Programma over speciaal onderwijs en jeugdzorg

Het programma van de bijeenkomst over samenwerking tussen speciaal (basis)onderwijs en jeugdzorg op 16 mei is bekend. Het zal gaan over bestuurlijke organisatie, financiering, huisvesting en medezeggenschap.

De bijeenkomst is op de locatie van IKC IJmond in Beverwijk en voor leden van VOS/ABB is de toegang gratis. IKC IJmond is een kindcentrum waarin professionals op het gebied van (speciaal) onderwijs, jeugdhulp en zorg al samenwerken, volgens het principe: ‘één kind, één gezin, één plan’.

Projectleider Nicole van Rens van adviesbureau BMC zal op 16 mei ingaan op de vraag hoe onderwijs en jeugdzorg samenwerking kunnen organiseren en inhoud kunnen geven. Ook de financiën en huisvesting komen aan bod en ten slotte is er aandacht voor het betrekken van de medezeggenschapsraad.

Aanmelden kan nog

De bijeenkomst in Beverwijk beslaat één dagdeel: van 9.30 tot 12.30 uur. Belangstelling? Meld u dan snel aan door een mailtje te sturen aan welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Bijeenkomst IKC IJmond Beverwijk 16 mei’. Vermeld duidelijk uw naam, organisatie en telefoonnummer.

Deze bijeenkomst is vooral interessant voor bestuurders en beleidsmedewerkers van schoolbesturen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB. Niet-leden zijn ook welkom, maar zij betalen 50 euro per persoon (btw-vrij).

Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp vernieuwd

De vernieuwde Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp (AOJ) biedt gecombineerde cijfers over onderwijs en jeugdhulp.

De monitor is bedoeld voor samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs en gemeenten. Zij kunnen met deze monitor meer inzicht krijgen in de opbrengsten van de regionale samenwerking op het gebied van preventief jeugdbeleid en onderwijs.

Nieuw in de monitor is de integrale en vraaggestuurde opzet van de cijfers over onderwijs en jeugdhulp. Een ander nieuw aspect is de toelichting op de cijfers en wat een regio ermee kan. Dit resulteert in openbare rapportages per thema.

Ga naar de vernieuwde Monitor AOJ

Kabinet wil combinatie onderwijs en zorg beter regelen

Met een vereenvoudiging van de financiering wil het kabinet de combinatie van onderwijs en zorg beter regelen. In een brief aan de Tweede Kamer staat hoe het kabinet dit wil doen.

Onderwijsminister Arie Slob en zijn collega Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport doen in de brief onder andere de volgende voorstellen:

  • Eén of twee zorgaanbieders per school. Dit is goed voor de continuïteit en kwaliteit van de zorg en kan de administratie verminderen.
  • Duidelijkheid over inzet van zorg in onderwijstijd. Dit moet het gesprek scholen, zorgaanbieders en ouders versoepelen over de zorg voor leerlingen met bijvoorbeeld een meervoudige beperking.

Kern van de maatregelen is het borgen van de kwaliteit van de zorg, het creëren van een zo rustig mogelijke leeromgeving en meer duidelijkheid in regie en verantwoording.

Er staat ook in de brief dat het kabinet de Leerplichtwet wil aanpassen. Kinderen zouden niet langer een vrijstelling kunnen krijgen als niet is gekeken of met maatwerk onderwijs mogelijk is. Verder staat erin dat er meer subsidie komt voor onderwijszorgconsulenten.

In het voorjaar van 2019 verwacht het kabinet te kunnen melden hoe de betere financiering van zorg in onderwijstijd het beste kan worden uitgevoerd. De uitwerking van de overige maatregelen komt aan de orde in rapportages over de Jeugdwet en passend onderwijs.

Naar inclusief onderwijs

De maatregelen die het kabinet wil nemen, kunnen worden gezien als een stap naar inclusief onderwijs. Dit past bij het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, dat immers openstaat voor alle leerlingen, dus ook voor kinderen met een beperking.

Actieplan: Alle kinderen hebben recht op kansen!

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Jeugd en van Justitie en Veiligheid hebben het actieprogramma Zorg voor de jeugd gepresenteerd. Daarin staat onder andere dat alle kinderen recht hebben op kansen om zich te ontwikkelen.

Daarvoor is het van belang dat er flexibele onderwijs-zorgarragementen komen. In het actieprogramma staat dat samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs daarin een belangrijke taak hebben. Zij moeten zich met jeugdhulpregio’s inspannen om te komen tot ‘een meerjarig plan waarin ze aangeven hoe ze de inzet van onderwijsmiddelen en zorgmiddelen beter op elkaar afstemmen’.

Het doel is ‘dat in 2020 geen enkel kind langer dan 3 maanden thuis zit zonder een passend aanbod uit het onderwijs, de zorg, of beide’, zo staat in het actieprogramma.

Ga naar het actieprogramma Zorg voor de jeugd

 

 

Nieuwe publicatie over passend onderwijs en jeugdzorg

In het derde deel van de serie Samen om het kind van het Nederlands Jeugdinstituut wordt een impressie gegeven van nieuwe manieren waarop scholen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, gemeenten en jeugdzorginstellingen samenwerken.

De nieuwe publicatie Op school, thuis en in de wijk behandelt verschillende vragen die voortkomen uit de invoering van passend onderwijs en de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten. De publicatie is bestemd voor professionals, beleidsmedewerkers en bestuurders van gemeenten, organisaties in de jeugdsector, scholen en samenwerkingsverbanden.

Het boekje kost 12,50 euro. U kunt het online bestellen.

Handreiking passend onderwijs en gemeenten

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten kunnen gebruikmaken van een handreiking om hun samenwerking op het gebied van jeugdzorg te concretiseren.

De handreiking is samengesteld door beleidsmedewerker Simone Baalhuis, die onder andere gespecialiseerd is in passend onderwijs. Zij heeft zich hiervoor gebaseerd op een project dat zij heeft uitgevoerd in opdracht van het Steunpunt Passend Onderwijs VO.

Omdat de handreiking mede tot stand is gekomen door gebruikmaking van expertise binnen dit gesubsidieerde project, kunt u – ook als uw organisatie niet bij VOS/ABB is aangesloten – de handreiking gratis downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

 

 

‘Scholen moeten verwaarlozing kinderen sneller melden’

D66-Kamerlid Vera Bergkamp vindt dat scholen sneller signalen van verwaarlozing van kinderen moeten doorgeven aan bureau Jeugdzorg. Ze reageert daarmee op het bericht van RTL Nieuws dat honderden kinderen in Nederland door hun ouders ‘uitgehongerd’ naar school worden gestuurd.

RTL Nieuws meldt op basis van een eigen rondgang langs basisscholen dat vele honderden kinderen ‘uitgehongerd, met kapotte kleding en ongewassen’ op school komen. Dat komt volgens de commerciële nieuwszender overal in Nederland voor, zowel in dorpen als in achterstandswijken in de steden.

Volgens de scholen die op de vragen van RTL Nieuws hebben gereageerd, spelen in de gezinnen van deze kinderen verscheidene problemen. De belangrijkste zijn armoede, scheidingen en psychische problematiek van de ouders. De scholen zouden de schrijnende gevallen bijna allemaal anoniem melden. ‘Ze vinden het belangrijk dat er aandacht voor komt, maar zijn bang voor ruzie met ouders als ze hiermee naar buiten treden. Veel schoolbesturen vrezen voor de goede naam van de school’, aldus RTL.

Bestuurslid Jan-Dirk Sprokkereef van Jeugdzorg Nederland zegt in de uitzending van RTL Nieuws dat scholen dit eerder moeten melden bij hulpverleners.

Kamervragen
D66-Kamerlid Vera Bergkamp heeft naar aanleiding van de berichtgeving vragen gesteld aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW. Ze wil weten wat Dekker eraan gaat doen om ervoor te zorgen dat dit probleem wordt opgelost. Bergkamp dringt aan op spoedig overleg hierover tussen het ministerie van OCW, de PO-Raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Jeugdwet ingediend bij Tweede Kamer

Het wetsvoorstel voor de nieuwe Jeugdwet ligt in de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel regelt vanaf 1 januari 2015 een nieuw jeugdstelsel, waarin gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. De gedachte is dat de gemeenten beter in staat zijn om op basis van de specifieke situatie van het kind maatwerk te leveren en verbinding te leggen met onder meer het onderwijs.

Het wetsvoorstel is een sluitstuk van de visie die in mei 2010 werd gepresenteerd door de parlementaire werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg onder voorzitterschap van PvdA-Tweede Kamerlid Pierre Heijnen.

Gratis handreiking voor invoering passend onderwijs

Voor schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten is een gratis online handreiking beschikbaar voor de invoering van passend onderwijs.

De invoering van de Wet passend onderwijs en de decentralisatie van de jeugdzorg creëren nieuwe verhoudingen en nieuwe mogelijkheden voor schoolbesturen en gemeenten. De online handreiking geeft inzicht in de stappen die gezet moeten worden en biedt de betrokken partijen concrete bouwstenen.

De handreiking is samengesteld door de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad in samenwerking met de ministeries van OCW en van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Tevens is een gratis modelprocedure voor het op overeenstemming gericht overleg (OOGO) beschikbaar gesteld met een daarbij behorende geschillenregeling.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl