Handreiking krimp voortgezet onderwijs

De VO-raad en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) hebben een handreiking over krimp gepubliceerd.

De handreiking is bedoeld voor schoolbestuurders en -leiders en leerlingen. Ze krijgen tips aangereikt over hoe ze met de gevolgen van demografische krimp kunnen omgaan. Het gaat daarbij om vragen als ‘Wat zijn mogelijke maatregelen om de gevolgen van leerlingendaling tegen te gaan?’ en ‘Welke vormen van samenwerking zijn er?’.

Lees meer…

Wet arbeidsmarkt in balans door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Deze wet moet vaste contracten aantrekkelijker maken voor werkgevers en meer perspectief en zekerheid bieden aan werknemers. De Wab repareert nadelige effecten en niet behaalde doelen van de Wet werk en zekerheid (Wwz).

De ingangsdatum van de Wab is 1 januari 2020. Dat valt samen met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Die wet regelt dat mensen die in het openbaar onderwijs werken, onder het reguliere arbeidsrecht komen te vallen.

In de Handreikingen normalisering rechtspositie ambtenaren kunt u lezen welke gevolgen de Wnra heeft. Ook kunt een een factsheet en modelbrief downloaden.

Wijzigingen Wet arbeidsmarkt in balans

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de Wab:

  • De ketenregeling wordt verruimd. Nu kunnen maximaal drie tijdelijke contracten in twee jaar tijd worden geboden met maximale tussenpozen van zes maanden. Dat wordt verruimd naar drie contracten in drie jaar tijd. Op de reguliere ketenregeling zijn in de cao’s verschillende uitzonderingen gemaakt (vervangers uit het primair onderwijs en onbevoegden uit het voortgezet onderwijs).
  • Wat betreft de wettelijke ketenregeling wordt een uitzondering gemaakt voor invalkrachten die een zieke leraar vervangen in het primair onderwijs. Voor deze groep is in de CAO PO 2018-2019 een aparte ketenregeling opgenomen (artikel 3.1 lid 5).
  • De berekening van de transitievergoeding verandert. Om in aanmerking te komen voor een transitievergoeding hoeft de werknemer niet meer twee jaar in dienst te zijn geweest. Vanaf het begin van het dienstverband bestaat recht op de transitievergoeding. Deze wordt niet meer afgerond op halve dienstjaren, maar bedraagt per gewerkt jaar 1/3 maandsalaris. In tegenstelling tot de huidige regeling wordt de transitievergoeding niet verhoogd vanaf het moment dat arbeidsovereenkomst tien jaar heeft geduurd.
  • De mogelijkheden om tot ontslag over te gaan, worden verruimd. In de huidige wet kan ontslag pas plaatsvinden indien volledig aan de gekozen ontslaggrond(en) wordt voldaan. De WAB voegt een ontslaggrond toe: de cumulatiegrond. Verschillende ontslaggronden kunnen worden gecombineerd. Hierbij kan worden gedacht aan een ontslag wegens disfunctioneren in combinatie met een verstoorde arbeidsverhouding. Wanneer de rechter ontbindt wegens de cumulatiegrond, kan hij naast de transitievergoeding een extra vergoeding toekennen.
  • Werknemers die via een payrollbedrijf werkzaam zijn, hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij de werkgever in dienst zijn. Het versoepelde regime waarbij de payrollwerknemer makkelijker kan worden ontslagen en meerdere tijdelijke contracten kan krijgen, wordt afgeschaft. De payrollwerkgever dient zorg te dragen voor een adequate pensioenregeling.
  • Oproepkrachten worden beter beschermd. Een oproepkracht dient minimaal vier dagen van tevoren te worden oproepen. Als de werkgever de oproep intrekt, moet het loon over die oproep alsnog worden uitbetaald. De werkgever dient de oproepkracht jaarlijks in de dertiende maand een contract met een vast aantal uren aan te bieden dat overeenkomt met het gemiddelde aantal uren van de afgelopen twaalf maanden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Medezeggenschap: handreiking financieel beleid

Het project Versterking medezeggenschap heeft de nieuwe handreiking Financieel beleid gepubliceerd.

Deze handreiking is bedoeld voor leden van medezeggenschapsraden. Er staat onder andere in wat de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) zegt over financieel beleid. De handreiking bevat ook een overzicht van de jaarcyclus met bijbehorende documenten.

Download de handreiking

Handreiking onafhankelijk voorzitter passend onderwijs

De PO-Raad en VO-raad hebben de Handreiking onafhankelijk voorzitter samenwerkingsverband passend onderwijs gepubliceerd.

Een onafhankelijk voorzitter moet een gebalanceerd besluitvormingsproces inrichten en zorgen voor een zorgvuldig governance-proces. Hij of zij stimuleert ook verschillende meningen en standpunten.

De handreiking biedt aanknopingspunten voor samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs die een onafhankelijke voorzitter willen aanstellen.

Download handreiking

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

In april 2018 verscheen in magazine Naar School! van VOS/ABB een artikel over het belang van good governance voor het welslagen van passend onderwijs.

Lees het artikel ‘Governance passend onderwijs: een hele klus’

Handreiking tijdelijke noodmaatregelen lerarentekort

In een handreiking van het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs staat welke tijdelijke noodmaatregelen schoolbesturen kunnen nemen om te voorkomen dat klassen zonder leraar komen te zitten.

De handreiking informeert scholen en schoolbesturen wat er mogelijk is binnen de wet, maar er staat ook in wat te doen bij overmacht. De veiligheid van leerlingen en personeel en de kwaliteit van het onderwijs zijn daarbij het uitgangspunt.

Zo wordt uitgelegd hoe vaak en voor welke groepen een vierdaagse schoolweek is toegestaan. Ook staat in de handreiking voor welke vakken buiten het kerncurriculum eventueel onbevoegde krachten kunnen worden ingezet. Het ministerie en de inspectie benadrukken dat ook voor deze mensen geldt dat ze een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moeten kunnen overleggen.

Handhaving inspectie

Als er in noodsituaties maatregelen worden genomen die niet passen binnen de regels, zal de Inspectie van het Onderwijs niet direct handhaven. Voorwaarde is wel dat de schoolbestuurder of directeur kan laten zien waarom en hoe bepaalde keuzes zijn gemaakt. Daarnaast wil de inspectie dat de school en het bestuur aantonen dat ze blijven zoeken naar structurele oplossingen.

Download de handreiking:

Een lerarentekort op uw school? Wat is er mogelijk en waar moet u op letten?

MR-handreiking sluiting/fusie aangepast

De Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een school van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen is aangepast.

In deze handreiking staat de procedure beschreven die de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad ((G)MR) bij een fusie of sluiting van een school kan volgen. Ook staat erin wat de procedure kan zijn als het schoolbestuur een alternatief van de (G)MR afwijst.

WMS gewijzigd

De handreiking is aangepast aan een wijziging van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 januari 2018. Vanaf die datum is het verplicht om alle ouders te raadplegen voordat besluiten over fusie, sluiting, verandering van de grondslag of omzetting van een school worden genomen.

De WMS laat in het midden wie de raadpleging moet uitvoeren. Dat kan de voltallige MR, de oudergeleding of het bevoegd gezag zijn. Ook schrijft de wet niet voor hoe de raadpleging moet plaatsvinden.

In de handreiking wordt ervan uitgegaan dat de raadpleging van de ouders moet gebeuren voordat de MR zijn instemmings- of adviesbevoegdheid bij fusie of sluiting uitoefent en de MR in dit kader alternatieven wil voorstellen aan het bevoegd gezag.

Download aangepaste handreiking

Handreiking professioneel statuut leraren

De VO-raad heeft voor schoolbesturen een handreiking (met toelichting) beschikbaar om in samenspraak met leraren een professioneel statuut op te stellen.

Deze zomer werd de Wet beroep leraren en lerarenregister van kracht. In deze wet staat dat het schoolbestuur in overleg met leraren een professioneel statuut opstelt. Hierin moeten leraren voldoende zeggenschap krijgen over de invulling van hun werk, binnen de kaders van het onderwijskundig beleid van de school.

De handreiking past bij de wet, die voorschrijft voor dát er een statuut moet komen, maar niet hóe dat er precies uit moet zien. ‘Dat betekent dat er ruimte is voor verscheidenheid in de sector: de wet biedt veel ruimte om het statuut aan te laten sluiten op uw eigen praktijk’, aldus de VO-raad.

Lees meer…

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Nieuwe handreikingen medezeggenschap

Op de website van het project Versterking medezeggenschap staat een nieuwe handreiking voor starters in (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden (GMR’s). Ook zijn de handreikingen over medezeggenschap en passend onderwijs geactualiseerd.

De nieuwe handreiking voor starters in (G)MR’s geeft antwoord op de vraag wat medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs inhoudt. Er staat ook in waar informatie te vinden is over de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) en waar statuten en reglementen staan.

Lees meer…

Medezeggenschap passend onderwijs

Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs heeft tot januari 2016 ondersteuning geboden aan ondersteuningsplanraden (OPR’s) en (G)MR-leden bij de invoering van passend onderwijs. De door het Steunpunt ontwikkelde handreikingen, checklisten en overige belangrijke documenten zijn nu geactualiseerd.

Lees meer…

Handreiking over contact tussen (G)MR en RvT

Het project Versterking medezeggenschap heeft een nieuwe handreiking gepubliceerd over het contact tussen de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad ((G)MR) en de raad van toezicht (RvT).

Met de invoering van de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen (WMS) per 1 januari 2017 zijn (G)MR en toezichthouder verplicht minimaal twee keer per jaar met elkaar te overleggen. Wat is het doel van dit overleg, wie zijn erbij aanwezig en welke onderwerpen zet je op de agenda? In de handreiking worden deze vragen beantwoord.

Het project Versterking medezeggenschap wil hiermee bereiken dat het overleg zinvol wordt voor alle partijen. (G)MR en de RvT hebben immers een gezamenlijk belang: bijdragen aan een goed bestuur van de school.

Download handreiking

Steun bij aanpak van salafisten

Gemeenten en scholen krijgen steun bij de aanpak van grensoverschrijdend gedrag door salafistische organisaties, om te voorkomen dat kinderen worden geïsoleerd van onze samenleving. Daar is een handreiking voor ontwikkeld.

Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Salafistische organisaties worden in kaart gebracht en lokale overheden en onderwijsinstellingen worden geholpen met een handreiking, waarmee beoordeeld kan worden of het gedrag van een religieuze organisatie grensoverschrijdend is. In het Normatief Kader problematisch gedrag, dat is gepubliceerd als bijlage bij de brief, staan voorbeelden van gedragingen en daarbij passende voorbeelden van maatregelen en acties.

De minister zegt in zijn brief de zorgen van de Tweede Kamer over de opkomst van het salafistisch gedachtegoed in ons land te delen. ‘Voor intolerantie moeten we intolerant zijn’. Tegelijkertijd wil het kabinet geen religie verbieden of treden in de persoonlijke geloofsopvatting van mensen, omdat individuele vrijheid de basis is van onze rechtsstaat. Maar tegen haatzaaien en ronselen voor de gewapende strijd wordt streng opgetreden. Organisaties die zich niet aan de wet houden, kunnen verboden worden. ‘Maar ook bij gedrag dat niet onwettig maar wél onwenselijk is, zijn er middelen om op te treden’, aldus Asscher in zijn brief aan de Tweede Kamer.

Hij noemt als voorbeeld de situatie waarbij een omstreden prediker door een salafistische organisatie wordt uitgenodigd om te spreken. Als het een EU-ingezetene betreft, kan een visum niet geweigerd worden, maar een gemeente kan wel degelijk in actie komen, de conferentie verbieden of de politie inzetten.

 

 

Handreiking voor vertrouwenspersonen

De Stichting School & Veiligheid heeft een nieuwe Handreiking voor vertrouwenspersonen in het onderwijs gemaakt. Dit handboek en naslagwerk vervangt de eerder gepubliceerde Toolkit.

Elke school heeft een of meer vertrouwenspersonen, die door de jaren heen steeds belangrijker zijn geworden. Zij zijn het aanspreekpunt bij ongewenst gedrag en moeten effectief en zorgvuldig handelen in vaak precaire situaties. Ouders, leerlingen en onderwijsmedewerkers kunnen met klachten en vertrouwelijke problemen bij hen terecht. Vertrouwenspersonen leveren een bijdrage aan een positief pedagogisch klimaat en vervullen een spilfunctie binnen het sociale veiligheidsbeleid.

De nieuwe handreiking helpt vertrouwenspersonen in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs bij het uitvoeren van hun functie in de schoolpraktijk met onder meer:

  •  informatie over relevante wetgeving zoals ‘Opvang, ondersteuning en begeleiding’; ‘Voorlichting en preventie’; ‘Beleidsadvisering’ en ‘Klachten en klachtroutes’;
  • praktische hulpmiddelen en tools, waaronder een voorbeeld klachtregistratieformulier, dat kan helpen elk gesprek objectief te registeren, en een Modelgedragscode voor schoolmedewerkers, om aan te geven welk gewenst en professioneel gedrag van medewerkers op school wordt verwacht.

De Handreiking voor vertrouwenspersonen in het onderwijs (po, vo en mbo) is voor 20 euro te bestellen.

Handreiking voor MR bij sluiting of fusie

Het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen biedt een Handreiking aan ouders die het niet eens zijn met een voorgenomen sluiting of fusie van een school. 

Vaak wil een medezeggenschapsraad (MR) in zo’n geval een alternatief voorstellen. Dat kan bijvoorbeeld zijn de overdracht van de school aan een ander bevoegd gezag. De nieuwe handreiking helpt de MR om zo’n alternatief op de juiste wijze voor te leggen. De stappen die de MR in de vier verschillende fasen van de besluitvorming kan zetten, worden beschreven. Een daarvan is dat de MR zijn achterban kan raadplegen en daarvoor faciliteiten kan aanvragen bij het schoolbestuur. Ook staat in de handreiking wat het gevolg kan zijn als het schoolbestuur het alternatief van de MR afwijst.

De handreiking is in opgesteld door prof. mr. D. Mentink en mr. dr. J. Sperling, op verzoek van staatssecretaris Dekker. Dit past in zijn streven de positie van ouders te versterken. De handreiking is gebaseerd op de huidige Wet medezeggenschap scholen (WMS) en op uitspraken van de landelijke Commissie voor Geschillen WMS.

De Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een school is nu te downloaden op de site www.infowms.nl.

 

Handreiking medezeggenschap IKC

Ondanks verschillen in wetgeving voor onderwijs en opvang is het mogelijk om de medezeggenschap binnen een integraal kindcentrum (IKC) te integreren. Er is nu een brochure verschenen waarin verschillende modellen worden uitgewerkt.

De brochure, getiteld ‘Handreiking IKC-Raad’ is geschreven door twee beleidsmedewerkers van VOS/ABB, Janine Eshuis en Simone Baalhuis, in samenspraak met het Landelijk Steunpunt Brede Scholen. Zij hebben de mogelijkheden verkend voor de inrichting van medezeggenschap in een IKC in een IKC-raad.

Het is geen kwestie van simpelweg de MR van de school en de oudercommissie van de opvang in elkaar schuiven. Dat kan niet omdat er verschillende wetten gelden. Bovendien moet het personeel van de opvang ook betrokken worden. Maar de modellen in de handreiking zijn zo vormgegeven dat ze aan alle wetgeving voldoen. Er zijn drie verschillende modellen, met een oplopende mate van integratie.

De ‘Handreiking IKC-raad’ is te downloaden. Wilt u liever een gedrukte versie, stuur dan een mail naar margotderuiter@bredeschool.nl onder vermelding van ‘Handreiking IKC-raad’.

Informatie: Janine Eshuis, jeshuis@vosabb.nl.

Knelpunten bij huisvesting bso in de school

De handreiking is een gezamenlijk initiatief van het Waarborgfonds Kinderopvang, VOS/ABB en de VNG. Het boekje wordt naar alle scholen gestuurd en is ook digitaal beschikbaar (zie rechterkolom van dit bericht).

De vijf workshops staan gepland voor november en december en zijn bestemd voor:

– gemeentelijke beleidsmedewerkers kinderopvang en onderwijshuisvesting
– schoolbesturen basisonderwijs
– kinderopvangondernemers in de BSO.

Tijdens het programma wordt de handreiking toegelicht, waarna de deelnemers aan de slag gaan met door henzelf ingebrachte knelpunten bij de huisvesting van BSO in schoolgebouwen. Aan het eind van de dag worden lokale oplossingen gepresenteerd en mogelijke knelpunten die landelijk moeten worden opgelost, geïnventariseerd.

De workshops vinden plaats op 17 november in Haarlem, 24 november in Eindhoven, 1 december in Nijmegen, 2 december in Assen en 3 december in Rotterdam van 10.30 tot 16.00 uur.

Meer informatie over het programma en inschrijfformulier.

Bijlagen