Vervangers worden duurder door nieuwe wet

Vervangers  in het onderwijs worden duurder door nieuwe wetgeving die per 1 januari 2020 gaat gelden. De Onderwijsjuristen van VOS/ABB adviseren schoolbesturen hier in de begroting rekening mee te houden.

De oorzaak ligt in nieuwe rechten op transitievergoeding voor tijdelijke contracten. Dit vloeit voort uit de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), die door de gelijktijdige inwerkingtreding van de  Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) straks ook geldt voor het openbaar onderwijs.

Al na één werkdag recht op transitievergoeding

Door de invoering van de Wnra zijn werknemers in het openbaar onderwijs vanaf 1 januari 2020 niet langer ambtenaar. Dan geldt ook de regel dat een werknemer die wordt ontslagen, of van wie het dienstverband niet wordt verlengd, recht heeft op een transitievergoeding.

Door de invoering van de Wab heeft een werknemer bij ontslag op initiatief van de werkgever al na één werkdag recht op een transitievergoeding. Dit geldt voor alle tijdelijke werknemers, dus ook voor leerkrachten die een paar dagen of weken voor de klas staan als vervanger van een zieke leraar.

De hoogte van de transitievergoeding is gelijk aan eenderde van het maandsalaris per volledig gewerkt dienstjaar. Voorbeeld: op een bruto maandsalaris van 3000 euro gaat het om 1000 euro per jaar of ruim 80 euro per maand.

De Onderwijsjuristen adviseren schoolbesturen kritischer te worden op het inzetten van tijdelijke werknemers. Afhankelijk van de grootte van het schoolbestuur kan het wellicht beter zijn om vervangers in vaste dienst te nemen, bijvoorbeeld in een vervangingspool.

Steeds minder invallers

De invallers in het basisonderwijs raken op, meldt de NOS op basis van een rondgang langs regionale invalpools.

Dat de invalpools steeds leger raken, komt volgens de NOS doordat schoolbesturen invallers in vaste dienst nemen om personeelstekorten op te vullen.

De NOS sprak onder anderen met directeur Joost Spijker van RTC Transvita: ‘Ik ben dit schooljaar 200 van de 500 invaldocenten kwijtgeraakt aan scholen die hun een vast contract bieden. Daardoor kunnen wij als invalpool scholen steeds vaker niet helpen. Sommige scholen leggen zelfs hun aanvragen niet meer bij ons neer, omdat ze de kans klein achten dat we een vervanger kunnen regelen.’

Zijn collega Eric Reekers van TCOZ zegt tegen de NOS dat het probleem zit bij de instroom van de invalpool: ‘Die droogt al jaren op, terwijl de uitstroom doorgaat’.

Lees meer…

Uitzondering ketenbepaling in nieuwe schooljaar

Scholen in het primair onderwijs kunnen in het nieuwe schooljaar 2018-2019 gebruikmaken van een uitzondering op de ketenbepaling. Ze kunnen dan invalkrachten meerdere contracten achter elkaar aanbieden. 

Sinds de invoering van de wet Wet werk en zekerheid (WWZ) vallen scholen in het bijzonder onderwijs* onder de ketenbepaling. Dit betekent dat invalleerkrachten na een aantal tijdelijke contracten recht krijgen op een vaste baan.

Voor het primair onderwijs blijkt de ketenbepaling lastig in te passen. Leraren die invallen voor zieke collega’s, komen soms maar een dagje of enkele dagen bijspringen. Ze zijn dan al snel door hun maximumaantal contracten heen. Daarom is nu afgesproken dat de ketenbepaling niet geldt bij invalkrachten die invallen voor zieke leraren in het primair onderwijs.

Deze maatregel staat in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), die minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid na de zomer naar de Tweede Kamer stuurt. Daarop vooruitlopend wilden de werkgevers en werknemers in het primair onderwijs de ketenbepaling al per cao buiten werking stellen. Minister Koolmees heeft dit verzoek goedgekeurd.

Lees meer…

*De WWZ is nog niet van kracht voor het openbaar onderwijs, omdat de werknemers daar nog de status van ambtenaar hebben. Dat gaat veranderen vanwege de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

Schoolbestuur vraagt ouders om voor de klas te staan

Scholengroep Conexus in Nijmegen vraagt in verband met het tekort aan invallers aan ouders of zij voor de klas willen staan, meldt het Algemeen Dagblad.

Wie bevoegd is als leraar mag lesgeven en anderen kunnen als vrijwilliger de opvang van kinderen verzorgen als er geen vervanger is voor een zieke juf of meester, zo staat in de krant, die bestuurder Toine Janssen citeert: ‘We komen aan het eind van onze mogelijkheden om de tekorten zelf op te lossen.’

Een woordvoerder van de PO-Raad zegt in de krant dat scholen vanwege het tekort aan invalkrachten ‘rare dingen verzinnen om tot oplossingen te komen’ en spreekt tevens de verwachting uit dat er ‘nog gekkere ideeën komen’.

Lees meer…

WWZ moet anders: geen geld naar reservebank

Werkgevers in het onderwijs moeten hun geld aan onderwijs kunnen besteden, en niet aan personeel dat de meeste tijd op de reservebank zit. Daarom steunt VOS/ABB het bijzonder onderwijs en de samenwerkingsbesturen in hun strijd tegen dit ongewenste effect van de nieuwe Wet werk en zekerheid.

Voor één keer is het openbaar onderwijs eens in het voordeel. Want vanwege de ambtenarenstatus van leerkrachten in openbare scholen geldt de WWZ niet voor hen. Het openbaar onderwijs ontspringt dus deze dans, maar bijzondere schoolbesturen  – en daarmee ook samenwerkingsbesturen –  merken nu al meteen de gevolgen van de nieuwe wet. Ook VOS/ABB krijgt die signalen: het is voor deze werkgevers een stuk lastiger geworden om vervanging te regelen, met name in het basisonderwijs.

Niet zo simpel
Jonge kinderen stuur je niet naar huis als hun juf een paar dagen ziek is, maar schoolbesturen krabben zich nu wel achter de oren voor ze een invaller aanstellen. Het is echt niet zo simpel als de Algemene Onderwijsbond vandaag doet voorkomen in een opiniestuk in de papieren versie van dagblad AD. Een vervangingspool zou de eenvoudige oplossing zijn. Dat is niet zo, want de mensen in die vervangingspool zouden allemaal een vast contract moeten krijgen. Kun je ze niet genoeg werk bieden, dan kom je als werkgever in de financiële problemen, met alle gevolgen van dien voor de school. Daarom kun je dus niet veel mensen in die pool aanstellen. Maar als je niet veel mensen kunt aanstellen, zijn er geen invallers als er ineens een piekbelasting is, bijvoorbeeld door een griepgolf in de regio.

Bittere tranen
Scholen mogen een invaller zes keer aanstellen, daarna moeten ze een vast contract krijgen. Maar vaak gaat het om invalbeurten van één of twee dagen. Na zo’n beperkt aantal werkdagen personeel in vaste dienst nemen voor wie niet genoeg werk  is: een kind kan uitrekenen dat dat geld kost. Geld dat het schoolbestuur vervolgens niet kan besteden aan het primaire proces. Juist de Algemene Onderwijsbond heeft daar vaak commentaar op. Waarom nu niet? De vakbond zou de werkgevers in dit geval moeten steunen. Ze huilen geen krokodillentranen, zoals de AOb schrijft. Het is écht mis en uiteindelijk zijn de kinderen in de klas de dupe. Het worden bittere tranen als scholen kinderen naar huis moeten sturen omdat er geen invaller beschikbaar is.

Het meldpunt van Verus staat niet voor niets roodgloeiend. Er moet iets gedaan worden aan dit negatieve bijeffect van de WWZ. VOS/ABB ondersteunt de oproep van Verus aan minister Asscher, om in de WWZ een uitzondering te maken voor het onderwijs, van harte.

Scholen hebben steeds meer moeite met WWZ

Steeds meer basisscholen hebben moeite invalleerkrachten te vinden, als gevolg van de Wet werk en zekerheid. Vandaag berichten dagblad De Telegraaf en RTL Nieuws erover. Vorige week schreven de besturen van het openbaar onderwijs in Midden-Drenthe een brandbrief aan de Tweede Kamer.

Volgens de nieuwe regelgeving in de WWZ mogen scholen een vervanger nog maar maximaal zes keer inhuren, daarna moet de invaller een contract krijgen óf een halfjaar wegblijven.De wet maakt geen verschil tussen vervangers die één dag invallen of een paar maanden. Voorzitter Petra van Haren van de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) legde vandaag bij RTL Nieuws uit wat het gevolg hiervan is in de praktijk: ‘Scholen zijn huiverig om zee te gaan met invalkrachten, terwijl de invallers soms niet komen opdagen voor één of twee dagen les. Zij geven de voorkeur aan langere invalbeurten’. Schoolbesturen hebben geen geld om de invallers in vaste dienst te nemen.

Peiling onder schoolleiders
De AVS hield in september een peiling onder schoolleiders, waaruit ook al bleek dat ze moeite hebben met het regelen van vervanging bij ziekte van leerkrachten. ‘Er zijn wel invallers, maar die mogen niet altijd worden benoemd om verplichtingen te voorkomen’, aldus de AVS in de rapportage. Invallers mogen maar een paar keer komen, terwijl scholen juist graag vaste invalkrachten voor de klas hebben. Een ruime meerderheid van de schoolleiders (67%) zegt in het onderzoek niet direct over vervanging te kunnen beschikken als dat nodig is.
Lees hier de volledige uitslag van het AVS-onderzoek. 

CNV relativeert Fries protest tegen WWZ

De Friese schoolbesturen die de kont tegen de WWZ-krib hebben gegooid, moeten als de wiedeweerga aan het werk om invalpools in te richten op bovenbestuurlijk niveau. Dat vindt voorzitter Helen Adriani van CNV Onderwijs.

De christelijke onderwijscoöperatie CBO Fryslân voert actie tegen de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) door al volgens die omstreden wet te werken. Dit betekent volgens CBO Fryslân dat er bij verlof of ziekte slechts op beperkte schaal vervanging kan worden ingezet.

De gezamenlijke christelijke basisscholen in Friesland achten de WWZ onuitvoerbaar vanwege de ketenbepaling. Die heeft onder andere tot gevolg dat vervangers na drie tijdelijke contracten een vast dienstverband moeten krijgen, ook als het contracten betrof voor bijvoorbeeld maar één dag. Dit zou onoverkomelijke financiële gevolgen hebben.

De beperkte mogelijkheid om vervangers in te zetten, zou er in het ergste geval toe leiden dat kinderen naar huis moeten worden gestuurd, maar er wordt volgens CBO Fryslân alles aan gedaan om dat voorkomen: ‘We voegen, mits verantwoord, groepen samen en personeelsleden, die ambulant zijn, vangen groepen op. Ook hebben we aan de organisaties die scholing aanbieden gevraagd dit buiten de schooluren te verzorgen.’

Naar huis sturen hoeft echt niet
Volgens voorzitter Adriani van CNO Onderwijs is het allemaal niet zo erg als CBO Fryslân denkt. Het is volgens haar niet nodig om klassen naar huis te sturen als de WWZ per 1 juli voor het bijzonder onderwijs van kracht wordt. Invallers kunnen een vast contract krijgen als er, zoals in onder andere de Achterhoek, Amsterdam en Zeeland, met bovenbestuurlijke invalpools wordt gewerkt.

CNV Onderwijs wil daarnaast zoeken naar een oplossing via de cao. Ook moet er volgens de christelijke vakbond nog worden gekeken naar een oplossing voor incidentele vervanging, zoals bij een griepgolf.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

‘Veel onwetendheid bij schoolbesturen over WWZ’

De reactie van schoolbesturen op de Wet werk en zekerheid (WWZ) is veelal ingegeven vanuit onbekendheid met de mogelijkheden die deze wet biedt ten aanzien flexibiliteit in contractsvormen. Dat zegt minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Asscher beantwoordt mede namens staatssecretaris Sander Dekker van OCW vragen die de D66-Kamerleden Paul van Meenen en Steven van Weyenberg hadden gesteld naar aanleiding van een bericht in de Telegraaf. Daarin staat dat scholen binnenkort kinderen naar huis zullen sturen, doordat de WWZ de inzet van invallers bijna onmogelijk maakt.

Asscher spreekt dat tegen. Volgens hem zijn schoolbesturen onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden die de WWZ biedt. Bovendien kan in elk geval het primair onderwijs nog tot 1 juli 2016 voor tijdelijke contracten de regels hanteren zoals die nu in de CAO PO staan. ‘Dat wil zeggen een onbeperkt aantal tijdelijke contracten in drie jaar tijd aangaan en min/maxcontracten aangaan met een minimale arbeidsduur van 8 uur per week’, aldus de minister.

Dekker: WWZ geen beletsel voor inzet invallers

De Wet werk en zekerheid (WWZ) biedt voldoen de ruimte voor de inzet van tijdelijke invalkrachten, meldt staatssecretaris Sander Dekker van OCW naar aanleiding van vragen hierover van de VVD in de Tweede Kamer.

Dekker merkt op dat de ruimte voor de inzet van invalkrachten kan worden vergroot door met de vakorganisaties bij cao nadere afspraken hierover te maken.

‘De wettelijke basisregeling is dat achtereenvolgens drie tijdelijke contracten gesloten kunnen worden in twee jaar. Bij cao kan de termijn voor tijdelijke contracten worden verruimd tot zes contracten in vier jaar. Ook kan bij cao worden afgesproken dat gebruik kan worden gemaakt van min/max-contracten en nul-urencontracten. Daarnaast blijft de mogelijkheid van vervangingspools behouden’, aldus de staatssecretaris.

Als het onderwijs meer informatie wil over de WWZ, dan zal Dekker daarin, zo belooft hij, samen met minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ‘zo goed mogelijk’ voorzien.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Asscher: Wet werk en zekerheid prima uit te voeren

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) benadrukt dat er voor het onderwijs geen specifieke maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat scholen in de knel raken door de nieuwe Wet werk en zekerheid (WWZ).

CDA’er Pieter Heerma stelde dinsdagmiddag tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer vragen aan Asscher naar aanleiding van bezwaren van het christelijke schoolbestuur CBO Fryslân. Dit bestuur wijst erop dat de zogenoemde ketenbepaling zoals die in de WWZ staat tot onoverkomelijke problemen bij vervangingen gaat leiden.

‘Als de wet ongewijzigd wordt ingevoerd, dan betekent dit, dat iedere invalkracht die een aantal keren bij een schoolbestuur invalt (en let wel, het gaat dan vaak maar om enkele dagen) een vast contract krijgt. Voor een schoolbestuur is dit financieel onhoudbaar. Schoolbesturen moeten dus voorkomen, dat invallers recht krijgen op een vast dienstverband. Dat kan door deze invallers een half jaar niet te laten vervangen. Het aantal vervangers is beperkt en de consequentie is, dat we vooral in een griepperiode geen vervanging meer kunnen regelen’, schrijft CBO Fryslân op zijn website.

Als de wet ongewijzigd wordt ingevoerd, dan zal dit volgens CBO Fryslân ertoe leiden dat leerlingen bij ziekte van hun leerkracht vanwege het ontbreken van een vervanger naar huis zullen worden gestuurd. ‘Dit komt de kwaliteit van ons onderwijs niet ten goede en bij de ouders zorgt dit voor organisatorische problemen.’ Het bestuur heeft ouders opgeroepen in verzet te komen tegen de WWZ in de hoop dat de wet wordt aangepast.

Asscher voelt hier getuige zijn reactie in het vragenuurtje niets voor. Hij wees erop dat ook jonge docenten en invallers behoefte hebben aan zekerheid van werk en inkomen. Schoolbesturen kunnen volgens hem prima werken met interne flexibiliteit, regionale vervangingspools en/of uitzendkrachten. De WWZ houdt daar volgens hem allemaal rekening mee. ‘Als scholen hun energie goed inzetten, kunnen ze prima voldoen aan hun vraag naar invallers’, aldus Asscher.

Openbaar onderwijs
De nieuwe WWZ zal in twee fases in werking treden: per 1 januari en 1 juli 2015. Omdat het openbaar onderwijs niet onder het reguliere arbeidsrecht valt en er nog niets is geregeld in de onderwijs-cao’s, geldt de WWZ vooralsnog alleen voor besturen voor bijzonder onderwijs, waaronder samenwerkingsbesturen.

Arbeidsjurist José van Snek van de Helpdesk van VOS/ABB heeft een toelichting geschreven over de gevolgen van de WWZ voor het onderwijs. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de toelichting downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl