Besluit structurele bekostiging g/hvo gepubliceerd

Het besluit tot structurele rijksbekostiging van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in de openbare basisscholen en de subsidieregeling die daarbij hoort, zijn gepubliceerd.

De publicatie van het besluit en de regeling volgt op de recente goedkeuring door de ministerraad van de rijksbekostiging van g/hvo. Eind 2016 ging de Tweede Kamer hier al mee akkoord. De goedkeuring door Eerste Kamer volgde begin 2017.

Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het besluit en de regeling met ingang van 1 oktober 2018, staat in een brief van onderwijsminister Arie Slob aan de Eerste en Tweede Kamer.

Zekerheid en continuïteit

De structurele bekostiging van g/hvo in het openbaar onderwijs was vervat in een initiatiefvoorstel van toenmalig Tweede Kamerlid Loes Ypma (PvdA), die nu voorzitter is van de christelijke profielorganisatie Verus, en de Kamerleden Joël Voordewind (ChristenUnie) en Michel Rog (CDA).

De wettelijke verankering van de financiering biedt de sector meer zekerheid en continuïteit dan een jaarlijkse subsidiepost, die altijd weer ter discussie kan worden gesteld. Er is nu een subsidie van ruim 11,6 miljoen euro beschikbaar. Dat bedrag loopt op tot 13,6 miljoen in 2022, zo staat in de onderwijsbegroting.

G/hvo hoort bij openbaar onderwijs

De openbare basisscholen moeten bij wet gelegenheid bieden tot g/hvo als ouders erom vragen. Circa 75.000 leerlingen krijgen g/hvo van in totaal ongeveer 600 docenten die in dienst zijn van vijf verschillende werkgevers die met elkaar samenwerken in het Dienstencentrum GVO/HVO.

VOS/ABB heeft altijd gepleit voor structurele rijksbekostiging van g/hvo. U kunt daar meer over lezen in een brief die VOS/ABB in 2016 naar de Tweede Kamer en later ook naar de Eerste Kamer stuurde.

Wilt u zien wat godsdienstig vormingsonderwijs in de openbare basisscholen inhoudt? Op het YouTube-kanaal van PC GVO staan interessante filmpjes! Of ga naar HVO Primair voor informatie over humanistisch vormingsonderwijs.

In het zomernummer van VOS/ABB’s magazine Naar School!, dat op 12 juni verschijnt, komt een artikel over een pilot met boeddhistisch vormingsonderwijs op twee basisscholen van de Stichting Openbaar Onderwijs Westland. 

Sectordag docenten g/hvo op 19 mei in Amersfoort

Op 19 mei is in Amersfoort de sectordag voor docenten godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in de openbare basisscholen. De dag wordt georganiseerd door het Dienstencentrum GVO en HVO.

De dag staat mede in het teken van het feit dat het wettelijk vastgelegde g/hvo binnenkort structurele bekostiging krijgt van het Rijk. VOS/ABB heeft zich hier altijd sterk voor gemaakt. Structurele bekostiging biedt de leerlingen die deze vorm van onderwijs volgen en ook hun ouders en de betrokken docenten namelijk meer zekerheid dan een subsidie.

Programma

De sectordag zal ’s ochtends worden geopend door voorzitter Jurn de Vries van het Dienstencentrum GVO en HVO. Daarna zullen voormalig Tweede Kamerlid Loes Ypma (PvdA) en Nico Stuij van de lobbycommissie van het Dienstencentrum GVO en HVO spreken. Zij hebben zich samen met VOS/ABB sterk gemaakt voor de structurele bekostiging. Het ochtendprogramma krijgt verder een verrassende en feestelijke inhoud. Na de lunch volgen verschillende workshops.

Aanmelden

De sectordag voor docenten g/hvo is op vrijdag 19 mei in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort. U kunt zich online aanmelden.

Levenskunst in school van de toekomst

In de school van de toekomst wordt het vak ‘levenskunst’ gegeven. Hierin zal de nadruk liggen op de diversiteit aan opvattingen die er in de samenleving zijn. Docent en onderzoeker Erik Renkema van Hogeschool Windesheim sprak hier dinsdag over tijdens een expertmeeting over het toekomstconcept School!. Deze bijeenkomst bij VOS/ABB in Woerden stond in het teken van de School!Week van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Het concept School! is ontwikkeld door VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs. Het voorziet in onderwijs dat het duale bestel op basis van grondwetsartikel 23 achter zich heeft gelaten en aldus boven de denominaties zal zijn uitgestegen.

Er zullen in de toekomst in Nederland geen openbare, christelijke, islamitische of wat voor scholen dan ook zijn, maar ‘scholen’ die goed onderwijs verzorgen voor álle kinderen. Het concept School! gaat ervan uit dat het primair en voortgezet onderwijs op basis van diversiteit, gelijkwaardigheid en wederzijds respect aandacht zullen hebben voor onder andere godsdienst en levensbeschouwing.

Levenskunst voor identiteitsvorming

Erik Renkema spreekt in dit kader over het ‘School!Vak levenskunst’. Hierin zou wat hem betreft de nadruk moeten liggen op de diversiteit aan opvattingen die er in de samenleving zijn. Hij beschouwt het concept School! als het voorbeeld van onderwijs dat uitgaat van democratie en pluralisme.

Het vak ‘levenskunst’ zou volgens Renkema oriënterend vormingsonderwijs moeten zijn, dat in dienst staat van de identiteitsvorming van leerlingen, zodat die zichzelf en anderen leert kennen en begrijpen. Het vak zou diverse vormingsgebieden kunnen samenbrengen. Daarbij kunnen verhalen, symbolen en rituelen hun rol spelen.

‘Levenskunst’ is nadrukkelijk een schoolvak voor álle kinderen. Het liefst ziet Renkema hierin vakleerkrachten opereren die de ‘kunst van het vragen stellen’ goed beheersen. Hij pleitte tijdens de bijeenkomst in Woerden voor constructief overleg tussen het openbaar en bijzonder onderwijs over de beginselen van het vak ‘levenskunst’.

Monistisch bestel

Tijdens expertmeeting sprak ook emeritus hoogleraar Siebren Miedema van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Als godsdienstpedagoog lanceerde hij het ‘monistische bestel’ in plaats van het huidige duale bestel van openbaar en bijzonder onderwijs. In het monistische bestel zijn alle scholen bijzonder in de zin van pedagogische vorming op het gebied van levensbeschouwing. De school ziet hij als ‘embryo’ van de samenleving.

Privéscholen moeten worden voorkomen, stelt Miedema. Alle scholen worden door de overheid bekostigd, waarbij zij aan ‘reële overheidsdoelen’ voldoen. Dit betekent volgens Miedema echter geenszins dat er sprake zal zijn van staatsonderwijs. Er is evenmin invloed van welke godsdienstige instelling dan ook. Miedema ziet in de toekomst een school voor zich met levensbeschouwelijke vorming voor álle kinderen.

De emeritus hoogleraar is geen voorstander van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) zoals de zogenoemde zendende instanties dat nu buiten de pedagogische verantwoordelijkheid van de school in het openbaar onderwijs verzorgen.

Verbinding met g/hvo

Docent en trainer Tamar Kopmels die ook auteur is van Verhalen vertellen en vragen stellen, sprak over lessen ‘leren leven’ die een verbinding tot stand brengen tussen de actief pluriforme opdracht van het openbaar onderwijs en g/hvo. Hierin gaat het over kennisoverdracht, brede vorming en de ontwikkeling van de eigen levensbeschouwing via ontmoeting.

Acceptatieplicht

Directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB concludeert dat de expertmeeting waardevolle discussies opleverde over de school van de toekomst. Alle aanwezigen waren het erover eens dat er nog een lange weg te gaan is naar het concept School!.

De invoering van algemene acceptatieplicht wordt gezien als een eerste stap, omdat het niet meer van deze tijd is dat het bijzonder onderwijs met de grondwet in de hand de mogelijkheid heeft om leerlingen te weigeren. ‘Wij zullen stevig op inzetten, in onze politieke lobby en in het maatschappelijke debat over goed onderwijs’, aldus Teegelbeckers.

Eerste Kamer akkoord met structurele bekostiging g/hvo

Een ruime meerderheid in de Eerste Kamer heeft ermee ingestemd dat godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in de openbare basisscholen structurele bekostiging krijgen. Dat bleek dinsdag tijdens de stemming in de Senaat over een initiatiefvoorstel dat vlak voor de kerstvakantie werd goedgekeurd door Tweede Kamer.

Het initiatiefvoorstel is afkomstig van de Tweede Kamerleden Loes Ypma (PvdA), Joël Voordewind (ChristenUnie) en Michel Rog (CDA). Er staat in dat de bekostiging van g/hvo moet worden opgenomen in artikel 51 van de Wet op het primair onderwijs (WPO).

Zekerheid en continuïteit g/hvo

De gedachte hierachter is dat een wettelijke verankering van de financiering de sector meer zekerheid en continuïteit biedt dan een jaarlijkse subsidiepost, die altijd weer ter discussie kan worden gesteld. Er is nu een subsidie van 10 miljoen euro per jaar voor g/hvo.

De openbare basisscholen moeten bij wet gelegenheid bieden tot g/hvo als ouders erom vragen. Circa 75.000 leerlingen krijgen g/hvo van in totaal ongeveer 600 docenten.

Overbruggingsfinanciering

Alleen VVD, 50PLUS en de PVV van Geert Wilders stemden tegen. Daarmee was er een ruime meerderheid voor het wetsvoorstel, dat eerder al door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

De Senaat nam ook een motie van Mirjam Bikker van de ChristenUnie aan voor een overbruggingsfinanciering voor het lopende schooljaar 2016-2017. Voorzitter Leon Bal van het Protestants Centrum GVO laat aan VOS/ABB weten dat docenten nu met terugwerkende kracht een reparatie van hun uitgestelde loonsverhoging vergoed krijgen.

