Actieplan: Alle kinderen hebben recht op kansen!

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Jeugd en van Justitie en Veiligheid hebben het actieprogramma Zorg voor de jeugd gepresenteerd. Daarin staat onder andere dat alle kinderen recht hebben op kansen om zich te ontwikkelen.

Daarvoor is het van belang dat er flexibele onderwijs-zorgarragementen komen. In het actieprogramma staat dat samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs daarin een belangrijke taak hebben. Zij moeten zich met jeugdhulpregio’s inspannen om te komen tot ‘een meerjarig plan waarin ze aangeven hoe ze de inzet van onderwijsmiddelen en zorgmiddelen beter op elkaar afstemmen’.

Het doel is ‘dat in 2020 geen enkel kind langer dan 3 maanden thuis zit zonder een passend aanbod uit het onderwijs, de zorg, of beide’, zo staat in het actieprogramma.

Ga naar het actieprogramma Zorg voor de jeugd

 

 

Nieuwe publicatie over passend onderwijs en jeugdzorg

In het derde deel van de serie Samen om het kind van het Nederlands Jeugdinstituut wordt een impressie gegeven van nieuwe manieren waarop scholen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, gemeenten en jeugdzorginstellingen samenwerken.

De nieuwe publicatie Op school, thuis en in de wijk behandelt verschillende vragen die voortkomen uit de invoering van passend onderwijs en de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten. De publicatie is bestemd voor professionals, beleidsmedewerkers en bestuurders van gemeenten, organisaties in de jeugdsector, scholen en samenwerkingsverbanden.

Het boekje kost 12,50 euro. U kunt het online bestellen.

Handreiking passend onderwijs en gemeenten

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten kunnen gebruikmaken van een handreiking om hun samenwerking op het gebied van jeugdzorg te concretiseren.

De handreiking is samengesteld door beleidsmedewerker Simone Baalhuis, die onder andere gespecialiseerd is in passend onderwijs. Zij heeft zich hiervoor gebaseerd op een project dat zij heeft uitgevoerd in opdracht van het Steunpunt Passend Onderwijs VO.

Omdat de handreiking mede tot stand is gekomen door gebruikmaking van expertise binnen dit gesubsidieerde project, kunt u – ook als uw organisatie niet bij VOS/ABB is aangesloten – de handreiking gratis downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

 

 

‘Scholen moeten verwaarlozing kinderen sneller melden’

D66-Kamerlid Vera Bergkamp vindt dat scholen sneller signalen van verwaarlozing van kinderen moeten doorgeven aan bureau Jeugdzorg. Ze reageert daarmee op het bericht van RTL Nieuws dat honderden kinderen in Nederland door hun ouders ‘uitgehongerd’ naar school worden gestuurd.

RTL Nieuws meldt op basis van een eigen rondgang langs basisscholen dat vele honderden kinderen ‘uitgehongerd, met kapotte kleding en ongewassen’ op school komen. Dat komt volgens de commerciële nieuwszender overal in Nederland voor, zowel in dorpen als in achterstandswijken in de steden.

Volgens de scholen die op de vragen van RTL Nieuws hebben gereageerd, spelen in de gezinnen van deze kinderen verscheidene problemen. De belangrijkste zijn armoede, scheidingen en psychische problematiek van de ouders. De scholen zouden de schrijnende gevallen bijna allemaal anoniem melden. ‘Ze vinden het belangrijk dat er aandacht voor komt, maar zijn bang voor ruzie met ouders als ze hiermee naar buiten treden. Veel schoolbesturen vrezen voor de goede naam van de school’, aldus RTL.

Bestuurslid Jan-Dirk Sprokkereef van Jeugdzorg Nederland zegt in de uitzending van RTL Nieuws dat scholen dit eerder moeten melden bij hulpverleners.

Kamervragen
D66-Kamerlid Vera Bergkamp heeft naar aanleiding van de berichtgeving vragen gesteld aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW. Ze wil weten wat Dekker eraan gaat doen om ervoor te zorgen dat dit probleem wordt opgelost. Bergkamp dringt aan op spoedig overleg hierover tussen het ministerie van OCW, de PO-Raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Jeugdwet ingediend bij Tweede Kamer

Het wetsvoorstel voor de nieuwe Jeugdwet ligt in de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel regelt vanaf 1 januari 2015 een nieuw jeugdstelsel, waarin gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. De gedachte is dat de gemeenten beter in staat zijn om op basis van de specifieke situatie van het kind maatwerk te leveren en verbinding te leggen met onder meer het onderwijs.

Het wetsvoorstel is een sluitstuk van de visie die in mei 2010 werd gepresenteerd door de parlementaire werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg onder voorzitterschap van PvdA-Tweede Kamerlid Pierre Heijnen.

Gratis handreiking voor invoering passend onderwijs

Voor schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten is een gratis online handreiking beschikbaar voor de invoering van passend onderwijs.

De invoering van de Wet passend onderwijs en de decentralisatie van de jeugdzorg creëren nieuwe verhoudingen en nieuwe mogelijkheden voor schoolbesturen en gemeenten. De online handreiking geeft inzicht in de stappen die gezet moeten worden en biedt de betrokken partijen concrete bouwstenen.

De handreiking is samengesteld door de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad in samenwerking met de ministeries van OCW en van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Tevens is een gratis modelprocedure voor het op overeenstemming gericht overleg (OOGO) beschikbaar gesteld met een daarbij behorende geschillenregeling.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl