Veel vwo- en havo-leerlingen kiezen schei- en wiskunde

Naast de verplichte vakken Nederlands, Engels, wiskunde en maatschappijleer kozen vwo-leerlingen die in 2017 hun diploma haalden het vaakst voor scheikunde. Havo-geslaagden kozen het vaakst voor wiskunde A, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De gekozen vakken hangen voor een groot deel samen met de keuze voor een profiel. Op de havo kozen de geslaagden het vaakst voor het profiel Economie & Maatschappij (42 procent), terwijl op het vwo dat een combinatie was van de profielen Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid (36 procent).

Duits was in 2017 de meest gekozen tweede vreemde taal op het vwo. Ruim 19.000 geslaagden deden eindexamen Duits (56 procent van alle geslaagden). Bijna 13.000 leerlingen kozen Frans. Daarna volgden Latijn, Grieks en Spaans. Honderd leerlingen haalden hun vwo-examen met Chinees in hun vakkenpakket.

Lees meer…

‘Meer aandacht nodig voor Frans en Duits’

Docent Frans Yvonne Schoolmeesters van het Valuascollege in Venlo vraagt onderwijsminister Arie Slob om meer aandacht voor de vakken Frans en Duits. Dat doet zij in een ingezonden brief in NRC Handelsblad.

Ze schrijft dat docenten Frans en Duits het gevoel hebben ‘aan een touwtje te bungelen’. Ze wijt dat onder andere aan de vrijheid van directies van vo-scholen, die volgens haar heeft geleid tot een competitie tussen verschillende secties die elkaar de maat meten. ‘Ik ken nogal wat scholen waar Duits of Frans plots geschrapt wordt’, aldus Schoolmeesters.

Ook hekelt zij ‘de neoliberale wind die door Nederland waait’, omdat die volgens haar heeft gezorgd ‘voor een onderwijsbeleid dat gericht is op cijfers en rendement’. Daardoor wordt ‘het vormende aspect van taal- en literatuuronderwijs op de lange termijn (…) uit het oog verloren’.

De teloorgang van Frans en Duits in het voortgezet onderwijs is volgens haar ook veroorzaakt door ‘de druk op leerlingen om te kiezen voor bètaprofielen’. De talen hebben bovendien ‘te lijden onder het dwingende centraal schriftelijk examen dat enkel leesvaardigheid toetst’, zo schrijft de Venlose docent, die tevens is verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Op de website buurtaalonderwijs.nl staat het Manifest Buurtalen.

Inspectie gaat niet over kwaliteit examens

Het behoort niet tot de taak van de Inspectie van het Onderwijs om een inhoudelijk oordeel te vellen over de inhoud en kwaliteit van de centrale examens in het voortgezet onderwijs. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW benadrukt dat hij dat zo wil houden.

Dekker laat dit weten in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul van de PvdA. Zij had de vragen gesteld naar aanleiding van de kwaliteit van het centrale vwo-examen Frans, waarover in het afgelopen schooljaar veel gedoe was.

De staatssecretaris stelt dat het College voor Toetsen en Examens (CvTE) de signalen die over dit examen binnenkwamen, op correcte wijze heeft afgehandeld. ‘Het CvTE heeft gehandeld conform de lijn die geldt voor docentbetrokkenheid bij de totstandkoming en normering van examens’, aldus Dekker.

Hij benadrukt dat de verdeling van verantwoordelijkheden tussen het CvTE en de inspectie niet wordt gewijzigd: ‘Tijdens het algemeen overleg op 24 juni 2015 heb ik aangegeven dat ik wil vasthouden aan deze verdeling’. De kwestie rond het vwo-examen Frans brengt daar voor hem geen verandering in.

Buitenschoolse opvang in Engels, Duits of Frans

Vanaf 1 september mag buitenschoolse opvang voor ten hoogste 50 procent in het Engels, Duits of Frans worden aangeboden. De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is hiervoor gewijzigd.

Beroepskrachten meertalige buitenschoolse opvang moeten over de juiste opleidingseisen en taaleisen voldoen. Voor wat betreft de opleidingseisen wordt aangesloten bij de eisen die gelden voor reguliere beroepskrachten.

Verder moeten zij beschikken over een certificaat of een diploma waaruit blijkt dat ze het Engels, Duits of Frans beheersen op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader voor Talen.

Houders moeten in hun pedagogisch beleidsplan beschrijven hoe zij de meertalige buitenschoolse opvang in hun kindercentrum vormgeven.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Dekker wil meer met Duits en Frans in grensscholen

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW stelt 600.000 euro beschikbaar voor een kenniscentrum voor Duits en Frans op basisscholen langs de grens. Dat staat in een brief die hij aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Dekker noemt het ‘een gemiste kans’ dat nog maar zestig basisscholen langs de grens Duits of Frans aanbieden. Als leerlingen die bij Duitsland of België wonen hun ‘buurtaal’ goed beheersen ‘kunnen ze optimaal profiteren van de kansen die de grensregio hun biedt’, aldus de staatssecretaris.

Scholen ervaren volgens hem drempels om met buurtaalonderwijs aan de slag te gaan. ‘Ik wil die barrières zoveel mogelijk wegnemen en heb daartoe overleg gevoerd met onderwijsinstellingen in de grensregio die buurtaalonderwijs aanbieden.’

Uit dit overleg zijn vier actielijnen voortgekomen om scholen beter in staat te stellen Duits of Frans aan te bieden:

  1. Samenwerking en verbinding
  2. Actief informeren over kansen en initiatieven
  3. Ondersteunen ontwikkeling en verzameling lesmateriaal
  4. Kwaliteitsbeleid op scholen activeren

Lees meer in de Kamerbrief…

Eerste Kamer akkoord met basisonderwijs in vreemde taal

Scholen in het primair onderwijs mogen een deel van hun lessen aanbieden in het Engels, Duits of Frans. Het wetsvoorstel dat daarover gaat, is goedgekeurd door de Eerste Kamer.

De regeringsfracties van VVD en PvdA alsmede die van SGP, ChristenUnie, CDA, GroenLinks, 50PLUS en D66 stemden voor.

Ook werd een motie van de VVD aangenomen die ervoor moet zorgen dat er wettelijke kwaliteitscriteria komen voor leraren die onderwijs in een vreemde taal geven. Een andere motie van de PvdA werd eveneens aangenomen. Die motie ging over het voorkomen van negatieve effecten op de toegankelijkheid van het basisonderwijs als gevolg de introductie van meertalig onderwijs.

Bij algemene maatregel van bestuur kan straks worden bepaald wat het percentage van de onderwijstijd per schooljaar is waarin les in een van deze moderne vreemde talen kan worden aangeboden. Dat mag maximaal 15 procent zijn. De wet zal in 2016 in werking treden. Wanneer precies, is nog niet bekend.

In 2014 stond in magazine School! van VOS/ABB een artikel over tweetalig basisonderwijs op de openbare Violenschool in Hilversum.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Buitenschoolse opvang met Engels, Duits of Frans

Het moet op korte termijn mogelijk worden om buitenschoolse opvang meertalig aan te bieden. Dat staat in een brief van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

De gemeente Amsterdam kwam met een pilotvoorstel voor meertalige kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. Amsterdam wil hiermee een zo aantrekkelijk mogelijk vestigingsklimaat voor expats en internationale ondernemers creëren. Meertalige opvang zou goed aansluiten op het al bestaande internationale en meertalige onderwijs.

Naar aanleiding van het Amsterdamse verzoek is een aantal partijen geconsulteerd over meertalige opvang. De Brancheorganisatie Kinderopvang en de sectororganisatie PO-Raad hebben Asscher laten weten daar voorstander van te zijn. De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en peuterspeelzalen (BOinK) en de MOgroep zijn dit eveneens, maar vragen ook aandacht voor de Nederlandse taal, zo laat Asscher aan de Kamer weten.

Naar aanleiding van deze consultaties wil Asscher het op korte termijn mogelijk maken om buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van het primair onderwijs meertalig aan te bieden. Hij noemt daarbij de talen Engels, Duits en Frans.

Voorstel basisonderwijs in vreemde taal ingediend

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft de voorgestelde wetswijziging over de mogelijkheid om op basisscholen een deel van het onderwijs in het Engels, Duits of Frans te verzorgen naar de Tweede Kamer gestuurd.

Dit wetsvoorstel bevat een nieuwe regeling over de voertaal in het primair onderwijs, inclusief het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. De nieuwe regeling houdt in dat een deel van de onderwijstijd in het Engels, Duits of Frans mag worden aangeboden.

Deze nieuwe regeling wordt toegevoegd aan artikel 9 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en artikel 18 van de Wet op de expertisecentra (WEC). Hiermee is het een aanvulling op de huidige hoofdregel in de WPO en de WEC dat het onderwijs wordt gegeven in de Nederlandse of de Friese taal.

Bij algemene maatregel van bestuur wordt een nadere uitwerking gegeven aan het percentage van de onderwijstijd dat per schooljaar in de Engelse, Duitse of Franse taal kan worden gegeven.

Dit wetsvoorstel heeft tot doel om leerlingen al op vroege leeftijd een vreemde taal te leren. Basisscholen worden op grond van dit wetsvoorstel niet verplicht om het onderwijs in een andere taal dan het Nederlands aan te bieden.

Magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs heeft in februari van dit jaar aandacht besteed aan tweetalig basisonderwijs op de openbare Violenschool in Hilversum.

Lees het artikel.

Meer ruimte voor tweetalig basisonderwijs

Basisscholen krijgen meer ruimte om al vroeg intensief met Engels, Duits of Frans aan de slag te gaan. Met ingang van het nieuwe schooljaar mogen zij 15 procent van hun onderwijstijd in een van deze vreemde talen lesgeven. De ministerraad is daarmee akkoord.

Kinderen krijgen dan bijvoorbeeld niet alleen Engelse les, een deel van de tijd mag Engels ook bij andere vakken als geschiedenis, biologie of gym worden gebruikt als instructietaal. Hiermee zegt het kabinet tegemoet te komen aan de wens van ouders en scholen om een meer internationaler en uitdagender onderwijs met minder regels.

Een wetsvoorstel hierover van staatssecretaris Dekker van OCW wordt deze zomer voor advies naar de Raad van State gestuurd.

Lees meer…

Lees ook een artikel uit magazine School! over tweetalig onderwijs op de openbare Violenschool in Hilversum.