Vaak te weinig geld voor vakleerkracht cultuureducatie

Veertig procent van de scholen heeft geen vakleerkracht voor cultuureducatie. Dat staat in de Monitor Cultuureducatie primair onderwijs 2018-2019.

Gebrek aan middelen is de belangrijkste reden om geen vakleerkrachten aan te stellen of in te huren, terwijl behoefte aan deskundigheid en het verlagen van de werkdruk juist redenen zijn om juist wél te doen.

Scholen benutten voor het inhuren of aanstellen van vakleerkrachten subsidies of ze betalen het zelf. Ruim een derde van de scholen heeft tijd of geld gereserveerd voor deskundigheidsbevordering van vakleerkrachten.

In 2018 en 2019 zijn er significant meer vakleerkrachten aangesteld of ingehuurd dan in 2016. Ze worden het vaakst ingezet voor muziekonderwijs. In het algemeen zijn scholen positief over de pedagogisch-didactische vaardigheden van vakleerkrachten.

Lees meer…

Eén uur cultuureducatie per week kost 179 miljoen

Het zou zeker 179 miljoen euro per jaar kosten op elke school cultuureducatie aan te bieden door een vakdocent. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op Kamervragen over de Monitor cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018.

Het bedrag is gebaseerd op de aanname dat een vakleerkracht cultuureducatie hetzelfde kost als een groepsleerkracht. De minister gaat er tevens van uit dat de inzet van de groepsleerkrachten gelijk blijft.

Slob heeft geen rekening gehouden met aanvullende kosten, bijvoorbeeld voor muziekinstrumenten of tekenmateriaal. Hij heeft evenmin rekening gehouden met reistijd en -kosten voor vakleerkrachten die naar meerdere scholen zouden moeten.

Lees meer…

Scholen positief over cultuuronderwijs

Scholen voor voortgezet onderwijs zijn over het algemeen positief over cultuuronderwijs. Dat blijkt uit de Monitor cultuureducatie voortgezet onderwijs 2017 die naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De monitor maakt duidelijk dat cultuuronderwijs een vaste plek heeft gekregen in het voortgezet onderwijs. ‘De scholen zijn over het algemeen positief over de gang zaken, over de samenwerking met culturele instellingen en over wat hun cultuuronderwijs teweeg brengt bij hun leerlingen’, zo staat in monitorrapport.

Daarin staat ook dat het beter kan. ‘De scholen zelf willen de komende jaren onder meer inzetten op versterking van doorgaande lijnen en op vakkenintegratie. Ook de samenwerking met culturele aanbieders kan verder worden uitgebouwd, met name daar waar het gaat om het gezamenlijk bedenken en maken van een samenhangend programma, dat leerlingen mogelijkheden biedt om hun talenten optimaal te ontwikkelen.’

Lees meer…

Grote musea hekelen verplichte excursie naar Rijks

Vier grote musea hekelen het plan van het nieuwe kabinet dat scholen met hun leerlingen naar het Rijksmuseum in Amsterdam moeten. Dit getuigt volgens hen van ‘een gebrek aan visie’. 

Catrien Schreuder van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam en haar collega’s Margriet Schavemaker van het Stedelijk Museum in Amsterdam, Steven Kolsteren van het Groninger Museum en Stefanie Metsemaker van het Bonnenfantenmuseum in Maastricht benadrukken op de opiniepagina van de Volkskrant dat kunsteducatie kinderen veel te bieden heeft.

Zij tekenen daarbij echter aan dat het daarbij niet gaat om vaste waarheden, maar om ruimte voor individualiteit en creativiteit. De kennismaking met kunst mag er volgens hen niet op gericht zijn om kinderen bij te spijkeren in de Nederlandse identiteit, zoals het nieuwe kabinet kennelijk voor ogen heeft. Het nieuwe kabinet doet er goed aan museumbezoek in het onderwijs te stimuleren’, maar het is volgens hen aan de scholen om te bepalen naar welk museum ze gaan.

Dit standpunt sluit aan op de visie van VOS/ABB. Directeur Hans Teegelbeckers zei eerder dat het niet past bij de vrijheid van inrichting van het onderwijs dat de overheid bepaalt dat scholen naar het Rijksmuseum moeten.

Lees meer…

Nieuw in PO: Vereniging CultuurProfielScholen

Twintig basisscholen hebben de Vereniging CultuurProfielScholen Primair Onderwijs (VCPS-PO) opgericht. Doel is de kennis van kunst- en cultuuronderwijs te bundelen en uit te wisselen door scholen en culturele partners bij elkaar te brengen. Dit is gisteren bekendgemaakt door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (KLCA).

De oprichters zijn scholen die meer aan kunst- en cultuuronderwijs doen dan gemiddeld en daar graag erkenning voor willen. Binnen de vereniging kunnen ze elkaar ontmoeten in informatie- en studiebijeenkomsten. Andere scholen die een cultuurprofiel hebben of de ambitie hebben een cultuurprofielschool te worden, kunnen contact opnemen en dat geldt ook voor culturele instellingen die potentiële cultuurscholen kennen en/of iets willen betekenen voor de VCPS-PO. Op 20 april is er in Utrecht een feestelijke startbijeenkomst waar de leden met elkaar kunnen kennismaken. Ook scholen en culturele instellingen die (nog) geen lid zijn, zijn daar welkom.

Meer informatie en aanmelden voor de startbijeenkomst op 20 april

De VCPS-PO is mede tot stand gekomen dankzij de ondersteuning van het Fonds voor de Cultuurparticipatie, diverse culturele instellingen en de Vereniging CultuurProfielScholen in het voortgezet onderwijs, die al bestaat sinds november 2007. Deze vereniging zet zich in om de kwaliteit van kunst- en cultuureducatie bij cultuurprofielscholen in het voortgezet onderwijs te waarborgen. Er zijn inmiddels 43 vo-scholen officieel geregistreerd als cultuurprofielschool.

 

Meer samenwerking tussen musea en scholen

Minister Jet Bussemaker van OCW pleit in haar Museumbrief voor meer samenwerking tussen musea en scholen.

Zoals staatssecretaris Sander Dekker van OCW een samenwerkingsbonus wil voor kleine scholen in krimpgebieden, wil Bussemaker een financiële impuls geven aan meer samenwerking in de museumwereld. Tot 2017 is daar 2 miljoen euro per jaar voor beschikbaar. Vanaf 2017 wordt van het huidige budget voor de rijksmusea 2,5 procent opzij gezet om samenwerking verder te stimuleren.

In haar Museumbrief schrijft ze ook dat de samenwerking met het onderwijs moet worden versterkt. Ze wil een doorlopende leerlijn cultuureducatie voor het primair onderwijs. ‘Ik verwacht van de musea dat zij scholen actief helpen bij de mogelijke invulling van deze leerlijn. Musea hebben steeds meer kennis van het onderwijsveld. Zij zetten met educatie in op het publiek van de toekomst.’

De minister vindt het belangrijk dat niet alleen de scholen naar de musea toekomen, maar ook omgekeerd, dus dat musea met objecten naar de scholen toegaan. ‘Museale objecten kunnen een belangrijke rol spelen in het onderwijs. Door voorwerpen met eigen ogen te zien, er een verhaal over te horen en er dan ook nog iets mee te doen, zoals voelen of ruiken, wordt de lesstof aanschouwelijk gemaakt en het leren gestimuleerd.’

Voor goede cultuureducatie is de rol van de docent cruciaal, benadrukt de minister. Ze stelt een prijs in voor het beste samenwerkingsproject tussen scholen en musea.