Structurele subsidie g/hvo volgens Slob gewaarborgd

De financiële waarborgen voor godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in de openbare scholen zijn gelijkwaardig aan die van de bekostigde scholen. Dat benadrukt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op Kamervragen.

De uitspraak van Slob volgt op vragen van de ChristenUnie over de structurele subsidie voor g/hvo. Die vragen volgden op verwarring over de begrip ‘bekostiging’ en ‘subsidie’.

De minister herhaalt dat er geen sprake zal zijn van bekostiging, maar van een structurele subsidie van onbepaalde duur, die ‘een adequate hoogte heeft’. Bij de berekening wordt volgens hem gebruikgemaakt van ‘een vergelijkbare maatstaf (…) als bij de berekening van de bekostiging van scholen in het primair onderwijs’.

Dit betekent volgens Slob dat de structurele subsidie van g/hvo ‘toereikend’ zal zijn.

Lees meer…

 

Slob benadrukt: ‘Subsidie g/hvo voor onbepaalde duur’

Het Dienstencentrum GVO en HVO dat godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in openbare scholen verzorgt, krijgt geen structurele bekostiging in de zin van artikel 23 van de Grondwet. Het krijgt daarentegen wel een wettelijk vastgelegde structurele en tevens adequate subsidie voor onbepaalde duur. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op Kamervragen van de ChristenUnie.

Er was verwarring ontstaan over het structurele karakter van de financiering van g/hvo in het openbaar onderwijs. De oorzaak van die verwarring lag in de terminologie die de minister hanteert. De ChristenUnie vroeg zich af waarom het woord ‘bekostiging’ aanvankelijk wel werd gebruikt voor de financiering van g/hvo en waarom Slob dat niet meer doet. De minister spreekt nu van ‘subsidie’ en dat zou kunnen suggereren dat de financiering van g/hvo slechts een tijdelijk karakter zou hebben.

Slob wijst er in zijn antwoorden op dat de term ‘bekostiging’ strikt genomen slechts kan worden gebruikt in de onderwijsrechtelijke betekenis die dit begrip heeft op grond van artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs. De term ‘bekostiging’ wordt geregeld gebruikt als synoniem voor ‘structurele subsidie’ of ‘structurele financiering’, maar dat is dus eigenlijk niet juist, zo legt de minister uit.

Daarom kiest hij voor de term ‘subsidie’. Het Dienstencentrum GVO en HVO krijgt volgens hem ‘een structurele subsidie die van onbepaalde duur is’. De subsidie heeft volgens hem ‘een adequate hoogte (…), omdat bij de berekening een maatstaf wordt gehanteerd die vergelijkbaar is met de berekening die gebruikt wordt voor de bekostiging van scholen in het primair onderwijs’.

Lees meer… 

Slob maakt einde aan verwarring over ‘subsidie’ g/hvo

Het hanteren van het begrip ‘subsidie’ voor de bekostiging van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs in de openbare scholen doet niets af aan het structurele karakter van deze wettelijk vastgelegde geldstroom. Dat benadrukt onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

De ministerraad ging in mei jongstleden akkoord met de wettelijke verankering van structurele rijksbekostiging van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in de openbare basisscholen. De Tweede Kamer ging hier eind 2016 al mee akkoord, waarna de Eerste Kamer begin 2017 volgde.

De structurele bekostiging van g/hvo in het openbaar onderwijs was vervat in een initiatiefvoorstel van toenmalig Tweede Kamerlid Loes Ypma (PvdA) en de Kamerleden Joël Voordewind (ChristenUnie) en Michel Rog (CDA). De wettelijke verankering van de financiering biedt de sector meer zekerheid en continuïteit dan een jaarlijkse subsidiepost, die altijd weer ter discussie kan worden gesteld. Er is nu ruim 11,6 miljoen euro beschikbaar. Dat bedrag loopt op tot 13,6 miljoen in 2022.

Subsidie?

In de Tweede Kamer werden onlangs vraagtekens geplaatst bij het gebruik van het woord ‘subsidie’ voor g/hvo, omdat deze term doorgaans wordt gebruikt voor niet-structurele geldstromen. Minister Slob laat in een reactie weten dat uit het gehanteerde woord ‘subsidie’ niet mag worden afgeleid dat de geldstroom weer incidenteel zou zijn.

De subsidie voor g/hvo in de openbare scholen is ‘omgeven met een wettelijke waarborg van continuïteit’, zo meldt Slob. Hij voegt daar met nadruk aan toe dat het gaat om een geldstroom ‘die alleen door wetswijziging kan worden afgeschaft’.

Lees meer…

Besluit structurele bekostiging g/hvo gepubliceerd

Het besluit tot structurele rijksbekostiging van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in de openbare basisscholen en de subsidieregeling die daarbij hoort, zijn gepubliceerd.

De publicatie van het besluit en de regeling volgt op de recente goedkeuring door de ministerraad van de rijksbekostiging van g/hvo. Eind 2016 ging de Tweede Kamer hier al mee akkoord. De goedkeuring door Eerste Kamer volgde begin 2017.

Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het besluit en de regeling met ingang van 1 oktober 2018, staat in een brief van onderwijsminister Arie Slob aan de Eerste en Tweede Kamer.

Zekerheid en continuïteit

De structurele bekostiging van g/hvo in het openbaar onderwijs was vervat in een initiatiefvoorstel van toenmalig Tweede Kamerlid Loes Ypma (PvdA), die nu voorzitter is van de christelijke profielorganisatie Verus, en de Kamerleden Joël Voordewind (ChristenUnie) en Michel Rog (CDA).

De wettelijke verankering van de financiering biedt de sector meer zekerheid en continuïteit dan een jaarlijkse subsidiepost, die altijd weer ter discussie kan worden gesteld. Er is nu een subsidie van ruim 11,6 miljoen euro beschikbaar. Dat bedrag loopt op tot 13,6 miljoen in 2022, zo staat in de onderwijsbegroting.

G/hvo hoort bij openbaar onderwijs

De openbare basisscholen moeten bij wet gelegenheid bieden tot g/hvo als ouders erom vragen. Circa 75.000 leerlingen krijgen g/hvo van in totaal ongeveer 600 docenten die in dienst zijn van vijf verschillende werkgevers die met elkaar samenwerken in het Dienstencentrum GVO/HVO.

VOS/ABB heeft altijd gepleit voor structurele rijksbekostiging van g/hvo. U kunt daar meer over lezen in een brief die VOS/ABB in 2016 naar de Tweede Kamer en later ook naar de Eerste Kamer stuurde.

Wilt u zien wat godsdienstig vormingsonderwijs in de openbare basisscholen inhoudt? Op het YouTube-kanaal van PC GVO staan interessante filmpjes! Of ga naar HVO Primair voor informatie over humanistisch vormingsonderwijs.

In het zomernummer van VOS/ABB’s magazine Naar School!, dat op 12 juni verschijnt, komt een artikel over een pilot met boeddhistisch vormingsonderwijs op twee basisscholen van de Stichting Openbaar Onderwijs Westland. 

Ministerraad akkoord met structurele bekostiging g/hvo

De ministerraad is vrijdag akkoord gegaan met de wettelijke verankering van structurele rijksbekostiging van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in de openbare basisscholen.

De Tweede Kamer ging hier eind 2016 al mee akkoord, waarna de Eerste Kamer begin 2017 volgde. Nu is dus ook de ministerraad ermee akkoord gegaan.

De structurele bekostiging van g/hvo in het openbaar onderwijs was vervat in een initiatiefvoorstel van toenmalig Tweede Kamerlid Loes Ypma (PvdA), die nu voorzitter is van de christelijke profielorganisatie Verus, en de Kamerleden Joël Voordewind (ChristenUnie) en Michel Rog (CDA).

De wettelijke verankering van de financiering biedt de sector meer zekerheid en continuïteit dan een jaarlijkse subsidiepost, die altijd weer ter discussie kan worden gesteld. Er is nu een subsidie van ruim 11,6 miljoen euro beschikbaar. Dat bedrag loopt op tot 13,6 miljoen in 2022, zo staat in de onderwijsbegroting.

G/hvo hoort bij openbaar onderwijs

De openbare basisscholen moeten bij wet gelegenheid bieden tot g/hvo als ouders erom vragen. Circa 75.000 leerlingen krijgen g/hvo van in totaal ongeveer 600 docenten van het Dienstencentrum GVO/HVO.

VOS/ABB heeft altijd gepleit voor structurele rijksbekostiging van g/hvo. U kunt daar meer over lezen in een brief die VOS/ABB in 2016 naar de Tweede Kamer en later ook naar de Eerste Kamer stuurde.

Wilt u zien wat godsdienstig vormingsonderwijs in de openbare basisscholen inhoudt? Op het YouTube-kanaal van PC GVO staan interessante filmpjes! Of ga naar HVO Primair voor informatie over humanistisch vormingsonderwijs.

Sectordag docenten g/hvo op 19 mei in Amersfoort

Op 19 mei is in Amersfoort de sectordag voor docenten godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in de openbare basisscholen. De dag wordt georganiseerd door het Dienstencentrum GVO en HVO.

De dag staat mede in het teken van het feit dat het wettelijk vastgelegde g/hvo binnenkort structurele bekostiging krijgt van het Rijk. VOS/ABB heeft zich hier altijd sterk voor gemaakt. Structurele bekostiging biedt de leerlingen die deze vorm van onderwijs volgen en ook hun ouders en de betrokken docenten namelijk meer zekerheid dan een subsidie.

Programma

De sectordag zal ’s ochtends worden geopend door voorzitter Jurn de Vries van het Dienstencentrum GVO en HVO. Daarna zullen voormalig Tweede Kamerlid Loes Ypma (PvdA) en Nico Stuij van de lobbycommissie van het Dienstencentrum GVO en HVO spreken. Zij hebben zich samen met VOS/ABB sterk gemaakt voor de structurele bekostiging. Het ochtendprogramma krijgt verder een verrassende en feestelijke inhoud. Na de lunch volgen verschillende workshops.

Aanmelden

De sectordag voor docenten g/hvo is op vrijdag 19 mei in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort. U kunt zich online aanmelden.

Eerste Kamer akkoord met structurele bekostiging g/hvo

Een ruime meerderheid in de Eerste Kamer heeft ermee ingestemd dat godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in de openbare basisscholen structurele bekostiging krijgen. Dat bleek dinsdag tijdens de stemming in de Senaat over een initiatiefvoorstel dat vlak voor de kerstvakantie werd goedgekeurd door Tweede Kamer.

Het initiatiefvoorstel is afkomstig van de Tweede Kamerleden Loes Ypma (PvdA), Joël Voordewind (ChristenUnie) en Michel Rog (CDA). Er staat in dat de bekostiging van g/hvo moet worden opgenomen in artikel 51 van de Wet op het primair onderwijs (WPO).

Zekerheid en continuïteit g/hvo

De gedachte hierachter is dat een wettelijke verankering van de financiering de sector meer zekerheid en continuïteit biedt dan een jaarlijkse subsidiepost, die altijd weer ter discussie kan worden gesteld. Er is nu een subsidie van 10 miljoen euro per jaar voor g/hvo.

De openbare basisscholen moeten bij wet gelegenheid bieden tot g/hvo als ouders erom vragen. Circa 75.000 leerlingen krijgen g/hvo van in totaal ongeveer 600 docenten.

Overbruggingsfinanciering

Alleen VVD, 50PLUS en de PVV van Geert Wilders stemden tegen. Daarmee was er een ruime meerderheid voor het wetsvoorstel, dat eerder al door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

De Senaat nam ook een motie van Mirjam Bikker van de ChristenUnie aan voor een overbruggingsfinanciering voor het lopende schooljaar 2016-2017. Voorzitter Leon Bal van het Protestants Centrum GVO laat aan VOS/ABB weten dat docenten nu met terugwerkende kracht een reparatie van hun uitgestelde loonsverhoging vergoed krijgen.

‘Daarnaast is de prijsindexatie gelijk met de rest van het onderwijs vastgesteld en een mogelijke groei van maximaal van 2 procent per jaar voor de hele sector’, aldus Bal, die zegt hier erg blij mee te zijn.

VOS/ABB is ook buitengewoon verheugd over dit resultaat. De politieke lobby van de vereniging was hier uitdrukkelijk op gericht. U kunt er meer over lezen in een brief die VOS/ABB naar de Tweede Kamer en later ook naar de Eerste Kamer stuurde.

Wilt u zien wat godsdienstig vormingsonderwijs in de openbare basisscholen inhoudt? Op het YouTube-kanaal van PC GVO staan interessante filmpjes!

Brief structurele bekostiging g/hvo naar Eerste Kamer

VOS/ABB heeft mede namens collega-organisaties een brief naar de Eerste Kamer gestuurd over het essentiële belang van structurele bekostiging van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in de openbare basisscholen.

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft vlak voor de kerstvakantie ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Loes Ypma (PvdA), Joël Voordewind (ChristenUnie) en Michel Rog (CDA) om g/hvo in de openbare basisscholen structureel te bekostigen. Er staat in hun voorstel dat de bekostiging moet worden opgenomen in artikel 51 van de Wet op het primair onderwijs (WPO).

Zekerheid en continuïteit g/hvo

De gedachte hierachter is dat een wettelijke verankering van de financiering de sector meer zekerheid en continuïteit biedt dan een jaarlijkse subsidiepost, die altijd weer ter discussie kan worden gesteld. Er is nu een subsidie van 10 miljoen euro per jaar voor g/hvo.

De openbare basisscholen moeten bij wet gelegenheid bieden tot g/hvo als ouders erom vragen. Circa 75.000 leerlingen krijgen g/hvo van in totaal ongeveer 600 docenten.

Eerste Kamer

Op 7 februari wordt het initiatiefwetsvoorstel besproken in de Eerste Kamer. Om de senatoren te doordringen van het essentiële belang van structurele bekostiging van g/hvo in het openbaar onderwijs, is de brief die in september jongstleden naar de Tweede kamer is gestuurd, nu ook naar de Eerste Kamer gezonden.

Download de brief

Tweede Kamer voor structurele bekostiging g/hvo

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel om godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in de openbare basisscholen structureel te bekostigen.

Het was nog onzeker of het initiatiefwetsvoorstel van PvdA, ChristenUnie en CDA het zou halen, omdat de SP eraan twijfelde het te steunen. Uiteindelijk stemde ook de SP voor het voorstel, zo bleek dinsdagmiddag. Hiermee was er een meerderheid voor.

Het initiatiefwetsvoorstel is afkomstig van de Tweede Kamerleden Loes Ypma (PvdA), Joël Voordewind (ChristenUnie) en Michel Rog (CDA). Er staat in dat de bekostiging van g/hvo moet worden opgenomen in artikel 51 van de Wet op het primair onderwijs (WPO).

Zekerheid en continuïteit g/hvo

De gedachte hierachter is dat een wettelijke verankering van de financiering de sector meer zekerheid en continuïteit biedt dan een jaarlijkse subsidiepost, die altijd weer ter discussie kan worden gesteld. Er is nu een subsidie van 10 miljoen euro per jaar voor g/hvo.

De openbare basisscholen moeten bij wet gelegenheid bieden tot g/hvo als ouders erom vragen. Circa 75.000 leerlingen krijgen g/hvo van in totaal ongeveer 600 docenten.

Lobby VOS/ABB voor g/hvo

De goedkeuring van het wetsvoorstel volgt op een lobby van onder andere VOS/ABB om de financiering van g/hvo structureel te maken. In stuurde VOS/ABB samen met collega-organisaties hierover een brief naar de Tweede Kamer.

Dinsdagochtend verscheen hier op de opiniepagina van Trouw nog een pleidooi van directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB om de bekostiging structureel te maken.

Godsdienstige en humanistische vorming verdienen het!

Het IMF adviseert het kabinet om miljarden extra te investeren, onder andere in het onderwijs. Prima idee. Laten we beginnen met een solide financiering van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs in de openbare basisscholen!

Openbaar onderwijs staat open voor álle leerlingen, ook voor kinderen van wie de ouders waarde hechten aan onderwijs vanuit een godsdienstige of levensbeschouwelijke richting. Naast de beschrijvende zin, zoals kerndoel 38 verlangt, gaat het hier nadrukkelijk ook om vorming en zingeving.

In de huidige discussie over een structurele bekostiging van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) stelt staatssecretaris Sander Dekker van OCW echter dat de ouders van deze leerlingen maar voor een bijzondere school moeten kiezen.

Het mooie van openbaar onderwijs is dat het van en voor iedereen is. Door de ontmoeting met de ander leren kinderen in de openbare school van en met elkaar. Als iedereen met een bepaalde geloofs- of levensbeschouwelijke visie maar een eigen school moet opzoeken, zoals Dekker kortweg stelt, wordt het belang van het rijke karakter van de openbare school miskend.

Wettelijke verankering

In de huidige politieke discussie over het initiatiefwetsvoorstel over de structurele bekostiging voor g/hvo gaf de staatssecretaris aan hier niet voor te zijn. Het voorstel van de Kamerleden Loes Ypma (PvdA), Joël Voordewind (CU) en Michel Rog (CDA) is bedoeld om de tijdelijke subsidie voor g/hvo als structurele bekostiging (eindelijk) te verankeren in de Wet op het primair onderwijs.

De voorgestelde wettelijke verankering is niet meer dan logisch. De wet vraagt immers van het bevoegd gezag van de openbare school om gelegenheid te bieden aan g/hvo als ouders daarom vragen. Zonder financiering kan de wettelijke mogelijkheid van dit type onderwijs in de openbare school niet worden uitgevoerd.

De structurele bekostiging is al in 2009 aangekondigd via een door de Tweede Kamer aangenomen amendement. De toenmalige minister zei vervolgens dat vanaf 2010 structurele bekostiging zou volgen, maar dat werd een niet-structurele subsidie.

Dekker heeft in 2013 nog geprobeerd om de tijdelijke subsidie voor g/hvo te schrappen, maar hij vond toen na een lobby van onder andere VOS/ABB gelukkig een meerderheid van de Tweede Kamer op zijn pad die dit tegenhield.

Onderwijsbegroting

De staatsecretaris zet nu vraagtekens bij de financiële dekking van het initiatiefwetsvoorstel. Er is aangegeven dat er een groei in kosten wordt verwacht tot circa 15 miljoen euro op jaarbasis in 2025. Dekker vraagt zich af waar hij dat geld vandaan kan halen. Er is volgens hem geen dekking voor.

Feitelijk gezien heeft hij daarin gelijk, want hij heeft te dealen met de onderwijsbegroting. Hij weet echter ook dat er meer financiële ruimte is. Het Internationale Monetaire Fonds (IMF) rekende onlangs voor dat het kabinet 2 tot 4 miljard euro per jaar extra kan investeren in onder andere onderwijs.

Het zekerstellen van de subsidie voor g/hvo van 10 miljoen euro per jaar en de verwachte kostenstijging van 5 miljoen op jaarbasis passen daar gemakkelijk in!

Schaf de rekentoets af!

En als het kabinet die 5 miljoen euro extra voor g/hvo echt te veel vindt, dan schaft Dekker toch gewoon de rekentoets af. Hij is zo langzamerhand de enige die dat nog een goed instrument vindt. Zonder rekentoets, komt er 5 miljoen per jaar vrij!

Hans Teegelbeckers, directeur VOS/ABB

Bezwaren tegen structurele bekostiging g/hvo

In de Tweede Kamer zijn bezwaren tegen het wetsvoorstel om de bekostiging van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in de openbare basisscholen structureel te maken. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW is ertegen, zo bleek donderdagavond tijdens een debat over dit voorstel.

VOS/ABB en andere onderwijsorganisaties dringen bij de Tweede Kamer aan op structurele bekostiging van g/hvo. In een brief aan de vaste Kamercommissie voor Onderwijs wordt gevraagd om steun voor het wetsvoorstel van de leden Loes Ypma (PvdA), Joël Voordewind (ChristenUnie) en Michel Rog (CDA).

Deze vorm van onderwijs biedt ouders de mogelijkheid om hun kinderen binnen de openbare school lessen te laten volgen die passen bij hun godsdienstige en levensbeschouwelijke uitgangspunten. Als ouders erom vragen, moet de openbare school gelegenheid bieden tot g/hvo. Dat is bij wet vastgelegd. G/hvo wordt aan circa 75.000 leerlingen gegeven. Hiermee is het onmisbaar voor het openbaar basisonderwijs.

De financiering bestaat tot nu toe uit een niet-structurele subsidie van 10 miljoen euro per jaar. Als de financiering structureel wordt, kan leerlingen en hun ouders alsmede de openbare basisscholen, de circa 600 g/hvo-vakdocenten en lerarenopleidingen zekerheid worden geboden.

Bezwaren

Staatssecretaris Dekker liet donderdagavond tijdens het debat in de Kamer weten geen voorstander te zijn van structurele overheidsfinanciering van g/hvo. Ouders die dit soort onderwijs willen voor hun kinderen, kunnen volgens hem ook elders terecht. Bovendien vroeg Dekker zich af waar het geld vandaan moet komen.

De Tweede Kamerleden Karin Straus (VVD) en Jasper van Dijk (SP) merkten tijdens het debat op dat g/hvo een verzuild aanbod is. Van Dijk heeft na het debat aan VOS/ABB laten weten dat zijn partij nog geen definitief standpunt heeft ingenomen.

Eppo Bruins (ChristenUnie) wees erop dat kinderen ook in andere lessen leren over geestelijke stromingen.

Structurele bekostiging nodig voor g/hvo

VOS/ABB en andere onderwijsorganisaties dringen bij de Tweede Kamer aan op structurele bekostiging van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in de openbare basisscholen. Donderdag debatteert de Kamer erover.

Bij wet is vastgelegd dat de openbare basisscholen in Nederland gelegenheid bieden tot g/hvo als ouders daarom vragen. Deze vorm van onderwijs wordt aan circa 75.000 leerlingen gegeven. Hiermee is g/hvo onmisbaar voor het openbaar basisonderwijs.

Structurele bekostiging biedt zekerheid

In de brief aan de vaste Kamercommissie voor Onderwijs wordt gevraagd om steun voor het wetsvoorstel van de leden Loes Ypma (PvdA), Joël Voordewind (ChristenUnie) en Michel Rog (CDA) betreffende g/hvo. Hun voorstel voorziet in structurele bekostiging.

‘Als die in de plaats komt van de huidige tijdelijke en daarmee onzekere subsidie voor g/hvo kan de betreffende leerlingen en hun ouders alsmede de openbare basisscholen, de circa 600 g/hvo-vakdocenten en lerarenopleidingen zekerheid worden geboden’, zo staat in de brief.

De brief die VOS/ABB naar de Kamer heeft gestuurd, is mede-ondertekend door de profielorganisaties Verus, LVGS, VBS, VGS en ISBO, de ouderorganisaties Ouders & Onderwijs en VOO, de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad, het platform CBOO en de vakbonden AOb en CNV Onderwijs.

Meer ruimte voor godsdienst in openbaar onderwijs

Godsdienst heeft de afgelopen jaren een grotere rol gekregen in het openbaar onderwijs. Dat vertelt vertrekkend directeur Ritske van der Veen van VOS/ABB in DRS-Magazine, het onderwijsblad van de Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS), Driestar Educatief en de Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU).

Toen Van der Veen in 2009 directeur werd, zette hij bij VOS/ABB levensbeschouwing in het openbaar onderwijs steviger op de agenda.  ‘Ook wilde ik nadrukkelijk ruimte voor religieonderwijs binnen de openbare scholen’, aldus Van der Veen.

Hij pleit ervoor om leerlingen argumenten aan te reiken op basis waarvan zij zelf keuzes kunnen maken. ‘Ik geloof dat de dialoog over religies tot verrijking leidt en niet het formuleren van een conclusie voor de kinderen.’

Lees het artikel

Ritske van der Veen heeft op de algemene ledenvergadering op 23 november afscheid genomen van VOS/ABB. Hij is officieel nog tot 1 januari 2017 directeur. Zijn opvolger is Hans Teegelbeckers.

Wetsvoorstel g/hvo krijgt steun en kritiek

In de Tweede Kamer is steun voor het wetsvoorstel voor structurele bekostiging van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in de openbare basisschool, maar er is ook kritiek. Dat bleek woensdag tijdens een algemeen overleg over een wetsvoorstel van Loes Ypma (PvdA), Joël Voordewind (ChristenUnie) en Michel Rog (CDA).

Er is steun van de PvdA, de partij van indiener Loes Ypma, zo zei Kamerlid Joyce Vermue. ‘Het wetsvoorstel verdient onze steun omdat het waarborgen van de kwaliteit van de docenten die met dit vak worden belast, continuïteit vereist, zodat jonge mensen erin willen investeren om zich voor dit vak te laten opleiden.’

Het CDA van mede-indiener Michel Rog is ook voor dit wetsvoorstel. Kamerlid Mustafa Amhaouch sprak van een ‘belangrijke stap vooruit voor het borgen van dit vormingsonderwijs op openbare scholen’. Hij voegde eraan toe dat de CDA-fractie ervan overtuigd is ‘dat dit een belangrijke bijdrage levert aan het bevorderen van burgerschap en meer respect en begrip tussen kinderen over en weer.’

Tweede pacificatie

Er is ook steun van de SGP, zo liet Kamerlid Roelof Bisschop weten. Hij noemde het wetsvoorstel ‘een soort tweede pacificatie voor het godsdienstig vormingsonderwijs’ en sprak in die zin van een ‘mooi moment’. Hij merkte verder op dat de openbare scholen de mogelijkheid van g/hvo actiever bij de ouders onder de aandacht moeten brengen.

De ChristenUnie steunt het voorstel ook, maar plaatste er wel kanttekeningen bij. Zo zei CU-Kamerlid Eppo Bruins dat ‘deze wet nooit het aanbod van bijzonder onderwijs (mag) aantasten of als een alternatief worden beschouwd voor bijzondere scholen, ook niet in krimpregio’s’.

Niet apart

De VVD heeft kritiek op het wetsvoorstel, zo zei Kamerlid Karin Straus. De VVD is (…) voor algemeen vormend levensbeschouwelijk onderwijs op openbare scholen, maar niet voor aparte les in een specifieke godsdienstige of levensbeschouwelijke stroming. Voor wie dat wil, zijn er nu juist de bijzondere scholen’, aldus Straus.

SP-Kamerlid Jasper van Dijk heeft tevens kritiek. Hij heeft ‘aarzeling bij dit type onderwijs’. Het draagt volgens hem niet bij aan de integratie als ‘bijvoorbeeld joodse of islamitische kinderen uit de klas worden gehaald om in een ander lokaal apart onderwijs te krijgen, van de imam, de rabbi of de dominee’.

PVV-Kamerlid Harm Beertema zei dat het godsdienstonderwijs moet worden overgelaten aan de bijzondere scholen. Hij is vooral tegen islamitisch vormingsonderwijs in de openbare school.

Brief VOS/ABB

VOS/ABB en andere onderwijsorganisaties hebben eind september in een brief aan de Tweede Kamer om steun gevraagd voor het wetsvoorstel.

‘Vooroordelen over godsdienstig vormingsonderwijs’

Openbare scholen hebben vooroordelen over protestants-christelijk vormingsonderwijs. Dat vermoeden spreekt Leon Bal van het Protestants Centrum GVO uit op de website van de christelijke profielorganisatie Verus.

Ouders van kinderen op openbare scholen kunnen aangeven of zij godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs wensen. Om in kaart te brengen wie zulke lessen wil, stuurt het dienstencentrum G/HVO elk voorjaar een inventarisatiebrief naar alle openbare basisscholen. Zij kunnen de brief doorsturen naar ouders.

Bal zegt dat die brief lang niet altijd bij de ouders terechtkomt. Hij vermoedt dat vooroordelen en onbekendheid daarbij een rol spelen. ‘We moeten vaak uitleggen wie we zijn, wat we doen en dat we geen zending komen bedrijven. Wij zijn een vorm van dienstverlening en ondersteuning. Er is op openbare scholen veel verlegenheid in het geven van het vak geestelijke stroming. Weinig scholen geven daar goed invulling aan.’

Lees meer…

Voorstel om financiering g/hvo wettelijk te verankeren

De Tweede Kamerleden Loes Ypma (PvdA) en Joël Voordewind (ChristenUnie) hebben een initiatiefvoorstel ingediend voor de wettelijke verankering van de financiering van godsdienstig en levensbeschouwelijk onderwijs in openbare basisscholen.

Ypma en Voordewind stellen voor de bekostiging van godsdienstig en levensbeschouwelijk (humanistisch) vormingsonderwijs (g/hvo) op te nemen in artikel 51 van de Wet op het primair onderwijs (WPO). De gedachte hierachter is dat een wettelijke verankering van de financiering de sector meer zekerheid en continuïteit biedt dan een jaarlijkse subsidiepost, die altijd weer ter discussie kan worden gesteld.

Lobby VOS/ABB
In 2013 wilde het bezuinigende kabinet de subsidie van 10 miljoen euro per jaar voor godsdienstig en levensbeschouwelijk onderwijs in de openbare scholen schrappen. Een intensieve lobby waarvoor VOS/ABB zich destijds actief inzette, kon dat voorkomen.

Het wetsvoorstel van Ypma en Voordewind geeft daar vervolg aan door dit als bekostiging in de WPO vast te leggen. ‘Een subsidie die een structurele functie heeft, kan niet blijvend berusten op enkel een subsidie’, zo schrijven zij in de memorie van toelichting bij hun initiatiefwetsvoorstel.

Elk kind welkom
Godsdienstig en levensbeschouwelijk onderwijs in de openbare school is volgens Ypma en Voordewind ‘een belangrijke aanvulling op de verplichting om in haar onderwijs ieders levensbeschouwing of godsdienst te respecteren en daarmee de toegankelijkheid voor ieder kind te borgen, opdat ieder kind zich welkom voelt’.

Het wetsvoorstel gaat eerst voor advies naar de Raad van State en wordt vervolgens in behandeling genomen door de Tweede en de Eerste Kamer.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

‘Hallo wereld’ combineert g/hvo met burgerschap

De openbare Arembergschool in Zwartsluis heeft de aftrap gegeven voor het project Hallo Wereld. Dit is een uniek project voor het basisonderwijs, waarin godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in een samenhangend thematisch pakket worden gecombineerd met burgerschap, sociale emotionele vorming en geestelijke stromingen.

In ‘Hallo wereld’ werken de leerkrachten van de Arembergschool en de docenten godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs met elkaar samen. De ouders van de leerlingen worden betrokken bij de inhoud en de vormgeving van het anderhalf jaar durende project. De school ziet het project als een prachtige kans om het openbaar onderwijs actief te laten meewerken aan de persoonlijke en levensbeschouwelijke ontwikkeling van kinderen.

De openbare Arembergschool in Zwartsluis valt onder de bij VOS/ABB aangesloten Stichting Op Kop voor openbaar primair onderwijs in de Overijsselse gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland.

Steun voor wettelijke verankering van financiering g/hvo

VOS/ABB steunt samen met de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en het Dienstencentrum GVO en HVO een voorgestelde wetswijziging om godsdienstige en humanistische vorming steviger te verankeren in de openbare scholen.

PvdA-Tweede Kamerlid Loes Ypma diende in september een wetsvoorstel in om de financiering van g/hvo in de openbare scholen in de Wet op het primair onderwijs (WPO) vast te leggen. ‘Deze wettelijke verankering biedt aan de sector meer zekerheid en continuïteit dan een jaarlijkse begrotingspost, die altijd weer ter discussie kan worden gesteld’, zo staat in de memorie van toelichting bij het voorstel.

VOS/ABB, VOO en het Dienstencentrum GVO en HVO laten in gezamenlijkheid weten dat zij het voorstel zien als een welkome bijdrage om het openbaar onderwijs te verstevigen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

G/hvo wezenlijk onderdeel openbaar onderwijs

Het is goed dat Tweede Kamerlid Loes Ypma de financiering van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in de openbare scholen wettelijk wil verankeren. Dit betekent dat g/hvo wordt erkend als wezenlijk onderdeel van het openbaar onderwijs. Toch zitten er risico’s aan haar wetsvoorstel.

Ypma (PvdA) wil dat de bekostiging van g/vo wordt vastgelegd in de Wet op het primair onderwijs (WPO). De gedachte hierachter is dat een financieringsbasis in de wet meer zekerheid biedt dan de huidige rijkssubsidie van 10 miljoen euro per jaar voor g/hvo.

Dit is een logische gedachte, maar er dient wel voor worden gewaakt dat de regeling niet wordt uitgekleed. Zodra de regeling wettelijk is vastgelegd, kan het bedrag voor g/hvo elk jaar naar believen worden gewijzigd. Een verandering van politiek klimaat kan daar zomaar de aanzet toe geven. Nu is het nog zo dat de rijkssubsidie voor g/hvo voor vijf jaar vastligt.

G/hvo en levo
Ik vind het opvallend dat Ypma het wetsvoorstel mede in het teken lijkt te zetten van levensbeschouwelijk onderwijs (levo), waarbij aspecten als diversiteit en wederzijds respect aan bod komen. Levo wordt inderdaad door openbare scholen verzorgd, maar dat is iets anders dan g/hvo. Dat laatste wordt gegeven door een externe docent vanuit een specifieke religieuze of levensbeschouwelijke richting: humanisme, katholicisme, protestantisme, islam of hindoeïsme. Levo wordt door de eigen leerkracht van de openbare school gegeven en biedt een brede blik op diverse stromingen.

Levo valt onder de pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid van de openbare school en g/hvo nadrukkelijk niet. Het zijn de zogenoemde zendende instanties, verenigd in het Dienstencentrum GVO en HVO, die deze vorm van onderwijs aanbieden. De openbare school is bij wet verplicht er gelegenheid toe te bieden als de ouders erom vragen. Met andere woorden: er moet een lokaal beschikbaar worden gesteld en verder niets.

Krimp
Het wetsvoorstel van Ypma kan gunstig zijn voor regio’s die te maken met demografische krimp. Als de laatste school in een dorp een openbare school is, kunnen ouders hun kinderen nog steeds vormend onderwijs van hun eigen levensbeschouwing of godsdienst laten volgen.

Daarnaast lijkt dit wetsvoorstel een betere basis te geven voor de verwerking van alle aanvragen bij het dienstencentrum. Dat zou mogelijk kunnen betekenen dat de openbare scholen in de grote steden hier meer aandacht aan kunnen besteden.

Marleen Lammers, beleidsmedewerker VOS/ABB

Oproep aan wethouders voor meer g/hvo in grote steden

Verus (voorheen Besturenraad) roept de onderwijswethouders van de vier grote steden per brief op om godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) actief onder de aandacht van de openbare scholen te brengen. De oproep van de christelijke besturenorganisatie sluit aan op de aandacht die VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) voor g/hvo hebben.

Het waren VOS/ABB en VOO die er in 2013 voor zorgden dat de rijkssubsidie voor g/hvo van 10 miljoen euro per jaar behouden bleef. Het kabinet wilde de structurele overheidsbijdrage voor deze vorm van onderwijs in de openbare scholen inboeken als een bezuiniging, maar een actieve lobby van VOS/ABB en VOO voorkwam dat. Verus en andere onderwijsorganisaties ondersteunden deze lobby van harte.

Het is goed dat Verus nu vanuit het protestants-christelijke onderwijs nogmaals het belang van zowel godsdienstig als humanistisch vormingsonderwijs als voorwaarde voor goed openbaar onderwijs benadrukt. Aanleiding voor de oproep aan de respectievelijke wethouders is dat g/hvo naar de mening van Verus te weinig wordt aangeboden door openbare scholen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Het mag als opmerkelijk worden beschouwd dat Verus zich als belangenbehartiger van het protestants-christelijke onderwijs zich met deze oproep die het openbaar onderwijs betreft tot de respectievelijke wethouders richt. Het is strikt genomen niet hun taak om de openbare scholen op de mogelijkheid van g/hvo te wijzen. Dit neemt natuurlijk niet weg dat de wethouders alle vrijheid hebben dit te doen.

Het zou echter logischer zijn geweest als Verus zijn oproep aan de medezeggenschapsraden van de openbare scholen had gericht. Daarin zit immers een afvaardiging van de ouders, om wie het wettelijk gezien bij g/hvo gaat. Een openbare school moet bij wet gelegenheid bieden tot g/hvo als ouders daarom vragen (zie Wet op het primair onderwijs (WPO) artikel 50 en 51).

Hoewel er geen wettelijke plicht toe is, vindt VOS/ABB dat de openbare scholen wel de morele plicht hebben de mogelijkheid van g/hvo actief bij ouders onder de aandacht te brengen.

G/hvo wordt buiten de pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid van de openbare school verzorgd door docenten van de zogenoemde zendende instanties. De coördinatie is in handen van het Dienstencentrum GVO en HVO.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Donkerste wolken drijven voorbij

Goed nieuws voor het openbaar onderwijs: de rijkssubsidie voor godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs in de openbare scholen blijft bestaan. Gelukkig heeft onze politieke lobby die daarop was gericht succes gehad. Goed nieuws is ook dat het kabinet kwaliteitsonderwijs onmisbaar vindt voor een in alle opzichten gezonde ontwikkeling van ons land.

Het is niet alleen rozengeur en maneschijn, dat besef ik terdege. Maar we kunnen volgens mij wel concluderen dat het onderwijs op Prinsjesdag, in de huidige tijden van economische crisis, geen zware klappen heeft gekregen, zeker niet vergeleken met andere sectoren, zoals defensie. Oké, de stille bezuinigingen gaan door, en daar heeft de sector onder te lijden. Ik noem de inhouding van de prijsbijstelling, waardoor het onderwijs structureel 250 miljoen tekortkomt. Maar het feit dat het kabinet het onderwijs ontziet bij de extra bezuinigingen in 2014 stemt positief.

Toen ik de Miljoenennota las en de onderwijsbegroting voor 2014 en de jaren daarna doornam, herkende ik  veel aspecten die mij als onderwijsman positief stemden. Goed onderwijs is volgens het kabinet essentieel voor een in alle opzichten gezonde ontwikkeling van onze samenleving. Het gaat hier niet alleen om de economie, maar ook om sociale cohesie. Dit plaats ik in het kader van het behoud van de subsidie voor g/hvo in het openbaar onderwijs. Aandacht voor levensbeschouwing, ook in de openbare school, draagt bij aan de gezonde maatschappelijke ontwikkeling.

Ik vind het ook positief dat het kabinet investeert in goed onderwijsbestuur. We hebben de laatste tijd helaas ook in het openbaar onderwijs gezien dat bestuurders en toezichthouders niet altijd het juiste morele kompas hadden. Het gaat hier gelukkig om een zeer kleine groep, maar voor het vertrouwen in en het aanzien van de sector is het van levensbelang dat alle onderwijsbestuurders en toezichthouders doen waarvoor ze op aarde zijn, namelijk het realiseren van goed onderwijs in een betrouwbare en efficiënte organisatie.

Ten slotte is het goed dat het kabinet in krimpgebieden inzet op de samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs, zodat ook daar scholen van kwaliteit kunnen worden behouden. De samenwerkingsschool kan daarvoor een goed instrument zijn. Deze ontwikkeling zie ik in het kader van de versterking van het openbaar onderwijs, dat immers bestuurlijk een positie krijgt die gelijkwaardig is aan die van het bijzonder onderwijs. De Tweede Kamer is onlangs akkoord gegaan met een wetswijziging die dat mogelijk maakt.

Ritske van der Veen, directeur VOS/ABB

Goed onderwijs essentieel, g/hvo blijft behouden

De structurele rijkssubsidie voor godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in de openbare scholen blijft bestaan. Dit blijkt uit de op Prinsjesdag bekendgemaakte onderwijsbegroting voor 2014 en daarna. Daaruit blijkt ook dat het onderwijs in zijn geheel bij de miljardenbezuinigingen wordt ontzien. De realiteit laat echter zien dat de stille bezuinigingen doorgaan.

In mei stond in een brief van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW dat de rijkssubsidie van 10 miljoen euro per jaar voor g/hvo zou verdwijnen. Dit was voor VOS/ABB reden om samen met andere onderwijsbelangenorganisaties een politieke lobby te beginnen om het geld voor deze waardevolle vorm van onderwijs te behouden.

Voor het zomerreces nam de Tweede Kamer een motie aan voor het behoud van de subsidie. Deze motie van Joël Voordewind van de ChristenUnie wordt uitgevoerd, zo blijkt uit de onderwijsbegroting over 2014 en de jaren daarna. VOS/ABB is blij dat het kabinet alsnog inziet dat g/hvo een waardevol onderdeel is van het openbaar onderwijs en dat deze bezuiniging is teruggedraaid.

Onderwijs ontzien
In de Miljoenennota staat dat het onderwijs niet wordt geraakt door de extra bezuinigingen in 2014 van in totaal 6 miljard euro. ‘Het onderwijs, de basis voor nieuwe kansen waar jaarlijks zo’n 35 miljard euro aan wordt uitgegeven, wordt opnieuw ontzien’, zo meldt het kabinet, omdat het ‘een belangrijke groeiondersteunende sector’ is.

Meevallers, als gevolg van te hoge ramingen van onder andere leerlingenaantallen, blijven voor het onderwijs behouden. Het gaat hier volgens de begroting om 204 miljoen euro per jaar. Dat geld wordt ingezet voor kwaliteitsverbetering, onder andere van toekomstige leraren door de opleidingen te verbeteren en van bestaande leraren door hun bijscholing aan te bieden.

Sociale cohesie en welvaart
Het kabinet benadrukt het belang van goed onderwijs ook, omdat het bijdraagt aan ‘de persoonlijke ontplooiing en het maatschappelijk succes van mensen’. Daarbij noemt het kabinet specifiek ook sociale opbrengsten, die de maatschappelijke cohesie versterken en de welvaart verhogen.

Speciale aandacht besteedt het kabinet aan de doorlopende leerlijn van het vmbo naar het mbo en aan onderwijs op maat voor excellente leerlingen. Er komt ook meer aandacht voor techniek in het onderwijs, onder meer door wetenschap en techniek te integreren in het curriculum van de pabo’s.

Moreel kompas
Schoolbestuurders en hun toezichthouders worden door het kabinet gezien als belangrijke schakels om de onderwijskwaliteit te verhogen. Wel zijn er zorgen over hen die niet blijken te beschikken over het juiste morele kompas, zoals de laatste tijd helaas ook in het funderend onderwijs het geval bleek te zijn. Daarom zet het kabinet, samen met organisaties voor bestuur en management zoals VOS/ABB, in op versterking van bestuurskracht en publieke verantwoording.

Versterking van medezeggenschap is volgens het kabinet een belangrijke voorwaarde van goed bestuur. De Inspectie van het Onderwijs gaat strakker toezien op de financiële gang van zaken binnen schoolbesturen. ‘Signalen over de financiële continuïteit van onderwijsinstellingen dienen zo vroeg mogelijk te worden opgespoord.’

Nullijn
Over de arbeidsvoorwaarden in het onderwijs, meldt het kabinet dat de nullijn in 2014 gehandhaafd blijft, maar dat er mogelijkheden zijn om die te beëindigen. Er kan loonruimte worden vrijgespeeld door bijvoorbeeld het versoberen van secundaire arbeidsvoorwaarden. Het jaar daarna wordt de nullijn beëindigd: ‘Het kabinet (zal) in 2015 de loonbijstelling wel uitkeren, in lijn met de normale referentiesystematiek.’

In het Onderwijsakkoord, dat donderdag wordt gepresenteerd, zou echter staan dat de nullijn al wel in 2014 verdwijnt, in elk geval voor het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. In 2015 zou het hele onderwijs van de nullijn af zijn.

Dit klinkt goed, maar ondertussen blijft het onderwijs wel zitten met de inhouding van de prijsbijstelling, die ook volgend jaar en in de jaren 2015-2017 voortduurt. De omvang van deze structurele stille bezuiniging is 250 miljoen euro.

Samenwerkingsscholen
Om ook in gebieden met demografische krimp de kwaliteit van onderwijs te waarborgen, kijkt het kabinet naar de noodzaak en mogelijkheden van fusies tot samenwerkingsscholen. ‘Daarbij maken we ook gebruik van een alternatieve inzet van de kleinescholentoeslag.’

Het wordt in krimpgebieden mogelijk gemaakt om voorschoolse educatie (VVE) binnen de school te organiseren. Het kabinet hecht veel waarde aan VVE, omdat deze vorm van onderwijs leerlingen op latere leeftijd beter laat presteren.

Grondige financiële analyse
Financieel expert Bé Keizer maakt voor VOS/ABB een nauwkeurige analyse van de onderwijsbegroting. Zijn analyse wordt waarschijnlijk woensdag in de loop van de dag of als dat niet lukt op donderdag op deze website gepubliceerd.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Focus op levensbeschouwing in openbare school

Vakleerkrachten levensbeschouwelijke vorming in het openbaar basisonderwijs kunnen geestelijke stromingen, burgerschapsvorming, filosoferen en waardenoriëntatie samenbrengen. Dat stellen godsdienstpedagoog Erik Renkema en leerkracht Ineke Struijk in het septembernummer van magazine School!.

Godsdienstpedagoog Erik Renkema van Hogeschool Windesheim en leerkracht Ineke Struijk van de Brede School Academie in Utrecht vinden dat er in het openbaar onderwijs meer moet zijn dan godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo).

‘Als een school alleen aan levensbeschouwelijk onderwijs doet door g/hvo te laten geven, wordt het gebied als het ware geparkeerd bij de vakleerkracht g/hvo. Levensvragen van leerlingen zijn natuurlijk niet te beperken tot dat ene uurtje in de week. Bovendien zijn de vragen niet voorbehouden aan het selecte groepje leerlingen van wie de ouders voor gvo of hvo kiezen.’

Renkema en Struijk constateren dat er maar weinig eenduidigheid is over de opdracht van g/hvo. Het is volgens hen bovendien een vakgebied dat geen volledig pakket aan levensbeschouwelijke vorming aanbiedt en dat culturele waarden en godsdienstige en levensbeschouwelijke diversiteit links laat liggen.

Hoe openbaar is gereformeerd?
Godsdienst en levensbeschouwing komen ook aan bod in een interview met directeur Harry Lamberink van Gereformeerd Primair Onderwijs Noordoost-Nederland. Hij twitterde dat veel christelijke scholen de kernwaarden van het openbaar onderwijs beter naleven dan de openbare scholen zelf.

Het interview met Lamberink relativeert zijn tweet: gereformeerde scholen bieden weliswaar diversiteit, maar slechts binnen de eigen christelijke kring. Lamberink vertelt ook dat homoseksuele personeelsleden en leerlingen in het gereformeerd onderwijs nog steeds een probleem hebben. ‘Je kunt niet werken in het openbaar onderwijs als je een racist bent. Voor ons geldt dat ook voor praktiserende homoseksuelen, omdat God en de Bijbel, die homoseksueel gedrag verbieden, voor ons richtinggevend zijn.’

Hoogbegaafd en technisch
School! besteedt verder in het kader van hoogbegaafdheid aandacht aan passend onderwijs. Openbare basisschool De Tweemaster-Kameleon in Oost-Souburg (Zeeland) is het schooljaar begonnen met een deeltijdklas voor hoogbegaafde kleuters. De school werkt met het zelfontwikkelde concept SterQ!.

Ook komt in het blad het belang van techniekonderwijs aan bod. Het openbare Kennemer College in Heemskerk ziet tegen de landelijke tendens in steeds meer leerlingen kiezen voor techniek. De aanpak van deze school kenmerkt zich door intensieve samenwerking met bedrijven uit de omgeving. Tata Steel, het vroegere Hoogovens, is daar een bekend voorbeeld van.

Andere onderwerpen uit het septembernummer van School!:

  • Leerlingen uit Drenthe nemen een cd op tegen pesten.
  • Groningse fusieschool De Expeditie begint het schooljaar met nieuw concept
  • Trainer Bas Moll over medezeggenschapsraden: die mogen altijd alles vragen!
  • Medezeggenschapsraad denkt mee over passend onderwijs
  • Kan de Inspectie van het Onderwijs beter?
  • Samenwerkende schoolbesturen besparen op ICT

Magazine School! is een gezamenlijke uitgave van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO). Het verschijnt zeven keer per jaar en wordt aan alle leden van VOS/ABB en VOO toegestuurd.

Hebt u al een abonnement? Dat kost maar 24,50 per jaar! Aanmelden kan via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement School!’. Vermeld in uw mail uw naam, het adres waarop u het blad wilt ontvangen, uw telefoonnummer en uw rekeningnummer.

Ideeën voor artikelen kunt u mailen aan mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Wilt u adverteren? Op de website van acquisitiebureau Recent staat alle informatie.

Oorverdovend stil over aangenomen motie g/hvo

De Tweede Kamer heeft voor het zomerreces een motie aangenomen voor het behoud van de structurele subsidie voor godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in de openbare scholen. Het is voor het openbaar onderwijs van groot belang dat staatssecretaris Sander Dekker van OCW snel aangeeft dat hij de g/hvo-motie uitvoert.

Als het aan minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW ligt, verdwijnt de structurele subsidie van 10 miljoen euro per jaar voor g/hvo. Zij geven dat aan in hun bezuinigingsplannen. De rijkssubsidie voor g/hvo werd in 2009 ingesteld door Sharon Dijksma, die toen staatssecretaris van OCW was. De bijdrage maakt het mogelijk om in het openbaar onderwijs lessen over godsdienstige en humanistische vorming te geven.

Als de minister en de staatssecretaris hun zin krijgen, ontstaat de onmogelijke situatie dat de openbare scholen bij wet verplicht zijn om gelegenheid te bieden tot g/hvo, terwijl daar dan geen geld meer voor is. De lessen worden buiten de verantwoordelijkheid van de openbare scholen georganiseerd door het Dienstencentrum GVO en HVO, dat het subsidiegeld namens de zogenoemde zendende instanties (bijvoorbeeld kerken en moskeeën) besteedt.

VOS/ABB kaartte deze onmogelijke ontwikkeling aan in een brief aan de Tweede Kamer. De brief werd mede-ondertekend door de andere besturenorganisaties, de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad, de onderwijsvakbonden en ouderorganisaties, waaronder de Vereniging Openbaar Onderwijs. Op 25 juni was er een demonstratie in Den Haag voor g/hvo. De initiatieven hadden succes, want een ruime meerderheid in de Tweede Kamer nam voor het zomerreces een motie van Joël Voordewind van de ChristenUnie aan voor behoud van de subsidie.

Sindsdien is het van de kant van OCW oorverdovend stil. Staatssecretaris Dekker reageerde wel direct positief op een aangenomen motie voor behoud van 1 miljoen euro subsidie voor één centrale ouderorganisatie in het onderwijs, maar over het behoud van de subsidie voor g/hvo heeft hij nog niets gezegd.

Joël Voordewind laat op Twitter in een reactie op dit bericht weten dat de motie van de staatssecretaris vraagt om voor de begroting, die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd, met een oplossing te komen voor het behoud van de g/hvo-subsidie. Het Kamerlid van de ChristenUnie zegt dat hij de situatie ‘scherp in de gaten houdt.’.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Tweede Kamer voor behoud g/hvo openbaar onderwijs

Een overgrote meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de structurele rijkssubsidie voor godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in de openbare scholen behouden blijft. De ChristenUnie had daarvoor een motie ingediend. Alleen de PVV gaf daar geen steun aan.

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW maakten op 30 mei in een brief aan de Tweede Kamer bekend dat zij de subsidie voor het Dienstencentrum GVO en HVO, dat g/hvo in het openbaar onderwijs verzorgt, willen stopzetten. In hun brief staat ook dat zij met deze en andere bezuinigingen het primaire proces niet aantasten.

Kennelijk vinden Bussemaker en Dekker dat g/hvo, dat door 75.000 leerlingen in het openbaar onderwijs wordt gevolgd, niet tot het primaire proces behoort. Hiermee laten zij zien het openbaar onderwijs en g/hvo niet serieus te nemen. In de wet is nota bene vastgelegd dat openbare scholen gelegenheid moeten bieden tot g/hvo als ouders daarom vragen.

G/hvo in kerndoelen
De motie die door Tweede Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie werd ingediend, benadrukt dat g/hvo tot de kerndoelen van het openbaar onderwijs behoort. Voordewind ‘verzoekt de regering te streven naar het in de begroting OCW beschikbaar houden van middelen voor humanistisch vormingsonderwijs (HVO) en godsdienstvormingsonderwijs (GVO) in het openbaar basisonderwijs.’ De motie werd mede namens Roelof Bisschop van de SGP en Paul van Meenen van D66 ingediend. Donderdag kreeg de motie de steun van de hele Kamer met uitzondering van de PVV.

Staatssecretaris Sander Dekker had woensdag tijdens het voortgezet algemeen overleg over de subsidietaakstelling onderwijs en onderzoek de motie ontraden. Hij zei waarde te hechten aan g/hvo in het openbaar onderwijs, maar de rijkssubsidie die er nu nog voor beschikbaar is, moet volgens hem verdwijnen. Er is geen geld meer voor, zei hij.

Een overgrote meerderheid denkt daar dus anders over. Nu de motie van de ChristenUnie is aangenomen, staan de seinen op groen voor behoud van de rijkssubsidie voor g/hvo in het openbaar onderwijs. Formeel kan de motie door de regering worden genegeerd, maar het is waarschijnlijker dat staatssecretaris Dekker de motie uitvoert én eist dat de 10 miljoen euro die hij structureel wilde bezuinigen door g/hvo weg te snijden, van andere posten in de onderwijsbegroting af moet.

Succesvolle lobby!
VOS/ABB had in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor OCW uiteengezet waarom de subsidie voor g/hvo behouden moest blijven. De brief werd ondertekend door onder andere de collegabesturenorganisaties, de Vereniging openbaar Onderwijs en andere ouderorganisaties, de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad en de onderwijsvakbonden.

Het Dienstencentrum GVO en HVO startte een online petitie voor het behoud van g/hvo. Deze petitie werd door tienduizenden mensen ondertekend.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl