School en ouders gaan over lengte van middagpauze

Scholen zijn heel goed in staat om van de lunch tijdens de middagpauze een gezonde en gezellige activiteit te maken, eventueel met behulp van ouders of andere ondersteuners. Dat benadrukt onderwijsminister Arie Slob in reactie op Kamervragen van Eppo Bruins (ChristenUnie) na een uitzending van het Jeugdjournaal over leerlingen die maar een kwartier de tijd hebben om hun boterhammen op te eten.

Klachten over de korte tijd waarin de leerlingen hun brood moeten opeten, komen vooral van leerlingen van basisscholen die met het continurooster werken.  Alle leerlingen blijven dan over. De middagpauze is op scholen met een continurooster onderdeel van de schooldag. Die eindigt vroeger dan op scholen met een langere middagpauze.

Minister Slob zegt dat ‘ook op scholen waar met een continurooster wordt gewerkt scholen en ouders zich realiseren dat de indeling van de onderwijstijd consequenties heeft voor het leren en het welbevinden van de kinderen, en dat zij dus met elkaar het gesprek voeren over een passende lengte van de middagpauze’.

Hij wijst erop dat het in de wet zo is geregeld dat bij de overgang naar een andere indeling van de schooldag alle ouders hierover worden geraadpleegd. ‘De schooltijden kunnen pas worden ingevoerd, nadat de ouders in de medezeggenschapsraad hebben ingestemd en alle ouders hierover zijn geïnformeerd in de schoolgids’, aldus Slob.

Lees meer…

Traditionele schooltijden verliezen verder terrein

Nog maar vier op de tien basisscholen hanteren de traditionele schooltijden met lange middagpauze en vrije woensdagmiddag, meldt DUO Onderwijsonderzoek.

Het aandeel basisscholen met het traditionele schooltijdenmodel lag in het schooljaar 2011-2012 nog op 77 procent. In 2015-2016 was dat gedaald naar 56 procent, in 2016-2017 naar 50 procent en in het huidige schooljaar ligt het op 41 procent.

Eén op de drie basisscholen heeft een continurooster met vier dagen les, een korte middagpauze op school en vrije woensdagmiddag. Vaak heeft op deze basisscholen de onderbouw ook op vrijdagmiddag vrij.

Eén op de zeven hanteert het vijf-gelijke-dagenmodel, met korte middagpauze, geen vrije middagen. Deze scholen gaan vaak al om 14.00 of 14.30 uur uit.

Lees meer…

Continurooster en vijf-gelijke-dagenmodel in trek

Steeds meer basisscholen kiezen voor het continurooster of het vijf-gelijke-dagenmodel. Dit gaat ten koste van de traditionele schooldag met middagpauze, meldt DUO Onderwijsonderzoek.

Vijf jaar geleden hanteerde ruim driekwart (77 procent) van de basisscholen de traditionele schooldag met middagpauze waarin de leerlingen naar huis kunnen. Vorig schooljaar was dat aandeel afgenomen tot ruim de helft (56 procent). Het continurooster (22 procent) en het vijf-gelijke-dagenmodel (16 procent) winnen terrein.

Het continurooster gaat ervan uit dat alle kinderen tussen de middag op school blijven. De school is ’s middags eerder uit. De woensdagmiddag is net als bij de traditionele indeling van schoolweek vrij. Op scholen die voor het vijf-gelijke-dagenmodel kiezen, hebben alle dagen dezelfde tijden. De vrije woensdagmiddag bestaat dan niet meer.

Volgens DUO Onderwijsonderzoek stapt 15 procent van de basisscholen die nu nog volgens het traditionele schooltijdenmodel werken, volgend schooljaar waarschijnlijk of zeker over op een nieuw schooltijdenmodel. Daarbij zijn het continurooster en het vijf-gelijke-dagenmodel wederom favoriet.

Download rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs

Ouderbijdrage voor verplichte overblijf is vrijwillig!

Scholen met een continurooster kunnen ouders niet verplichten tot een bijdrage voor de (verplichte) overblijf. Dat benadrukt de Helpdesk van VOS/ABB naar aanleiding van een bericht in het Algemeen Dagblad.

Volgens het AD eisen steeds meer scholen met een continurooster dat ouders bijdragen in de kosten voor de (verplichte) overblijf. De wet bepaalt echter dat de ouderbijdrage vrijwillig is.

Scholen moeten hier duidelijk over communiceren met de ouders, benadrukt de Helpdesk. Het mag niet zo zijn dat het vrijwillige karakter van de bijdrage voor de verplichte overblijf wordt verzwegen, in de hoop dat er dan wel wordt betaald. Het AD citeert een directeur die ouders hier niet open en transparant over informeert. Dat is dus niet zoals het hoort.

Anders ligt het overigens met de ouderbijdrage als de overblijf niet verplicht is. Dan kan er wel geld van de ouders worden geëist, omdat zij er immers voor kíezen om hun kind op school te laten lunchen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Leraren moeten rustig boterhammetje kunnen eten

Voor leraren in het primair onderwijs schiet de lunchpauze er steeds vaker bij in als de school is overgestapt op het continurooster. Daarom pleit CNV Onderwijs voor gesubsidieerde tussenschoolse opvang.

Bij het continurooster lunchen alle leerlingen op school. Dit rooster is vooral gunstig voor ouders die beiden werken, omdat ze tussen de middag niet thuis hoeven te zijn.

Het continurooster gaat volgens de bond echter ‘ten koste van leraren, omdat scholen geen geld ontvangen voor de tussenschoolse opvang bij het continurooster’. CNV Onderwijs pleit er daarom voor dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze opvang subsidieert, net zoals de naschoolse opvang.

Lees meer…