Nieuwe katernen ‘Toelating en verwijdering leerlingen’

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de nieuwe katernen Toelating en verwijdering leerlingen PO  en Toelating en verwijdering leerlingen VO downloaden.

De nieuwe katernen is samengesteld door mr. Céline Haket van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB. De geheel herziene katernen vervangen de in 2014 verschenen katernen over toelating en verwijdering van leerlingen in het primair respectievelijk voortgezet onderwijs.

De nieuwe katernen zijn in een printvriendelijke versie online gezet. Uit kostenoverwegingen is besloten ze niet te laten drukken.

Let op: alleen voor leden van VOS/ABB. Op de katernen van VOS/ABB rust copyright. U mag de uitgaven niet op uw eigen website publiceren!

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Internationalisering: leraren lopen achter op leerlingen

Leraren internationaliseren minder snel dan hun leerlingen, meldt het Nuffic in het rapport Internationalisering in beeld 2018.

De Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs benadrukt dat leraren een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van internationale vaardigheden van leerlingen. Het blijkt echter dat ze dat zij gemiddeld minder snel internationaliseren dan hun leerlingen. Dat komt doordat ze maar weinig gebruikmaken van de mogelijkheden om naar het buitenland te gaan. Dit geldt ook voor studenten van lerarenopleidingen.

Engels vanaf groep 1, wereldburgerschap, uitwisseling

Het Nuffic meldt verder dat in het basisonderwijs bij internationalisering de nadruk ligt op het leren van een vreemde taal en wereldburgerschap. In het voortgezet onderwijs doet bijna 40 procent van de scholen iets aan internationalisering. Dat kan bijvoorbeeld door middel van versterkt talenonderwijs, aandacht voor een internationaal curriculum of uitwisselingen voor leerlingen en docenten.

Lees meer…

Geboortecijfer daalt, dus minder leerlingen

Het uitstel van het moederschap is een van de oorzaken van het relatief lage aantal kinderen dat de laatste jaren wordt geboren, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het lage geboortecijfers heeft uiteraard gevolgen voor het onderwijs, omdat er straks minder leerlingen zullen zijn.

In 2017 werden in Nederland 169.000 baby’s geboren. Dat waren er 3000 minder dan in 2016 en ruim 1000 minder dan in 2015. Op basis van deze voorlopige cijfers meldt het CBS dat het aantal geboorten lager is dan bij het vorige dieptepunt in 1983, toen 170.000 baby’s werden geboren.

Ook het gemiddeld kindertal is verder gedaald en komt uit op 1,61 kinderen per vrouw. In 2000 was dat nog 1,72 kinderen en in 2010 1,80 kinderen.

Lees meer…

D66 wil minder lesuren voortgezet onderwijs

Het aantal lesuren in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs moet omlaag en leerlingen en studenten moeten meer zelfstandig werken. Op die manier wil regeringspartij D66 de werkdruk verminderen.  

‘Leraren hebben (…) tijd nodig om zichzelf te ontwikkelen en hun lessen voor te bereiden. Dan krijgen onze kinderen het onderwijs waar ze recht op hebben. Daarom moet de werkdruk voor docenten (…) omlaag’, meldt D66-Tweede Kamerlid Paul van Meenen.

Het aantal lesuren zou voor leraren terug moeten van maximaal 25 naar 20 uur per week. Voor leerlingen zou dit betekenen dat ze meer zelfstandig zouden moeten gaan werken. Volgens Van Meenen hoeft dat de onderwijskwaliteit niet aan te tasten.

De oproep van Van Meenen sluit aan op een manifest van de lerarengroep VO in Actie.

Lees meer…

 

 

Scholen moeten zorgvuldig omgaan met foto’s

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wijst scholen erop dat ze zorgvuldig dienen om te gaan met foto’s van leerlingen.

Het gaat specifiek over het online plaatsen van foto’s van leerlingen. De AP, die hierover geregeld vragen krijgt, wijst erop dat hierover in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regels zijn opgenomen.

Zo moeten scholen toestemming vragen voor het gebruik van foto’s waarop leerlingen staan. Ook moeten ze die foto’s goed beveiligen.

Lees meer…

Groep 8-leerkrachten blij met VO Gids

Groep 8-leerkrachten vinden de VO Gids een goed initiatief. Dat blijkt uit een tevredenheidsenquête van de uitgever van deze keuzegids met regio-edities.

Voor deze enquête werden 5600 leerkrachten benaderd, van wie er ruim 1200 aan het onderzoek meededen. Vrijwel alle respondenten (97 procent) geven aan dat de VO Gids een goed initiatief is. Volgens 88 procent voldoet de keuzegids aan de behoefte van ouders en hun kinderen, draagt de gids bij aan een betere voorbereiding van de schoolkeuze (80 procent) en zijn ouders en kinderen er blij mee (78 procent).

De gids bestaat uit een redactioneel gedeelte met algemene informatie en een regionaal deel waarin de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio gepresenteerd worden. De respondenten die de gids in de klas behandelen, bespreken de hele gids (53 procent) of alleen het regionale deel (32 procent).

Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen zich in de VO Gids met (betaalde) presentatiepagina’s profileren. Van de respondenten vindt 80 procent dat alle vo-scholen dergelijke pagina’s zouden moeten hebben.

Lees meer…

VOS/ABB-korting op presentatie in VO Gids

Scholen voor voortgezet onderwijs die bij VOS/ABB zijn aangesloten, kunnen korting krijgen op eigen presentatiepagina’s. U kunt daarover contact opnemen met de VO Gids via info@devogids.nl.

VOS/ABB laat in de VO Gids zien waar het openbaar onderwijs voor staat:

Je bent welkom in het openbaar onderwijs

 

 

Nederlandse leerlingen (heel) tevreden

Nederlandse leerlingen zijn (heel) tevreden met hun leven. Het maakt daarbij niet uit welke achtergrond ze hebben. Dat meldt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer op basis van het rapport Students’ Well-Being van het Programme for International Student Assessment (PISA), dat onderdeel is van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Dekker benadrukt dat Nederlandse leerlingen over het algemeen niet alleen (heel) tevreden zijn met hun leven, maar ook nog eens goed presteren. ‘Nederland staat daarmee met Zwitserland en Finland in de top 3’, aldus de staatssecretaris.

Uit het rapport komt ook naar voren dat het aandeel Nederlandse leerlingen dat stress en/of angst ervaart bij het maken van een toets met 39 procent minder groot is dan het gemiddelde van de OESO-landen.

Verder blijkt dat het overgrote deel van de Nederlandse leerlingen (81 procent) zich thuisvoelt op school en zich geen buitenstaander voelt (91 procent). Dat geldt ook, zo staat in het rapport en in de brief van Dekker, voor leerlingen in Nederland met een migratieachtergrond.

Mag klassenfoto op website van school?

De juridische helpdesks van de profielorganisaties ISBO, VBS, Verus, VGS en VOS/ABB werken met elkaar samen. De samenwerking bestaat uit het met elkaar bespreken van juridische vraagstukken die spelen in het primair en voortgezet onderwijs. Ook worden geregeld gezamenlijke publicaties gemaakt. Onderstaande toelichting gaat onder andere over het plaatsen van foto’s op de websites van scholen.

Mede door de opkomst en de toename van de digitale middelen wordt het steeds makkelijker om informatie snel onder een grote doelgroep te verspreiden. Ook scholen krijgen hiermee te maken De mogelijkheden lijken tegenwoordig eindeloos. Echter, de praktijk leert dat scholen hierbij nog wel eens vergeten rekening te houden met de wettelijke kaders die hiervoor gelden.

Ga naar de toelichting

Vier op tien leerlingen hebben bijbaan

In het voortgezet onderwijs hebben ruim 210.000 scholieren in de leeftijd van 15 tot 20 jaar een bijbaan. Daarmee hebben vier op de tien scholieren werk, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Havisten hebben het vaakst werk en vmbo-leerlingen het minst vaak. Meisjes verdienen iets vaker bij dan jongens, vooral onder vwo-leerlingen.

Meestal gaat het om een kleine deeltijdbaan waarvoor alleen elementaire vaardigheden zijn vereist, zoals vakkenvuller en krantenbezorger. De meeste scholieren die een bijbaan hebben, werken hooguit 12 uur per week.

Lees meer…

Groep 8-leerkrachten blij met VO Gids

De regio-edities van de VO Gids voor leerlingen uit groep 8 en hun ouders worden goed gewaardeerd. Dat blijkt uit een enquête die de uitgever van deze keuzegids onder groep 8-leerkrachten heeft gehouden.

De ruim 1000 respondenten geven aan dat er in de VO Gids een goede variatie aan onderwerpen is en dat de leesbaarheid van de artikelen voor ouders en leerlingen prima is. Ook is de overgrote meerderheid tevreden over de inhoud van de VO Gids.

Handig middel voor ouders en leerlingen

Een van de deelnemende scholen is het openbare Lingecollege in Tiel. ‘De VO Gids is voor ons een handig middel om ouders en leerlingen groep 8 goed te informeren over onze school’, zegt PR-medewerker Linda van Oostveen-Gijbels van deze school.

Directeur Niek van der Zanden van het samenwerkingsverband RSV PVO in Eindhoven en de regio Kempenland vindt dat de VO Gids ouders en kinderen goed helpt bij de schoolkeuze.

VOS/ABB-korting op presentatie in VO Gids

Scholen voor voortgezet onderwijs die bij VOS/ABB zijn aangesloten, kunnen korting krijgen op eigen presentatiepagina’s in de VO Gids. U kunt daarover contact opnemen met de VO Gids via info@devogids.nl.

VOS/ABB laat in de VO Gids zien waar het openbaar onderwijs voor staat:

Je bent welkom in het openbaar onderwijs

School!Week

In de meeste regio-editiesvan de VO Gids staat ook een advertentie over de School!Week, de jaarlijkse week van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in Nederland. Dit landelijke evenement wordt georganiseerd door VOS/ABB. De School!Week is dit schooljaar van 20 tot en met 24 maart.

De 59 regio-edities van de VO Gids zijn dit schooljaar in een oplage van in totaal 190.000 stuks gratis verspreid onder basisscholen.

Stop met uitsluiten van leerlingen

De ChristenUnie wil af van het openbaar onderwijs, maar de argumenten die fractievoorzitter Gert-Jan Segers daarvoor gebruikt slaan nergens op. Wat we moeten afschaffen, is de grondwettelijke mogelijkheid die het bijzonder onderwijs nog steeds heeft om leerlingen uit te sluiten.

Segers was er afgelopen zaterdag in het politieke programma Kamerbreed op Radio 1 duidelijk over: weg met het openbaar onderwijs! Logisch, want de ChristenUnie is voor christelijk onderwijs. Maar dan moet hij wel met goede argumenten komen.

Laten we beginnen met zijn onjuiste veronderstelling dat openbaar onderwijs staatsonderwijs is. De openbare scholen vallen net als de bijzondere (waaronder christelijke) scholen bijna allemaal onder zelfstandige stichtingen. Er zijn nog maar een paar gemeenten die het openbaar onderwijs onder hun hoede hebben, maar de invloed van de overheid is tegenwoordig echt minimaal. Segers heeft kennelijk een belangrijke ontwikkeling gemist.

Zeggenschap ouders

Het idee van Segers dat bijzondere scholen van de ouders zijn, zoals hij in Kamerbreed zei, klopt ook al niet. Ja, een eeuw geleden werden scholen door of de overheid of ouders opgericht. Die tijd is allang voorbij.

In een deel van de bijzondere schoolbesturen zitten weliswaar ouders, maar meestal zijn het professionele bestuurders, net zoals in het openbaar onderwijs. Het openbaar en bijzonder onderwijs kennen ook allebei raden van toezicht. Ouders, personeel en leerlingen hebben weliswaar via de medezeggenschap invloed op de samenstelling van deze raden, maar dit betekent niet dat ze zeggenschap over de school hebben.

Het argument van Segers dat ouders in het bijzonder onderwijs meer keuzes kunnen maken, bijvoorbeeld voor dalton- of montessori-onderwijs, klopt evenmin. Er zijn natuurlijk net zo goed openbare dalton- en montessorischolen.

Van en voor iedereen

Je kunt je wel afvragen wat nog de verschillen zijn tussen bijzonder en openbaar onderwijs en hoe dit ouders, leerlingen en ook personeelsleden raakt. Het verschil zit dus niet in het belang dat scholen hechten aan het goed luisteren naar ouders. Het zit hem wel in de speciale rechten die artikel 23 van de Grondwet aan het bijzonder onderwijs geeft.

Zo mogen christelijke en andere bijzondere scholen leerlingen uitsluiten als die de (religieuze) identiteit van de school niet onderschrijven. Datzelfde grondwetsartikel zegt dat bijzondere scholen om die reden personeelsleden mogen weigeren. Gelukkig maakt tegenwoordig nog maar een klein deel van de bijzondere scholen gebruik van deze wettelijke mogelijkheid, maar het openbaar onderwijs staat als enige pal voor algemene toegankelijkheid en algemene benoembaarheid en weigert dus niemand. Met andere woorden: openbare scholen zijn van en voor iedereen.

Als we iets moeten afschaffen, is dat niet het openbaar onderwijs, maar de grondwettelijke mogelijkheid van uitsluiting. Als we het met elkaar eens zijn dat we onze kinderen op onze scholen goed willen voorbereiden op onze diverse maatschappij – waarin iedereen van alle nationaliteiten, geloven, zienswijzen en seksuele geaardheden met elkaar samenleeft – dan moeten we ervoor zorgen dat we loskomen van de hokjesgeest die zo kenmerkend was voor de verzuiling.

Hans Teegelbeckers, directeur VOS/ABB

Bert-Jan Kollmer, bestuurder Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs en de regio

Lambèrt van Genugten, bestuursvoorzitter Jan van Brabant College Helmond

Leerlingen met migratieachtergrond doen het beter

Leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond doen het beter in het onderwijs. Hun opleidingsniveau stijgt en ze beheersen het Nederlands beter dan hun ouders. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport Integratie in zicht?.

Bij kinderen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond is de beheersing van de Nederlandse taal volgens het SCP gestaag toegenomen. Daarbij merken de onderzoekers wel op dat Turkse Nederlanders het vaakst moeite hebben met het Nederlands. Minder dan de helft (43 procent) van de ouders met een Turkse achtergrond spreekt vaak of altijd Nederlands met hun kinderen.

Niet-westerse leerlingen zijn beter gaan lezen

In het basisonderwijs lopen niet-westerse kinderen zowel bij begrijpend lezen als rekenen hun achterstand op autochtone Nederlandse leerlingen in, maar er is nog wel verschil. Die achterstandspositie kan volgens het SCP grotendeels worden toegeschreven aan verschillen in het opleidingsniveau van de ouders.

In het voortgezet onderwijs valt op dat leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond nog altijd veel vaker in de lagere vmbo-leerwegen en het praktijkonderwijs zitten. Wel is het aandeel migrantenleerlingen in hogere niveaus van het voortgezet onderwijs in de afgelopen jaren toegenomen. Het SCP ziet dat het voortijdig schoolverlaten in het voortgezet onderwijs bij zowel niet-westerse als autochtone leerlingen afneemt.

Lees het rapport

Leerlingen in Randstad en Noorden reizen veel

In de Randstad en in het Noorden maken leerlingen in het voortgezet onderwijs relatief veel kilometers van en naar school. Dat staat in het onderzoeksrapport Schoolkeuzemotieven van ouders en leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Afstand is een belangrijk criterium voor de keuze voor een bepaalde school. Ongeveer 15 procent van de ouders is niet bereid hun kinderen meer dan 1 kilometer verder te laten reizen naar een school die de denominatie van hun voorkeur heeft. Nog eens een tiende wil hun kinderen maximaal 2 kilometer verder laten reizen dan strikt noodzakelijk is.

Er zijn ook ouders die bereid zijn hun kinderen desnoods tientallen kilometers verder te laten reizen om naar een school te kunnen gaan die aan hun wensen voldoet.

De voorkeuren verschillen naar regio, geloof en opleidingsniveau van de ouders. Er is een sterke voorkeur voor denominatie in delen van het land met veel SGP-stemmers. Dat wordt weerspiegeld in de gereisde afstanden van en naar school.

In het rapport staat ook dat leerlingen in de Randstad en in de noordelijke provincies gemiddeld relatief lange afstanden afleggen om naar school te gaan. Dat hangt in de Randstad samen met het feit dat daar veel keuzemogelijkheden zijn. In het noorden van het land heeft het juist te maken met het relatief geringe aantal vo-scholen.

Privacy moet bij scholen gewaarborgd zijn

Scholen moeten ouders en leerlingen goed, begrijpelijk en actief informeren over de manier waarop met de privacy van leerlingen wordt omgegaan. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op vragen van de ChristenUnie.

Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers van de ChristenUnie had vragen gesteld aan Dekker naar aanleiding van een enquête van het Nederlands Instituut van Psychologen en de Nederlandse Vereniging van Onderwijskundigen en pedagogen. Uit die enquête kwam naar voren dat veel pedagogen en psychologen die bij scholen en samenwerkingsverbanden werken, zich zorgen maken over de privacy van leerlingen.

Privacy nog niet overal gewaarborgd

Dekker antwoordt dat het op veel plaatsen goed gaat met het waarborgen van de privacy van leerlingen, maar dat er nog scholen en samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs zijn waar het beter kan. Hij benadrukt ouders en leerlingen het recht hebben om door de school goed, begrijpelijk en actief te worden geïnformeerd over hoe de school omgaat met de gegevens van leerlingen.

‘Ouders en leerlingen kunnen de school vragen om inzage, correctie en verwijdering van gegevens van hun kinderen. En zij kunnen bij de school bezwaar aantekenen als zij willen dat bepaalde persoonsgegevens van hun kind niet meer gebruikt worden’, aldus Dekker.

Lees meer…

Nog niet alle leerlingen mogen docenten beoordelen

Nog niet op alle scholen voor voortgezet onderwijs worden docenten door hun leerlingen geëvalueerd.

Scholen voor voortgezet onderwijs worden wettelijk verplicht om leerlingen te betrekken bij de evaluatie van docenten. De wetswijziging die dit regelt is in mei van dit jaar gepubliceerd en treedt in werking in juli 2017.

Volgens DUO Onderwijsonderzoek worden nu op 84 procent van de scholen leerlingen betrokken bij de evaluatie van docenten. Op 27 procent van de scholen worden leerlingen betrokken bij sollicitaties.

Lees meer…

Krimp in periferie zet door, groei in steden

Scholen de regio’s waar al sprake is van demografische krimp, moeten de komende decennia rekening blijven houden met een afname van het aantal leerlingen. Het aantal kinderen in steden blijft op peil of zal zelfs groeien. 

Vooral in de vier grote steden zal de bevolking in de komende decennia naar verwachting sterk blijven groeien, maar ook voor de meeste middelgrote gemeenten wordt een stijging van het inwonertal voorzien.

Krimp buiten Randstad

Met name perifeer gelegen gemeenten buiten de Randstad zullen verder krimpen. De vergrijzing zal daar verder toenemen en jongeren zullen naar de steden trekken. De meesten van hen zullen daar blijven als ze kinderen krijgen, zo blijkt uit de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Lees meer…

Met vakantiebaan vol stress naar nieuwe schooljaar

Jongeren die in de zomervakantie werken, ervaren veel stress. Dat komt volgens vakbond FNV Jong door onregelmatige en onzekere roosters, hoge werkdruk en vervelende chefs of collega’s.

De jongerenvakbond meldt op basis van eigen onderzoek dat 63 procent van de jongeren met een vakantiebaan werkstress ervaart. Vice-voorzitter Kristina van der Molen van FNV Jong zegt bij de NOS dat werkende jongeren aan het einde van de zomer helemaal op zijn. ‘Ze beginnen dan niet goed aan school’, aldus Van der Molen.

Vakantiewerk zou niet bevorderend zijn voor de sfeer. Jongeren die in de zomervakantie werken zeggen dat ze sneller geïrriteerd raken en na een werkdag uitgeput zijn. De stress uit zich bovendien in somberheid, misselijkheid en slecht slapen.

Scholieren zitten te veel en dat is ongezond

Met gemiddeld 10,4 uur per dag zitten leerlingen in het voortgezet onderwijs te veel. Kinderen in de basisschoolleeftijd zitten een stuk minder lang: 7,3 uur per dag. Dit blijkt uit  de Leefstijlmonitor 2015.

Dat pubers te veel zitten komt onder andere doordat ze veel computeren en/of hun tablet of mobiel gebruiken. Daarnaast draagt huiswerk maken bij aan het aantal uren dat leerlingen zitten.

Het RIVM meldt dat langdurig zitten risico’s heeft voor de gezondheid. ‘Er zijn aanwijzingen dat veel zitten kan leiden tot bijvoorbeeld overgewicht, type 2 diabetes en vervroegde sterfte’, aldus het instituut.

Lees meer…

 

Privacy-afspraken met leveranciers en uitgevers

De PO-Raad en VO-raad hebben voor scholen en hun besturen nieuwe privacy-afspraken gemaakt met leveranciers en educatieve uitgevers. 

Het nieuwe convenant is een uitbreiding op het eerste convenant dat een jaar geleden is gesloten. In de nieuwe versie zijn naast afspraken over leermiddelen ook afspraken opgenomen voor digitale toetsen en school- en leerlinginformatiesystemen. Bovendien is het convenant aangepast aan de nieuwe regels over het melden van datalekken.

De privacy-afspraken volgen op een bericht van RTL Nieuws uit november 2014. De commerciële nieuwszender meldde toen dat scholen voor het gebruik van digitaal lesmateriaal privacygevoelige gegevens aan uitgevers moesten afstaan.

Lees meer…

 

Populaire leerlingen vaak lastpakken

Leerkrachten hebben vooral moeite met populaire leerlingen. Dat blijkt uit onderzoek van de KU Leuven, meldt de Vlaamse krant De Standaard.

Onderzoeker Steven De Laet volgde drie jaar lang 586 leerlingen. Hij keek naar affectieve relaties in de klas en het welbevinden van leerlingen. Hij zag dat sommige kinderen door middel van lichamelijke en/of psychische agressie conflicten kunnen uitlokken met leerkrachten en dat dat doorgaans te maken heeft met hun sociale status.

Populaire leerlingen provoceren

Als leerkrachten op de provocaties ingaan, ‘kan de leerling die uitdaagt, aantonen: mijn dominantie strekt zich niet alleen uit over de klasgroep maar ook over de leraar’, zo citeert De Standaard de Vlaamse onderzoeker. De agressie is dus een middel en niet een doel op zich. ‘Het moet het gezag van de populaire jongere bestendigen bij zijn klasgenoten’, aldus De Laet.

Lees meer…

Meer leerlingen in randgemeenten grote steden

Scholen in randgemeenten van grote steden kunnen rekenen op meer leerlingen. Dat komt doordat jonge gezinnen de grote stad verlaten. Ze verhuisden vooral naar nabijgelegen gemeenten, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Omdat het vooral om jonge gezinnen gaat, kunnen met name basisscholen in gemeenten bij grote steden rekenen op meer leerlingen. Dit betekent overigens niet dat de scholen in de grote steden rekening moeten houden met krimp, omdat het aantal jonge gezinnen daar per saldo in 2014 en 2015 nog toenam.

Jonge gezinnen willen weg uit Amsterdam

Vooral Amsterdam heeft te maken met een relatief grote trek van jonge gezinnen uit de stad naar kleinere gemeenten, zoals Haarlemmermeer, Haarlem, Zaanstad, Almere en gemeenten in het Gooi. Eén op de tien jonge gezinnen met kinderen tot vier jaar wil weg.

Ook Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben hiermee te maken, maar in mindere mate.

Lees meer…

‘Motivatie samenspel van leerling en leraar’

Motivatie (of een gebrek daaraan) is een samenspel van leerling en leraar, stelt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in jongerenkrant 7 Days.

De krant vroeg jongeren om zelf met ideeën te komen om het onderwijs te verbeteren. De beste twintig ideeën zijn door de krant aan Dekker overhandigd. ‘Dit zouden we vaker moeten doen’, zo citeert 7 Days de staatssecretaris.

Motivatie op school liet te wensen over….

Dekker concludeert op basis van de input dat scholieren zich blijkbaar niet genoeg uitgedaagd voelen. Hij herkent dat: ‘Ik was zelf een bèta-leerling en had geen zin om door moeilijke literatuur te akkeren. Maar toen we bij Engels een keer geen boek hoefden te lezen maar songteksten mochten analyseren, ging ik helemaal los op Pink Floyd.’

Het is volgens de staatssecretaris de truc voor leraren om niet alleen een goede les te maken, maar eentje die ook bij de belevingswereld van jongeren past. ‘Een gebrek aan motivatie ligt niet alleen aan jou. Het is uiteindelijk een samenspel van leerling en leraar’, aldus Dekker.

Lees meer…

Pestende leerlingen en ouders maken leraren leven zuur

Bijna 1 op de 10 mensen die in het onderwijs werken, geeft aan in 2014 te zijn gepest. Dit gebeurde het meest door leerlingen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Naast pesten hebben werknemers in het onderwijs – onder wie ook het niet-onderwijzend personeel – volgens het CBS te maken met intimidatie en lichamelijk geweld door scholieren of hun ouders. Uit de cijfers blijkt dat er een verband is tussen ongewenst gedrag, zoals pesten, en ziekteverzuim. Wie wordt gepest, meldt zich vaker ziek.

Leraren worden ook door collega’s gepest. Daarover stond vorig jaar in magazine School! het artikel Toen ik binnenkwam, zag ik spottende gezichten, waarin gedragskundige Kees van Overveld aan het woord komt.

Burn out
Uit nieuwe cijfers van TNO en het CBS, die periodiek de psychosociale arbeidsbelasting in kaart brengen, blijkt verder dat het aantal burn-outklachten in het onderwijs het hoogst is, vergeleken met andere sectoren. Met 21,3 procent ligt het aandeel burn-outklachten in het onderwijs een stuk hoger dan het gemiddelde van 14,4 procent.

Relatief veel mensen uit het onderwijs ervaren hun werk als emotioneel belastend. Ook wordt aangegeven dat in het onderwijs wel heel veel werk moet worden verricht.

Steun voor beoordeling van leraren door leerlingen

In de Tweede Kamer is steun te vinden voor een voorstel om scholieren in het voortgezet onderwijs hun docenten te laten beoordelen. Dat meldt de nieuwssite Nu.nl.

Het voorstel komt van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en krijgt steun van onder anderen Tweede Kamerlid Karin Straus van de VVD. Zij wil dat het oordeel van leerlingen over leraren onderdeel gaat uitmaken van het personeelsbeleid van vo-scholen.

Ook de PvdA is voorstander. Kamerlid Tanja Jadnanansing wil volgens Nu.nl dat leerlingen kunnen meepraten over de kwaliteit van hun onderwijs.

Lees meer…

Ouders kunnen mobieltje en laptop van kind verzekeren

VOS/ABB biedt samen met verzekeringspartner Aon een aantrekkelijke scholierenverzekering aan.

Het is een gecombineerde eigendommen- en ongevallenverzekering: niet alleen ongevallen onder schooltijd of tijdens een stage, maar ook persoonlijke eigendommen zijn verzekerd. Denkt u hierbij aan mobieltjes, laptops en dure merkkleding.

Voor deze scholierenverzekering betalen de ouders een premie vanaf 26 euro per schooljaar (ex. 2,31 euro kosten en assurantiebelasting).

Lees meer…