Waarom nog geen mannenquotum in onderwijs?

Leraar Marcel Janse van het OdyZee College in het Zeeuwse Kloetinge vraagt zich in het Algemeen Dagblad af waarom er in het onderwijs nog geen mannenquotum is. Zijn vraag staat in het kader van Internationale Mannendag.

Janse wijst er in de krant op dat er elk jaar veel aandacht is voor Internationale Vrouwendag, maar dat Internationale Mannendag veel minder impact heeft. ‘Het lijkt alsof mannen alles hebben en alsof voor ons alles vanzelf gaat, maar feitelijk staan we stil. Er moet bijvoorbeeld een vrouwenquotum komen voor de top van bedrijven, maar waarom dan geen mannenquotum in de zorg en het onderwijs? Er is relatief veel schooluitval onder jongens, in het hoger onderwijs komen steeds minder mannen.’

Niet alleen mannen moeten iets veranderen, vindt Janse. ‘Ons doel is om in gesprek te komen met elkaar over hoe er meer gelijkheid kan komen tussen mannen en vrouwen (…). Het mooiste zou zijn als er meer inzicht komt bij beide kanten.’

Lees meer…

Burgerschapsonderwijs: vrijheid, gelijkheid en solidariteit

In burgerschapsonderwijs zouden vrijheid, gelijkheid en solidariteit centraal moeten staan. Dat is het idee van het ontwikkelteam Burgerschap van curriculum.nu.

Curriculum.nu kent negen verschillende ontwikkelteams van leraren en schoolleiders. Zij hebben conceptvoorstellen gepubliceerd over hoe het onderwijs beter kan aansluiten bij de toekomst. De conceptvoorstellen vormen de basis voor de herziening van de kerndoelen voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

Vrijheid, gelijkheid en solidariteit

Het ontwikkelteam Burgerschap wil de basiswaarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit centraal stellen. ‘Hieraan zijn concrete waarden en rechten te verbinden. Zodoende ontstaat een curriculum dat richting geeft en tegelijkertijd ruimte biedt voor scholen om een verbinding te leggen met de school-specifieke visie op burgerschapsonderwijs’, meldt curriculum.nu.

Tot en met 11 augustus kunt u feedback geven op de conceptvoorstellen van de verschillende ontwikkelteams.

Lees meer…

Gemengde klas criterium voor toelating tot Nederland

Syrische vluchtelingen die vanuit Turkije naar Nederland willen, komen ons land niet in als ze per se willen dat hun kinderen onderwijs krijgen in gescheiden klassen voor jongens en meisjes. Dat meldt de Volkskrant, die zich baseert op wat Paul van Musscher zegt. Hij is bij de politie de landelijk portefeuillehouder vreemdelingenzaken en migratiecriminaliteit.

Het criterium van de gemengde klassen en andere eisen die betrekking hebben op diversiteit en de gelijkheid van man en vrouw zijn volgens Musscher bepalend voor de toelating van Syrische vluchtelingen die op basis van de zogenoemde Turkije-deal naar Nederland willen.

‘Als jij zegt: mijn kinderen gaan koste wat kost niet in gemengde klassen of er wordt niet samen gezwommen, dan gaat er een streep door je dossier en kom je Nederland niet in’, zo citeert de krant de politiechef.

Lees meer…

Bijles groeiend fenomeen onder basisschoolleerlingen

Steeds meer basisschoolleerlingen krijgen bijles, meldt het NOS Jeugdjournaal.

‘Kinderen die we spreken, merken dat hun juf en meester het lastig hebben met de grote klassen’, vertelt Jeugdjournaal-redactrice Michelle Veldkamp in het NOS Radio 1 Journaal. Volgens onderwijsdeskundigen ligt het anders, aldus de NOS. Zij wijten de toename aan de prestatiedruk van de ouders.

Populair zijn de bijlessen rekenen en begrijpend lezen. ‘En rond de Citotoets zijn er trainingen om de scholieren daarvoor klaar te stomen’, aldus Veldkamp.

De NOS meldt verder dat er vrees bestaat voor ongelijkheid onder de scholieren, omdat ouders zelf voor bijles moeten betalen. ‘Het kost al gauw 120 euro per maand en niet iedereen kan dat betalen’, zo citeert de NOS haar.

Bijles prima, mits…

Toenmalig minister Jet Bussemaker en voormalig staatssecretaris Sander Dekker van OCW zeiden begin dit jaar in reactie op Kamervragen dat bijles op zich prima is, mits de kwaliteit van het onderwijs op orde is.

‘Privéonderwijs mag geen gevolg zijn van tekortschietend regulier onderwijs. Dit neemt niet weg dat ouders de vrijheid hebben om ervoor te kiezen buitenschoolse begeleiding in te schakelen, wanneer zij dit zinvol achten’, aldus Bussemaker en Dekker.

Openbaar onderwijs: nu gelijke bevoegdheden

De reden van deze ongelijkheid is dat de rijksoverheid een goed gespreid aanbod aan openbaar onderwijs wil garanderen, maar in de praktijk pakt het soms averechts uit. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Daarom is het hoog tijd dat het openbaar primair onderwijs nu ook op dit punt wordt gelijkgeschakeld met het bijzonder onderwijs, net zoals dat  in het voortgezet onderwijs gebeurt.

De afgelopen jaren hebben heel veel gemeenten het bestuur van de openbare (basis)scholen overgedragen aan zelfstandige stichtingen. Daarmee kreeg het openbaar onderwijs eenzelfde bestuursvorm als het bijzonder onderwijs, dat vaak katholieke of protestants-christelijke scholen omvat. Voor het openbaar onderwijs is dit een goede ontwikkeling en het is dan ook geen wonder dat de verzelfstandiging de afgelopen jaren een grote vlucht heeft genomen.

Echter, waar het gaat om stichten en opheffen van basisscholen is een ongelijkheid blijven bestaan. In tegenstelling tot het bijzondere schoolbestuur kan en mag een openbaar schoolbestuur geen nieuw te stichten openbare school op het plan van scholen plaatsen. Dat doet het college van B en W. Vaak gaat dat goed, dan is er goed overleg en kunnen er goede afspraken worden gemaakt. Soms echter moet er flink gelobbyd worden. Ook komt het voor dat de communicatie tussen het openbare schoolbestuur en de gemeenteraad niet optimaal is en een enkele keer staat het belang van het openbaar onderwijs niet hoog op de lokale politieke agenda. 

Zo zijn er gevallen bekend waarin nieuwbouwwijken alleen bijzondere basisscholen kregen. Daarmee is het beoogde effect van de regeling niet bereikt. Het gewenste aanbod van openbaar onderwijs is alleen te bereiken als het openbaar schoolbestuur dezelfde mogelijkheden en bevoegdheden krijgt als het bijzondere schoolbestuur. In het voortgezet onderwijs wordt het wel geregeld. Nu het primair onderwijs nog.

De staatssecretaris zou moeten inzien dat deze merkwaardige uitzondering op lokaal niveau een ongewenst effect kan hebben. Ingrijpen is het devies. In dit land streven we op elk vlak naar gelijke behandeling. Laat dat dan ook gelden voor het onderwijs!

VOS/ABB wil gelijkheid bij stichten scholen

Dat schrijft manager verenigingszaken Joop Vlaanderen vandaag in een brief aan Dijksma.

De afgelopen jaren heeft de verzelfstandiging van het bestuur van het openbaar onderwijs in hoog tempo doorgezet. Die verzelfstandiging geeft het openbaar onderwijs een nagenoeg gelijke positie als het bijzonder onderwijs. Behalve dan bij het stichten van nieuwe scholen. Mede op grond van een uitspraak van de Raad van State is het voor een verzelfstandigd openbaar schoolbestuur nog steeds niet mogelijk zelfstandig een verzoek in te dienen voor plaatsing op het plan van scholen. Door deze uitspraak wordt een zelfstandig openbaar onderwijsbestuur niet eens als belanghebbende gezien.

“Dat plaast het openbaar onderwijs niet alleen in een afhankelijke en ongelijke positie ten opzichte van de bijzondere scholen, maar het is ook in strijd met het beginsel dat openbaar en bijzonder onderwijs gelijk dient te worden behandeld”, schrijft VOS/ABB in de brief aan Dijksma. Joop Vlaanderen wijst er ook op dat in de Wet op het Voortgezet Onderwijs wel een zelfstandige verantwoordelijkheid is opgenomen voor verzelfstandigde schoolbesturen. Hij vraagt Dijksma dit punt in de wetgeving aan te passen.

De volledige brief staat in de rechterkolom naast dit artikel.

Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl.

Bijlagen