Tot 1 augustus 2016 blijft het onderwijs gevrijwaard van btw bij de detachering van personeel. De huidige regelgeving hiervoor verandert tot die tijd niet, zo heeft staatssecretaris Sander Dekker van OCW donderdag gezegd tijdens een algemeen overleg met de Tweede Kamer over passend onderwijs. De toezegging heeft onder andere betrekking op de nieuwe samenwerkingsverbanden.

Dekker heeft btw-overleg gehad met zijn collega Eric Wiebes van Financiën. Uit dat overleg is naar voren gekomen dat er tot 1 augustus 2016 niets verandert rondom btw en de detachering van onderwijspersoneel. Omdat de huidige regelgeving in strijd is met Europese wetgeving, moet er op termijn wel wat veranderen, zo zei Dekker. Hij kwam tijdens het algemeen overleg over passend onderwijs ook met andere toezeggingen:

 • Over een jaar komt er een bureaucratietoets die wordt uitgevoerd door een zogenoemde Kafkabrigade.
 • De Inspectie van het Onderwijs gaat toezicht houden op de tijdelijke voorzieningen (Orthopedagogische en Didactische Centra of OPDC’s). Die moeten goed onderwijs geven en voor de betreffende leerlingen echt van tijdelijke aard zijn.
 • Er komt een onderzoek naar de onafhankelijkheid van de commissies voor de indicatiestelling in de clusters 1 en 2. Na de zomervakantie zal Dekker de Tweede Kamer informeren over de uitkomst van dit onderzoek.
 • OCW gaat in gesprek met de instellingen in de clusters 1 en 2 over mogelijkheden voor (mede)zeggenschap voor ouders van kinderen die ambulante begeleiding krijgen in het reguliere onderwijs.
 • Na een jaar komt er een themaonderzoek naar hoogbegaafdheid en passend onderwijs. Daarnaast wordt hoogbegaafdheid binnen passend onderwijs in het vervolg standaard opgenomen in de voortgangsrapportage. Er komt een platform voor het uitwisselen van goede voorbeelden omtrent hoogbegaafdheid.
 • OCW neemt contact op met brancheorganisatie Ingrado om in het kader van passend onderwijs tot goede instructies te komen voor leerplichtambtenaren.
 • De registratie van thuiszitters moet worden verbeterd. Daar is nu een onderzoek naar gaande. De uitkomsten hiervan worden in augustus naar de Tweede Kamer gestuurd.
 • OCW gaat om de tafel met de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en andere betrokkenen en belanghebbenden om afspraken te maken over gedeelde verantwoordelijkheid bij medische handelingen in de school. De Tweede Kamer wordt hierover in het najaar geïnformeerd. Er komt overleg met het Diabetes Fonds in verband met medische handelingen en leerlingen die worden geweigerd omdat ze suikerziekte hebben.
 • Dekker gaat met minister Lodewijk Asscher en staatssecretaris Jette Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) overleggen voor een goede overgang van leerlingen uit het praktijkonderwijs naar de sociale werkplaats.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Digitale leermiddelen blijven onder hoge btw-tarief

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW stelt dat de btw op digitale leermiddelen alleen omlaag kan als dit in Europees verband wordt geregeld. Hij zei dit woensdag tijdens overleg met Tweede Kamer.

De opmerking van Dekker is op zijn minst opmerkelijk, omdat in Duitsland, België, Luxemburg en Frankrijk de btw op digitale leermiddelen wel is verlaagd, zonder dat deze landen dat in Europees verband hebben geregeld.

Bovendien werd in 2008 besloten om de btw op educatieve cd-roms, die toen in opmars waren, te verlagen van destijds 19 naar 6 procent. VOS/ABB had jarenlang geijverd voor deze belastingverlaging. Het zou niet meer dan logisch zijn om nu dezelfde maatregel te nemen voor de huidige digitale leermiddelen.

Voor digitale leermiddelen geldt nu het hoge btw-tarief van 21 procent, terwijl schoolboeken onder het lage btw-tarief van 6 procent vallen. Vanuit de Tweede Kamer klinkt de roep om de btw op digitale leermiddelen te verlagen. Ook de PO-Raad en VO-raad willen dat.

Digitale leermiddelen moeten onder lage btw-tarief

De btw op digitale leermiddelen moet omlaag. VOS/ABB schaart zich met deze oproep aan de politiek achter een pleidooi van de PO-Raad en VO-raad.

Over digitale leermiddelen moet nu 21 procent btw worden betaald, terwijl het btw-tarief voor papieren boeken 6 procent is. Het hogere btw-tarief voor digitale leermiddelen remt volgens de sectororganisaties de innovatie van het onderwijs. Ze wijzen erop dat andere landen, zoals Duitsland, ervoor hebben gekozen de btw op digitale leermiddelen te verlagen.

In 2008 werd besloten om de btw op educatieve cd-roms, die toen in opmars waren, te verlagen van destijds 19 naar 6 procent. VOS/ABB had jarenlang geijverd voor deze belastingverlaging. Het zou niet meer dan logisch zijn om nu dezelfde maatregel te nemen voor de huidige digitale leermiddelen.

Een andere belemmering vormt de fiscale behandeling van devices, zoals tablets. Daarover moet in veel gevallen loonbelasting worden afgedragen. De PO-Raad en VO-raad pleiten ervoor dit snel te veranderen, omdat het steeds vanzelfsprekender is dat leraren net als leerlingen met een tablet werken.

De Tweede Kamer praat op 12 juni over digitalisering in het onderwijs.

Bijeenkomsten financiële netwerken VOS/ABB

De financiële netwerken van VOS/ABB komen binnenkort weer bij elkaar. Er zijn verspreid over het land vier bijeenkomsten. Bent u nog niet lid van een van onze financiële netwerken? Meld u dan snel aan. Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB!

Tijdens de bijeenkomsten komen actuele bestuurlijke en financiële zaken aan bod die van belang voor het primair en voortgezet onderwijs. Een onderwerp dat door netwerkleden is aangedragen, is de vergoeding voor bestuursleden en/of toezichthouders. Geldt hiervoor een btw-plicht? Is er wat dit betreft een verschil tussen bestuurders en toezichthouders?

Een ander onderwerp is het jaarverslag. Welke mogelijkheden zijn er om de begroting en het formatieplan inhoudelijk beter op elkaar af te stemmen? En hoe houden we het voor iedereen begrijpelijk? Uiteraard kunt u ook uw eigen ideeën inbrengen en met collega’s bespreken, zodat u en andere bestuurders en managers niet ieder afzonderlijk het wiel hoeven uit te vinden.

De bijeenkomsten zijn op de volgende data en locaties:

Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB. Niet-leden betalen 100 euro per persoon (btw-vrij).

Als u nog niet deelneemt aan een van de financiële netwerken van VOS/ABB, kunt u zich aanmelden via welkom@vosabb.nl. Vermeld in uw mail uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

De financiële netwerken worden in opdracht van VOS/ABB geleid door financieel expert Joke Walraven: joke.walraven@leeuwendaal.nl.

VOS/ABB naar Hoge Raad vanwege btw

De zaak die voor de Hoge Raad wordt gebracht, betreft een vo-school, die enkele werknemers tijdelijk heeft gedetacheerd bij het CITO. Deze werknemers verrichtten tussen 1998 en 2002 werkzaamheden voor het CITO, terwijl de school hun salaris doorbetaalde. De school heeft hiervoor financiële compensatie ontvangen van het CITO.

De belastingdienst heeft de school vervolgens een naheffingsaanslag opgelegd, omdat deze verdiensten onder de omzetbelasting zouden vallen. VOS/ABB en de school vinden echter dat de diensten kunnen worden beschouwd als ‘nauw met het onderwijs samenhangend’. In dat geval zou er volgens de regelgeving over de btw geen sprake zijn van diensten waarover deze belasting moet worden geheven.

De Rechtbank Arnhem en in tweede instantie het Gerechtshof Arnhem hebben eerder geoordeeld dat het hier wel gaat om prestaties die onder de omzetbelasting vallen. Wanneer de Hoge Raad uitspraak doet, is onbekend. VOS/ABB houdt er rekening mee dat dit een jaar kan duren. Wij houden u op de hoogte.

Informatie: Dieuwke van Putten, 0348-405286, dvanputten@vosabb.nl.

Pleidooi voor btw-vrijstelling combinatiefuncties

Geelkerken, die tot de zomer van 2006 directeur was van VOS/ABB, overhandigde donderdag in het ministerie van OCW het eindrapport van de Taskforce Combinatiefuncties aan staatssecretaris Sharon Dijksma.

De taskforce bepleit vrijstelling van omzetbelasting voor de uitwisseling van personeel in een combinatiefunctie. De oproep betreft de sectoren onderwijs, cultuur, sport, kinderopvang en welzijn, die op lokaal niveau met elkaar samenwerken, bijvoorbeeld in het kader van de brede school.

De taskforce wijst erop dat de omzetbelasting bij het detacheren van personeel voor de inlener een kostprijsverhogende factor en daarmee een belangrijke hindernis bij de uitwisseling van personeel is. De mogelijkheden voor de lokale partijen zijn minimaal om én de werkgeversrol op zich te nemen én geen hinder te ondervinden van de btw-bepalingen. Bovendien kan er veel bureaucratische rompslomp ontstaan, concludeert de taskforce.

Achtergrond
In december maakte Dijksma afspraken met het ministerie van VWS, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), diverse onderwijsorganisaties, de nationale sportkoepel NOC-NSF en de Cultuurformatie om 2500 combinatiefuncties te realiseren. Ter ondersteuning van deze doelstelling werd de Taskforce Combinatiefuncties ingesteld. Een combinatiefunctionaris is werkzaam in verschillende sectoren maar in dienst bij één werkgever, bijvoorbeeld een muziekdocent, die zowel lesgeeft op de muziekschool als op een brede school.

Het eindrapport van de taskforce staat in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen