Dekker wil helderheid over openbaarmaking jaarstukken

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil van de PO-Raad weten hoe die er bij zijn leden op aandringt om jaarstukken openbaar te maken. Bij de VO-raad is dit volgens hem al goed geregeld.

In een reactie op een motie van Loes Ypma van de PvdA over de publicatie van de jaarstukken van alle schoolbesturen, merkt Dekker op dat een volledigheidscheck in het primair onderwijs lastig is vanwege het grote aantal instellingen. Hij heeft de PO-Raad gevraagd het ministerie van OCW te informeren over de wijze waarop de sectororganisatie nagaat in welke mate de aangesloten leden invulling geven aan de afspraak over openbaarmaking.

In het voortgezet onderwijs is dit volgens Dekker al goed geregeld. ‘De VO-raad heeft in haar code goed bestuur (…) bepalingen opgenomen. Daarbij is openbaarmaking van de jaarstukken een eis voor lidmaatschap van de raad. Thans wordt door de raad een commissie ingericht die de naleving van deze code zal monitoren. Mochten leden zich niet aan de code houden, dan volgt een gesprek, daarna een waarschuwing en als ultimum remedium een schorsing’, zo staat in de reactie van de staatssecretaris.

Openheid voor alles!
VOS/ABB benadrukt dat het in het kader van publieke verantwoording door schoolbesturen (of dat nu besturen voor openbaar of bijzonder onderwijs zijn) geen reden zou mogen zijn om financiële cijfers achter te houden. Onderwijs wordt immers betaald met publiek geld.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, 

Dekker wil snel volledige transparantie over jaarcijfers

Als niet snel alle schoolbesturen hun jaarverslagen en -cijfers openbaar maken, overweegt staatssecretaris Sander Dekker van OCW om dat wettelijk te verplichten.

VVD-Tweede Kamerlid Karin Straus wilde van Dekker weten wanneer alle schoolbesturen hun jaarverslagen openbaar zullen maken. Dekker antwoordt dat hij transparantie van groot belang acht. Daar hoort volgens hem bij dat schoolbesturen hun jaarverslag inclusief de jaarcijfers openbaar maken, hoewel dat wettelijk niet verplicht is.

Dekker is hierover in gesprek met de PO-Raad en VO-raad. Die willen volgens hem aan hun respectievelijke leden voorstellen om de openbaarmaking van de jaarverslagen en -cijfers op te nemen in de code goed bestuur.

‘Ik verwacht dat de openbaarmaking van jaarverslagen door de sectororganisaties actief bevorderd zal worden en dat daarmee in alle sectoren snel de 100 procent wordt bereikt. Mocht dit niet het geval zijn, dan ga ik alsnog de wettelijke verplichting overwegen’, aldus Dekker.

Openheid voor alles!
VOS/ABB benadrukt dat het in het kader van publieke verantwoording door schoolbesturen (of dat nu besturen voor openbaar of bijzonder onderwijs zijn) geen reden zou mogen zijn om financiële cijfers achter te houden. Onderwijs wordt immers betaald met publiek geld.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Geen wettelijke plicht om jaarcijfers te publiceren

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW zijn er verbaasd over dat er nog steeds schoolbesturen zijn die hun jaarcijfers niet openbaar maken. Dat schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Het ministerie heeft hierover contact opgenomen met de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad. Die hebben volgens Bussemaker en Dekker toegezegd de openbaarmaking van de jaarcijfers op te nemen in hun branchecodes. Uit de brief van de bewindslieden blijkt dat openbaarmaking van de jaarcijfers niet zal worden opgenomen in de onderwijswetten.

Wettelijk gezien worden schoolbesturen hiertoe dus niet verplicht, maar in het kader van publieke verantwoording door schoolbesturen (of dat nu besturen voor openbaar of bijzonder onderwijs zijn) zou er geen reden mogen zijn om financiële cijfers achter te houden. Onderwijs wordt immers betaald met publiek geld, zo benadrukt VOS/ABB.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Jaarcijfers van alle schoolbesturen openbaar!

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW ‘hopen en verwachten’ dat voortaan alle schoolbesturen hun jaarverslag en de jaarrekening openbaar maken.

Ze reageren op een onderzoek van de Algemene Onderwijsbond (AOb), dat in oktober vorig jaar werd gepubliceerd. Uit dat onderzoek bleek dat drie van de tien schoolbesturen in primair en voortgezet onderwijs de jaarrekening niet openbaar willen maken als daarom wordt gevraagd.

De minister en staatssecretaris vinden dit net als de AOb niet kunnen. VOS/ABB sluit zich hierbij aan. Wettelijk gezien hoeven schoolbesturen hun jaarverslag en -cijfers niet openbaar te maken, maar in het licht van good governance is het wel zeer verstandig om dat te doen.

In het kader van publieke verantwoording voor schoolbesturen (of dat nu besturen voor openbaar of bijzonder onderwijs zijn) zou er geen reden mogen zijn om hun financiële cijfers achter te houden. Onderwijs wordt immers betaald met publiek geld, zo benadrukt VOS/ABB.

De minister en de staatssecretaris zeggen dit nu ook. ‘Met alle digitale middelen van nu kan dat ook niet ingewikkeld meer zijn’, zo staat in de Nieuwsbrief Jaarverslaglegging Onderwijs.

Het wordt overwogen verplichte openbaarmaking van het jaarverslag en de jaarcijfers in wet- en regelgeving te verankeren.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, 

Good governance: openheid over jaarcijfers

De Algemene Onderwijsbond (AOb) vindt dat alle schoolbesturen hun jaarrekening openbaar moeten maken. Wettelijk gezien hoeft dat niet, maar in het licht van good governance heeft de vakbond hier een punt.

De AOb meldt op basis van een onderzoek van het Onderwijsblad dat drie van de tien schoolbesturen in primair en voortgezet onderwijs de jaarrekening niet openbaar willen maken als daarom wordt gevraagd.

Schoolbesturen zijn wel verplicht om uiterlijk op 1 juli hun jaarrekening in te leveren bij het ministerie van OCW. Dat verzamelt de cijfers en zet die in de loop van januari in het jaar daarna online. De AOb vindt dat ‘nogal laat om een actueel beeld te krijgen van de financiële ontwikkelingen’. De bond wil dat publiek geld publiek verantwoord wordt, ‘dus zouden alle jaarrekeningen op 1 september online te vinden moeten zijn’.

Hoewel het nu niet wettelijk zo is geregeld dat schoolbesturen hun financiële gegevens openbaar moeten maken, heeft de AOb hier een punt. Ook VOS/ABB vindt dat er in het kader van publieke verantwoording voor schoolbesturen (of dat nu besturen voor openbaar of bijzonder onderwijs zijn) geen reden zou mogen zijn om hun financiële cijfers achter te houden. Onderwijs wordt immers betaald met publiek geld.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl