Politie ingeschakeld om leerling met veel geld op zak

Het Maaslandcollege in Oss heeft de politie ingeschakeld toen een 14-jarige leerling met 900 euro op zak niet kon verklaren waar hij dat geld vandaan had. De jongen had ook allerlei dure spullen bij zich. Het Algemeen Dagblad (AD) schrijft erover.

Het AD citeert rector Ivo Vis. Hij noemt het volgens de krant ‘gewoon niet normaal’ dat een kind van 14 jaar met zoveel geld en dure spullen op zak loopt. Toen de jongen ook aan de politie niet kon uitleggen hoe hij aan het geld en de dure spullen was gekomen, is alles in beslag genomen.

De krant sprak ook met CDA-Tweede Kamerlid René Peters. Hij was eerder onderwijswethouder in Oss en daarvoor schoolbestuurder. Ook volgens hem is het ‘natuurlijk niet normaal dat je (…) met bijna 900 euro op school komt’.

‘En als er dan geen goede verklaring komt, dan kun je als school niks anders dan de politie inschakelen’. Hij juicht een goede samenwerking tussen scholen en politie toe. ‘Dan kun je wellicht nog heel wat criminele carrières in de knop breken.’

Lees meer…

Alleen voortgezet onderwijs houdt nog geld over

In het primair onderwijs blijft vrijwel geen geld op de plank liggen, maar in het voortgezet onderwijs nog wel. Dat blijkt uit een brief die de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

In hun brief over de financiële positie van de schoolbesturen staat dat in het primair onderwijs de rentabiliteit in 2018 bijna nihil was. Het gerealiseerde resultaat bedroeg 6 miljoen euro. In 2017 was dat nog 106 miljoen euro. ‘De inkomsten en uitgaven van de schoolbesturen (…) waren (…) dus vrijwel met elkaar in evenwicht’, aldus de ministers.

In hun brief staat ook dat het extra geld voor het verhogen van de salarissen en verlagen van de werkdruk in het primair onderwijs vrijwel in zijn geheel is besteed. ‘Van deze investeringen is bijna niets op de plank blijven liggen.’

Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs bleef wel geld over. Daar was de rentabiliteit in 2018 hoger dan in 2017 (1,1 procent in 2018 en 0,7 procent in 2017). Het gerealiseerde resultaat in 2018 was 94 miljoen euro (64 miljoen euro hoger dan geraamd).

De ministers voegen daaraan toe dat de gemiddelde rentabiliteit in het voortgezet onderwijs de komende jaren naar verwachting zal dalen. ‘Met gelijkblijvende solvabiliteitscijfers en dalende liquiditeitscijfers betekent dit dat het vo van plan is in te teren op de reserves.’

Lees meer…

Geen ruimte voor structureel meer geld

Er is geen ruimte in de begroting voor structureel extra geld voor het onderwijs. Dat heeft onderwijsminister Arie Slob herhaald in een overleg met de Tweede Kamer over het lerarentekort.

‘De vraag om nog meer geld, ook voor de salarissen, is altijd legitiem’, zei Slob, daaraan toevoegend dat er geen ruimte is voor structureel extra geld. Wel houdt hij de mogelijkheid open dat er voor volgend jaar incidenteel meer geld komt.

Hij verwees daarbij naar de Algemene Politiek Beschouwingen, waarin premier Mark Rutte aangaf dat het kabinet mogelijk incidenteel extra geld uittrekt. Daarover is op 16 oktober een gesprek met de sociale partners.

Nieuwe cao

Slob drong er in het overleg met de Tweede Kamer nogmaals op aan dat de vakbonden en de PO-Raad nu eindelijk eens met een nieuwe cao moeten komen. Daarbij gaf hij hun het advies om voortaan niet meer eenjarige maar meerjarige cao’s af te sluiten.

Hij stipte de cao in het primair onderwijs aan om erop te wijzen dat er 285 miljoen euro loonbijstellingsgeld beschikbaar is, voor als er een nieuwe cao is. ‘Het zou fijn zijn als dat geld zo snel als mogelijk richting de sector gaat’, zo zei de minister.

Op 2’28” gaat Slob in op de vraag of er structureel meer geld kan komen voor het onderwijs.

Besturen besteden bijna al hun geld aan onderwijs

Schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs hebben vorig jaar vrijwel al het geld dat zij ontvingen ingezet voor het onderwijs. Dat meldt de PO-Raad op basis van cijfers van DUO.

De sectororganisatie constateert dat schoolbesturen ‘minder voorzichtig zijn gaan begroten, om middelen maximaal in te zetten voor het onderwijs’.

Op een begroting van 11 miljard euro, hielden de schoolbesturen vorig jaar 5,9 miljoen euro over. Dat komt neer op 0,05 procent. Van elke euro werd dus (afgerond) 99,95 cent uitgegeven. In 2017 bleef er aan het einde van de streep 106,4 miljoen euro over.

Lees meer…

Lumpsum: systematiek is goed, maar budget te laag

Schoolbesturen zijn blij met de lumpsumsystematiek, omdat die veel vrijheid biedt. Bovendien geeft de lumpsum zeggenschap aan teams om het onderwijs op de beste manier in te richten. Dat bevordert kwaliteit. Maar het lumpsumbudget is wel te laag. Er moet geld bij!

VOS/ABB heeft op verzoek van de Tweede Kamer bij de vereniging aangesloten schoolbesturen gevraagd naar hun mening over de lumpsumbekostiging van het primair en voortgezet onderwijs en de systematiek die daarachter zit.

Onze leden zijn vooral positief over de systematiek. Zo wordt benadrukt dat door de bestedingsvrijheid geld kan worden ingezet waar dit het meest nodig is. Dat wordt zeer belangrijk geacht, omdat elke school verschillend is.

Bovendien merken onze leden op dat de lumpsumsystematiek onderwijs op maat mogelijk maakt en dat door het ontbreken van schotten geen geld onnodig op de plank hoeft te blijven liggen. Elk alternatief zal leiden tot minder bestedingsvrijheid en daarmee tot minder mogelijkheden om te sturen op kwaliteit en onderwijsbehoeften.

Lumpsum ontoereikend

Onze leden benadrukken echter ook dat het huidige lumpsumbudget ontoereikend is. De boodschap aan de politiek is dat er geld bij moet. Daarbij wordt met klem opgemerkt dat incidentele investeringen structurele problemen niet kunnen oplossen.

In het verlengde hiervan geven onze leden aan dat de verantwoordingslast is gegroeid, zonder dat de lumpsum is verhoogd. Als meer verantwoording wordt geëist, moet de politiek dat wel financieel mogelijk maken!

Lees meer…

Extra geld voor leraren structureel beschikbaar

Het extra bedrag van 270 miljoen euro voor de arbeidsomstandigheden van leraren in het primair onderwijs is structureel beschikbaar. Dat bevestigt de regering.

In antwoord op vragen uit de Tweede Kamer laat de regering weten dat het extra bedrag van 270 miljoen euro weliswaar wordt genoemd in de begroting voor 2018, maar dat dit niet betekent dat het in de jaren daarna niet meer beschikbaar zal zijn.

‘In de 1e suppletoire begroting van het ministerie van OCW over 2018, die uiterlijk op 1 juni aan de Tweede Kamer wordt aangeboden, zal in de toelichting het structurele karakter van deze maatregel zichtbaar worden gemaakt’, zo meldt de regering.

Besteding extra geld

In de antwoorden staat ook dat het extra geld niet per se besteed hoeft te worden aan een loonsverhoging. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de salarisschalen in te korten, alleen de maximumsalarissen te verhogen of om doorgroeimogelijkheden te verruimen.

Het zijn volgens de regering de sociale partners die met elkaar afspreken waaraan het extra geld wordt besteed. ‘Afspraken over arbeidsvoorwaarden worden gemaakt door sociale partners via het afsluiten van een cao’, zo staat in de antwoorden.

De regering voegt hieraan toe dat de PO-Raad heeft aangeven dat iedere euro die voor salarissen beschikbaar komt naar salarissen zou moeten gaan. ‘Het is dus te verwachten dat sociale partners de 270 miljoen euro inzetten voor salarisverbetering.’

Lees meer…

Onderwijs hoogbegaafde leerlingen moet gratis

Het onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen moet net als voor andere leerlingen vrij toegankelijk en kosteloos zijn. Dat stelt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op Kamervragen. Zijn woorden sluiten aan bij wat beleidsmedewerker Rozemarijn Boer van VOS/ABB eerder op deze site verklaarde.

De vragen kwamen van Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul van de PvdA. Zij wilde van Dekker weten hoe hij denkt over een bericht in het AD dat ouders zich genoodzaakt zien om voor hun hoogbegaafde kinderen tegen bedragen die oplopen tot honderden euro’s per maand uit te wijken naar externe plusklassen.

Dekker is er helder over: ‘Scholen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs moeten gezamenlijk voorzien in een passend aanbod voor elke leerling, ook voor hoogbegaafde leerlingen. Indien aparte voorzieningen nodig zijn om in de ondersteuningsbehoefte van een leerling te voorzien, dan dient daarin te worden voorzien door de eigen school of samenwerkingsverband. De toelating hiertoe mag niet afhankelijk worden gesteld van een geldelijke bijdrage van de ouders.’

Passend onderwijs

Het antwoord van de staatssecretaris sluit aan bij wat beleidsmedewerker Rozemarijn Boer van VOS/ABB eerder op deze website heeft gesteld naar aanleiding van een oproep van de Vereniging Openbaar Onderwijs om te stoppen met het vragen van geld aan ouders voor lessen aan hoogbegaafde kinderen.

Rozemarijn Boer: ‘Passend onderwijs omvat (…) alle vormen van ondersteuning, dus ook die op het gebied van hoogbegaafdheid. De school dient aan te bieden wat het kind nodig heeft, ook als een leerling de diagnose ‘hoogbegaafd’ heeft. Dit behoort tot de zorgplicht, dus de school moet dit betalen, dan wel in overleg gaan met het samenwerkingsverband over de inzet van de middelen hiervoor’, aldus Boer.

Lees meer…

 

‘Stop met financiële claims, geld is er niet!’

Het onderwijs moet niet steeds met nieuwe financiële claims komen. Het geld is er gewoon niet. Bovendien vragen meer sectoren om extra geld. Dat heeft staatssecretaris Sander Dekker van OCW gezegd op het congres van de PO-Raad in Nijkerk.

De uitspraken van Dekker staan in het kader van de oproep om meer geld uit te trekken voor de salarissen in het primair onderwijs en verlaging van de hoge werkdruk die veel leraren ervaren. Voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad had op het congres opgeroepen om hier meer geld voor uit te trekken en oogstte daarmee applaus, maar Dekker kaatste de bal direct terug.

Wat de hoge werkdruk betreft die in het onderwijs wordt ervaren, wees de staatssecretaris naar de schoolbesturen. Die hebben volgens hem zelf de hoge werkdruk veroorzaakt door een te omvangrijke papierwinkel op poten te zetten.

Kommer en kwel?

Hij zei ook dat het onderwijs zichzelf niet de put in moet praten. Daarbij verwees hij naar de vaak negatieve berichten in de media. Daaruit zou men volgens Dekker kunnen concluderen dat het in het onderwijs alleen maar kommer en kwel is, terwijl er volgens hem juist zo veel mooie initiatieven zijn met goede resultaten.

De staatssecretaris verwees naar de Britse hoogleraar Educational Leadership Alma Harris, die heeft meegeschreven aan de publicatie The Dutch way in education. Harris noemde onlangs op een congres over 100 jaar onderwijspacificatie het Nederlandse onderwijs een hidden gem waar we trots op mogen zijn.

‘Besturen kiezen er zelf voor om meer geld uit te geven’

Het feit dat schoolbesturen meer geld uitgeven dan de vastgestelde normbedragen vloeit voort uit eigen keuzes. Het is niet vast te stellen of deze meeruitgaven nodig zijn, meldt demissionair staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer op basis van een evaluatie van de materiële instandhouding.

Bureau Berenschot deed in opdracht van het ministerie van OCW onderzoek naar de materiële instandhouding en de uitgaven van schoolbesturen in het primair onderwijs in de periode 2012-2014. Het onderzoek laat zien dat schoolbesturen gemiddeld 11 procent meer geld uitgaven dan de vastgestelde normbedragen.

Onderhoud, energie en leermiddelen

Aan het onderhoud van gebouwen werd gemiddeld 15 procent meer uitgegeven, aan gas en elektra maar liefst 81 procent en aan leermiddelen 5 procent. Aan schoonmaak daarentegen werd gemiddeld 7 procent minder uitgegeven.

Berenschot concludeert dat de hogere uitgaven aan het onderhoud van gebouwen het gevolg zijn van oude schoolgebouwen met relatief hogere onderhoudslasten. Maar ook nieuwe gebouwen kunnen hoge onderhoudskosten met zich meebrengen, omdat daar vaak complexe installaties in zitten, waar de programma’s van eisen (PvE’s) geen rekening mee houden.

De hogere uitgaven aan het energieverbruik zijn het gevolg van een hoger gerealiseerd verbruik dan waarmee in het normbedrag rekening is gehouden. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de toename van het gebruik van apparaten en installaties en het relatief hoge gasverbruik in oudere gebouwen.

Eigen keuzes

De meeruitgaven zijn het gevolg van eigen keuzes van schoolbesturen om de door hen gewenste kwaliteit van het voorzieningenniveau te realiseren, meldt Dekker op basis van de evaluatie. Het wijst er in zijn brief aan de Tweede Kamer op dat niet is vast te stellen of deze meeruitgaven nodig zijn geweest om een voldoende voorzieningenniveau te bewerkstelligen of dat schoolbesturen ambitieuzere plannen hebben nagestreefd.

De staatssecretaris meldt dat Berenschot niet automatisch de conclusie trekt dat de vergoeding per PvE ontoereikend is.

Lees meer…

Week van het Geld: wijzer in geldzaken!

Het is tot en met 31 maart de Week van het Geld.

Het doel van deze themaweek is om leerlingen te leren goed om te gaan met geld. ‘Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Immers, jong geleerd is oud gedaan!’, zo vermeldt de website www.weekvanhetgeld.nl.

De Week van het Geld is een initiatief van het platform Wijzer in geldzaken, dat is opgericht door het ministerie van Financiën.

Download Week van het Geld-krant

Geld passend onderwijs blijft deels op plank liggen

Een deel van de samenwerkingsverbanden zet het beschikbare budget voor passend onderwijs nog niet of nog niet in zijn geheel in. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW vindt dat geen goed teken.

Dekker baseert zich een analyse van de jaarverslagen over 2015 van alle samenwerkingsverbanden. Hij is onaangenaam verrast, zo blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer, omdat hij ook hoort dat kinderen geen passende plek in het onderwijs krijgen wegens geldgebrek.

In totaal is circa 9 procent van het budget in het primair onderwijs en ruim 10 procent in het voortgezet onderwijs (nog) niet ingezet. Er zijn daarbij volgens Dekker grote verschillen tussen samenwerkingsverbanden. ‘Er zijn verbanden met een kleine min en verbanden waar meer dan 20 procent van het budget nog niet is besteed’, zo schrijft hij.

Goed onderbouwen in jaarverslag

Het aanhouden van enige reserve is nodig als borging van de continuïteit, maar de reden en de omvang van de reserves moeten volgens Dekker goed worden onderbouwd in het jaarverslag en aansluiten bij de reële onzekerheden en risico’s. ‘Dat gebeurt vaak nog niet’, aldus de staatssecretaris.

De komende periode worden acties in gang gezet om te stimuleren dat het beschikbare geld wordt uitgegeven en de jaarverslaglegging wordt verbeterd:

  • De inspectie bespreekt als onderdeel van het financieel toezicht de inzet van het geld voor extra ondersteuning met zowel de schoolbesturen als de samenwerkingsverbanden.
  • In de eerste maanden van 2017 worden regiobijeenkomsten georganiseerd voor samenwerkingsverbanden om hen te informeren over de noodzakelijke onderdelen van de jaarrekening en het jaarverslag en te bespreken hoe zij hun jaarverslagen inhoudelijk kunnen verbeteren. Ook wordt een brochure gemaakt.
  • Passend onderwijs wordt meegenomen in een brief aan besturen en samenwerkingsverbanden als een van de beleidsprioriteiten om over te rapporteren in het jaarverslag.

Lees meer…

Vmbo’ers willen goed met geld omgaan

Ruim de helft van de vmbo’ers wil leren hoe ze goed met geld kunnen omgaan, maar slechts 43 procent van hen zit op een school die daar voldoende aandacht voor heeft. Dat meldt Wijzer in geldzaken.

Eén op de drie vmbo’ers in het vierde jaar geeft aan dat ze in de onderbouw graag meer hadden willen leren over omgaan met geld.

Oudere vmbo’ers hebben spijt van aankoop

Naarmate ze ouder worden, zeggen vmbo-scholieren makkelijker geld uit te geven. Bovendien groeit het aandeel dat weleens spijt heeft van een aankoop van 60 procent in klas 1 naar 74 procent in klas 4.

Lees meer…

Máxima opent symposium over financiële educatie

Koningin Máxima heeft in Amsterdam een tweedaags internationaal symposium geopend over financiële educatie.

Het symposium The Netherlands-OECD Global Symposium on Financial Resilience Throughout Life is een initiatief van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en platform Wijzer in geldzaken, waarvan Máxima erevoorzitter is.

Het symposium gaat onder andere over het belang van een goede financiële opvoeding van kinderen, thuis maar ook op school.

Minder heitjes voor karweitjes

Kinderen doen minder klusjes om wat geld bij te verdienen dan vijf jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek dat Wijzer in geldzaken heeft uitgevoerd in het kader van de Week van het geld.

Het aantal kinderen dat iets extra’s verdient met klusjes is gedaald van 61 procent in 2011 naar 49 procent nu. Kinderen van ouders met een hoger inkomen doen relatief weinig betaalde klusjes. Daarnaast voeren kinderen in weinig of niet-stedelijke gebieden vaker klusjes uit in ruil voor geld dan kinderen in de stad.

De Week van het geld van 14 tot en met 18 maart is maandag officieel geopend door koningin Máxima. Zij gaf het startsein op de rooms-katholieke basisschool De Twaalfruiter in Vleuten.

Lees meer en bekijk dit filmpje:

Kamer vindt het prima als hand op de knip blijft

Het primair onderwijs hoeft niet te rekenen op extra geld. Dat bleek woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Een Kamermeerderheid en staatssecretaris Sander Dekker van OCW vinden dat er genoeg geld naar het onderwijs gaat. Volgens Dekker staat het primair onderwijs er financieel goed voor. De regeringsfracties VVD en PvdA stellen dat ook. Ze wijzen op het extra geld uit het Nationaal Onderwijsakkoord en het Herfstakkoord.

In december jongstleden schreven minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker al aan de Kamer dat de jaarrekeningen laten zien dat het primair en voortgezet onderwijs financieel gezonde sectoren zijn. ‘Na enkele jaren van tegenvallende macroresultaten en (als gevolg daarvan) slechte financiële kengetallen, staan beide sectoren er nu weer goed voor’, schreven de minister en de staatssecretaris in december.

De PO-Raad denkt er heel anders over. De sectororganisatie voor het primair onderwijs spreekt van een structureel tekort van 500 miljoen euro. De kosten die schoolbesturen maken stijgen volgens de PO-Raad sneller dan de inkomsten.

Het gaat in krimpgebieden met name om stijgende werkloosheidskosten in combinatie met dalende inkomsten, maar in het algemeen ook om de pensioenpremies die omhoog gaan en om lesmaterialen en schoolmeubilair die duurder worden.

Uitgaven aan onderwijs in 2014 licht gedaald

De uitgaven aan onderwijs zijn in 2014 met bijna 0,7 procentpunt gedaald, tot 41,3 miljard euro. Dit is 6,2 procent van het bruto binnenlands product, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS merkt op dat de ontwikkeling van de onderwijsuitgaven tussen 2013 en 2014 wordt vertekend door de eenmalige extra middelen die het primair en voortgezet onderwijs ontvingen naar aanleiding van het Nationaal Onderwijsakkoord.

Deze bijdrage van 150 miljoen euro was bedoeld om jonge docenten in dienst te houden of te nemen. Deze middelen werden aan het eind van 2013 als onderdeel van de lumpsum aan de instellingen overgemaakt voor besteding in 2014.

Verder meldt het CBS dat naar aanleiding van de begrotingsafspraken voor 2014 eind 2013 een bedrag van in totaal 650 miljoen euro is toegevoegd aan de lumpsum van het primair, voortgezet, middelbaar beroeps- en hoger onderwijs. Dit geld is bedoeld voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit en voor innovatie.

‘Doordat deze middelen laat in het jaar zijn uitgekeerd, hebben de instellingen deze voor het grootste deel pas vanaf 2014 besteed. Zonder deze extra uitkeringen, die de Rijksbijdrage in 2013 eenmalig hebben verhoogd, zou de ontwikkeling in 2014 positief zijn’, aldus het CBS.

Lees meer…

Kinderboek over financiële crisis: bewust omgaan met geld

Financieel journalist Franka Rolvink Couzy heeft het kinderboek De Geldfabriek geschreven. Met dit boek wil zij leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool informeren over het belang van bewust omgaan met geld.

‘Ik zag tijdens de kredietcrisis dat veel gezinnen in financiële nood kwamen, met grote gevolgen voor de kinderen’, vertelt Rolvink Couzy aan VOS/ABB. Zij zag het risico dat kinderen later dezelfde fout zouden kunnen maken.

‘Meer dan 70 procent van de ouders vindt het moeilijk hun kinderen te leren hoe om te gaan met geld. We zien nu al dat pubers vaker hoge schulden opbouwen. Vroeg beginnen dus, dacht ik. Zeker omdat uit onderzoek blijkt dat kinderen die voor de pubertijd leren bewust om te gaan met geld, later financiële ongelukken kunnen voorkomen.’

‘Maar de kredietcrisis is ingewikkeld voor kinderen. Daarom heb ik een jeugdboek geschreven. Het draait om een fictief verhaal van twee vrienden, Kasper en Pippa. Kasper ziet dat Pippa plotseling rijk is. Maar als blijkt dat zij alleen maar rijk is doordat De Geldfabriek ‘gratis’ geld geeft, gaat het fout. Ik sluit het boek af met een epiloog waarin de kinderen op hun niveau de lessen uit de kredietcrisis krijgen uitgelegd.’

Lees meer…

School moet kinderen wijzer maken in geldzaken

Wijzer in geldzaken pleit ervoor dat financiële educatie vast onderdeel wordt in het toekomstige onderwijsprogramma.

Uit een peiling van Wijzer in geldzaken blijkt dat driekwart van de ouders vindt dat de school een belangrijke rol moet spelen in het leren omgaan met geld. Onder leerkrachten is daar brede steun voor.

Ouders, leerlingen, studenten, ondernemers en werknemers wordt gevraagd mee te denken over het opnemen van financiële vaardigheden in het reguliere onderwijs. ‘Leren omgaan met geld zou een thema moeten worden dat meerdere vakgebieden aan elkaar verbindt’, aldus Wijzer in geldzaken.

De uitkomsten van deze discussie zullen als advies worden meegegeven aan het Platform Onderwijs2032.

Politiek wil weten of extra onderwijsgeld goed terechtkomt

Tweede Kamerlid Japser van Dijk van de SP heeft het Meldpunt Onderwijsgeld gelanceerd. Leraren en ander onderwijspersoneel kunnen daarop melden waar volgens hen in hun organisatie het extra geld voor het onderwijs naartoe gaat. In Rotterdam zijn twijfels gerezen over de manier waarop het openbaar onderwijs in die stad het extra onderwijsgeld besteedt.

Volgens Van Dijk weet niemand waar het extra geld voor het onderwijs aan wordt besteed. ‘Vorig jaar heeft het kabinet 650 miljoen euro overgemaakt aan de scholen. Hartstikke mooi, maar het ministerie weigert na te gaan wat onderwijsbestuurders met het geld doen. Het is één grote black box.’

Het Kamerlid vreest dat het extra geld niet wordt ingezet voor extra leraren, maar dat het wordt ‘verspild aan dure vastgoedprojecten of bureaucratie’. Meldingen kunnen worden gemaild naar onderwijsgeld@sp.nl.

Vragen over BOOR
D66 en Leefbaar Rotterdam in de Rotterdamse gemeenteraad zijn ook bang dat extra onderwijsgeld van het kabinet niet goed terechtkomt. D66-raadslid Jos Verveen en Anton Molenaar van Leefbaar Rotterdam hebben daar onlangs vragen over gesteld aan het college van B&W naar aanleiding van de situatie bij het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam, dat al lange tijd financiële problemen heeft.

‘Als gemeenteraad bereiken ons verschillende signalen over de manier waarop de meevaller vanuit het Rijk binnen BOOR wordt besteed. Dat roept de vraag op of de extra middelen, zoals de bedoeling was, zijn gebruikt ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs of dat de extra gelden zijn of worden gebruikt om de financiële positie van stichting BOOR versneld te versterken of dat de extra gelden (deels) zijn gebruikt om overheadkosten te financieren of tegenvallers af te dekken’, zo schrijven Verveen en Molenaar.

Ze willen ‘een meerjarig gespecificeerd overzicht tot welke begrotingswijziging of wijziging van de realisatie van de begroting de extra middelen hebben geleid of zullen leiden op begrotingspostniveau’.

Geld direct aan scholen uitkeren is niet efficiënter

Als het onderwijsgeld direct aan de scholen worden uitgekeerd in plaats van aan hun besturen, levert dat geen besparing op. In tegendeel: de kosten zouden dan hoger kunnen zijn dan nu het geval is. Dat stelt minister Jet Bussemaker van OCW in een reeks antwoorden op Kamervragen.

Naar aanleiding van het jaarverslag over 2013 van het ministerie van OCW was vanuit de Tweede Kamer de vraag gekomen of het voordeliger zou zijn om het onderwijsgeld voortaan direct aan de scholen uit te keren in plaats van aan de schoolbesturen. Volgens Bussemaker lukt het op die manier niet om meer geld in de klas terecht te laten komen.

‘Als de bekostiging direct aan scholen wordt uitgekeerd zal dat op zich geen besparing opleveren. Ook in dat geval zal er een administratie moeten worden bijgehouden, zullen keuzes moeten worden gemaakt en verantwoord worden en zal er dus een zekere mate van overhead nodig zijn. Als iedere school dat voor zichzelf gaat organiseren zouden de kosten wel eens hoger kunnen uitpakken en is er dus geen sprake van een opbrengst’, aldus de minister.

Bussemaker erkent dat niet duidelijk is hoe de verhouding is tussen de bedragen die ten goede komen aan het primaire proces en het geld dat in het onderwijs aan overhead wordt besteed: ‘De regels voor de inrichting van de jaarverslaglegging schrijven voor op welke manier de besturen van onderwijsinstellingen hun uitgaven moeten verantwoorden. Hierbij zijn diverse rubrieken verplicht. Binnen deze rubrieken vormen het primaire proces en de overhead geen aparte verslaggevingscategorieën.’

Ze concludeert dat de uitsplitsing van de uitgaven in primair proces en overhead ‘lastig is en zeker niet eenduidig vast te stellen.’

Máxima opent Week van het geld

Koningin Máxima heeft maandagochtend de Week van het geld geopend. Dat deed ze in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum.

Ruim 90 organisaties en partners van Wijzer in geldzaken organiseren deze week activiteiten om kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar te leren omgaan met geld. Zo worden er op basisscholen gastlessen verzorgd door banken, verzekeraars en andere organisaties. Daarnaast is er de Week van het geld krant.

Citotoets komt eraan: ‘Laat je niet gek maken!’

Het Algemeen Dagblad besteedt onder de kop ‘Laat je niet gek maken door de Cito!’ aandacht aan het commerciële circus rond de centrale eindtoets. VOS/ABB stelt in het krantenartikel grote vraagtekens bij het nut van de vele citothuistrainingen die ouders voor veel geld kunnen aanschaffen.

Deze week verstuurt het Cito de materialen voor de centrale eindtoets 2014 naar de basisscholen. Op 11, 12 en 13 februari wordt de toets in groep 8 afgenomen. Dat leidt altijd tot een bepaalde spanning, in de klas en zo lijkt het toenemende mate ook onder ouders.

Commerciële aanbieders van toetstrainingen springen in het gat in de markt dat hierdoor is ontstaan. Voorbeelden zijn Squla, dat gelieerd is aan het grotendeels commerciële Cito zelf, en LOI. Ouders kunnen ook kiezen voor individuele trainers die bij het kind thuis komen of online werken.

In het Algemeen Dagblad van maandag komt onder anderen toetstrainer Otto Sanders aan het woord. Hij denkt dat de toetsdrift van de overheid de oorzaak is van het feit dat hij honderden klanten heeft. ‘Ouders hebben vaak het idee dat er op school niet genoeg aandacht wordt besteed aan het oefenen op de eindmeting. Ikzelf vind het wat doorgeslagen, hoor. Maar het is nu eenmaal zo gegroeid in Nederland’, aldus Sanders.

Laat je niet gek maken!
VOS/ABB zet in het stuk in het AD vraagtekens bij het nut van de vele eindtoetstrainingen en -trainers. ‘Laat je als ouder nou alsjeblieft niet gek maken. Er is in de media zoveel aandacht voor de eindtoets dat het lijkt of het om een eindexamen gaat waarvoor je als achtstegroeper nog kunt zakken ook’, zegt Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB. Hij benadrukt dat het gaat om een check voor de basisschool en het voortgezet onderwijs om te kijken of het advies voor vervolgonderwijs klopt.

Ook voorzitter Ton Duif van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) komt in het AD aan het woord. Hij laat weten dat hem het commerciële circus rond de Citotoets gestolen kan worden.

Kassa
De commercialisering van de centrale eindtoets in groep 8 kwam zaterdagavond ook aan bod in het consumentenprogramma Kassa van de VARA. VOS/ABB was aanvankelijk uitgenodigd om daar een toelichting te komen geven, maar de redactie trok dat aanbod helaas weer in. Daardoor zaten er in de studio slechts aanbieders van online trainingen aan tafel, samen met een vertegenwoordiger van het Cito.

De vragen die presentatrice Brecht van Hulten aan de aanwezigen stelde, volgden op een filmpje waarin onderwijsadviseur Jeroen Claassen van adviesbureau Markant vier online trainingen beoordeelde. Zijn conclusie was dat geen van die trainingen slecht was. Hij adviseerde ouders toch om ze niet te gebruiken, omdat de vaak dure trainingen overbodig zijn. De leerlingen worden op school immers al voldoende voorbereid op de toets.

Weg met dure excursies en schoolreizen?

In het Eindhovens Dagblad stond onlangs een interview met directeur Gaby van den Biggelaar van Leergeld Nederland. Zij vindt dat het afgelopen moet zijn met dure excursies en schoolreizen. Vindt u dat ook? Of hebben dergelijke reizen juist veel meerwaarde voor leerlingen?

‘Scholen moeten beter nadenken waarom ze ouders opzadelen met de kosten van reisjes naar New York, Peru of China’, aldus Van den Biggelaar in het Eindhovens Dagblad. Ze vraagt zich af of dit type reizen werkelijk noodzakelijk is voor het onderwijs. ‘Daar zitten reizen tussen van 800 à 1000 euro.’

De 72 lokale vestigingen van Leergeld Nederland vergoeden (buiten)schoolse activiteiten voor kinderen van arme ouders. Het geld komt grotendeels van particuliere donaties. Doel is te voorkomen dat kinderen in een sociaal isolement terechtkomen. Steeds vaker komen er aanvragen voor dure schoolreizen. Leergeld Nederland betaalt die niet.

Wat vindt u? Moet het afgelopen zijn met dure excursies en schoolreizen? Of moeten die blijven, omdat ze veel meerwaarde hebben voor de leerlingen? Geef hieronder uw mening of natuurlijk op Twitter via @VOSABB.

Extra geld voor onderwijs: maak uw eigen plan

Financieel expert Ron van der Raaij van VOS/ABB en adviseur Ronald Bloemers van de VOS/ABB-Helpdesk geven schoolbesturen aanvullend advies over de juiste verantwoording van het extra geld dat naar het onderwijs gaat. 

Ze hebben een praktische toelichting geschreven, waarin ze in het kader van het extra onderwijsgeld ingaan op de boeking en verantwoording van dit geld. Het betreft op de korte termijn 150 miljoen euro extra voor jonge leraren en 650 miljoen euro extra op basis van het aangenomen amendement van D66-Tweede Kamerlid Paul van Meenen.

U kunt de toelichting downloaden.

Let op: binnenkort komt VOS/ABB op het besloten ledengedeelte van deze website in het kader van de verantwoording van het extra geld voor onderwijs met een model-checklist.

Op de website van het ministerie vindt u meer informatie.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Geld of ondersteuning voor Gezonde School

Scholen kunnen tot en met 29 november een aanvraag indienen voor (financiële) ondersteuning voor activiteiten in het kader van het project Gezonde School.

Gezonde leerlingen presteren beter. Een school kan hen bijvoorbeeld stimuleren meer te bewegen, niet te (gaan) roken of zich weerbaar op te stellen. Heel veel scholen doen dit al, maar soms ontbreekt het aan tijd en geld.

Daarom kunnen scholen uit het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs ondersteuning aanvragen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze ondersteuning wordt mogelijk gemaakt door het programma #Jeugdimpuls Gezonde Leefstijl en de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde leefstijl.

Scholen kunnen kiezen uit gratis advies op maat over gezondheid en passende maatregelen voor de school. Dit advies kan onder andere in het kader staan van subsidiemogelijkheden. Het is ook mogelijk om een bijdrage in de kosten te krijgen of extra hulp bij het uitvoeren van een Gezonde School-activiteit op school. Dit kunnen bijvoorbeeld activiteiten zijn rond thema’s als voeding, beweging, roken, alcohol en seksuele gezondheid.

Het is ook mogelijk om geld te krijgen voor de inzet van schoolpersoneel dat een taak heeft bij het maken of uitvoeren van schoolgezondheidsbeleid. Per onderwijstype is er voor een vast aantal uren vergoeding beschikbaar: voor het primair onderwijs 40 taakuren, voor het voortgezet onderwijs 80 taakuren en voor het middelbaar beroepsonderwijs 120 taakuren.

Op de website van het RIVM staat meer informatie. U kunt ook een folder downloaden. Een aanvraag voor ondersteuning kunt u tot en met 29 november online indienen.