‘Daarnaast is de prijsindexatie gelijk met de rest van het onderwijs vastgesteld en een mogelijke groei van maximaal van 2 procent per jaar voor de hele sector’, aldus Bal, die zegt hier erg blij mee te zijn.

VOS/ABB is ook buitengewoon verheugd over dit resultaat. De politieke lobby van de vereniging was hier uitdrukkelijk op gericht. U kunt er meer over lezen in een brief die VOS/ABB naar de Tweede Kamer en later ook naar de Eerste Kamer stuurde.

Wilt u zien wat godsdienstig vormingsonderwijs in de openbare basisscholen inhoudt? Op het YouTube-kanaal van PC GVO staan interessante filmpjes!

Brief structurele bekostiging g/hvo naar Eerste Kamer

VOS/ABB heeft mede namens collega-organisaties een brief naar de Eerste Kamer gestuurd over het essentiële belang van structurele bekostiging van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in de openbare basisscholen.

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft vlak voor de kerstvakantie ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Loes Ypma (PvdA), Joël Voordewind (ChristenUnie) en Michel Rog (CDA) om g/hvo in de openbare basisscholen structureel te bekostigen. Er staat in hun voorstel dat de bekostiging moet worden opgenomen in artikel 51 van de Wet op het primair onderwijs (WPO).

Zekerheid en continuïteit g/hvo

De gedachte hierachter is dat een wettelijke verankering van de financiering de sector meer zekerheid en continuïteit biedt dan een jaarlijkse subsidiepost, die altijd weer ter discussie kan worden gesteld. Er is nu een subsidie van 10 miljoen euro per jaar voor g/hvo.

De openbare basisscholen moeten bij wet gelegenheid bieden tot g/hvo als ouders erom vragen. Circa 75.000 leerlingen krijgen g/hvo van in totaal ongeveer 600 docenten.

Eerste Kamer

Op 7 februari wordt het initiatiefwetsvoorstel besproken in de Eerste Kamer. Om de senatoren te doordringen van het essentiële belang van structurele bekostiging van g/hvo in het openbaar onderwijs, is de brief die in september jongstleden naar de Tweede kamer is gestuurd, nu ook naar de Eerste Kamer gezonden.

Download de brief

Tweede Kamer voor structurele bekostiging g/hvo

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel om godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in de openbare basisscholen structureel te bekostigen.

Het was nog onzeker of het initiatiefwetsvoorstel van PvdA, ChristenUnie en CDA het zou halen, omdat de SP eraan twijfelde het te steunen. Uiteindelijk stemde ook de SP voor het voorstel, zo bleek dinsdagmiddag. Hiermee was er een meerderheid voor.

Het initiatiefwetsvoorstel is afkomstig van de Tweede Kamerleden Loes Ypma (PvdA), Joël Voordewind (ChristenUnie) en Michel Rog (CDA). Er staat in dat de bekostiging van g/hvo moet worden opgenomen in artikel 51 van de Wet op het primair onderwijs (WPO).

Zekerheid en continuïteit g/hvo

De gedachte hierachter is dat een wettelijke verankering van de financiering de sector meer zekerheid en continuïteit biedt dan een jaarlijkse subsidiepost, die altijd weer ter discussie kan worden gesteld. Er is nu een subsidie van 10 miljoen euro per jaar voor g/hvo.

De openbare basisscholen moeten bij wet gelegenheid bieden tot g/hvo als ouders erom vragen. Circa 75.000 leerlingen krijgen g/hvo van in totaal ongeveer 600 docenten.

Lobby VOS/ABB voor g/hvo

De goedkeuring van het wetsvoorstel volgt op een lobby van onder andere VOS/ABB om de financiering van g/hvo structureel te maken. In stuurde VOS/ABB samen met collega-organisaties hierover een brief naar de Tweede Kamer.

Dinsdagochtend verscheen hier op de opiniepagina van Trouw nog een pleidooi van directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB om de bekostiging structureel te maken.

Bezwaren tegen structurele bekostiging g/hvo

In de Tweede Kamer zijn bezwaren tegen het wetsvoorstel om de bekostiging van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in de openbare basisscholen structureel te maken. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW is ertegen, zo bleek donderdagavond tijdens een debat over dit voorstel.

VOS/ABB en andere onderwijsorganisaties dringen bij de Tweede Kamer aan op structurele bekostiging van g/hvo. In een brief aan de vaste Kamercommissie voor Onderwijs wordt gevraagd om steun voor het wetsvoorstel van de leden Loes Ypma (PvdA), Joël Voordewind (ChristenUnie) en Michel Rog (CDA).

Deze vorm van onderwijs biedt ouders de mogelijkheid om hun kinderen binnen de openbare school lessen te laten volgen die passen bij hun godsdienstige en levensbeschouwelijke uitgangspunten. Als ouders erom vragen, moet de openbare school gelegenheid bieden tot g/hvo. Dat is bij wet vastgelegd. G/hvo wordt aan circa 75.000 leerlingen gegeven. Hiermee is het onmisbaar voor het openbaar basisonderwijs.

De financiering bestaat tot nu toe uit een niet-structurele subsidie van 10 miljoen euro per jaar. Als de financiering structureel wordt, kan leerlingen en hun ouders alsmede de openbare basisscholen, de circa 600 g/hvo-vakdocenten en lerarenopleidingen zekerheid worden geboden.

Bezwaren

Staatssecretaris Dekker liet donderdagavond tijdens het debat in de Kamer weten geen voorstander te zijn van structurele overheidsfinanciering van g/hvo. Ouders die dit soort onderwijs willen voor hun kinderen, kunnen volgens hem ook elders terecht. Bovendien vroeg Dekker zich af waar het geld vandaan moet komen.

De Tweede Kamerleden Karin Straus (VVD) en Jasper van Dijk (SP) merkten tijdens het debat op dat g/hvo een verzuild aanbod is. Van Dijk heeft na het debat aan VOS/ABB laten weten dat zijn partij nog geen definitief standpunt heeft ingenomen.

Eppo Bruins (ChristenUnie) wees erop dat kinderen ook in andere lessen leren over geestelijke stromingen.

Structurele bekostiging nodig voor g/hvo

VOS/ABB en andere onderwijsorganisaties dringen bij de Tweede Kamer aan op structurele bekostiging van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in de openbare basisscholen. Donderdag debatteert de Kamer erover.

Bij wet is vastgelegd dat de openbare basisscholen in Nederland gelegenheid bieden tot g/hvo als ouders daarom vragen. Deze vorm van onderwijs wordt aan circa 75.000 leerlingen gegeven. Hiermee is g/hvo onmisbaar voor het openbaar basisonderwijs.

Structurele bekostiging biedt zekerheid

In de brief aan de vaste Kamercommissie voor Onderwijs wordt gevraagd om steun voor het wetsvoorstel van de leden Loes Ypma (PvdA), Joël Voordewind (ChristenUnie) en Michel Rog (CDA) betreffende g/hvo. Hun voorstel voorziet in structurele bekostiging.

‘Als die in de plaats komt van de huidige tijdelijke en daarmee onzekere subsidie voor g/hvo kan de betreffende leerlingen en hun ouders alsmede de openbare basisscholen, de circa 600 g/hvo-vakdocenten en lerarenopleidingen zekerheid worden geboden’, zo staat in de brief.

De brief die VOS/ABB naar de Kamer heeft gestuurd, is mede-ondertekend door de profielorganisaties Verus, LVGS, VBS, VGS en ISBO, de ouderorganisaties Ouders & Onderwijs en VOO, de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad, het platform CBOO en de vakbonden AOb en CNV Onderwijs.

Meer ruimte voor godsdienst in openbaar onderwijs

Godsdienst heeft de afgelopen jaren een grotere rol gekregen in het openbaar onderwijs. Dat vertelt vertrekkend directeur Ritske van der Veen van VOS/ABB in DRS-Magazine, het onderwijsblad van de Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS), Driestar Educatief en de Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU).

Toen Van der Veen in 2009 directeur werd, zette hij bij VOS/ABB levensbeschouwing in het openbaar onderwijs steviger op de agenda.  ‘Ook wilde ik nadrukkelijk ruimte voor religieonderwijs binnen de openbare scholen’, aldus Van der Veen.

Hij pleit ervoor om leerlingen argumenten aan te reiken op basis waarvan zij zelf keuzes kunnen maken. ‘Ik geloof dat de dialoog over religies tot verrijking leidt en niet het formuleren van een conclusie voor de kinderen.’

Lees het artikel

Ritske van der Veen heeft op de algemene ledenvergadering op 23 november afscheid genomen van VOS/ABB. Hij is officieel nog tot 1 januari 2017 directeur. Zijn opvolger is Hans Teegelbeckers.

Oproep aan wethouders voor meer g/hvo in grote steden

Verus (voorheen Besturenraad) roept de onderwijswethouders van de vier grote steden per brief op om godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) actief onder de aandacht van de openbare scholen te brengen. De oproep van de christelijke besturenorganisatie sluit aan op de aandacht die VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) voor g/hvo hebben.

Het waren VOS/ABB en VOO die er in 2013 voor zorgden dat de rijkssubsidie voor g/hvo van 10 miljoen euro per jaar behouden bleef. Het kabinet wilde de structurele overheidsbijdrage voor deze vorm van onderwijs in de openbare scholen inboeken als een bezuiniging, maar een actieve lobby van VOS/ABB en VOO voorkwam dat. Verus en andere onderwijsorganisaties ondersteunden deze lobby van harte.

Het is goed dat Verus nu vanuit het protestants-christelijke onderwijs nogmaals het belang van zowel godsdienstig als humanistisch vormingsonderwijs als voorwaarde voor goed openbaar onderwijs benadrukt. Aanleiding voor de oproep aan de respectievelijke wethouders is dat g/hvo naar de mening van Verus te weinig wordt aangeboden door openbare scholen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Het mag als opmerkelijk worden beschouwd dat Verus zich als belangenbehartiger van het protestants-christelijke onderwijs zich met deze oproep die het openbaar onderwijs betreft tot de respectievelijke wethouders richt. Het is strikt genomen niet hun taak om de openbare scholen op de mogelijkheid van g/hvo te wijzen. Dit neemt natuurlijk niet weg dat de wethouders alle vrijheid hebben dit te doen.

Het zou echter logischer zijn geweest als Verus zijn oproep aan de medezeggenschapsraden van de openbare scholen had gericht. Daarin zit immers een afvaardiging van de ouders, om wie het wettelijk gezien bij g/hvo gaat. Een openbare school moet bij wet gelegenheid bieden tot g/hvo als ouders daarom vragen (zie Wet op het primair onderwijs (WPO) artikel 50 en 51).

Hoewel er geen wettelijke plicht toe is, vindt VOS/ABB dat de openbare scholen wel de morele plicht hebben de mogelijkheid van g/hvo actief bij ouders onder de aandacht te brengen.

G/hvo wordt buiten de pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid van de openbare school verzorgd door docenten van de zogenoemde zendende instanties. De coördinatie is in handen van het Dienstencentrum GVO en HVO.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Diploma Openbaar Onderwijs in Trouw

Dagblad Trouw besteedt aandacht aan het Diploma Openbaar Onderwijs. VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs hebben de module voor dit diploma ontwikkeld voor pabo-studenten. Het wordt ook als nascholing aangeboden aan leraren die al in het openbaar prima onderwijs werken.

Het Diploma Openbaar Onderwijs komt aan bod in een artikel over zingeving in het openbaar onderwijs. Trouw benaderde hierover onder anderen beleidsmedewerker Marleen Lammers van VOS/ABB. Zij ziet dat schoolbesturen voor openbaar onderwijs steeds meer aandacht krijgen voor het belang van zingeving in de vorm onderwijs over levensbeschouwing en godsdienst.  ‘Het is voor de groepsleerkracht de kunst een manier te vinden het er met elkaar in de klas over te hebben, zonder het meteen in hokjes te plaatsen’, aldus Lammers.

Zij vertelt vervolgens dat de door VOS/ABB en VOO ontwikkelde module ‘openbaar onderwijs’, die leerkrachten op 14 pabo’s als aanvulling op hun studie kunnen volgen, een goed aanknopingspunt is. ‘Je leert om te gaan met diversiteit en levensbeschouwing vorm te geven. Dat is meer dan het overdragen van kennis. Je spreekt over ervaringen van kinderen.’ Belangrijk in het openbaar onderwijs is dat dit gebeurt op basis diversiteit, wederzijds respect en gelijkwaardigheid.

Identiteitsontwikkeling
In het artikel komen ook Ineke Struijk en Erik Renkema aan het woord. Struijk werkte als groepsleerkracht in het openbaar basisonderwijs in Gorinchem. Ze heeft zich voor haar masterscriptie voor haar studie ‘Religies in hedendaagse samenlevingen’ aan de Universiteit Utrecht gespecialiseerd in identiteitsontwikkeling in de openbare school. ‘Alle kinderen hebben recht op ontwikkeling van hun identiteit. Die komt voort uit een bepaalde levensbeschouwing. Ook als je atheïst bent’, zegt Struijk.

Renkema is docent ‘levensbeschouwelijke vorming’ aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle en doet daar promotieonderzoek naar de identiteit van de samenwerkingsschool. De uitgangspunten van de openbare en samenwerkingsscholen blijken volgens hem hetzelfde: gelijkwaardigheid, respect en aandacht voor levensbeschouwelijke verschillen. Renkema citeert één van de directeuren die hij voor zijn onderzoek heeft geïnterviewd: ‘De gedachte achter een samenwerkingsschool is de school te zien als een ontmoetingsplaats van verschillende levensovertuigingen.’

Ineke Struijk en Erik Renkema vertelden hun verhaal eerder in het septembernummer van magazine School!. U kunt het artikel downloaden.

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl

Donkerste wolken drijven voorbij

Goed nieuws voor het openbaar onderwijs: de rijkssubsidie voor godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs in de openbare scholen blijft bestaan. Gelukkig heeft onze politieke lobby die daarop was gericht succes gehad. Goed nieuws is ook dat het kabinet kwaliteitsonderwijs onmisbaar vindt voor een in alle opzichten gezonde ontwikkeling van ons land.

Het is niet alleen rozengeur en maneschijn, dat besef ik terdege. Maar we kunnen volgens mij wel concluderen dat het onderwijs op Prinsjesdag, in de huidige tijden van economische crisis, geen zware klappen heeft gekregen, zeker niet vergeleken met andere sectoren, zoals defensie. Oké, de stille bezuinigingen gaan door, en daar heeft de sector onder te lijden. Ik noem de inhouding van de prijsbijstelling, waardoor het onderwijs structureel 250 miljoen tekortkomt. Maar het feit dat het kabinet het onderwijs ontziet bij de extra bezuinigingen in 2014 stemt positief.

Toen ik de Miljoenennota las en de onderwijsbegroting voor 2014 en de jaren daarna doornam, herkende ik  veel aspecten die mij als onderwijsman positief stemden. Goed onderwijs is volgens het kabinet essentieel voor een in alle opzichten gezonde ontwikkeling van onze samenleving. Het gaat hier niet alleen om de economie, maar ook om sociale cohesie. Dit plaats ik in het kader van het behoud van de subsidie voor g/hvo in het openbaar onderwijs. Aandacht voor levensbeschouwing, ook in de openbare school, draagt bij aan de gezonde maatschappelijke ontwikkeling.

Ik vind het ook positief dat het kabinet investeert in goed onderwijsbestuur. We hebben de laatste tijd helaas ook in het openbaar onderwijs gezien dat bestuurders en toezichthouders niet altijd het juiste morele kompas hadden. Het gaat hier gelukkig om een zeer kleine groep, maar voor het vertrouwen in en het aanzien van de sector is het van levensbelang dat alle onderwijsbestuurders en toezichthouders doen waarvoor ze op aarde zijn, namelijk het realiseren van goed onderwijs in een betrouwbare en efficiënte organisatie.

Ten slotte is het goed dat het kabinet in krimpgebieden inzet op de samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs, zodat ook daar scholen van kwaliteit kunnen worden behouden. De samenwerkingsschool kan daarvoor een goed instrument zijn. Deze ontwikkeling zie ik in het kader van de versterking van het openbaar onderwijs, dat immers bestuurlijk een positie krijgt die gelijkwaardig is aan die van het bijzonder onderwijs. De Tweede Kamer is onlangs akkoord gegaan met een wetswijziging die dat mogelijk maakt.

Ritske van der Veen, directeur VOS/ABB

Oorverdovend stil over aangenomen motie g/hvo

De Tweede Kamer heeft voor het zomerreces een motie aangenomen voor het behoud van de structurele subsidie voor godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in de openbare scholen. Het is voor het openbaar onderwijs van groot belang dat staatssecretaris Sander Dekker van OCW snel aangeeft dat hij de g/hvo-motie uitvoert.

Als het aan minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW ligt, verdwijnt de structurele subsidie van 10 miljoen euro per jaar voor g/hvo. Zij geven dat aan in hun bezuinigingsplannen. De rijkssubsidie voor g/hvo werd in 2009 ingesteld door Sharon Dijksma, die toen staatssecretaris van OCW was. De bijdrage maakt het mogelijk om in het openbaar onderwijs lessen over godsdienstige en humanistische vorming te geven.

Als de minister en de staatssecretaris hun zin krijgen, ontstaat de onmogelijke situatie dat de openbare scholen bij wet verplicht zijn om gelegenheid te bieden tot g/hvo, terwijl daar dan geen geld meer voor is. De lessen worden buiten de verantwoordelijkheid van de openbare scholen georganiseerd door het Dienstencentrum GVO en HVO, dat het subsidiegeld namens de zogenoemde zendende instanties (bijvoorbeeld kerken en moskeeën) besteedt.

VOS/ABB kaartte deze onmogelijke ontwikkeling aan in een brief aan de Tweede Kamer. De brief werd mede-ondertekend door de andere besturenorganisaties, de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad, de onderwijsvakbonden en ouderorganisaties, waaronder de Vereniging Openbaar Onderwijs. Op 25 juni was er een demonstratie in Den Haag voor g/hvo. De initiatieven hadden succes, want een ruime meerderheid in de Tweede Kamer nam voor het zomerreces een motie van Joël Voordewind van de ChristenUnie aan voor behoud van de subsidie.

Sindsdien is het van de kant van OCW oorverdovend stil. Staatssecretaris Dekker reageerde wel direct positief op een aangenomen motie voor behoud van 1 miljoen euro subsidie voor één centrale ouderorganisatie in het onderwijs, maar over het behoud van de subsidie voor g/hvo heeft hij nog niets gezegd.

Joël Voordewind laat op Twitter in een reactie op dit bericht weten dat de motie van de staatssecretaris vraagt om voor de begroting, die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd, met een oplossing te komen voor het behoud van de g/hvo-subsidie. Het Kamerlid van de ChristenUnie zegt dat hij de situatie ‘scherp in de gaten houdt.’.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Tweede Kamer voor behoud g/hvo openbaar onderwijs

Een overgrote meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de structurele rijkssubsidie voor godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in de openbare scholen behouden blijft. De ChristenUnie had daarvoor een motie ingediend. Alleen de PVV gaf daar geen steun aan.

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW maakten op 30 mei in een brief aan de Tweede Kamer bekend dat zij de subsidie voor het Dienstencentrum GVO en HVO, dat g/hvo in het openbaar onderwijs verzorgt, willen stopzetten. In hun brief staat ook dat zij met deze en andere bezuinigingen het primaire proces niet aantasten.

Kennelijk vinden Bussemaker en Dekker dat g/hvo, dat door 75.000 leerlingen in het openbaar onderwijs wordt gevolgd, niet tot het primaire proces behoort. Hiermee laten zij zien het openbaar onderwijs en g/hvo niet serieus te nemen. In de wet is nota bene vastgelegd dat openbare scholen gelegenheid moeten bieden tot g/hvo als ouders daarom vragen.

G/hvo in kerndoelen
De motie die door Tweede Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie werd ingediend, benadrukt dat g/hvo tot de kerndoelen van het openbaar onderwijs behoort. Voordewind ‘verzoekt de regering te streven naar het in de begroting OCW beschikbaar houden van middelen voor humanistisch vormingsonderwijs (HVO) en godsdienstvormingsonderwijs (GVO) in het openbaar basisonderwijs.’ De motie werd mede namens Roelof Bisschop van de SGP en Paul van Meenen van D66 ingediend. Donderdag kreeg de motie de steun van de hele Kamer met uitzondering van de PVV.

Staatssecretaris Sander Dekker had woensdag tijdens het voortgezet algemeen overleg over de subsidietaakstelling onderwijs en onderzoek de motie ontraden. Hij zei waarde te hechten aan g/hvo in het openbaar onderwijs, maar de rijkssubsidie die er nu nog voor beschikbaar is, moet volgens hem verdwijnen. Er is geen geld meer voor, zei hij.

Een overgrote meerderheid denkt daar dus anders over. Nu de motie van de ChristenUnie is aangenomen, staan de seinen op groen voor behoud van de rijkssubsidie voor g/hvo in het openbaar onderwijs. Formeel kan de motie door de regering worden genegeerd, maar het is waarschijnlijker dat staatssecretaris Dekker de motie uitvoert én eist dat de 10 miljoen euro die hij structureel wilde bezuinigen door g/hvo weg te snijden, van andere posten in de onderwijsbegroting af moet.

Succesvolle lobby!
VOS/ABB had in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor OCW uiteengezet waarom de subsidie voor g/hvo behouden moest blijven. De brief werd ondertekend door onder andere de collegabesturenorganisaties, de Vereniging openbaar Onderwijs en andere ouderorganisaties, de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad en de onderwijsvakbonden.

Het Dienstencentrum GVO en HVO startte een online petitie voor het behoud van g/hvo. Deze petitie werd door tienduizenden mensen ondertekend.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Massale steun voor g/hvo in openbaar onderwijs

Op Het Plein bij de Tweede Kamer in Den Haag hebben dinsdag honderden mensen betoogd voor behoud van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in de openbare scholen. De betoging viel samen met de overhandiging van een petitie aan een delegatie van de Vaste Kamercommissie voor OCW. De online petitie is door ruim 29.000 mensen ondertekend.

De petitie, een initiatief van het Dienstencentrum GVO en HVO, werd overhandigd aan Tweede Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie. Hij zei op Het Plein tegen de naar schatting 400 betogers dat hij goede hoop heeft dat  g/hvo voor het openbaar onderwijs behouden kan blijven. Hij verwacht steun hiervoor van een groot deel van de oppositie, maar benadrukte ook dat in elk geval de steun van een van de coalitiepartijen PvdA en VVD nodig is.

Primaire proces aangetast!
De betoging en de petitie volgden op de bekendmaking van bezuinigingsplannen van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW. Zelf spreken ze van een verlegging van subsidiestromen, die niet ten koste zou gaan van het primaire proces. De realiteit leert echter dat zij met de voorgestelde stopzetting van de structurele subsidie van 10 miljoen euro per jaar voor het Dienstencentrum GVO en HVO de kwaliteit van het primaire proces van het openbaar onderwijs wel degelijk aantasten.

G/hvo wordt gevolgd door ongeveer 75.000 leerlingen. Circa 700 gekwalificeerde docenten verzorgen deze waarde(n)volle vorm van onderwijs. Bovendien staat in de wet dat de openbare school gelegenheid moet bieden tot g/hvo als ouders daarom vragen. Als de subsidie wordt stopgezet, kan het openbaar onderwijs niet meer voldoen aan deze wettelijke taak.

Greep uit lumpsum!
Niet onbelangrijk: de 10 miljoen euro subsidie voor het Dienstencentrum GVO en HVO is in 2009 uit de lumpsumfinanciering gehaald. Stopzetting van de subsidie zonder terugstorting van dit bedrag in de lumpsumpot, zou dus een regelrechte bezuiniging op het onderwijs zijn, en dus niet een verlegging van de subsidiestroom!

VOS/ABB heeft de bezwaren tegen de voorgenomen stopzetting van de subsidie uiteengezet in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor OCW. De brief is mede ondertekend door de overige besturenorganisaties, de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad, de onderwijsvakbonden en landelijke ouderorgansiaties, waaronder de Vereniging Openbaar Onderwijs.

Fotograaf Erik Kottier heeft voor het Dienstencentrum GVO en HVO een fotoserie gemaakt van de overhandiging van de petitie en de betoging bij de ingang van de Tweede Kamer.

Kom naar betoging in Den Haag voor behoud g/hvo!

Docenten overhandigen op dinsdag 25 juni aan de Tweede Kamer een petitie voor het behoud van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo). Er is dan ook een demonstratie op Het Plein in Den Haag. Het kabinet wil de subsidie voor deze waardevolle vorm van onderwijs in de openbare scholen stopzetten. 

De openbare scholen zijn bij wet verplicht om gelegenheid te bieden tot g/hvo als ouders daarom vragen. Daarvoor is sinds 2009 een rijkssubsidie van 10 miljoen euro per jaar beschikbaar. Dit geld is destijds door voormalig staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW op verzoek van de Tweede Kamer uit de lumpsumfinanciering gehaald.

Als de subsidie vervalt, kan het openbaar onderwijs straks niet meer aan al zijn wettelijke verplichtingen voldoen. Bovendien verdwijnt dan 10 miljoen euro uit de lumpsum. Dat is een regelrechte greep uit de kas van het onderwijs!

Primaire proces
Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW beweren ten onrechte dat zij met het stopzetten van de subsidie voor g/hvo het primaire proces niet zouden aantasten. Niets is minder waar: g/hvo wordt gevolgd door 75.000 leerlingen. Als de subsidie verdwijnt, gaat een buitengewoon waarde(n)vol onderdeel van het primaire proces in de openbare scholen verloren.

Bovendien zullen circa 700 docenten g/hvo, die de afgelopen jaren volgens de Wet beroepen in het onderwijs (Wet BIO) zijn geprofessionaliseerd en gekwalificeerd, hun werk verliezen. Dit druist regelrecht in tegen het kabinetsbeleid om zoveel mogelijk gekwalificeerde docenten voor de klas te hebben.

VOS/ABB heeft samen met de andere besturenorganisatie, de Vereniging Openbaar Onderwijs en de overige landelijke ouderorganisaties, de onderwijsvakbonden en de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad bovenstaande bezwaren onlangs kenbaar gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

Petitie en demonstratie
Het Dienstencentrum GVO en HVO lanceerde onlangs een petitie voor het behoud van g/hvo. De petitie heeft inmiddels de steun van meer dan 25.000 mensen.

Op dinsdag 25 juni om 13.45 uur wordt de petitie door een aantal docenten g/hvo in de hal van de Tweede Kamer aangeboden aan een delegatie van de Vaste Kamercommissie voor OCW.

Er is dan bij de ingang van het Tweede Kamergebouw vanaf 13.15 uur een betoging voor behoud van g/hvo. Schoolbestuurders en -managers, leerkrachten, ouders en leerlingen en alle andere mensen die g/hvo onmisbaar achten, worden opgeroepen om op dinsdag naar Het Plein in Den Haag te komen om daar te demonstreren!

Petitie voor behoud g/hvo in openbaar onderwijs

Het Dienstencentrum GVO en HVO heeft in samenwerking met collega-organisaties een online petitie gelanceerd voor het behoud van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in het openbaar onderwijs.

Aanleiding voor de petitie is het voornemen van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW om de subsidie van 10 miljoen euro per jaar voor het Dienstencentrum GVO en HVO stop te zetten. Dit voornemen bedreigt het voortbestaan van g/hvo in de openbare scholen, waar 75.000 leerlingen gebruik van maken. De bezuiniging treft direct het primaire proces!

De openbare school is wettelijk verplicht om gelegenheid te bieden tot g/hvo als ouders daarom vragen. De lessen worden onder schooltijd verzorgd, maar staan niet onder de pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid van de school. G/hvo wordt mogelijk gemaakt door het Dienstencentrum GVO en HVO. Er zijn circa 700 gekwalificeerde docenten die deze waardevolle vorm van onderwijs geven.

VOS/ABB benadrukt dat de minister en de staatssecretaris met hun voornemen de subsidie voor g/hvo stop te zetten, de wet negeren. Deze bezuiniging op het primaire proces in de openbare scholen moet van tafel. Met de online petitie dringt onder andere het Dienstencentrum GVO en HVO er bij de Tweede Kamer op aan om niet akkoord te gaan met de voorgenomen bezuiniging.