Onderwijstijd, regels en ruimte op een rij – PO

Het ministerie van OCW heeft voor het primair onderwijs een handreiking over onderwijstijd gepubliceerd.De handreiking biedt scholen een overzicht van de regels rondom onderwijstijd. Ook staat erin waar die regels in de wet- en regelgeving te vinden zijn.Handreiking...

NPO: handreiking inzet extra personeel – PO/VO

Als uw organisatie lid is van VOS/ABB, kunt u een handreiking downloaden over de inzet van extra personeel in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).Het NPO is bedoeld voor het inhalen van leerachterstanden die zijn ontstaan door de coronacrisis. Het...

Handreiking noodopvang tijdens coronalockdown – PO

De PO-Raad heeft in afstemming met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van OCW de handreiking Samenwerking KO-PO in de organisatie van de noodopvang op scholen opgesteld. In de handreiking wordt een aantal uitgangspunten geformuleerd voor...

NT2-handreiking voor docenten praktijkonderwijs – VO

Voor het praktijkonderwijs is een handreiking gemaakt over de begeleiding van leerlingen voor wie Nederlands hun tweede taal is. De handreiking O jee, een NT2-leerling in het praktijkonderwijs! is in opdracht van LOWAN-vo geschreven door het kennisinstituut voor...

Handreiking ‘Dialoog over de sinterklaasviering’ – PO

VOS/ABB heeft een handreiking gemaakt die openbare basisscholen kunnen gebruiken voor een weloverwogen keuze over de vorm van de sinterklaasviering. De handreiking gaat uit van de kernwaarden van het openbaar onderwijs: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. De...