Netwerkbijeenkomst over medezeggenschap in IKC’s

De volgende bijeenkomst van het IKC-netwerk van VOS/ABB is op 6 februari in Woerden. Deze bijeenkomst gaat over medezeggenschap in integrale kindcentra.

Het IKC-netwerk van VOS/ABB bestaat uit bestuurders, beleidsmedewerkers en directeuren van integrale kindcentra. De bijeenkomsten zijn bedoeld om kennis met elkaar te delen en ervaringen uit te wisselen.

Tijd, locatie, aanmelden

De bijeenkomst over medezeggenschap in integrale kindcentra is op donderdag 6 februari van 09.30 tot 12.00 uur in het kantoor van VOS/ABB in Woerden. Na afloop kunt u gebruikmaken van een eenvoudige lunch.

Aanmelden kan via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘IKC-netwerk 6 februari’. Vermeld ook uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer. Wij willen bovendien graag van u weten of u gebruik wilt maken van de lunch (dit om eventuele verspilling van verenigingsgeld en voedsel te voorkomen).

Voor leden van VOS/ABB is deelname aan de bijeenkomst gratis. Niet-leden (bijvoorbeeld kinderopvangorganisaties) betalen 100 euro per persoon (btw-vrij).

Meld u aan voor IKC-netwerk!

Neemt u nog niet deel aan ons IKC-netwerk, maar bent u daar wel in geïnteresseerd? Meld u aan bij Eline Vrenken via evrenken@vosabb.nl.

Gelijke kansen: Amsterdam wil meer brede brugklassen

De gemeente Amsterdam wil meer scholen met brede brugklassen, het liefst van meer jaren. De gedachte hierachter is dat alle kinderen recht hebben op gelijke kansen.

In brede brugklassen zitten kinderen van verschillende niveaus bij elkaar. ‘Dat is  leerzaam voor alle kinderen. Bovendien hebben ze langer de tijd om zich te ontwikkelen voordat hun onderwijsniveau vaststaat’, zo meldt de gemeente Amsterdam.

Amsterdam wil ook dat scholen binnen- en buitenschoolse ontwikkelingen beter op elkaar laten aansluiten. Er zouden ‘familiescholen’ moeten komen ‘die het hele gezin ondersteuning bieden’.

De hoofdstad trekt 11,4 miljoen euro uit voor dit soort maatregelen.

Lees meer…

Wat vinden leerlingen van integrale kindcentra?

Kindercorrespondent Tako Rietveld (bekend van de Kinderconferentie ‘Toon Karakter’ in de School!Week van het openbaar onderwijs) laat kinderen vertellen hoe zij de combinatie van kinderopvang en onderwijs in integrale kindcentra (IKC’s) ervaren.

Rietveld heeft in opdracht van het PACT voor Kindcentra filmpjes gemaakt. Daarin komen leerlingen aan het woord van ’t Sterrenpad in Nuis (provincie Groningen), Laterna Magica in Amsterdam en ’t Starrebos in Hilvarenbeek.

 

Onderwijs en kinderopvang: hoe zit het met btw?

Onderwijs- en kinderopvangorganisaties zijn vrijgesteld van btw, maar niet als zij met elkaar samenwerken. Hoe kunt u de btw-afdracht minimaliseren? Daarover kunt u een handreiking downloaden.

De handreiking die op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat, bevat twee delen. In het eerste deel wordt ingegaan op btw-oplossingen bij verschillende contractuele samenwerkingen

Het tweede deel gaat specifiek in op de samenwerkingsvorm waarbij sprake is van een personele unie en de voorwaarden waaronder in dat geval een fiscale eenheid kan worden gevormd.

Download de Handreiking btw in de samenwerking tussen Onderwijs en Kinderopvang.

Wilt u meer informatie over de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang? U kunt bij VOS/ABB contact opnemen met Rozemarijn Boer, 06-20010418, rboer@vosabb.nl of Eline Vrenken, 06-11724058, evrenken@vosabb.nl.

Voor algemene vragen kunt u terecht bij de Onderwijsjuristen van VOS/ABB: 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl.

Scholen en opvang balen van talmende minister

Veel scholen en kinderopvangcentra willen onder één dak, maar de huidige regels maken dat onnodig moeilijk en de minister doet er voorlopig niets aan, meldt het Algemeen Dagblad. De krant laat onder anderen beleidsmedewerker Rozemarijn Boer van VOS/ABB aan het woord.

In het regeerakkoord staat niets over de samenwerking van onderwijs en kinderopvang in integrale kindcentra (IKC’s). Daar komt bij dat onderwijsminister Arie Slob een reactie op het in maart 2017 verschenen rapport Tijd om door te pakken van de Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang heeft doorgeschoven naar de zomer.

‘Het hangt met plakband aan elkaar’, zegt Rozemarijn Boer van VOS/ABB in het AD over de huidige situatie.  Sommige scholen en kinderopvangorganisatie bedenken nu zelf constructies om samen te kunnen werken, maar ‘dit kost onnodig veel tijd, geld en energie’, zo benadrukt zij.

Boer heeft eerder samen met haar collega Eline Vrenken de kwestie aangekaart in een commentaar op deze website, waarin zij minister Slob oproepen vaart te maken met een reactie om geïntegreerde kindvoorzieningen wettelijk mogelijk te maken.

Tijd om door te pakken met onderwijs en opvang

Het kabinet geeft nog geen reactie op het advies van de Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang. Dat is erg vervelend, want scholen en kinderopvangorganisaties willen nú verder.

Bij de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer kreeg de minister voor OCW de vraag wanneer hij belemmeringen wegneemt bij de vorming van integrale kindcentra. De minister liet weten pas in de loop van 2018 met een reactie te komen, terwijl de taskforce in maart van dit jaar al met het rapport Tijd om door te pakken kwam. In dat rapport staan adviezen over samenwerking en het wegnemen van knelpunten.

Het is op zich al teleurstellend dat er in het regeerakkoord niets staat over de samenwerking tussen onderwijs en opvang, maar nu blijkt dus ook nog eens dat de minister wacht met een reactie. Dat schiet niet op!

Onderwijs en opvang willen doorpakken!

Ondertussen lopen veel van onze leden die werken aan integrale kindcentra tegen allerlei problemen op. We noemen als voorbeelden verschillende arbeidsvoorwaarden, gescheiden geldstromen en problemen met de btw. Er gaat nu onnodig veel tijd en dus geld zitten in het bedenken van bestuurlijke constructies voor samenwerking.

Wij roepen de minister daarom op vaart te maken met een reactie om geïntegreerde kindvoorzieningen wettelijk mogelijk te maken. Het is tijd om door te pakken!

Rozemarijn Boer en Eline Vrenken, beleidsmedewerkers VOS/ABB

Ouders vinden kindcentrum erg handig

De redenen waarom ouders kiezen voor een kindcentrum in plaats van een ‘gewone’ school, zijn deels praktisch en deels inhoudelijk van aard. Dat blijkt uit het onderzoek Ouders over kindcentra 2017.

De belangrijkste redenen voor ouders om te kiezen voor een kindcentrum, zijn dat het handig is voor het brengen en halen dat alles op één plek zit, dat de professionals een goede band hebben met de kinderen en dat de overblijf goed is geregeld.

Ouders noemen ook als redenen dat in kindcentra professionals met verschillende deskundigheden met elkaar samenwerken, dat er een veilige en vertrouwde omgeving voor de kinderen is en dat er aandacht is voor een brede ontwikkeling. Ook wordt de soepele overgang tussen school en buitenschoolse opvang genoemd.

Lees meer…

Netwerken P&O, Financieel Management en IKC’s

De dienstverlening van VOS/ABB bestaat onder andere uit ondersteuning van bestuursbureaus. U kunt hierbij denken aan informatievoorziening en advies, maar ook aan bijeenkomsten die wij gedurende het jaar organiseren. Dat doen we onder andere voor verschillende netwerken waarin medewerkers van onze leden zitten. Deze netwerken zijn er ook voor u!

Onze netwerken zijn gericht op het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen. De diverse netwerkbijeenkomsten duren één dagdeel en vinden drie keer per jaar plaats op verschillende locaties verspreid over het land.

Op dit moment bieden wij voor ondersteunend personeel twee netwerken:

Netwerk Personeel en Organisatie (P&O)

Ons P&O-netwerk richt zich op verschillende thema’s, zoals het lerarenregister, professionalisering van leerkrachten en schoolleiders en duurzame inzetbaarheid. Andere onderwerpen waar het zich mee bezighoudt, zijn Strategisch Human Resource Management (SHRM), de school als lerende organisatie en de functiemix en formatieplanning. Dit netwerk is specifiek bedoeld voor de P&O/HRM-professionals (adviseurs en managers).

Om te bepalen welke onderwerpen wij tijdens netwerkbijeenkomsten aan bod kunnen laten komen, hebben wij een (korte) online enquête uitgezet. De enquête is beschikbaar tot en met maandag 5 juni.

Het Netwerk Personeel en Organisatie wordt gecoördineerd door onze adviseurs Céline Haket (0348-405252, chaket@vosabb.nl) en Ivo Israel (06-22939653, iisrael@vosabb.nl).

Indien u wilt toetreden tot ons P&O-netwerk, kunt u dat per e-mail aan ons secretariaat laten weten via welkom@vosabb.nl. Vermeld in uw mail ‘Netwerk P&O’, uw naam en functie, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Netwerk Financieel Management

In dit netwerk komen controllers, directieleden en financieel managers van besturen bijeen om kennis en ervaringen met elkaar te delen. Daarnaast gaan we samen met u in op actuele veranderingen waarover in Den Haag is besloten. Tevens gebruiken we dit netwerk om input van u en andere leden te krijgen over actuele bekostigingsthema’s.

Het Netwerk Financieel Management wordt gecoördineerd door onze adviseurs Ronald Bloemers (06-51914694, rbloemers@vosabb.nl) en Ron van der Raaij (06-53733449, rvanderraaij@vosabb.nl).

Indien u wilt toetreden tot ons Netwerk Financieel Management, kunt u dat per e-mail aan ons secretariaat laten weten via welkom@vosabb.nl. Vermeld in uw mail ‘Netwerk Financieel Management’, uw naam en functie, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Netwerk Integrale Kindcentra (IKC’s)

Naast bovenstaande netwerken willen wij een nieuw netwerk oprichten dat zich zal richten op integrale kindcentra (IKC’s). De samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang is op veel plaatsen niet meer weg te denken. Het aantal IKC’s groeit en daarmee ook de maatschappelijke aandacht hiervoor. Daarom is kennisuitwisseling op dit gebied belangrijk.

Wij willen u vragen of u interesse heeft in ons IKC-netwerk. U kunt dit laten weten aan adviseur Rozemarijn Boer via het mailadres rboer@vosabb.nl. Vermeld in uw mail ‘Netwerk IKC’s’, uw naam en functie, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

 

Hoe zit het met btw-vrijstelling bij SWV’s en IKC’s?

De Helpdesk van VOS/ABB krijgt geregeld vragen over btw-vrijstelling voor activiteiten van samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Ook wordt vaak advies gevraagd over hoe het zit met btw-vrijstelling bij uitwisseling van personeel binnen integrale kindcentra (IKC’s).

Bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van btw-vrijstelling voor activiteiten die voortvloeien uit het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband passend onderwijs, moet grote zorgvuldigheid worden betracht.

In zijn Kamerbrief van 15 september 2015 gaf staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën aan dat de tijdelijke vrijstelling tot 1 augustus 2016 ook na die datum van kracht blijft.

Het is daarbij van belang op te merken dat wat betreft activiteiten richting schoolbesturen het samenwerkingsverband wordt aangewezen als sociaal culturele instelling. De activiteiten van schoolbesturen richting het samenwerkingsverband worden ondergebracht onder de onderwijsvrijstelling, zo meldt ook de PO-Raad.

De Helpdesk wijst erop dat aan het gebruik van btw-vrijstellingen strikte voorwaarden zijn verbonden. Er moet altijd worden aangetoond dat aan al die voorwaarden is voldaan!

De technische uitwerking van de regeling vindt u op bladzijden 7 en 8 van de Kamerbrief.

Btw-vrijstelling en IKC

In een Kamerbrief van 8 juli jongstleden gaat Wiebes in op de btw-regeling bij uitwisseling van personeel bij samenwerking tussen een onderwijsinstelling, kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, sportvereniging en huiswerkbegeleiding. Deze informatie is van belang voor integrale kindcentra (IKC’s).

De staatssecretaris maakt in zijn brief duidelijk dat het niet mogelijk is om alle genoemde vormen van uitwisseling van personeel van btw vrij te stellen. Het moet per geval worden beoordeeld of de werkzaamheden als geheel genomen te kwalificeren zijn als één ondeelbare onderwijsprestatie. Als dit niet het geval is, is het uitlenen van het personeel in beginsel belast met btw.

Een algemene vrijstelling van btw bij samenwerking binnen een IKC is dus niet aan de orde!

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

SER wil dat kindvoorzieningen verheffen en verbinden

De Sociaal-Economische Raad (SER) beschouwt kindvoorzieningen als een middel tot verheffen en verbinden. Die maatschappelijke doelstellingen dienen volgens de raad te worden verankerd in een toekomstig stelsel.

Het adviesorgaan voor regering en parlement schrijft in het ontwerpadvies Gelijk goed van start dat het loont om te investeren in jonge kinderen met een achterstand. Als op jonge leeftijd ontwikkelingsachterstanden worden aangepakt, kunnen volgens de SER ‘de effecten van vroege ontwikkelingsverschillen ongedaan (…) worden gemaakt’. Het positieve gevolg hiervan is, zo schrijft de raad, dat de leerprestaties gedurende de schoolcarrière beter zullen zijn.

Daarnaast ziet de raad een rol weggelegd voor kindvoorzieningen bij het bevorderen van sociale integratie. ‘Jonge kinderen met verschillende achtergronden kunnen in deze voorzieningen samen leren en samen spelen en als bijkomend voordeel krijgen allochtone en autochtone ouders zo de kans om elkaar te ontmoeten.’

Voor alle kinderen
Kindvoorzieningen kunnen, aldus de SER, tegelijkertijd de functie van ‘verheffen’ en ‘verbinden’ hebben. Gezien de baten en de positieve effecten ziet de raad voorzieningen voor opvang en educatie als een publiek belang. Dit zou moeten worden verankerd in een toekomstig stelsel, onder andere door op termijn alle kinderen van 0 tot 4 jaar, ongeacht achtergrond of afkomst en ongeacht of ouders werken, in de gelegenheid te stellen ‘in voldoende mate aan kindvoorzieningen deel te nemen’.

Het beleid moet volgens de SER met name gericht zijn op het borgen van de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de kindvoorzieningen. De raad pleit voor een inclusief systeem, waarbinnen kinderen met een achterstand extra aandacht krijgen en worden ondersteund. In dit kader gebruikt de SER de termen ‘passende kinderopvang’ en ‘maatwerk’. De raad verbindt die termen met voor- en vroegschoolse educatie.

Schets van de toekomst
Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vrijdag na de ministerraad laten weten dat het SER-advies een mogelijk beeld schetst van de toekomst. Het gaat volgens hem echt niet lukken om het, zoals de SER adviseert, voor alle kinderen mogelijk te maken om vier dagdelen per week naar de kinderopvang te gaan. Het zou al mooi zijn, vindt hij, als er twee dagdelen opvang per week worden gerealiseerd.

Commerciële kinderopvang past bescheidenheid

In het streven naar de totstandkoming van integrale kindcentra vecht de kinderopvang feitelijk voor behoud van de eigen sector.

Dat stellen bestuurder Annemie Martens en beleidsmedewerker Bas Otten van de Stichting PlatOO voor openbaar en algemeen toegankelijk primair onderwijs in acht gemeenten in Zuidoost-Brabant. In een opiniestuk in het Eindhovens Dagblad wijzen zij erop dat het niet vreemd is dat kinderopvangorganisatie Korein met vestigingen in Eindhoven en omgeving geld belangrijker vindt dan inhoud.

‘De vraag is of je iets anders mag verwachten van de kinderopvang. Het ontbreekt hun immers aan een expliciete maatschappelijke opdracht. Daarom zou het ook goed zijn als de kinderopvang zich wat bescheidener opstelt in de maatschappelijke en politieke discussie over integratie van onderwijs en opvang’, aldus Martens en Otten.

Lees meer…

Kinderopvang goed voor schoolprestaties

Kinderen die naar de opvang gaan, doen het beter op school. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de kinderopvangsector.

Een van de conclusies van het onderzoek is dat goede kinderopvang tot betere schoolprestaties leidt. Voor kinderen met laag opgeleide ouders resulteert het ook tot betere cognitieve vaardigheden en later tot een hoger inkomen.

De kwaliteit van kinderopvang zou daarbij een cruciale factor zijn. ‘Investeren aan het begin van hun leven, waardoor kinderen vaker naar de opvang gaan, heeft een positief effect op de levensloop en daarmee ook op de toekomst van onze maatschappij’, zo meldt de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Lees meer…

Openbaar onderwijs mag IKC in stand houden

Er is nu echt geen enkele belemmering meer voor stichtingen voor openbaar onderwijs om integrale voorzieningen met onderwijs en kinderopvang in stand te houden. Dat leidt VOS/ABB af uit de manier waarop de Tweede Kamer omgaat met de ruime interpretatie door staatssecretaris Sander Dekker van OCW van artikel 48, vierde lid, van de Wet op het primair onderwijs (WPO).

In augustus jongstleden verscheen een rapport van onder andere de Inspectie van het Onderwijs, waarin werd herbevestigd dat een bestuur voor openbaar onderwijs integrale voorzieningen in stand kan houden. In de Rapportage afstemming toezicht op geïntegreerde voorzieningen voor onderwijs en opvang, die op verzoek van de ministeries van OCW en SZW door onder andere de inspectie is opgesteld, wordt onder andere ingegaan op artikel 48, vierde lid van de WPO. Daarin staat dat schoolbesturen voor openbaar onderwijs slechts onderwijs mogen aanbieden.

Deze bepaling is niet van toepassing op het bijzonder onderwijs. Dat leidde tot het probleem dat het bijzonder onderwijs werd bevoordeeld ten opzichte van het openbaar onderwijs. VOS/ABB heeft daarom intensief gelobbyd voor een ruimere interpretatie van het wetsartikel, opdat ook openbare schoolbesturen integrale voorzieningen in stand kunnen houden, waarin onderwijs en kinderopvang samenkomen.

In juli liet staatssecretaris Sander Dekker van OCW in zijn Kamerbrief over een moderne interpretatie van de vrijheid van onderwijs weten dat hij de bepaling inderdaad ruimer interpreteert, zoals door VOS/ABB is bepleit. Dit wordt in augustus herbevestigd in het rapport van onder andere de Inspectie van het Onderwijs:

‘Volgens artikel 48, vierde lid WPO, mogen schoolbesturen openbaar onderwijs geen andere activiteiten dan onderwijs aanbieden. Dit vormt voor integrale voorzieningen onder een bestuur voor openbaar onderwijs een belemmering om één rechtspersoon te vormen. Dit knelpunt is inmiddels opgelost. Staatssecretaris Dekker heeft (…) aangegeven een ruime interpretatie van artikel 48, vierde lid WPO te hanteren, waardoor dit verschil tussen openbaar en bijzonder onderwijs is weggenomen.’

Tweede Kamer
De juridische houdbaarheid van de ruime interpretatie van artikel 48 is versterkt nu ook de Tweede Kamer er zich achter schaart. Dat is volgens jurist Ronald Bloemers van VOS/ABB af te leiden uit de manier waarop de Kamer met dit onderwerp omgaat. ‘Uit vragen die Kamerleden aan Dekker hebben gesteld, valt geenszins af te leiden dat zij niet de ruimere interpretatie volgen. Daaruit valt af te leiden dat de Kamer zich hiernaar voegt’, aldus Bloemers.

Hij wijst erop dat er voor een stichting voor openbaar onderwijs slechts een risico zou kunnen zijn wanneer een derde belanghebbende, bijvoorbeeld een organisatie die kinderopvang aanbiedt, zich geschaad voelt in haar belang wanneer het openbaar onderwijs ook kinderopvang gaat aanbieden.

‘Die derde belanghebbende kan zich dan bijvoorbeeld bij de rechter beroepen op een strikte uitleg van het doel in de wet. De parlementaire ontwikkeling zal dan echter ook door de rechter worden meegewogen, waaronder de ruimere interpretatie door de staatssecretaris en de volgzame reactie van de Tweede Kamer. Het risico dat een rechter meegaat met de bezwaarmaker is als nihil te waarderen’, stelt Bloemers.

Maassluis en Vlaardingen
In het eerste nummer van het nieuwe magazine Naar School! van VOS/ABB komt een artikel over Stichting Wijzer voor openbaar primair onderwijs in Maassluis en Vlaardingen. Deze stichting houdt integrale voorzieningen in stand.

Het blad verschijnt op dinsdag 24 november. Het wordt verstuurd aan alle bij VOS/ABB aangesloten schoolbesturen en hun scholen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Ouders willen veilige kindcentra met goede sfeer

Ouders vinden het van groot belang dat er in kindcentra een goede sfeer heerst. Dat is een van de uitkomsten van een onderzoek dat bureau Oberon op verzoek van Kindcentra2020 heeft uitgevoerd.

Onder een goede sfeer in kindcentra wordt verstaan dat kinderen en volwassenen er op een rustige en respectvolle manier met elkaar omgaan en dat er persoonlijke aandacht en begeleiding is voor elk kind. Ouders hechten ook belang aan fysieke veiligheid en aan een ruim, fris en licht gebouw dat helemaal is afgestemd op kinderen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat ouders kindcentra willen waarin hun kinderen worden uitgedaagd om zich cognitief, creatief en sportief te ontwikkelen. Het gaat ouders zeker niet alleen om onderwijs en opvang, zo blijkt.

Lees meer…

Ook openbaar schoolbestuur mag IKC in stand houden

In een rapport van onder andere de Inspectie van het Onderwijs wordt herbevestigd dat een bestuur voor openbaar onderwijs integrale voorzieningen in stand kan houden.

In de Rapportage afstemming toezicht op geïntegreerde voorzieningen voor onderwijs en opvang, die op verzoek van de ministeries van OCW en SZW door onder andere de Inspectie van het Onderwijs is opgesteld, wordt onder andere ingegaan op artikel 48, vierde lid van de Wet op het primair onderwijs (WPO). Daarin staat dat schoolbesturen voor openbaar onderwijs geen andere activiteiten dan onderwijs mogen aanbieden.

De bepaling is niet van toepassing op het bijzonder onderwijs. Tot nu deed zich daardoor het probleem voor dat het bijzonder onderwijs werd bevoordeeld ten opzichte van het openbaar onderwijs. VOS/ABB heeft daarom intensief gelobbyd voor een ruimere interpretatie van het wetsartikel, opdat ook openbare schoolbesturen integrale voorzieningen in stand kunnen houden, waarin onderwijs en kinderopvang samenkomen.

In juli liet staatssecretaris Sander Dekker van OCW in zijn Kamerbrief over een moderne interpretatie van de vrijheid van onderwijs weten dat hij de bepaling inderdaad ruimer interpreteert, zoals door VOS/ABB is bepleit.

Dit wordt nu herbevestigd in het rapport van onder andere de Inspectie van het Onderwijs:

‘Volgens artikel 48, vierde lid WPO, mogen schoolbesturen openbaar onderwijs geen andere activiteiten dan onderwijs aanbieden. Dit vormt voor integrale voorzieningen onder een bestuur voor openbaar onderwijs een belemmering om één rechtspersoon te vormen. Dit knelpunt is inmiddels opgelost. Staatssecretaris Dekker heeft (…) aangegeven een ruime interpretatie van artikel 48, vierde lid WPO te hanteren, waardoor dit verschil tussen openbaar en bijzonder onderwijs is weggenomen.’

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Kabinet wil alle peuters naar de kinderopvang

Het kabinet trekt 60 miljoen euro uit om alle peuters twee dagdelen naar de kinderopvang te laten gaan, of de ouders nu werken of niet. Dat meldt RTL Nieuws op basis van uitgelekte informatie uit de komende Miljoenennota.

De maatregel is bedoeld voor peuters van wie niet beide ouders werken en die niet tot de zogenoemde doelgroepkinderen behoren, omdat er bij hen geen sprake is van een leer- en/of ontwikkelingsachterstand. In die situatie bestaat er over het algemeen geen recht op kinderopvangtoeslag.

De 60 miljoen euro gaat volgend jaar naar de gemeenten, meldt RTL Nieuws. Die mogen zelf beslissen hoe ze de opvang gaan organiseren.

Stap in goede richting
VOS/ABB is blij met de maatregel, omdat hiermee alle peuters de kans krijgen zich in de voorschoolse periode samen met leeftijdgenoten op cognitief en sociaal-emotioneel vlak te ontwikkelen. Het zou echter beter zijn om direct een volgende stap te zetten door de opvang van peuters en het onderwijs met elkaar te laten samenvloeien, zodat er een doorgaande lijn ontstaat.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Leraren negatief over integraal kindcentrum

Het integrale kindcentrum dat van 7 uur ’s ochtends tot 7 uur ’s avonds open is, blijkt weinig populair onder leraren in het basisonderwijs. 

Uit een rapportage van DUO Onderwijsonderzoek, gebaseerd op onderzoek onder ruim 400 leraren, blijkt dat volgens hen schooldirecteuren de voorkeur geven aan het vijf-gelijke-dagenmodel, gevolgd door de traditionele indeling van de schoolweek met de vrije woensdagmiddag en het continurooster (met korte pauze).

De bevraagde leraren vinden voor zichzelf het traditionele model het fijnst, gevolgd door het vijf-gelijke-dagenmodel en het zogenoemde Hoorns model. Dat laatste model gaat uit van de traditionele indeling van de schoolweek, maar dan is ook de vrijdagmiddag vrij.

Als wordt gekeken naar het beste model voor leerlingen, dan geven leraren aan dat dat het bioritmemodel is. Volgens dit model is er van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.30 tot 16.30 uur les en is er lange middagpauze met opvang op school, inclusief lunch en ontspanning, cultuur en sport.

Het integrale kindcentrum dat open is van 7 tot 19 uur wordt door leraren als het minst aantrekkelijk gezien. Daarentegen wordt dat model door hen voor ouders als het beste beschouwd.

Er is ook gevraagd welk model de school van de geënquêteerden nu hanteert. Het traditionele model staat met 56 procent nog steeds op nummer 1, maar vooral het aandeel scholen met het continurooster groeit.

Tuinderskinderen al om 6 uur ’s ochtends naar IKC

In ‘s-Gravenzande in het Westland komt een integraal kindcentrum dat het hele jaar open is van 6 uur ’s ochtends tot 8 uur ’s avonds. Volgens directrice Kim Jansen is er vooral onder tuinders behoefte aan de ruime openingstijden, meldt Omroep West.

Ouders hoeven ’s morgens vroeg niet te ontbijten met hun kind. Dat biedt de opvang aan. Alleen voor avondeten wordt nog niet gezorgd. Jansen op de website van Omroep West: ‘Op dit moment kunnen we dit nog niet aanbieden, maar het staat hoog op de agenda om ook een keuken neer te zetten waar we elke dag met verse producten een maaltijd kunnen bereiden voor de kinderen.’

Het nieuwe IKC De Ontdekking in ‘s-Gravenzande is verbonden aan de rooms-katholieke basisscholen John F. Kennedy en Godfried Bomans. Het IKC gaat op 18 mei open.

Handreiking medezeggenschap IKC

Ondanks verschillen in wetgeving voor onderwijs en opvang is het mogelijk om de medezeggenschap binnen een integraal kindcentrum (IKC) te integreren. Er is nu een brochure verschenen waarin verschillende modellen worden uitgewerkt.

De brochure, getiteld ‘Handreiking IKC-Raad’ is geschreven door twee beleidsmedewerkers van VOS/ABB, Janine Eshuis en Simone Baalhuis, in samenspraak met het Landelijk Steunpunt Brede Scholen. Zij hebben de mogelijkheden verkend voor de inrichting van medezeggenschap in een IKC in een IKC-raad.

Het is geen kwestie van simpelweg de MR van de school en de oudercommissie van de opvang in elkaar schuiven. Dat kan niet omdat er verschillende wetten gelden. Bovendien moet het personeel van de opvang ook betrokken worden. Maar de modellen in de handreiking zijn zo vormgegeven dat ze aan alle wetgeving voldoen. Er zijn drie verschillende modellen, met een oplopende mate van integratie.

De ‘Handreiking IKC-raad’ is te downloaden. Wilt u liever een gedrukte versie, stuur dan een mail naar margotderuiter@bredeschool.nl onder vermelding van ‘Handreiking IKC-raad’.

Informatie: Janine Eshuis, jeshuis@vosabb.nl.

Gratis netwerkbijeenkomsten Steunpunt Brede Scholen

Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen organiseert begin 2015 een serie gratis netwerkbijeenkomsten over onderwijs en kinderopvang. 

Netwerk ‘Effectieve aanpak’: drie bijeenkomsten over de doorontwikkeling van de brede school of het integrale kindcentrum. Lees meer…

Netwerk ‘Doorgaande lijn voor het jonge kind’: drie bijeenkomsten over een goede pedagogisch-didactische basis voor jonge kinderen. Lees meer…

Netwerk ‘Meedoen is de kunst’: drie bijeenkomsten over actieve cultuurparticipatie, creativiteit en 21st century skills. Lees meer…

Handreiking over samenwerking in integrale kindcentra

Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen heeft voor scholen en kinderopvangorganisaties een handreiking over integrale kindcentra (IKC’s) gepubliceerd.

Samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang is op veel plaatsen niet meer weg te denken. Soms ontstaat samenwerking omdat partijen een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van kinderen delen. Soms is het een manier om het eigen marktaandeel te behouden of vergroten. Of samenwerking ontstaat als sprake is van een integraal huisvestingsplan.

De meest vergaande variant van samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang krijgt vorm in een IKC. Daarin is sprake van één pedagogische visie, één team en één centrale aansturing.

Download de handreiking van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen.

VOS/ABB heeft in maart jongstleden op het besloten ledengedeelte van deze website een handreiking gepubliceerd over de verschillende samenwerkingsmogelijkheden tussen onderwijs en kinderopvang. Deze handreiking gaat niet alleen over IKC’s, maar ook over minder vergaande vormen van samenwerking.

Meer uniforme kwaliteitseisen voor onderwijs en opvang

De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie van PvdA en VVD aangenomen die ertoe oproept de kwaliteitseisen van onderwijs en kinderopvang en de daarbij behorende toezichtkaders beter op elkaar te laten aansluiten.

Het is voor brede scholen en integrale kindcentra (IKC’s) van groot belang om de kwaliteitseisen van onderwijs en kinderopvang en de toezichtkaders beter op elkaar te laten aansluiten. Het gaat onder andere om de doorlopende ontwikkel- en leerlijn van de voor- en vroegschoolse educatie naar het basisonderwijs.

Ook op het gebied van bestuur en management, personeelszaken en huisvesting is het van belang dat de kwaliteitseisen en toezichtkaders naar elkaar toe groeien.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Handreiking samenwerking onderwijs/kinderopvang

Op het besloten ledengedeelte van deze website is een handreiking geplaatst over de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. 

Onderwijs en opvang komen steeds meer in elkaars verlengde te liggen. Schoolbesturen voor primair onderwijs en kinderopvangorganisaties hebben in toenemende mate behoefte aan praktische informatie over de manier waarop zij met elkaar kunnen samenwerken. De Helpdesk van VOS/ABB krijgt daar veel vragen over en onze beleidsmedewerkers zijn steeds vaker in het land om hierover te adviseren.

De ontwikkeling dat onderwijs en opvang steeds dichter bij elkaar komen, is al een aantal jaren gaande. Doorslaggevend was de in 2006 aangenomen motie van de toenmalige Tweede Kamerleden Jozias van Aartsen (VVD) en Wouter Bos (PvdA).

Deze motie wordt sinds het schooljaar 2007-2008 uitgevoerd. Dit betekent dat scholen verplicht zijn om op schooldagen tussen 07.30 en 18.30 uur opvang aan te bieden. Dat kunnen de scholen zelf of in samenwerking met een kinderopvangorganisatie organiseren, bijvoorbeeld in een integraal kindcentrum.

De handreiking biedt praktische informatie om gestalte te geven aan de samenwerking tussen onderwijs en opvang, zoals die past bij uw situatie. Dat kan een intensieve samenwerking zijn, waarbij onderwijs en opvang door één fusieorganisatie worden aangeboden, maar ook minder intensieve vormen, al naar gelang de behoefte die er binnen uw organisatie bestaat en de mogelijkheden die u en uw collega’s zien.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de handreiking downloaden en eventueel uitprinten. Uit kostenoverwegingen is besloten de handreiking niet in druk uit te brengen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Korting op bijeenkomst onderwijs en vastgoed

De najaarsbijeenkomst Bouwstenen 2013 gaat over maatschappelijke voorzieningen en vastgoed. Er is op deze bijeenkomst op 5 december in Bussum aandacht voor onderwijs en kinderopvang.
Let op: De vroegboekkorting is voor VOS/ABB-leden verlengd tot en met 31 oktober.

Tijdens de najaarsbijeenkomst kunnen scholen in gesprek met gemeenten en kinderopvangbedrijven over onder andere:

• Kindcentra – met als voorbeeld de integrale kindcentra (IKC’s) in Harlingen
• Dubbel gebruik van scholen – wat levert het op?
• De overheveling van de budgetten voor het buitenonderhoud en andere afstemmingszaken – met onder andere Stichting Voila en Optimus Onderwijs
• Samenwerking bij het vastgoedmanagement – theorie en praktijk

Aan de bijeenkomst wordt meegewerkt door onder anderen minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst, voorzitter Annemarie Jorritsma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en voorzitter Marc Calon van de koepel van woningbouwcorporaties Aedes. Voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad vertegenwoordigt het onderwijs. Ook directeur Lex Staal van de Brancheorganisatie Kinderopvang werkt aan de bijeenkomst mee.

Paul Schnabel, voormalig directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), zal een presentatie geven waarin hij ingaat op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. Hij zal onder meer focussen op de kwetsbare mensen in de Nederlandse samenleving. Maurice de Hond, initiatiefnemer van de Steve JobsScholen (O4NT), zal ingaan op de combinatie van onderwijsvernieuwingen en kinderopvang.

Korting!
Speciaal voor leden van VOS/ABB is de vroegboekkorting verlengd tot en met 31 oktober. U betaalt tot die tijd 150 euro per persoon. Vermeld in uw online aanmelding voor welke organisatie u werkt en dat u gebruik wilt maken van de VOS/ABB-ledenkorting.

Na 31 oktober betaalt u voor deelname 375 euro per persoon.