Systeem blijkt bij leerlingenvervoer belangrijker dan kind

Bij het organiseren van leerlingenvervoer wordt te veel vanuit de regels en het systeem gedacht en te weinig vanuit het kind. Dat stelt Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer.

Kalverboer zegt dat er veel klachten binnenkomen over het leerlingenvervoer. Hieruit blijkt volgens haar dat er bij gemeenten, die het leerlingenvervoer organiseren, gebrek aan maatwerk is. Doordat praktische en financiële aspecten boven de belangen van het kind zouden staan, hebben sommige kinderen geen toegang tot passend onderwijs.

Een van de problemen die zij signaleert, is dat gemeenten soms alleen vervoer regelen voor een dichterbij gelegen school, terwijl een andere school beter zou zijn voor het kind. Er zijn volgens haar ook kinderen voor wie de gemeente helemaal geen vervoer regelt, terwijl ze dat wel nodig hebben.

Een ander probleem, zo meldt de Kinderombudsvrouw, is dat gemeenten soms willen dat een kind met het openbaar vervoer naar school gaat, terwijl dat niet goed is. Of dat een kind met een taxibus mee moet, terwijl het juist met het openbaar vervoer wil.

Hoe kan het beter?

Om gemeenten te helpen in het maken van hun afwegingen bij besluiten over de aanvragen en uitvoering van leerlingenvervoer, heeft de Kinderombudsvrouw tien uitgangspunten gemaakt.

Lees meer…

Leerlingenvervoer niet in ontwikkelingsperspectief

De verantwoordelijkheid voor het leerlingenvervoer ligt bij de gemeenten en niet bij de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Daarom kan het leerlingenvervoer niet worden opgenomen in ontwikkelingsperspectief voor leerlingen die extra ondersteuning op school nodig hebben. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

Slob reageert met zijn brief op het voorstel van het netwerk Ieder(in) voor mensen met een beperking of chronische ziekte om het leerlingenvervoer op te nemen in het ontwikkelingsperspectief. Ieder(in) trok dit najaar aan de bel, omdat veel ouders bij de start van het nieuwe schooljaar klaagden over problemen met het leerlingenvervoer.

De minister wijst er in zijn brief op dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in de modelverordening leerlingenvervoer heeft opgenomen dat de gemeente bij de beoordeling van de aanvraag van een vervoersvoorziening het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband zou moeten betrekken. Maar dat betekent volgens hem niet dat het in het ontwikkelingsperspectief thuishoort.

Hij wijst er verder op dat het de taak van de gemeenteraden is om te controleren of de kwaliteit van het leerlingenvervoer voldoende is en dat hij geen basis ziet om de inspraak van ouders bij leerlingenvervoer wettelijk vast te leggen.

Lees meer…

Speerpunten voor verkiezingen 2017

VOS/ABB heeft voor de landelijke verkiezingen in 2017 zeven speerpunten geformuleerd. Ze staan in het teken van het cruciale belang van openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

 1. Aanpak van kansenongelijkheid door uit te gaan van pluriformiteit.
 2. Aanpak van krimp over de denominatieve grenzen heen.
 3. Kinder- en mensenrechten als kapstok voor burgerschapsvorming.
 4. Herijking basiselementen om bekostiging toereikend te maken.
 5. Afschaffen religieus leerlingenvervoer, omdat dat segregerende werking heeft.
 6. Wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen op basis van daadwerkelijk richtingvrije planning.
 7. Wetsvoorstel samenwerkingsschool vereist versneld traject.

Lees meer…

Gemeenten kijken strenger naar leerlingenvervoer

Iets meer dan de helft van de gemeenten is de gemeentelijke Verordening Leerlingenvervoer strenger gaan toepassen. Dit betreft vooral het dure aangepast vervoer. Dat staat in de Monitor Leerlingenvervoer 2013.

Ruim eenderde van de gemeenten zegt de verordening strenger toe te passen met betrekking tot het type onderwijs waarnaar vervoerd wordt, de reden voor vervoer en/of de afstand. Bij de afstand van huis naar school (en visa versa) is in veel gemeenten de kilometergrens verhoogd naar 6 kilometer.

Driekwart van de gemeenten geeft te kennen de Verordening leerlingenvervoer aan te gaan passen of dat al te hebben gedaan. Een kwart laat de verordening ongemoeid. Van de gemeenten die de verordening aanpassen, neemt iets meer dan de helft de nieuwe Modelverordening leerlingenvervoer van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over. De meeste gemeenten lijken wijzigingen door voeren binnen het soort vervoer.

Ruim eenderde van de gemeenten heeft overleg binnen een samenwerkingsverband passend onderwijs. Dit overleg gaat onder andere over aanbesteding en uitvoering van het leerlingenvervoer en over de consequenties van de invoering van passend onderwijs. Bij ruim een kwart van de gemeenten staat dit overleg op korte termijn gepland. Bij de helft van de gemeenten staat het leerlingenvervoer op de agenda van het op overeenstemming gericht overleg met het samenwerkingsverband.

Nieuwe modelverordening voor leerlingenvervoer

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een nieuwe modelverordening voor leerlingenvervoer gepubliceerd.

De nieuwe modelverordening houdt rekening met de Wet passend onderwijs die op 1 augustus 2014 van kracht wordt. Bovendien zijn op een aantal punten vereenvoudigingen aangebracht.

In de begeleidende brief van de VNG staan de wijzigingen per paragraaf aangegeven. Het betreft onder andere de volgende aanpassingen:

 • De verordening van de gemeente dient rekening te houden met de inzet die redelijkerwijs van ouders mag worden verwacht.
 • In het model staat niet meer een mogelijke tijdsduur genoemd van de toegekende vervoersvoorziening. Gemeenten blijven wel de mogelijkheid behouden om dit in hun verordening op te nemen.
 • Het leerlingenvervoer is een uitdrukkelijk onderwerp van het op overeenstemming gericht overleg tussen het samenwerkingsverband en de gemeenten.
 • Een aantal begrippen/termen komt niet meer in de verordening voor of krijgt een andere functie/definitie.

Bij de modelverordening zit ook een schema met voorwaarden voor de toekenning van leerlingenvervoer.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl