In onderwijs snel van flexibele naar vaste baan

In het onderwijs stromen relatief veel mensen door van een flexibele naar een vaste baan, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

‘Instromers met een flexibele baan in de bedrijfstakken onderwijs, delfstoffenwinning en energiewinning hebben een jaar later vaker dan gemiddeld een vaste baan’, zo staat op de website van het CBS. Het bureau voegt hieraan toe dat dit vooral geldt voor werknemers van middelbare leeftijd.

Lees meer…

Voordelen voor ouders staan los van leerproces kind

Flexibele schooltijden brengen voordelen met zich mee voor ouders, maar die voordelen mag je niet verbinden met het leerproces van het kind. Dat benadrukt onderwijssocioloog Sjoerd Karsten in de Volkskrant.

De krant besteedt aandacht aan flexibele schooltijden, nadat eerder Trouw er al over heeft gepubliceerd. Directe aanleiding voor de publiciteit is een enquête van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Daaruit kwam naar voren dat schooldirecteuren graag flexibeler met schooltijden willen omgaan.

Naar Efteling

De Volkskrant nam een kijkje bij de openbare Sterrenschool in Apeldoorn. Daar vertelt een moeder dat flexibele tijden ‘bij de vooruitgang’ horen. ‘Beide ouders werken tegenwoordig, niet iedereen hoeft door dezelfde molen’, aldus deze moeder.

Een andere moeder vertelt dat ze een eigen bedrijf heeft en dat flexibele schooltijden ‘dus heel handig’ zijn. Ze kan zelf kiezen wanneer ze op vakantie wil met haar kinderen of een snipperdag opneemt. ‘Voor als je een keer naar Efteling wilt. Als je op maandag gaat, staat er zelfs geen rij!’

Maatwerk

Directeur Hans van der Most van de openbare Sterrenschool in Apeldoorn komt ook aan het woord. Hij vertelt in de Volkskrant dat de flexibele schooltijden niet voor chaos zorgen. ‘Wij zijn juist een heel gestructureerde school. Dat moet ook wel, want je moet elk uurtje voor elk kind verantwoorden.’

Het voordeel van flexibiliteit is volgens hem dat de school een lesprogramma op maat kan maken. ‘Als je een zwakke rekenaar hebt in groep zeven, kun je hem gewoon laten rekenen met groep zes.’ Er is op zijn school wel extra personeel nodig voor individuele begeleiding. Dat brengt extra kosten met zich mee.

Bewaarfunctie

De Volkskrant sprak ook met onderwijssocioloog Sjoerd Karsten. Die benadrukt dat de voordelen die ouders ervaren, losstaan van het leerproces van kinderen. ‘School heeft altijd ook een bewaarfunctie gehad voor kinderen. Dat je op dit gebied tegemoetkomt aan wensen van ouders is prima, maar dan moet je het niet vals beargumenteren met zogenaamde voordelen voor het leerproces’, aldus Karsten.

Lees meer…

AVS wil af van verplichte vijfdaagse schoolweek

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) wil af van de verplichte vijfdaagse schoolweek, de minimale onderwijstijd  en de vaste schoolvakanties.

Voorzitter Petra van Haren van de schoolleidersvakbond zegt in Trouw dat de vijfdaagse schoolweek, de minimale onderwijstijd en de vaste schoolvakanties niet meer van deze tijd zijn. ‘Sommige leerlingen hebben meer of minder les nodig dan anderen. Daar moeten we beter op kunnen anticiperen’, aldus Van Haren.

Schoolleiders tevreden met onderwijstijd

Uit een enquête van de AVS blijkt dat zeven op de tien schoolleiders tevreden zijn met het aantal schooldagen en de hoeveelheid onderwijstijd.  Over de systematiek van verplichte en vrij te plannen vakanties is men meer verdeeld. Over beide onderwerpen is de helft van de schoolleiders tevreden en de andere helft niet.

Lees meer…

Tweede Kamer voor flexibele schooltijden

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil een wettelijke basis voor flexibele schooltijden. Een motie daartoe van VVD, CDA en D66 is aangenomen.

In april werd bekend dat Slob had besloten een punt te zetten achter het experiment met flexibele schooltijden. Dit betekent dat alle scholen die aan het experiment begonnen, zich met ingang van het nieuwe schooljaar weer moeten houden aan de centraal vastgestelde vakanties en de vijfdaagse schoolweek.

De minister motiveerde zijn besluit door te wijzen op een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs. Daaruit blijkt dat flexibele schooltijden te veel risico’s met zich meebrengen voor de kwaliteit van het onderwijs. ‘Een school blijft een onderwijsinstelling en de onderwijskwaliteit staat voorop’, aldus de minister.

Wettelijke basis flexibele schooltijden

Het besluit van Slob leidde tot gefronste wenkbrauwen, vooral ook in de Tweede Kamer. Daarom kwamen VVD, CDA en D66 met een motie voor een wettelijke basis voor flexibele schooltijden. In de motie benadrukken zij dat het experiment op een aantal scholen goed is verlopen en dat ouders, leerlingen, docenten zeer tevreden waren.

Scholen zouden daarom moeten kunnen afwijken van de centraal vastgestelde vakanties en de schoolweek van vijf dagen, zo staat in de aangenomen motie.

‘Flexibele schooltijden te groot risico voor kwaliteit’

Het generiek invoeren van flexibele schooltijden zou te veel risico’s met zich meebrengen voor de kwaliteit van het onderwijs. Daarom besloot minister Arie Slob het experiment met flexibele schooltijden in het basisonderwijs te staken, zo laat hij weten in reactie op vragen uit de Tweede Kamer.

In april werd bekend dat Slob had besloten een punt te zetten achter het experiment met flexibele schooltijden. Dit betekent dat alle scholen die aan het experiment begonnen, zich met ingang van het nieuwe schooljaar weer moeten houden aan de centraal vastgestelde vakanties en de vijfdaagse schoolweek.

Het besluit van Slob leidde tot gefronste wenkbrauwen, ook in de Tweede Kamer, omdat ouders en leerlingen over het algemeen tevreden zijn met flexibele schooltijden. De minister bevestigt dat dit het geval is, maar hij benadrukt dat uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat flexibele schooltijden te veel risico’s met zich meebrengen voor de kwaliteit van het onderwijs.

Het is daarom volgens hem niet verantwoord de bepalingen uit het experiment generiek te wijzigen in de Wet op het primair onderwijs. ‘Hoe mooi dat resultaat ook is, een school blijft een onderwijsinstelling en de onderwijskwaliteit staat voorop’, aldus de minister.

Over het feit dat de scholen die aan het experiment begonnen met ingang van het nieuwe schooljaar zich weer moeten houden aan de regels, merkt Slob op dat deze scholen wisten dat ze meededen aan een experiment dat per definitie tijdelijk was.

Lees meer…

Kleuters moeten van Dekker flexibel naar groep 3

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW roept scholen op om jonge leerlingen niet meer een heel jaar extra te laten kleuteren. Hij wil een flexibele overgang naar groep 3.

Hij vindt het aantal kinderen dat een jaar lang extra kleutert te hoog. Dit jaar ging het om ruim 18.000 kinderen. Uit onderzoek blijkt dat deze kinderen daar niet blijvend van profiteren, staat op de website van het ministerie van OCW.

‘Op veel scholen is groep 2 heel speels en groep 3 heel schools. Daardoor vinden ouders en leraren de overstap voor kleuters vaak te groot’, aldus Dekker. Maar scholen kunnen volgens hem hun onderwijs flexibeler indelen, waardoor kinderen makkelijker aansluiting vinden in groep 3. ‘Scholen denken vaak dat dat niet kan of mag, terwijl er meer dan genoeg ruimte voor is’, benadrukt de staatssecretaris.

Kleuters tekortgedaan

Hij stelt dat jonge leerlingen tekort wordt gedaan als gekozen wordt voor een extra kleuterjaar. ‘Kleuters ontwikkelen zich in sprongen. Soms zijn ze in december bijvoorbeeld wel plots klaar om naar groep 3 te gaan. Dan is het zonde om ze een jaar over te laten doen en ze niet direct de uitdaging te bieden die ze nodig hebben. Groep 3 moet zich aan het kind aanpassen in plaats van het kind aan groep 3.’

Dekker ziet dat ‘een flink aantal scholen echt stappen zet’ om het kleuteronderwijs flexibeler in te richten. ‘Sommige scholen kiezen ervoor om leerlingen niet alleen in de zomer naar de volgende klas te doen, maar vaker in het jaar. Anderen geven in groep 3 heel erg speels les. En er zijn gecombineerde groepen 2/3. Daar waar scholen er werk van maken, zie je het aantal zittenblijvers dalen.’

In de handreiking Doorstroom van kleuters staat wat scholen mogen doen om kleuters zo soepel mogelijk naar groep 3 te geleiden.

AOb woedend op de bres voor kleuters

De Algemene Onderwijsbond reageert furieus op de oproep van Dekker om de overgang van kleuters naar groep 3 flexibeler te maken. Volgens voorzitter Liesbeth Verheggen is dat alleen maar bedoeld om het kleuteronderwijs goedkoper te maken.

‘Waar ben je mee bezig als je bij kleuters al op de kleintjes gaat letten?’, aldus een woedende Verheggen. ‘Als een kleuter nog niet toe is aan de structuur van groep drie, dan maak je een kind doodongelukkig door te zeggen ‘je moet door want dat is je recht’.’

Verheggen noemt de oproep van Dekker flauwekul. ‘Een kind kleutert desnoods een jaar verder als hij dat nodig heeft. Een politicus die daar geen geld voor over heeft, snapt het niet.’

 

Dekker wil minder tijdelijke contracten

Verreweg de meeste werknemers in het onderwijs hebben een vast contract: rond de 90 procent. Toch wil staatssecretaris Dekker het aantal tijdelijke contracten en payrolling nog verder terugdringen. Scholen moeten andere manieren vinden om vervanging bij ziekte te regelen.

Dit blijkt uit een brief die Dekker vandaag aan de Tweee Kamer heeft gestuurd, samen met de resultaten van het onderzoek ‘Flexibele arbeid in primair en voortgezet onderwijs’. Dit rapport is opgesteld door onderzoeksbureau Ecorys en geeft inzicht in het gebruik van flexibele contracten in zowel het primair als het voortgezet onderwijs.

Uit de cijfers blijkt dat de flexibele schil in het onderwijs kleiner is dan in de markt- en publieke sector, waar 85 procent van de werknemers een vast contract heeft. Scholen zetten tijdelijke werknemers in om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen, bijvoorbeeld in geval van ziekte van een docent.

Wet werk en zekerheid
Door de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz), die op 1 juli 2015 in werking treedt, zal er minder ruimte komen voor flexibele arbeidscontracten. Dat is ook het doel van het huidige kabinetsbeleid en eveneens de strekking van een motie van de kamerleden Van Dijk en Ypma. In deze motie verzochten zij flexibele contracten en payrolling op scholen zoveel mogelijk terug te dringen.

Volgens Dekker gaat dat zeker gebeuren na de inwerkingtreding van de Wwz, en daarom zijn geen aanvullende maatregelen nodig. Volgens Dekker blijven er voldoende mogelijkheden voor schoolbesturen om noodzakelijke vervanging te kunnen realiseren. Hij schrijft daarover: ‘Scholen kunnen op ad-hoc basis gaan samenwerken en gebruikmaken van elkaars capaciteit in geval van ziekte. Een andere mogelijkheid is dat een aantal scholen gezamenlijk een arbeidspool in het leven roept. Daar kan dan bij onverwachte omstandigheden een beroep op worden gedaan. Ook denkbaar is dat scholen docenten aanstellen voor iets meer uren dan noodzakelijk voor de functie. Die extra tijd kan ingezet worden voor vervanging’.

In haar rapport meldt bureau Ecorys overigens dat veel schoolbesturen nog niet goed op de hoogte zijn van de gevolgen die de invoering van de Wwz voor hen zal hebben.

De volledige brief van staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer.