Internationalisering: leraren lopen achter op leerlingen

Leraren internationaliseren minder snel dan hun leerlingen, meldt het Nuffic in het rapport Internationalisering in beeld 2018.

De Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs benadrukt dat leraren een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van internationale vaardigheden van leerlingen. Het blijkt echter dat ze dat zij gemiddeld minder snel internationaliseren dan hun leerlingen. Dat komt doordat ze maar weinig gebruikmaken van de mogelijkheden om naar het buitenland te gaan. Dit geldt ook voor studenten van lerarenopleidingen.

Engels vanaf groep 1, wereldburgerschap, uitwisseling

Het Nuffic meldt verder dat in het basisonderwijs bij internationalisering de nadruk ligt op het leren van een vreemde taal en wereldburgerschap. In het voortgezet onderwijs doet bijna 40 procent van de scholen iets aan internationalisering. Dat kan bijvoorbeeld door middel van versterkt talenonderwijs, aandacht voor een internationaal curriculum of uitwisselingen voor leerlingen en docenten.

Lees meer…

Toestroom kennismigranten vraagt om internationalisering

Trouw signaleert dat basisscholen worstelen met de toestroom van kinderen van kennismigranten. In het VOS/ABB-magazine Naar School! trok directeur-bestuurder Frans Cornet van Stichting Amstelwijs er vorig jaar al over aan de bel. 

Nederlandse scholen verwachten de komende jaren een forse groei van het aantal kinderen van kennismigranten. ‘Terwijl bedrijven in hoog tempo buitenlandse technici en ICT’ers aannemen, moeten scholen een antwoord vinden op de toestroom van deze leerlingen’, zo meldt Trouw.

Dat kan volgens de krant een hele opgave zijn, omdat deze kinderen geen Nederlands en soms ook geen Engels spreken. Bovendien komen ze gedurende het schooljaar binnen en is het vaak onduidelijk hoelang ze blijven. Het probleem speelt met name voor scholen in Eindhoven, Den Haag en rond Amsterdam.

Groep die buiten alle regelingen valt

Directeur-bestuurder Frans Cornet van Stichting Amstelwijs voor openbaar primair onderwijs vertelde vorig jaar in het VOS/ABB-magazine Naar School! dat kinderen van kennismigranten niet in de huidige onderwijswetgeving passen en nog helemaal niet in beeld zijn bij de politiek. Omdat kennismigranten vaak hoogopgeleid zijn, vallen hun kinderen niet in de gewichtenregeling.

Ze kunnen volgens hem niet naar nieuwkomersklassen, omdat die gericht zijn op vluchtelingenkinderen van wie er velen traumatische ervaringen hebben. ‘Daar passen kinderen van kennismigranten niet tussen. Dit is een groep die buiten alle regelingen valt’, aldus Cornet.

Internationalisering voor passend onderwijs

Hij pleitte er in magazine Naar School! voor om in regio’s met veel kennismigranten het onderwijs te internationaliseren. ‘Daar hebben we steun van de overheid voor nodig. Niet alleen financieel, maar vooral ook door aanpassing van de wetgeving. Er is niet alleen behoefte aan internationaal onderwijs, maar ook aan tussenvormen om al die nieuwe bevolkingsgroepen passend onderwijs te kunnen bieden.’

‘Ik pleit voor toestemming van de Inspectie om in zo’n geval de helft van de lessen in het Engels te mogen geven. Het zou ook mooi zijn als de eindtoets basisonderwijs in het Engels beschikbaar komt. Dan kunnen we deze kinderen het onderwijs bieden dat ze nodig hebben’, zo vertelde de directeur-bestuurder van Stichting Amstelwijs aan magazine Naar School!.

Lees het artikel Toeloop kennismigranten vraagt om aanpassing onderwijs.

 

Subsidie voor internationalisering onderwijs

Scholen kunnen vanaf volgend schooljaar subsidie krijgen voor de invoering en verdere ontwikkeling van internationalisering.

De Onderwijsraad concludeert in het advies Internationaliseren met ambitie dat het van belang is dat leerlingen het onderwijs ‘internationaal competent’ verlaten. Dit betekent dat alle leerlingen in alle sectoren van het onderwijs een internationale oriëntatie en kennis hebben, kunnen communiceren en samenwerken in internationale contexten en kunnen reflecteren op internationale vraagstukken.

Internationalisering vereist doelstellingen en beleid

‘Dat vraagt van scholen dat zij een visie hebben op internationale aspecten van het onderwijs en dat zij die visie operationaliseren in doelstellingen en beleid’, zo schrijft demissionair staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een toelichting bij de Subsidieregeling internationalisering po en vo.

Lees meer…

Globalisering vergt internationalisering onderwijs

Globalisering vraagt om een stevige verankering van internationalisering in het onderwijs en een betere afstemming tussen de sectoren. Vooral in het vmbo en het mbo is een inhaalslag nodig, adviseert de Onderwijsraad.

De raad ziet dat internationalisering in het onderwijs al op allerlei manieren vorm krijgt, maar dat er alleen nog maar het hoger onderwijs er een strategische visie op heeft. In het advies Internationaliseren met ambitie staat hoe ook het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs internationalisering zouden kunnen vormgeven.

Globalisering: internationaal competent

De Onderwijsraad vindt dat alle jongeren ‘internationaal competent’ moeten worden. Dit betekent dat er meer aandacht moet zijn voor onder andere communiceren, reflecteren en samenwerken. Dit maakt mensen kansrijker op de (inter)nationale arbeidsmarkt.

De Onderwijsraad geeft drie aanbevelingen:

  1. Bed internationalisering structureel in het bestaande onderwijs in.
  2. Vergroot het bereik van internationalisering door inzet in alle sectoren en schoolsoorten.
  3. Breng randvoorwaarden voor internationalisering op orde.

Lees meer…

Praat mee over internationalisering onderwijs

Wat zijn de gevolgen van de internationalisering van de arbeidsmarkt en hoe ziet de leefwereld van jongeren in een geglobaliseerde wereld eruit? U kunt erover meepraten.

De Onderwijsraad organiseert op 16 februari een bijeenkomst over internationalisering en onderwijs. Deze bijeenkomst is in het Stedelijk College Eindhoven, een openbare school voor voortgezet onderwijs die internationalisering belangrijk vindt.

Lees meer…

Wat zijn uw ideeën over internationalisering onderwijs?

Wat moet de ambitie van het primair en voortgezet onderwijs zijn ten aanzien van internationalisering en hoe hoort hieraan op stelselniveau vorm gegeven te worden? U kunt tot 1 februari uw ideeën hierover mailen aan de Onderwijsraad.

Het is tijd, zo schrijft de raad, voor een internationaliseringsagenda waarin op basis van een eigentijdse ambitie wordt voortgebouwd op ervaringen en resultaten van de voorbije jaren. Bij het formuleren van een ambitie ten aanzien van internationalisering wil de Onderwijsraad de consequenties van grote maatschappelijke trends betrekken, zoals internationalisering van de arbeidsmarkt en de leefwereld van jongeren.

Wilt u bijdragen aan de voorbereiding van dit advies? U kunt tot 1 februari 2016 uw reactie sturen naar internationaliseringsagenda@onderwijsraad.nl.

Het advies wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2016.

Lees meer….

Pleidooi voor meer Europa in de klas

Het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs moeten meer aandacht besteden Europa. Dat adviseren de Jongerenvertegenwoordigers Europese Zaken in hun visiestuk Europa in de klas.

De onderwerpen ‘Europa’ en ‘Europese politiek’ zijn in het huidige voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs ‘niet of onvoldoende verankerd’, zo stellen de jongerenvertegenwoordigers. Dit leidt er volgens hen toe dat 36 procent van de jongeren nooit les over Europese politiek heeft gekregen. Scholieren zouden behoefte hebben aan meer onderwijs over Europa om de wereld om hen heen te kunnen begrijpen.

Onderwijs over Europa kan volgens de opstellers van het visiestuk jongeren meer betrekken bij de Europese politiek en democratie. Het volstaat in de huidige wereld niet meer om alleen les te geven over de nationale politiek, zo benadrukken ze.

Open dag over internationalisering

Het Europees Platform is het kenniscentrum en de subsidieverstrekker voor internationalisering in het primair- en voortgezet onderwijs. Het Platform vindt het van belang dat scholen hun leerlingen al op jonge leeftijd laten kennismaken met de internationale en interculturele samenleving; dat geeft hen een voorsprong voor later. Volgens het Europees Platform betekent het opnemen van internationalisering in het curriculum een betere profilering voor de scholen.

Internationaliseren kan op allerlei manieren: via persoonlijke of virtuele ontmoetingen tussen leerlingen en docenten met een andere nationaliteit en cultuur, maar ook door vroeg vreemdetalenonderwijs, tweetalig onderwijs en Europa als leeromgeving op scholen (Elos) te integreren in het curriculum. Met de open dag wil het Europees Platform scholen adviseren en helpen bij internationaliseren.

Open Dag in Haarlem
De open dag op 19 september van 12 tot 18 uur is een van de manieren waarop het Platform scholen wil helpen. Op het programma staan verder een optreden van Europarlementariër Sophie in ’t Veld over meer Europa in het onderwijs, en een presentatie van  Jindra Divis, directeur van het Europees Platform, over de bijdrage van het Europees Platform aan internationalisering in het onderwijs.

Docenten en schoolleiders kunnen hier bovendien kennismaken met de subsidiemogelijkheden en diensten van het Europees Platform op een informatiemarkt. Ook bieden workshops inspirerende praktijkvoorbeelden.

Tijdens de Open Dag worden de nieuwe website en de menukaart internationalisering gelanceerd. Hiermee maakt het Europees Platform internationalisering overzichtelijk en toegankelijk voor alle scholen. Er zijn nog plaatsen voor de open dag en aanmelden kan nog via een aanmeldformulier op www.europeesplatform.nl.

Informatiebijeenkomsten in het land
Om scholen in heel Nederland te informeren over het belang van internationalisering organiseert het Europees Platform drie regionale informatiebijeenkomsten in Zwolle (30 oktober 2008), Groningen (13 november 2008) en Sittard (12 maart 2009).  Van 27 tot en met 31 januari 2009 is het Europees Platform te vinden op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling NOT in de Jaarbeurs Utrecht.

Meer informatie over deze bijeenkomsten en aanmelden.