Cao-overleg geklapt, personeel staat ‘met lege handen’

De PO-Raad baalt ervan dat de vakbonden uit het cao-overleg zijn gestapt. ‘We wilden (…) een eerlijke beloning realiseren voor onderwijsondersteunend personeel en schooldirectie. Daar zitten ze al een jaar op te wachten. Dat kan nu niet doorgaan’, aldus voorzitter Rinda den Besten van de sectororganisatie.

Volgens Den Besten wilden de vakbonden ‘geen invulling geven aan de afspraak uit het vorige akkoord om te komen tot verrekening van de transitievergoeding met de bovenwettelijke uitkering’. Deze afspraak is onderdeel van de voorwaarden die het kabinet stelde bij het toekennen van de 270 miljoen euro voor hogere lerarensalarissen. Doordat de vakbonden zijn weggelopen van de cao-onderhandelingen, staan de mensen die in het primair onderwijs werken nu ‘met legen handen’, aldus Den Besten.

‘Met PO-Raad viel niet te praten’

De Algemene Onderwijsbond (AOb) verdedigt het besluit om weg te lopen van de onderhandelingstafel door te stellen dat er niet met de PO-Raad viel te praten over het gelijktrekken van de lonen in het primair onderwijs met die in het voortgezet onderwijs.

Den Besten stelt dat daar niet genoeg geld voor is, maar CNV Onderwijs vindt dat onzin. Er moet volgens de christelijke bond geld bij. ‘Of het geld vanuit de PO-Raad moet komen of uit Den Haag, dat maakt ons niet uit’, zo meldt CNV Onderwijs.

‘Teleurstellend en onbegrijpelijk’

Voorzitter Petra van Haren van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) vindt het ‘teleurstellend en onbegrijpelijk’ dat de cao-onderhandelingen zijn afgebroken. Zij voegt daaraan toe dat de AVS alleen akkoord gaat ‘met een fatsoenlijk salaris en daarmee erkenning voor (adjunct-)directeuren’, aldus Van Haren.

Cao-onderhandelingen primair onderwijs begonnen

De sociale partners in het primair onderwijs zijn begonnen met de onderhandelingen voor een nieuwe CAO PO. De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) wil onder andere een loonsverhoging van 6 procent voor schoolleiders.

In een gezamenlijk persbericht over het begin van de cao-onderhandelingen benadrukken de sociale partners, die verenigd zijn in PO-Front, dat het kabinet met meer geld moet komen voor hogere salarissen en minder werkdruk. Ze eisen 1,4 miljard euro. Onderwijsminister Arie Slob heeft herhaaldelijk gezegd dat het bij de eerder toegezegde 700 miljoen euro extra blijft.

Het persbericht gaat ook over het groeiende lerarentekort en over de aanstaande regionale estafettestakingen in het primair onderwijs op 14 februari en 14 maart.

Cao-inzet

Hoewel de aanleiding voor het persbericht het begin van de cao-onderhandelingen is, staat er niet in vermeld wat bij die onderhandelingen de inzet is van de werkgevers aan de ene kant, in casu de PO-Raad, en de werknemers aan de andere kant, vertegenwoordigd door de respectievelijke onderwijsvakbonden.

Een tijdpad wordt evenmin genoemd, maar de sociale partners hebben nog wel even de tijd. De huidige CAO PO 2016-2017 kan doorlopen tot uiterlijk 1 oktober 2019.

Loonsverhoging schoolleiders

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) heeft de cao-inzet bekendgemaakt. De AVS wil onder andere 6 procent loonsverhoging voor schoolleiders.

Lees meer…

Cao-overleg gaat eind januari verder

De onderhandelingen over een nieuwe cao in het voortgezet onderwijs gaan eind januari verder, meldt de VO-raad. Volgens de sectororganisatie is in het overleg ‘geconstateerd dat de afstand op een aantal belangrijke onderwerpen nog te groot is om tot overeenstemming te kunnen komen’.

Wat de loonontwikkeling betreft, stelt de VO-raad dat de vakbonden een ‘forse loonsverhoging’ willen waarvoor volgens de sectororganisatie onvoldoende geld beschikbaar is.

Over het realiseren van meer ontwikkeltijd en minder werkdruk verschillen partijen vooral in de aanpak, meldt de VO-raad: ‘De onderwijsbonden willen een individueel afdwingbare lessenreductie in de cao opnemen. Hiervoor ontbreken extra middelen in het regeerakkoord. Daarnaast vindt de VO-raad dat de aanpak en vormgeving vooral op school zelf moet plaatsvinden, in samenspraak met de leraren.’

Cao-onderhandelingen primair onderwijs mislukt

De cao-onderhandelingen in het primair onderwijs zijn geklapt. De sociale partners schuiven elkaar daarvan de schuld in de schoenen.

De PO-Raad meldt dat de cao-onderhandelingen zijn geklapt op de vervanging van zieke leerkrachten in combinatie met de Wet werk en zekerheid (WWZ), die per 1 juli van kracht wordt voor het bijzonder onderwijs.

Salarisverhoging gaat niet door

‘Het breekpunt bleek dat de vakbonden ondanks eerdere toezeggingen alleen mee willen werken aan nul-urencontracten als ieder schoolbestuur afzonderlijk toestemming ophaalt bij de vakbonden. De opstelling van de bonden leidt ertoe dat schoolbesturen een duur contract moeten sluiten met een uitzendbureau’, aldus de werkgevers. Ook kon er tijdens de cao-onderhandelingen geen overeenstemming worden bereikt over de transitievergoeding.

De PO-Raad meldt verder dat door het klappen van de cao-onderhandelingen het loonruimteakkoord niet kan worden uitgevoerd. Dit betekent dat een loonsverhoging van 3 procent niet doorgaat. De sectororganisatie meldt dat het geld dat hiervoor beschikbaar zou komen, nu nodig is om hoge kosten vanwege werkloosheid te dekken.

Halsstarrig, bizar, onverantwoord

De Algemene Onderwijsbond (AOb) beticht de PO-Raad van ‘halsstarrigheid’, een ‘bizarre opstelling’ en ‘onverantwoord’ gedrag. De werkgevers houden volgens de AOb vast ‘aan hun eis dat ze invalleerkrachten zonder noemenswaardige verplichtingen kunnen inhuren’.

De PO-Raad zou van tijdelijke leerkrachten ‘een soort dagloners’ willen maken. Volgens AOb-bestuurslid José Muijres gaat daar ‘natuurlijk geen vakbond mee akkoord’.

Koude Oorlog

Uit haar woorden valt op te maken dat er inmiddels sprake is van een situatie die doet herinneren aan de Koude Oorlog: ‘Njet, was steeds het antwoord van de werkgeversdelegatie.’

CNV Onderwijs formuleert het zonder drama: ‘De PO-Raad antwoordde op alle voorstellen negatief, waardoor werkgevers de kans laten lopen om aanvullende voorwaarden aan de Wet Werk en Zekerheid te koppelen.’

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is teleurgesteld over het mislukken van de cao-onderhandelingen. Deze vakbond zegt dat de PO-Raad ‘alles is geboden’.