Passend onderwijs ook voor hoogbegaafde leerlingen

Passend onderwijs is niet alleen bedoeld voor leerlingen met een beperking of leerprobleem, maar ook voor hoogbegaafde leerlingen. Dat benadrukt staatssecretaris Sander Dekker van OCW naar aanleiding van een motie van de VVD en de PvdA.

De Tweede Kamerleden Karin Straus van de VVD en Loes Ypma van de PvdA dienden in april vorig jaar een motie in, waarin zij aandacht vroegen voor hoogbegaafdheid in relatie tot passend onderwijs. De motie werd gesteund door vrijwel de gehele Tweede Kamer. Alleen de SGP stemde tegen. De staatssecretaris reageert nu op de motie door te benadrukken dat passend onderwijs inderdaad ook bedoeld is voor hoogbegaafde leerlingen.

Hij verwijst in zijn Kamerbrief naar aanleiding van de motie naar de extra impuls van 29 miljoen euro die vanaf 1 augustus 2015 structureel wordt toegevoegd aan de lumpsum van de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. ‘Het is de bedoeling dat de middelen worden ingezet om de brede doelstelling van passend onderwijs vorm te geven: passend onderwijs voor alle leerlingen, niet alleen voor leerlingen met een beperking of leerproblemen maar ook voor hoogbegaafde leerlingen’, aldus Dekker.

Om samenwerkingsverbanden te ondersteunen in het vormgeven van een passend aanbod voor hoogbegaafde leerlingen zal de voorlichting en ondersteuning vanuit het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling worden geïntensiveerd. In het najaar wordt de aftrap gegeven met een landelijke bijeenkomst gericht op samenwerkingsverbanden en scholen. Hoogbegaafdheid zal daar aan bod komen.

Investeren in schoolleiders = investeren in onderwijs

‘Dit kabinet investeert in de kwaliteit van schoolleiders’, benadrukt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op Kamervragen van zijn VVD-partijgenoot Karin Straus.

Straus stelde haar Kamervragen naar aanleiding van een recent onderzoeksrapport van de Inspectie van het Onderwijs over de kwaliteit van de schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs. In dat rapport staat onder andere dat goede schoolleiders een voorwaarde zijn voor goed onderwijs.

Ook schreef de inspectie dat schoolleiders over het algemeen naar behoren functioneren. ‘Toch kunnen veel schoolleiders zich nog verder verbeteren en dat loont: het onderwijs in de school wordt er beter van’, aldus de inspectie. Straus wilde naar aanleiding van het inspectierapport weten wat Dekker doet om de kwaliteit van schoolleiders te verbeteren.

Extra geld
De staatssecretaris wijst er in zijn antwoorden op dat het kabinet extra geld beschikbaar stelt voor de professionalisering van schoolleiders. ‘Dat is jaarlijks 44 miljoen euro voor het primair onderwijs en circa 28 miljoen euro voor het voortgezet onderwijs’, aldus Dekker.

Hij gaat in op beleidsonderdelen die gericht zijn op de professionalisering van schoolleiders. Zo noemt hij het beroepsprofiel dat voor schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs wordt opgezet. Ook noemt hij de beroepsorganisaties voor schoolleiders, te weten de Stichting schoolleidersregister PO en de VO-Academie.

Registers
Een ander punt uit zijn reactie is het register waarmee schoolleiders kunnen aantonen dat ze voldoen aan de beroepsstandaard en deze onderhouden. In het primair onderwijs is dat register al operationeel. In het voortgezet onderwijs worden daar afspraken over gemaakt.

VVD neemt PVV-term ‘tuigleerlingen’ over

Tweede Kamerlid Karin Straus van de VVD noemt jongeren in reboundvoorzieningen ‘tuigleerlingen’. Tot nu toe had Harm Beertema van de PVV patent op deze term. Straus wil ouders van leerlingen in reboundvoorzieningen een boete opleggen.

Straus refereert via haar twitteraccount naar een bericht van RTL Nieuws. Als leerlingen door wangedrag van school gestuurd worden, moeten de ouders daar meer dan tot nu toe gebeurt de verantwoordelijkheid voor dragen. In extreme gevallen zouden ouders een boete moeten krijgen, vindt ze.

Tuigleerlingen zijn volgens Straus leerlingen die wegens wangedrag van school worden gestuurd. Nu is het nog zo dat de oude school dan op zoek moet naar een nieuwe school, maar de liberalen willen dat de ouders daarbij gaan helpen. Doen zij dat niet, dan riskeren ze wat de VVD betreft een boete. De term ‘tuigleerlingen’ werd tot nu toe vooral gehanteerd door Harm Beertema van de PVV.

‘Momenteel zijn het vooral de scholen die de lasten van deze probleemleerlingen dragen, terwijl ouders niet thuis geven’, zegt Straus. ‘Dat moet absoluut veranderen.’ Ze zegt regelmatig schoolleiders te spreken die met de handen in het haar zitten. ‘Terwijl zij in alle macht de leerlingen fatsoen en kennis proberen bij te brengen is er een aanzienlijke groep leerlingen die het leerklimaat verpest.’

De Tweede Kamer debatteert vandaag met staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs over de betrokkenheid van ouders bij hun schoolgaande kinderen.