Wettelijke plicht diagnostische toets geschrapt

Ook de Eerste Kamer is akkoord gegaan met het schrappen van de wettelijke bevoegdheid om een diagnostische toets te verplichten.

Het betreft een initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Roelof Bisschop van de SGP en Michel Rog van het CDA, waarmee de Tweede Kamer eerder al akkoord ging. Zij vinden dat een wettelijke verplichting tot het afnemen van een diagnostische toets ingaat tegen de pedagogisch-didactische vrijheid van scholen.

Het aangenomen voorstel sluit aan bij de eveneens aangenomen motie van voormalig PvdA-Kamerlid en huidig Verus-voorzitter Loes Ypma en oud-Kamerlid Karin Straus van de VVD. Hun motie benadrukte dat leraren en schoolleiders zelf bepalen of ze een diagnostische tussentijdse toets afnemen.

Wetsvoorstel diagnostische toets ingetrokken

Het wetsvoorstel voor de invoering in het voortgezet onderwijs van een leerlingvolgsysteem, een diagnostische tussentijdse toets en verplichte deelname aan internationaal vergelijkend onderzoek is ingetrokken. Dat staat in een brief van onderwijsminister Arie Slob aan de Tweede Kamer.

In het voorstel stond dat scholen zouden worden verplicht om in de onderbouw van het voortgezet onderwijs een leerlingvolgsysteem te gebruiken dat de vorderingen van de leerlingen moest meten in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen.

Ook zou er aan het einde van de onderbouw bij alle leerlingen een diagnostische tussentijdse toets moeten worden afgenomen. Daarnaast zouden scholen wettelijk worden verplicht om informatie te verstrekken bij internationale onderzoeken.

In het regeerakkoord werd al aangekondigd dat dit wetsvoorstel zou worden ingetrokken. Dat is nu dus gebeurd.

Wetsvoorstel niet meer nodig

Slob benadrukt dat het wetsvoorstel niet meer nodig was, omdat inmiddels 92 procent van de scholen in het voortgezet onderwijs een leerlingvolgsysteem heeft en 88 procent dat systeem voldoende tot goed gebruikt. ‘Een wettelijke verplichting op dit punt (en de daarmee gepaard gaande toename van de administratieve lasten) is niet langer nodig’, aldus de minister, die in zijn brief verder niet rept over de diagnostische toets.

De deelname van scholen aan internationale vergelijkingsonderzoeken kan volgens Slob ook op andere manieren worden gestimuleerd dan met een wettelijke verplichting.

Onzekerheid over tussentijdse diagnostische toets

Het kan van de PvdA in de Tweede Kamer afhangen of het initiatiefwetsvoorstel van SGP en CDA om de diagnostische tussentijdse toets in het voortgezet onderwijs niet verplicht te stellen het haalt.

Het initiatiefwetsvoorstel van CDA’er Michel Rog en SGP’er Roelof Bisschop is niet gericht tegen de tussentijdse diagnostische toets zelf, maar tegen het verplichtende karakter ervan.

Zij vinden dat de politiek het onderwijs niet moet belasten met onnodige regels en bureaucratie en krijgen daarin steun van hun eigen fracties alsmede die van D66, GroenLinks en SP. VVD en PVV zijn hier duidelijk niet van overtuigd, terwijl de PvdA er nog over twijfelt. De steun van die partij kan uiteindelijk de doorslag geven.

De Partij van de Arbeid wil eerst weten of afschaffing van de verplichte diagnostische toets bijdraagt aan laagdrempelige toegang tot het onderwijs, gelijke kansen en het tot hun recht laten komen van verborgen talenten.

Wetsvoorstel tegen diagnostische toets

De Tweede Kamerleden Roelof Bisschop (SGP) en Michel Rog (CDA) hebben een wetsvoorstel gemaakt tegen de diagnostische toets in het voortgezet onderwijs.

Bisschop en Rog vinden het onjuist dat staatssecretaris Sander Dekker van OCW blijft vasthouden aan een verplichte diagnostische toets in het voortgezet onderwijs. Volgens de SGP’er en CDA’er is die toets helemaal niet nodig, omdat leraren de begeleiding en toetsing van hun leerlingen prima zelf kunnen organiseren.

Zij stellen dat hun wetsvoorstel tegen de diagnostische toets in het teken staat van de vrijheid van leraren. ‘Het is belangrijk dat we niet alleen vertrouwen uitspreken in leraren en scholen, maar ook de daad bij het woord voegen. Een meerderheid in de Kamer heeft dit ook aangegeven’, aldus Bisschop.

CDA-kamerlid Rog voegt daaraan toe: ‘Als het kabinet geen knoop wil doorhakken, dan moeten wíj dat maar doen. Daarom dit wetsvoorstel. Op basis van de eerdere meerderheid in de Tweede Kamer verwacht ik dat het parlement ook akkoord zal gaan met dit voorstel.’

Wetsvoorstel diagnostische toets naar Tweede Kamer

Het wetsvoorstel voor de invoering van een diagnostische toets in de onderbouw van het voortgezet onderwijs is naar de Tweede Kamer gestuurd.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil dat vanaf het schooljaar 2015-2016 alle leerlingen in het voortgezet onderwijs aan het eind van de onderbouw een diagnostische toets voor Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen maken. De toets zou moeten worden afgenomen op het vmbo, de havo en het vwo.

‘Leerlingen, ouders en docenten zien met deze toets of een leerling op koers ligt richting het examen. De toets biedt docenten een instrument om problemen voor te zijn of kinderen juist extra uit te dagen,’ aldus Dekker. Het wetsvoorstel bouwt volgens hem voort op eerdere maatregelen om de onderwijskwaliteit te verhogen.