Klimaatspijbelen mag als school het goed vindt

Als een school vindt dat ‘klimaatstaken’ aansluit bij het onderwijsprogramma, hoeft die de afwezigheid van ‘klimaatspijbelaars’ niet te registreren als ongeoorloofd verzuim. Dat meldt de vereniging Ingrado van leerplichtafdelingen van gemeenten en regionale meld- en coördinatiepunten (RMC-regio’s).

Op donderdag 7 februari worden in Den Haag duizend spijbelende leerlingen verwacht voor een betoging voor strenge maatregelen van de regering tegen klimaatverandering. De klimaatstakers willen dan van het Malieveld naar het Binnenhof. De klimaatmarsen in Brussel, waar eerder tienduizenden Belgische jongeren aan hebben meegedaan, dienen als voorbeeld voor de geplande klimaatactie in Den Haag.

De vraag is nu, hoe scholen in het licht van de Leerplichtwet formeel gezien moeten omgaan met de afwezigheid van klimaatstakende leerlingen. Het antwoord op deze vraag is, dat als een school de actie van deze leerlingen niet vindt aansluiten bij het onderwijsprogramma, hun afwezigheid moet worden geregistreerd als ongeoorloofd verzuim.

Geen meldplicht

De VO-raad meldt dat scholen verplicht zijn om ongeoorloofde afwezigheid van 16 uren les- of praktijktijd in een periode van vier aaneengesloten lesweken te melden bij de leerplichtambtenaar. ‘Als een leerling één dag in bovengenoemde periode spijbelt om te demonstreren, is de school dus niet verplicht dat te melden’, aldus de VO-raad.

De sectororganisatie meldt, in het verlengde van wat Ingrado heeft laten weten, dat de schoolleiding ook toestemming aan leerlingen kan geven voor hun afwezigheid. Dan is er volgens de VO-raad dus geen sprake van spijbelen.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

‘Ouders bij luxeverzuim direct op de bon slingeren’

Ouders die hun kinderen van school houden om eerder met vakantie te kunnen, moeten meteen een boete krijgen. Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat leerplichtambtenaren die bevoegdheid krijgen, melden diverse media. De belangenorganisatie Ouders & Onderwijs is hiertegen.

Van luxeverzuim is bijvoorbeeld sprake als ouders een dag voor een schoolvakantie al op wintersport gaan en dan zonder dat ze daar toestemming voor hebben hun kinderen meenemen. Een deel van de ouders doet dat om files naar vakantiegebieden te mijden. In het schooljaar 2015-2016 waren er 6000 meldingen van luxeverzuim.

Proces-verbaal bij luxeverzuim

Nu is het zo dat ouders die worden betrapt, van de leerplichtambtenaar een proces-verbaal kunnen krijgen. Daarna beslist de officier van justitie of er actie tegen de ouders wordt ondernomen.

Dat zou moeten veranderen, vinden het Openbaar Ministerie en de landelijke vereniging van de gemeentelijke leerplichtafdelingen Ingrado. De leerplichtambtenaar zou de bevoegdheid moeten krijgen om direct boetes uit te schrijven.

‘Eigenlijk is de tussenkomst van het OM doodzonde’, stelt directeur-bestuurder Carry Roozemond van Ingrado in het Algemeen Dagblad. ‘Het kost veel tijd en geld om die regels te handhaven, terwijl we precies weten waar het over gaat: ouders overtreden doelbewust de regels, zodat ze goedkoper of rustiger op vakantie kunnen.’

Snipperdagen tegen luxeverzuim

De belangenorganisatie Ouders & Onderwijs laat weten tegen het plan van het OM en Ingrado te zijn. ‘De regels slaan volkomen door, terwijl er juist vraag is naar flexibiliteit. Geef vijf snipperdagen voor leerlingen en de problemen zijn opgelost’, aldus Marieke Boon van Ouders & Onderwijs in de Telegraaf.

De verzuimboete bedraagt 100 euro per kind per dag.

Verdacht veel kinderen vrijgesteld van leerplicht

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft alle gemeenten opgeroepen om vrijstellingen voor kinderen met een psychische of fysieke beperking nog eens goed te bekijken.

De afgelopen jaren krijgen steeds meer kinderen een vrijstelling op grond van artikel 5a van de Leerplichtwet. Dat wetsartikel zorgt ervoor dat kinderen met een zware lichamelijke of psychische beperking niet naar school hoeven.

De afgelopen vijf jaar was een stijging te zien van 60 procent (van 3100 in schooljaar 2010/2011 tot ruim 5000 in 2014/2015). Dekker noemt deze toename zorgelijk en laat onderzoek doen. ‘Ik kan mij niet voorstellen dat deze toename komt doordat er jaarlijks meer kinderen zijn met een psychische of fysieke beperking’, aldus de staatssecretaris.

Indien mogelijk moet leerlingen met een vrijstelling van de leerplicht alsnog een vorm van onderwijs worden aangeboden. Dekker hoopt dat daardoor meer kinderen een passend aanbod krijgen. ‘Kinderen met een beperking kunnen vaak meer dan we denken. Het is dus belangrijk dat gemeenten, samen met het onderwijs, kijken naar alternatieven en die ook aanbieden aan leerlingen en hun ouders.’

Lees meer…

Als ‘republikeins’ kind meedoen aan Koningsspelen?

Het Nieuw Republikeins Genootschap (NRG) heeft een standaardbrief opgesteld voor mensen die vinden dat de school van hun kind niet zou moeten meedoen aan de Koningsspelen.

In de voorbeeldbrief staat dat de monarchie een achterhaald instituut is. ‘Bij ons thuis geloven we in democratische waarden en niet in erfopvolging, en zo proberen we onze kinderen ook op te voeden. We vinden dan ook dat het vieren van een feestje ter ere van het Koningshuis een verkeerd signaal afgeeft aan de kinderen’.

‘Propaganda voor de monarchie’ hoort volgens het NRG niet op scholen thuis, ‘maar bij de Oranjeverenigingen’. Het organiseren van een ‘gewone’ sportdag is volgens het genootschap ‘een prima alternatief’, zo staat in de brief.

Kinderen thuishouden tijdens Koningsspelen?

In de voorbeeldbrief staat verder een verzoek aan de schooldirectie om kinderen tijdens de Koningsspelen thuis te mogen houden. De Helpdesk van VOS/ABB wijst erop dat zo’n verzoek op basis van artikel 41 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) bij de schooldirecteur kan worden ingediend.

‘De school dient beleid daarvoor te hebben en geeft dan een vervangende onderwijsactiviteit op dat moment. De directeur bepaalt dan eigenstandig op basis van eigen beleid of hij of zij het toestaat en wat de kinderen dan als vervangende activiteit doen’, aldus jurist Ronald Bloemers van de Helpdesk.

Gewichtige republikeinse omstandigheden?

Daarnaast is het voor ouders mogelijk vrijstelling voor schoolbezoek aan te vragen. Dat valt niet onder artikel 41 van de WPO, maar onder artikel 14 van de Leerplichtwet. Ook hierover kán de directeur een besluit nemen, maar vaak is daar eerst overleg over met de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Artikel 14 van de Leerplichtwet heeft betrekking op ‘gewichtige omstandigheden’. Daaronder zou het verzoek in verband met de Koningsspelen wellicht kúnnen vallen, maar erg waarschijnlijk lijkt dat niet. Het moet dan echt aantoonbaar zijn dat door gewichtige omstandigheden het kind verhinderd is de school te bezoeken. Het zijn de ouders die dat moeten aantonen. Bij gewichtige omstandigheden gaat het om situaties buiten de wil en invloedssfeer van de ouders.

In schoolgids vermelden

De Helpdesk wijst er verder op dat het verstandig kan zijn om in de schoolgids te vermelden dat de school al of niet meedoet aan de jaarlijkse Koningsspelen. Dat kan eventuele verwarring tussen school en ouders voorkomen.

Indien de Koningsspelen opgenomen staan in de schoolgids, dan hoort deze activiteit tot het onderwijsprogramma van de school en dienen ouders hun kind deel te laten nemen. Doordat ouders hun kind op de school hebben ingeschreven, conformeren zij zich met de regels van de school en de inhoud van het lesprogramma conform de schoolgids.

Het NRG wil het liefst dat de leerplicht op de dag van de Koningsspelen voor één dag wordt opgeschort om zo deelname aan deze sportdag vrijwillig te maken.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Zeilreizen vallen in grijs gebied Leerplichtwet

De Leerplichtwet voorziet onvoldoende in innovatieve initiatieven voor excellente leerlingen. Dat zegt Hinke de Vries van Masterskip, een organisatie die educatieve zeilreizen organiseert.

In Rotterdam kregen vier leerlingen aanvankelijk geen toestemming van de leerplichtambtenaar om mee te doen aan een zesweekse zeilreis van het Caribisch gebied naar Nederland. De openbare scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam wilde twee leerlingen laten meevaren op het schip Wylde Swan van Masterskip, als beloning voor hun inzet en prestaties. Ook het openbare Einstein Lyceum in Rotterdam-Hoogvliet wilde twee leerlingen aan deze zeilreis laten deelnemen.

De leerplichtambtenaar in de gemeente Rotterdam stelde op basis van advies van het ministerie van OCW, zo meldt het Algemeen Dagblad, dat de kwaliteit van het onderwijs aan boord niet te controleren zou zijn. Opmerkelijk is dat vele tientallen leerlingen uit andere gemeenten wel direct mee mochten. Zij kregen dus in tegenstelling tot de Rotterdamse leerlingen wel onmiddellijk toestemming van de leerplichtambtenaar. Uiteindelijk gaf de Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge de leerlingen wél toestemming, nadat er over het Rotterdamse ‘nee’ veel negatieve publiciteit was ontstaan.

Grijs gebied
Hinke de Vries, eigenaar van de Wylde Swan en betrokken bij Masterskip, legt uit dat de Leerplichtwet niet voorziet in dergelijke onderwijsinitiatieven. Zij spreek van een ‘grijs gebied’, waartoe volgens haar bijvoorbeeld ook de tiendaagse schoolreizen naar Rome behoren. ‘Die worden al jaren door de leerplichtambtenaar gedoogd’, aldus De Vries, ‘terwijl de Leerplichtwet er niets over zegt.’

Masterskip heeft afspraken gemaakt met Ingrado, de landelijke brancheorganisatie voor leerplicht en regionale meld- en coördinatiefunctie. Die afspraken behelzen onder meer dat het onderwijs aan boord van het schip Wylde Swan goed moet zijn. Ingrado komt pas in actie, zo zegt de Vries, als blijkt dat de onderwijsresultaten in het geding zijn.

Excellente leerlingen
De Vries benadrukt dat staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil dat er voor excellente leerlingen meer moet worden georganiseerd dan in het huidige onderwijs gebeurt. De zeilreizen die Masterskip aanbiedt, kunnen daar een bijdrage aan leveren. De organisatie koppelt schoolkennis aan ervaringen tijdens expedities en aan boord. Het gaat erom dat leerlingen leren samenwerken en anderen inspireren vanuit creativiteit en verantwoordelijkheid.

De Vries hoopt dat binnenkort, als de zogenoemde toptalentenbrief van staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer wordt besproken, meer duidelijkheid ontstaat. In die brief staat dat er in het onderwijs een meer ambitieuze cultuur moet ontstaan om inzet en prestaties van excellente leerlingen te ‘stimuleren, waarderen en belonen’.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Misbruik van Leerplichtwet is wel heel simpel

De deur staat wijd open voor ouders die misbruik willen maken van de richtingbezwarenprocedure om thuisonderwijs te geven. Dat staat in een advies van het Wetenschappelijk Bureau van het Openbaar Ministerie (WBOM) over artikel 5 van de Leerplichtwet 1969. 

Artikel 5 van de Leerplichtwet (Lpw) biedt ouders de mogelijkheid vrijstelling te krijgen van de plicht hun (leerplichtige) kind op een school in te schrijven. De grondslag voor die vrijstelling is dat de ouders ‘overwegende bedenkingen’ moeten hebben tegen de richting van de in aanmerking komende scholen. Wanneer de strafrechter een beroep op richtingbedenkingen aanvaardt, betekent dit dat een leerplichtig kind geen schoolonderwijs krijgt. Onder het begrip ‘richting’ valt onder andere openbaar onderwijs.

Het komt volgens het WBOM in de praktijk regelmatig voor dat ouders een beroep op artikel 5 van de Leerplichtwet (Lpw) onderbouwen met weinig meer dan de redenering dat hun levens- of geloofsovertuiging niet past bij de scholen in de buurt. ‘Al zijn er rechters die daarmee genoegen nemen, het ligt meer voor de hand dat verlangd wordt dat betrokken ouder onderbouwt waarom zijn overtuiging zich in concreto niet verdraagt met de grondslag van de betreffende scholen’, zo staat in het advies.

In sommige gevallen volstaat een minimale toelichting van de ouders om duidelijk te maken dat de bezwaren de richting betreffen. ‘Dat betekent dat de deur wijd open staat voor degene die de richtingbezwarenprocedure wil misbruiken om thuisonderwijs te geven, zeker wanneer de rechter zich terughoudend opstelt om niet (de schijn te wekken) het gewicht van de bezwaren te toetsen’, zo constateert het WBOM.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl