Fout bij DUO: geld voor salarissen komt later

Door een fout bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) hebben schoolbesturen deze maand minder geld gekregen dan waar ze op basis van de beschikking op konden rekenen. Dat kan van invloed zijn op de uitbetaling van de salarissen.

Een woordvoerder van DUO erkent tegenover VOS/ABB dat er een fout is gemaakt, waardoor schoolbesturen deze maand te weinig geld hebben gekregen. Het euvel is inmiddels verholpen. Naar verwachting zullen de schoolbesturen die dit is overkomen, volgende week het resterende bedrag alsnog op hun rekening krijgen.

De fout werd gesignaleerd door schoolbesturen die hierover bij VOS/ABB aan de bel hebben getrokken.

 

 

Vernieuwing computersysteem DUO afgerond

De vernieuwing van het computersysteem van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is afgerond. In april zijn alle gegevens uit het oude systeem, dat uit 1986 dateerde, overgezet in het nieuwe systeem.

Minister Ingrid van Engelshoven van OCW spreekt haar waardering uit voor het succesvol verlopen ICT-project van DUO. In de maand april was DUO onbereikbaar voor de klanten, nu werkt alles weer.

DUO voert voor het ministerie van OCW wetten en regelingen uit op het gebied van onderwijs. Het gaat onder meer om het bekostigen van onderwijsinstellingen, het beheer en de uitwisseling van gegevens die zijn gekoppeld aan het onderwijsnummers en het verstrekken van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten.

Meer informatie

 

Maurice de Hond: ‘Claim van DUO gênante beslissing’

Maurice de Hond vindt het een ‘gênante beslissing’ dat DUO ruim twee ton terugvordert van het iPad-schoolbestuur Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd (O4NT), meldt hij aan de redactie van het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond (AOb), dat over de claim heeft gepubliceerd.

De claim betreft de O4NT-school De Voorsprong in Amsterdam-Zuidoost. Dit was een school die werkte volgens het iPad-concept van Maurice de Hond. Omdat de school nauwelijks leerlingen trok, werd er vanaf 1 november 2016 geen onderwijs meer gegeven. De financiering liep echter door tot april 2017.

De Inspectie van het Onderwijs concludeerde vorig jaar dat O4NT voor de school in Amsterdam-Zuidoost ten onrechte geld heeft ontvangen. Het bestuur stelde toen echter dat het te goeder trouw heeft gehandeld. O4NT zou op het verkeerde been zijn gezet door onjuiste informatie van DUO.

De Hond vindt de claim van DUO daarom een ‘gênante beslissing’. Volgens hem is op geen enkele wijze de rol van het ministerie van OCW in beschouwing genomen. De Hond herhaalt dat O4NT door foute informatie van DUO op het verkeerde been is gezet. Hij zegt er daarom van uit te gaan dat het geld niet hoeft te worden terugbetaald.

Lees meer…

Ongeoorloofd verzuim altijd melden aan DUO

Ook in het primair onderwijs moeten alle scholen ongeoorloofd verzuim altijd doorgeven aan het Verzuimregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In het voortgezet onderwijs moet dat al langer.

Scholen moeten al het ongeoorloofd verzuim aan DUO melden via het leerlingadministratiesysteem (LAS). DUO geeft het direct door aan de afdeling Leerplicht van de gemeente waarin de school gevestigd is.

Het Verzuimregister is bedoeld om schoolverzuim en het aantal thuiszitters terug te dringen.

Lees meer…

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Aanvraag tweede jaar bekostiging asielkinderen

Scholen voor primair onderwijs kunnen tot 24 december een aanvraag indienen voor bijzondere bekostiging voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen die voor het tweede jaar in Nederland zijn.

Scholen kunnen onder bepaalde voorwaarden een toeslag krijgen. Deze toeslag is 3000 euro op jaarbasis voor vluchtelingenkinderen zonder een toegekend gewicht en 2400 euro voor vluchtelingenkinderen met een toegekend gewicht van 0,3.

Kinderen met het gewicht 1,2 tellen al mee bij de vaststelling van de bekostiging voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. Daarom is er geen toeslag voor deze kinderen.

Op de website van LOWAN, dat onderwijs aan nieuwkomers ondersteunt, staat meer informatie. U kunt ook de regeling downloaden die ingaat op de bijzondere bekostiging voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen die voor het tweede jaar in Nederland zijn.

Ga naar het aanvraagformulier

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Hans Schutte wordt de baas van DUO

Hans Schutte wordt directeur-generaal de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) bij het ministerie van OCW. De benoeming gaat in op 1 maart 2017.

Schutte is sinds 2012 directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie bij OCW. Eerder was hij bestuursvoorzitter van het ROC van Twente. Daarvoor was hij bestuurslid van het ROC Nijmegen en van het ROC van Amsterdam en plaatsvervangend directeur van het Centraal Bureau bij de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Hij is bestuurskundige en bedrijfseconoom.

DUO loopt jaren achter met verrekenen WW-kosten

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft een forse achterstand opgebouwd bij het verrekenen van bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen. DUO verwacht dat de achterstand eind 2016 zal zijn ingelopen.

‘De werkloosheidsuitkeringen PO zijn momenteel verrekend tot en met de uitkeringen van 2011’, zo staat in een brief van DUO aan een bij VOS/ABB aangesloten schoolbestuur in het noorden van het land. Het gaat hierbij om uitkeringen waarover het Participatiefonds (Pf) heeft geoordeeld dat die niet voor rekening van het Pf komen.

‘Aangezien de uitkeringen vanaf 2012 nog niet zijn verrekend, zal DUO fasegewijs de uitkeringskosten verrekenen. Eind 2016 zullen de achterstanden met verrekenen zijn ingelopen.’ Dit betekent dat schoolbesturen er rekening mee moeten houden dat dit gevolgen kan hebben voor de hoogte van de rijksbekostiging, omdat de uitkeringskosten daarmee worden verrekend.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

 

 

DUO bevestigt dat er problemen zijn met e-formulieren

Als blijkt dat het e-formulier van DUO voor de digitale versie van de continuïteitsparagraaf steeds vastloopt, kunt u hierover telefonisch contact opnemen met DUO. Er zijn ook problemen met het digitale WNT-formulier.

De Dienst Uitvoering Onderwijs erkent na diverse klachten dat het e-formulier voor de continuïteitsparagraaf en het digitale WNT-formulier niet goed werken. De problemen doen zich voor in combinatie met verschillende browsers. Leden van VOS/ABB trokken hierover aan de bel.

Problemen? Bel DUO!
Als blijkt dat e-formulieren steeds vastlopen, kunt u hierover contact opnemen met het informatiecentrum van DUO:

Primair onderwijs – 079-3232333
Voortgezet onderwijs – 079-3232444

U kunt dan met DUO bespreken wat er mogelijk is.

DUO garandeert oplossing
In eerdere e-mails van DUO aan leden van VOS/ABB stond dat het inzenden van het e-formulier voor de continuïteitsparagraaf niet nodig was als het vast bleef lopen. DUO laat echter naar aanleiding van deze kwestie weten toch te willen aansturen op digitale inzending.

Voor het WNT-formulier geldt een wettelijke verplichting om het digitaal in te sturen. Als het vanwege digitale haperingen niet mogelijk blijkt om aan die wettelijke verplichting te voldoen, kunt u met DUO contact opnemen. De dienst garandeert tegenover VOS/ABB dat er dan altijd een oplossing wordt gevonden.

DUO geeft op het besloten gedeelte van zijn website bij de e-formulieren een toelichting op de kwestie.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Lerarenbeurs aanvragen kan tot en met 30 juni

De huidige inschrijftermijn voor een Lerarenbeurs loopt tot en met 30 juni.

De beurs is bedoeld voor leraren die een bachelor- of masteropleiding willen volgen. Ze kunnen de Lerarenbeurs gebruiken om (een deel van de) kosten van hun studie te dekken.

Lees meer…

Hoeveel leerlingen tot en met jaar 2033?

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de jongste leerlingprognose voor het voortgezet onderwijs gepubliceerd. Deze prognose loopt tot en met het jaar 2033. In aansluiting hierop is het prognosemodel vo geactualiseerd.

De nieuwe leerlingprognose van DUO geeft het verwachte aantal leerlingen weer per school, schoolbestuur en soort voortgezet onderwijs (leerwegondersteunend onderwijs (lwoo), praktijkonderwijs, onderbouw en bovenbouw vmbo, havo en vwo). De prognose is gebaseerd op de marktaandelen van scholen in voedingsgebieden, de doorstroom van leerlingen naar opeenvolgende leerjaren en de regionale demografische dynamiek.

Aansluitend op de leerlingprognose is het prognosemodel vo geactualiseerd. In dit model is een voorspelling van de te ontvangen bekostiging opgenomen.

Het model is gebaseerd op:

  • de definitieve telling van bekostigde leerlingen op 1 oktober 2012 en de voorlopige leerlingentelling op 1 oktober 2013;
  • de geprognosticeerde leerlingenaantallen van 1 oktober 2014 tot en met 2032;
  • de referentieraming 2014;
  • de gemiddelde vergoeding per leerling 2013, uitgesplitst naar schoolsoort;
  • de gerealiseerde bekostiging over 2013;
  • de stand van de Rijksbegroting OCW 2014, inclusief Nota van Wijziging.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Waar moet toelaatbaarheidsverklaring aan voldoen?

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft een factsheet gemaakt met daarin de eisen voor de toelaatbaarheidsverklaringen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs.

De factsheet is handig als u antwoord wilt op de vraag welke gegevens u nodig hebt voor het uitwisselen van toelaatbaarheidsverklaringen met het Basisregister Onderwijs (BRON). Ook bevat de factsheet een voorbeeld van een toelaatbaarheidsverklaring.

De informatie is bestemd voor samenwerkingsverbanden binnen het primair en het voortgezet onderwijs, scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 3 en 4 en softwareleveranciers.

Handreiking
Om scholen en samenwerkingsverbanden bij het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen te ondersteunen, hebben de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad in overleg met DUO en het ministerie van OCW een handreiking opgesteld.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Aantal basisscholen neemt steeds sneller af

Door fusie en opheffing zijn de afgelopen vijf jaar 289 basisscholen of nevenvestigingen verdwenen. Er kwamen in die periode door samenvoeging of stichting in totaal 46 scholen bij. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb) op basis van cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van OCW.

Het tempo waarin scholen verdwijnen gaat steeds sneller. De scholen verdwijnen in het hele land. Niet alleen de dorpsschool op het platteland verdwijnt, maar ook in verstedelijkte gebieden zakken grote scholen bijvoorbeeld door vergrijzing van buurten onder de relatief hoge opheffingsnorm.

De afname van het aantal basisscholen gaat steeds sneller. Verdwenen er in 2010 nog 35 scholen, in 2013 waren dat er 97.

Nieuwe scholen
Nieuwe scholen verrijzen in kinderrijke nieuwbouwwijken. Ook zien kleine richtingen uitbreidingsmogelijkheden (evangelisch, algemeen bijzonder, islamitisch). Kijkend naar alle fusie- en reorganisatieplannen bij schoolbesturen, is de verwachting dat de afname van het aantal scholen de komende jaren zal toenemen.

Krimp zet door: ruim 21.000 leerlingen minder

De trend die in feite al bekend was, wordt bevestigd door cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van OCW: de krimp van het aantal leerlingen in het primair onderwijs zet door.

DUO heeft bestanden online gezet, waarin het aantal leerlingen per vestiging op 1 oktober 2013 staat vermeld. De dienst baseert zich op de gegevens zoals die door de scholen zijn aangeleverd in de periode tot 26 oktober. Het gaat om het aantal leerlingen zoals geregistreerd in het Basisregister Onderwijs (BRON).

Uit deze gegevens blijkt dat de basisscholen dit jaar zijn gestart met ruim 21.000 leerlingen minder dan in oktober vorig jaar. Dat is een daling van 1,4 procent. Het speciaal basisonderwijs daalt sneller: daar waren 4,4 procent minder leerlingen.

Vergeleken met 2008 zijn er nu in het primair onderwijs 70.000 leerlingen minder (daling van 1,55 naar 1,48 miljoen).

OCW doet nog één keer groeibekostiging (v)so

Het ministerie van OCW en DUO voeren nog één keer de groeibekostiging voor het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) uit op basis van de teldatum 16 januari 2014.

De samenwerkingsverbanden (swv’s) passend onderwijs zullen per 1 augustus 2014 verantwoordelijk zijn voor het bekostigen van de groei in het (v)so op basis van de groeiteldatum 1 februari 2014.

De groeiregeling voor startende samenwerkingsverbanden is echter lastig uit te voeren. Daarom voert OCW de bekostiging van de groei van het aantal leerlingen in het (v)so op 16 januari 2014 nog één keer uit. Daarna komt het ministerie met een nieuwe en eenduidige aanpak.

Op die manier krijgen de swv’s meer tijd om zich in te werken in de nieuwe bekostigingssystematiek. Ze krijgen zo ook meer ruimte voor de inhoudelijke uitwerking van passend onderwijs.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Leerlinggegevens: keiharde deadline 1 december!

Schoolbesturen en scholen kunnen tot 1 december hun leerlinggegevens in BRON aanpassen. Het gaat om gegevens die worden gebruikt voor de teldatum 1 oktober. Als u wijzigingen na 1 december doorgeeft, tellen die niet meer mee voor het vaststellen van de bekostiging!

In een brief aan alle schoolbesturen in het primair onderwijs benadrukt het ministerie van OCW dat het niet meer coulant omgaat met te laat aangeleverde wijzigingen. De deadline van 1 december wordt dus strikt gehandhaafd!

Vanaf vrijdag 1 november kunt u uw leerlinggegevens in BRON inzien. Dat kan via de webpagina Open Onderwijsdata van DUO. Vanaf dat moment hebt u dus nog een maand de tijd om eventuele fouten te herstellen.

Let op: het gaat hierbij niet om de leerlinggebonden financiering. Die wordt op een ander moment vastgesteld.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Minder verzuim onder personeel voortgezet onderwijs

Het verzuim onder het personeel in het voortgezet onderwijs is in 2012 licht gedaald. Dat blijkt uit cijfers die door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van OCW zijn verzameld.

Het verzuimpercentage van het onderwijsgevend personeel (OP) is van 5,2 in 2011 gedaald naar 5,0 in 2012. Bij het onderwijsondersteunend personeel (OOP) is een daling te zien van 5,5 procent in 2011 naar 5,3 procent in 2012.

De gemiddelde verzuimduur nam in 2012 met ongeveer 1,5 dag toe tot gemiddeld 12 dagen voor het OP en 16 dagen voor het OOP.

Meer informatie staat op de website van het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion.

IB-Groep en CFI gaan op in DUO

De oprichting van de nieuwe dienst DUO heeft tot doel de dienstverlening aan onderwijsinstellingen, studenten en scholieren te verbeteren. De administratieve last moet verminderen en de minister moet via DUO meer zicht krijgen op het effect in de klas van wetten en regels. De nieuwe instelling zal de verbinding zijn tussen de beleidsmakers en de onderwijswereld. 

Met ingang van 1 januari voert DUO alle diensten uit die de IB-groep en CFI tot nu toe verzorgden: van het verstrekken van de tegemoetkoming studiekosten tot de bekostiging van de scholen. Op 6 januari gaat volgens plan de nieuwe website ocwduo.nl online. Tot die tijd blijven de bestaande websites www.cfi.nl en www.ib-groep.nl bestaan. DUO valt direct onder het ministerie van OCW.

Meer over DUO op de website van de IB-Groep.