Willen leraren eigen beroepsgroep? Zelf regelen!

Het is helemaal aan de leraren om eventueel met een eigen beroepsorganisatie aan de slag te gaan. Daar gaat onderwijsminister Arie Slob zich niet mee bemoeien.

Dat schrijft hij in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer in reactie op een verkenning die D66-Eerste Kamerlid Alexander Rinnooy Kan vorig jaar op verzoek van Slob uitvoerde. Die verkenning volgde op het verdwijnen van de fel bekritiseerde Onderwijscoöperatie. Die zou te ver van de leraren hebben afgestaan.

Rinnooy Kan adviseerde ‘om van onderaf een nieuwe structuur te ontwikkelen’. De minister vindt dat prima, maar hij is het niet eens met Rinnooy Kan die vindt dat er informateurs moeten worden aangesteld die met een plan van aanpak zouden moeten komen. ‘Ik hoop van harte dat leraren zelf deze handschoen oppakken’, aldus Slob.

Leraren moeten dus helemaal zelf het voortouw nemen. De overheid kan volgens de minister wel ‘faciliterend optreden’, maar daar blijft het dan ook bij.

Onjuiste brief van Slob over aanleveren lerarengegevens

Onderwijsminister Arie Slob betreurt het dat het ministerie van OCW een onjuiste brief naar de schoolbesturen heeft gestuurd over het aanleveren van lerarengegevens. Dat laat hij weten in antwoord op Kamervragen.

De Tweede Kamerleden Eppo Bruins van de ChristenUnie, Paul van Meenen van D66 en Michel Rog van het CDA hadden vragen gesteld over brieven waarin schoolleiders wordt gewezen op de wettelijke verplichting om gegevens van leraren aan te leveren voor het Lerarenregister. ‘Deze brief had niet in deze vorm verstuurd moeten worden: de informatie die er in staat is onvolledig. Dat betreur ik’, aldus Slob.

Lerarenregister, bekwaamheidsdossiers, portfolio’s…

Hij wijst er in zijn antwoorden op dat er in de huidige kabinetsperiode geen sprake zal zijn van een verplicht lerarenregister. Wel blijft Slob werken aan de doelen uit de Wet beroep leraar en het vrijwillig Lerarenportfolio, dat de regie over de professionele ontwikkeling in handen legt van de leraar. Dit is volgens hem een essentieel verschil met het huidige bekwaamheidsdossier, dat in handen is van het schoolbestuur.

‘Ik vind het daarom belangrijk dat besturen gegevens aanleveren, zodat leraren van het portfolio gebruik kunnen maken. Om dubbele lasten te voorkomen, hoeven  schoolbesturen die het portfolio onder leraren stimuleren niet langer bekwaamheidsdossiers bij te houden’, zo schrijft de minister.

Schoolbesturen blijven volgens hem verplicht de gegevens aan te leveren, maar de leraar bepaalt zelf of hij of zij het portfolio wil gebruiken. Schoolbesturen die ervoor kiezen geen gegevens aan te leveren, moeten wel kunnen aantonen, zo benadrukt Slob, dat zij op een andere wijze de professionele ontwikkeling van hun leraren stimuleren. Dit laatste stond echter niet in de brieven vermeld.

‘Dit zal gerectificeerd worden’, aldus de minister. Hij laat een nieuwe brief versturen.

‘Laat leraren voortouw nemen bij professionalisering’

Laat leraren zelf het initiatief nemen om zich verder te professionaliseren. Dat adviseert Alexander Rinnooy Kan. Hij heeft op verzoek van onderwijsminister Arie Slob een verkenning uitgevoerd naar kwaliteitsverbetering van leraren. 

De verkenning van Rinnooy Kan volgt op het verdwijnen van de vooral door leraren fel bekritiseerde Onderwijscoöperatie. Die zou te ver van hen hebben afgestaan, terwijl deze organisatie in beginsel van en voor leraren was.

Hij nam in zijn verkenning ook het lerarenregister mee. Dat ‘werd door veel leraren eerder ervaren als een bedreiging dan als een steun in de rug voor de professie’, zo meldt de oud-SER-voorzitter die tegenwoordig namens D66 in de Eerste Kamer zit.

Ondanks hun verzet tegen de Onderwijscoöperatie en het lerarenregister, zijn de meeste leraren volgens Rinnooy Kan wel bereid ‘om door te groeien in hun vak en zich blijvend verder te ontwikkelen’.

In dit licht adviseert hij ‘om van onderaf een nieuwe structuur te ontwikkelen’, waarbij leraren het voortouw nemen. Rinnooy Kan raadt ‘een blauwdruk vanuit Den Haag’ af.

Lees meer…

Lerarenregister blijft voor schoolbesturen verplicht

Schoolbesturen blijven wettelijk verplicht om gegevens aan te leveren voor het Lerarenregister, ook nu dat voor leraren voorlopig niet verplicht wordt. Dat benadrukt onderwijsminister Arie Slob.

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB krijgen de laatste dagen geregeld de vraag of het voor schoolbesturen nog steeds verplicht is om voor het Lerarenregister gegevens van hun leraren aan te leveren. Minister Slob laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat schoolbesturen aan die wettelijke plicht moeten blijven voldoen:

‘Ik wil (…) benadrukken dat ik er zeer aan hecht dat schoolbesturen hun wettelijke verantwoordelijkheid als werkgevers op dit punt nakomen (…).’.

Het gaat om het aanleveren van de volgende gegevens:

  • organisatienummer bevoegd gezag
  • burgerservicenummer (bsn)
  • geslacht
  • geboortedatum
  • als de leraar in het buitenland woont: zijn adres en de landcode
  • benoemingsgrondslag
  • begindatum en (indien van toepassing) einddatum van de benoeming
  • organisatienummer school (BRIN-nummer)
  • indien van toepassing: het BRIN-volgnummer
  • begindatum en (indien bekend) einddatum van de arbeidsovereenkomst of tewerkstelling

Op de website van DUO staat meer informatie.

Álle leraren

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB benadrukken dat de wettelijke plicht voor schoolbesturen om gegevens te blijven aanleveren álle leraren betreft, dus niet alleen de leraren die vrijwillig gebruikmaken van het Lerarenregister.

Het antwoord op de vraag die ook geregeld wordt gesteld of het aanleveren van de persoonsgegevens botst met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), luidt ‘nee’. Er is namelijk een wettelijke grondslag voor, en dan is het volgens de AVG toegestaan.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Lerarenregister voorlopig niet verplicht

De verplichting voor leraren om zich te registreren in het Lerarenregister is voorlopig van de baan. Dat blijkt uit een brief van onderwijsminister Arie Slob aan de Tweede Kamer.

De verplichte registratie in het Lerarenregister zou in het nieuwe schooljaar ingaan, maar dat gaat dus voorlopig niet door. Registratie blijft wel mogelijk, maar dan op vrijwillige basis.

Het idee voor het Lerarenregister kwam van voormalig staatssecretaris Sander Dekker van OCW. Hij wilde er op die manier voor zorgen dat leraren zich voortdurend bleven bekwamen om zo de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

De invoering van het Lerarenregister kreeg echter veel kritiek, van leraren maar ook van schoolbestuurders. Ook de Raad van State sprak zich er negatief over uit.

Hoogleraar en D66-Eerste Kamerlid Alexander Rinnooy Kan gaat nu op verzoek van Slob onderzoeken hoe de professionaliteit van leraren op een andere manier kan worden verbeterd.

Onderwijscoöperatie verdwijnt

In de brief van Slob staat ook dat de Onderwijscoöperatie (OC) ophoudt te bestaan. ‘Ik heb met de OC afgesproken dat de subsidierelatie tussen OCW en de OC per 1 januari 2019 beëindigd wordt. Het streven is om op die datum de boeken te sluiten.’

De minister schrijft dat hij het in het licht van een doelmatige besteding van middelen niet langer verantwoord acht ‘om nog langer subsidie te verstrekken aan een organisatie die geen politiek draagvlak meer geniet en ophoudt te bestaan’. Slob verzette zich aanvankelijk nog tegen het opheffen van de Onderwijscoöperatie en gaf aan er alles aan te willen doen om van het Lerarenregister een succes te maken, maar nu trekt hij er dus toch de subsidiestekker uit.

De OC, waarin de onderwijsvakbonden AOb en CNV Onderwijs een prominente positie hadden, was de organisatie ‘van, voor en door de leraar’ die moest zorgen voor de implementatie van het verplichte Lerarenregister

Lees meer…

Exit Onderwijscoöperatie, leraren nu aan zet

De leraren moeten komen tot een nieuwe, stevige beroepsgroeporganisatie. Dat benadrukt onderwijsminister Arie Slob nu de Onderwijscoöperatie ermee gaat stoppen. De minister meldt ook dat er een onderzoek komt naar de doelmatigheid van de bestedingen van de Onderwijscoöperatie.

Slob betreurt het, zo laat hij in een brief aan de Tweede Kamer weten, dat de constructie van de Onderwijscoöperatie, die in 2011 is ontstaan uit een samenwerking van vakbonden en vakverenigingen, ‘niet houdbaar’ is gebleken. Hoewel van de vakbonden mag worden verwacht dat zij de leraren vertegenwoordigen, werd dit niet zo ervaren.

De minister stelt dat de legitimiteit van de vakbonden als vertegenwoordiger van de leraren in arbeidsrechtelijke zaken ‘onbetwist’ is, maar hij constateert ook ‘dat diverse groepen in het onderwijsveld inmiddels vraagtekens zetten bij hun legitimiteit op de
vakinhoudelijke vertegenwoordiging’.

Nu de Onderwijscoöperatie er de brui aan geeft, omdat de leraren de organisatie niet zien zitten, is het volgens Slob aan de leraren zelf om een ‘nieuwe, stevige beroepsgroeporganisatie’ op poten te zetten. Hij wil daarbij de helpende hand bieden.

Geld goed besteed?

De minister uit in zijn brief aan de Tweede Kamer twijfel over de doelmatigheid van de besteding van het overheidsgeld dat sinds 2011 aan de Onderwijscoöperatie is besteed. Hij zal daar onderzoek naar laten doen.

Lees meer…

Tweede Kamer wil vakbonden uit Onderwijscoöperatie

De vakbonden in het bestuur van de Onderwijscoöperatie moeten plaatsmaken voor leraren. De Tweede Kamer heeft een motie van die strekking aangenomen, die was ingediend door CDA-Tweede Kamerlid (en voormalig voorzitter van CNV Onderwijs) Michel Rog en zijn collega Paul van Meenen van D66.

Het bestuur van de Onderwijscoöperatie bestaat nu uit vier personen: voorzitter Liesbeth Verheggen van de Algemene Onderwijsbond (AOb), haar collega Loek Schueler van CNV Onderwijs, Jilles Veenstra van de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) en Hans Kok van het Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs.

Leraren wantrouwen vakbonden

Volgens Rog, die tot 2012 voorzitter was van CNV Onderwijs, moeten deze mensen weg, onder wie dus de voorzitter van de christelijke onderwijsbond waar hij eerder de scepter zwaaide. Hij stelt dat de leraren geen vertrouwen hebben in het bestuur van de Onderwijscoöperatie, omdat dat hun belangen niet zou behartigen.

‘Het vertrouwen in de beroepsgroep behoort voorop te staan. De leraren (…) worden momenteel dwarsgezeten: ze mogen bijvoorbeeld niet eens hun eigen voorzitter kiezen. Dat willen we stoppen. Leraren moeten het weer voor het zeggen krijgen’, aldus oud-vakbondsvoorzitter Rog, die daarmee in feite de onderwijsvakbonden afserveert.

Met ‘ze mogen niet eens hun eigen voorzitter kiezen’ verwijst Rog naar de rel rond Jan van de Ven van lerarengroep PO in Actie, die vorig jaar te kennen gaf voorzitter te willen worden van het bestuur van de Onderwijscoöperatie. Het bestuur ging daar echter niet in mee.

De rel had onder andere te maken met de invoering van het omstreden Lerarenregister. Het bestuur van de Onderwijscoöperatie heeft de implementatie daarvan inmiddels teruggelegd bij de minister van OCW, die nadrukkelijk stelt dat de leraren wat dit betreft nu aan zet zijn.

Van, voor en door de leraar

D66’er Paul van Meenen, die voor zijn Kamerlidmaatschap onder andere schoolbestuurder was in Den Haag, uit zich in vergelijkbare bewoordingen als die van Rog. ‘De Onderwijscoöperatie is niet de groep ‘van, voor en door de leraar’, maar de groep ‘van, voor en door vakbondsbestuurders en andere belangenbehartigers (…).’

Hij denkt dat het ‘niet meer goedkomt’ en dat het huidige bestuur van de Onderwijscoöperatie daarom ‘zo snel mogelijk (moet) plaatsmaken voor een bestuur van leraren.’

Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt met het aannemen van hun motie Rog en Van Meenen.

CDA en D66 tegen vakbonden in Onderwijscoöperatie

De vakbonden in het bestuur van de Onderwijscoöperatie moeten plaatsmaken voor leraren. Dat vinden CDA-Tweede Kamerlid (en voormalig voorzitter van CNV Onderwijs) Michel Rog en zijn collega Paul van Meenen van D66.

Het bestuur van de Onderwijscoöperatie bestaat nu uit vier personen: voorzitter Liesbeth Verheggen van de Algemene Onderwijsbond (AOb), haar collega Loek Schueler van CNV Onderwijs, Jilles Veenstra van de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) en Hans Kok van het Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs.

Leraren wantrouwen vakbonden

Volgens Rog, die tot 2012 voorzitter was van CNV Onderwijs, moeten deze mensen weg, onder wie dus de voorzitter van de christelijke onderwijsbond waar hij eerder de scepter zwaaide. Hij stelt dat de leraren geen vertrouwen hebben in het bestuur van de Onderwijscoöperatie, omdat dat hun belangen niet zou behartigen.

‘Het vertrouwen in de beroepsgroep behoort voorop te staan. De leraren (…) worden momenteel dwarsgezeten: ze mogen bijvoorbeeld niet eens hun eigen voorzitter kiezen. Dat willen we stoppen. Leraren moeten het weer voor het zeggen krijgen’, aldus oud-vakbondsvoorzitter Rog, die daarmee in feite de onderwijsvakbonden afserveert.

Met ‘ze mogen niet eens hun eigen voorzitter kiezen’ verwijst Rog naar de rel rond Jan van de Ven van lerarengroep PO in Actie, die vorig jaar te kennen gaf voorzitter te willen worden van het bestuur van de Onderwijscoöperatie. Het bestuur ging daar echter niet in mee.

De rel had onder andere te maken met de invoering van het omstreden Lerarenregister. Het bestuur van de Onderwijscoöperatie heeft de implementatie daarvan inmiddels teruggelegd bij de minister van OCW, die nadrukkelijk stelt dat de leraren wat dit betreft nu aan zet zijn.

Van, voor en door de leraar

D66’er Paul van Meenen, die voor zijn Kamerlidmaatschap onder andere schoolbestuurder was in Den Haag, uit zich in vergelijkbare bewoordingen als die van Rog. ‘De Onderwijscoöperatie is niet de groep ‘van, voor en door de leraar’, maar de groep ‘van, voor en door vakbondsbestuurders en andere belangenbehartigers (…).’

Hij denkt dat het ‘niet meer goedkomt’ en dat het huidige bestuur van de Onderwijscoöperatie daarom ‘zo snel mogelijk (moet) plaatsmaken voor een bestuur van leraren.’

Invoering Lerarenregister blijft in beeld

De Afvaardiging van de Deelnemersvergadering van de Onderwijscoöperatie gaat los van die organisatie verder werken aan de invoering van het Lerarenregister. Dat melden de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Are Slob in een brief aan de Tweede Kamer. De PO-Raad is hier ‘zeer teleurgesteld’ over.

De Tweede Kamer had vraagtekens gezet bij onafhankelijkheid van de Afvaardiging van de Deelnemersvergadering die als statutair onderdeel van de Onderwijscoöperatie werkte aan de invoering van het Lerarenregister. De Kamer baseerde zich daarbij op signalen van kritische leraren.

Leraren wantrouwen eigen vakbonden

De Tweede Kamer verwees tevens naar de onrust over de Onderwijscoöperatie onder leraren. In de coöperatie zijn de Algemene Onderwijsbond (AOb), CNV Onderwijs, de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) en het Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs (Platform VVVO) verenigd.

De kritiek onder leraren is dat de Onderwijscoöperatie niet door hen is opgericht, maar door vakbonden (waar overigens wel leraren lid van zijn, omdat de bonden de belangen van deze beroepsgroep zeggen te behartigen). De Onderwijscoöperatie zou bij de implementatie van het Lerarenregister de belangen van leraren niet laten meetellen.

Lerarenregister ‘van, voor en door de leraar’

In de nieuwe constructie, waarin de Afvaardiging van de Deelnemersvergadering los zal zijn geknipt van de Onderwijscoöperatie, zouden de gesignaleerde problemen moeten zijn opgelost, verwachten de ministers.

De leden van de afvaardiging nemen volgens hen hun werk uiterst serieus. ‘Zij realiseren zich daarbij goed dat hun voorstellen draagvlak moeten krijgen van de beroepsgroep, zodat het register echt van, voor en door de leraar is’, zo staat in de brief aan de Tweede Kamer.

Weinig draagvlak schoolbesturen

De PO-Raad is ‘zeer teleurgesteld’ over de brief van de ministers. De sectororganisatie vindt dat ‘de hele implementatie -inclusief gegevenslevering- on hold moet worden gezet, tot de problemen rondom het register zijn opgelost’.

Volgens de PO-Raad is er onder schoolbesturen maar weinig draagvlak voor het Lerarenregister. ‘Veel besturen en scholen hebben bezwaren tegen het aanleveren van de gegevens, terwijl er nog zoveel onduidelijkheden zijn. Zij wijzen ook op de complexe wet- en regelgeving en op een forse toename van de administratieve lasten.’

Lees meer…

De VO-raad heeft op het moment van publicatie van dit nieuwsbericht nog geen reactie openbaar gemaakt.

Onderwijscoöperatie blijft bestaan

Het bestuur van de Onderwijscoöperatie heeft laten weten dat het zich niet meer bezighoudt met de implementatie van het Lerarenregister. De Onderwijscoöperatie gaat wel door met LerarenOntwikkelFonds, de videosite Leraar24 en de verkiezing van Leraar van het Jaar.

Onderwijscoöperatie trekt handen af van Lerarenregister

De onderwijsvakbonden die zijn verenigd in de Onderwijscoöperatie trekken hun handen af van het omstreden Lerarenregister.

Het bestuur van de Onderwijscoöperatie meldt dat de zeggenschap over het lerarenregister volledig bij leraren moet liggen. ‘Het bestuur heeft zichzelf bij de oprichting van het register altijd een tijdelijke rol gegeven. De tijd is nu gekomen om afstand van die rol te nemen’, zo staat op de website van de Onderwijscoöperatie.

Dat valt verder te lezen dat ‘de verdere implementatie van het register’ en van de Wet Beroep Leraar waar het register een onderdeel van is van de Onderwijscoöperatie wordt afgesplitst. Dit betekent dat het Lerarenregister en de implementatie van de wet worden teruggegeven aan de minister van OCW. Die zei in december al dat de leraren, die altijd veel kritiek hebben gehad op de invoering van het Lerarenregister, aan zet zijn om er een succes van te maken.

De Onderwijscoöperatie gaat wel door met LerarenOntwikkelFonds, de videosite Leraar24 en de verkiezing van Leraar van het Jaar.

Jan van de Ven valt van zijn stoel

Het lijkt erop dat de leraren er niet veel zin in hebben om van het Lerarenregister een succes te maken. Het besluit van het bestuur van de Onderwijscoöperatie om de handen van het register af te trekken, leidt bij voorman Jan van de Ven van lerarenvakbond PO in Actie, die voor de stakingen in het primair onderwijs samenwerkt met de vakbonden die in het bestuur van de coöperatie zitten, tot een verbolgen reactie op Twitter:

Jan van de Ven van PO in Actie had graag voorzitter willen worden van de Onderwijscoöperatie, maar hij werd vorig jaar door het bestuur afgewezen.

OCW legt Lerarenregister nadrukkelijk bij leraren

De onderwijsministers vinden dat het aan de leraren zelf is om een succes te maken van het Lerarenregister. Ze zien hun rol slechts als faciliterend.

De ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob lieten eerder al in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de leraren het voortouw moeten nemen om van het Lerarenregister een succes te maken.

‘De inhoud die de beroepsgroep aan het register geeft, is van doorslaggevend belang. Daarvoor is niet alleen de actieve betrokkenheid van leraren nodig, maar ook het vertrouwen in de beroepsgroep dat deze verantwoordelijkheid bij hen in uitstekende handen is’, zo schreven ze onlangs aan de Tweede Kamer.

Dit standpunt herhalen ze in een brief aan de sectorraden, die de ministers hadden gevraagd om het Lerarenregister met steun van de sectorraden verder te brengen. Ze vinden dat de Onderwijscoöperatie van lerarenorganisaties verantwoordelijk is voor het al of niet laten slagen van het register.

Lees meer…

 

Leraren aan zet om van Lerarenregister succes te maken

De leraren moeten het voortouw nemen om van het Lerarenregister een succes te maken. Dat staat in een brief die de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Het register werkt volgens de ministers alleen als het de professionele ontwikkeling van leraren goed ondersteunt. ‘De inhoud die de beroepsgroep aan het register geeft, is van doorslaggevend belang. Daarvoor is niet alleen de actieve betrokkenheid van leraren nodig, maar ook het vertrouwen in de beroepsgroep dat deze verantwoordelijkheid bij hen in uitstekende handen is’, zo staat in hun brief aan de Kamer.

De ministers vinden dat de leraren en de overheid op basis van wederzijds respect samen moeten optrekken om van het Lerarenregister een succes te maken. Ze benadrukken dat de leraren op dit vlak een belangrijke taak en verantwoordelijkheid hebben en dat de beroepsgroep daarom het voortouw moet nemen. Met andere woorden: de bal ligt nu duidelijk bij de leraren zelf.

Discussie Lerarenregister ‘jammer’

De ministers vinden het jammer, zo schrijven ze, dat over de wet voor de invoering van het Lerarenregister de nodige discussie is ontstaan, omdat die ‘de energie afleidt van waar het in de kern om gaat: namelijk zorgen voor versterking van de beroepsgroep’.

Lees meer…

Sectorraden somber over lerarenregister

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad maken zich zorgen over hoe het lerarenregister vorm krijgt. De sectorraden willen hierover in gesprek met de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob.

In een brief van de sectorraden aan de ministers staat dat het lerarenregister vooral ‘een technisch-bureaucratische exercitie’ dreigt te worden ‘die ver afstaat van de leraren in de klas en van de praktijk binnen scholen’.

Er is volgens de sectorraden op dit moment onvoldoende draagvlak voor het lerarenregister, waardoor schoolbesturen in een vacuüm opereren. ‘Ze moeten van alles, zonder dat het register wordt gedragen door het merendeel van hun leraren’, zo staat in de brief, waarin de raden aangeven dat het lerarenregister in elk geval op onderdelen moet worden heroverwogen. Implementatie ervan onder de huidige omstandigheden is volgens hen onmogelijk.

Onderwijsraad over lerarenregister

Ze verwijzen in hun brief aan de ministers naar een recent rapport van de Onderwijsraad, waarin onder meer staat dat de het lerarenregister meer moet aansluiten bij de bestaande praktijk van bekwaamheidsonderhoud. De Onderwijsraad vindt ook dat de basis van het lerarenregister op orde moet worden gebracht, omdat de wettelijke bekwaamheidseisen nog ‘onvoldoende richtinggevend’ zijn.

Een ander advies van de Onderwijs is om wel door te gaan met het lerarenregister, omdat dat goed zou zijn voor de kwaliteit van het onderwijs.

Kwartiermaker gaat Onderwijscoöperatie doorlichten

Een kwartiermaker gaat de Onderwijscoöperatie doorlichten. Dat staat volgens het Algemeen Dagblad in een intern verspreide nieuwsbrief van de Onderwijscoöperatie.

De krant schrijft dat in de intern verspreide nieuwsbrief staat dat het besluit om de Onderwijscoöperatie door een kwartiermaker te laten doorlichten volgt op een gesprek met minister Arie Slob voor primair en voortgezet onderwijs. De kwartiermaker zou moeten onderzoeken hoe de organisatie het vertrouwen van leraren kan terugwinnen. Ook moet hij of zij kijken naar de positie van het bestuur van de Onderwijscoöperatie.

Draagvlak Onderwijscoöperatie

‘Voor ons is het belangrijk dat de leraar vertrouwen houdt in ons werk voor zijn professionalisering, dat de samenleving snapt waarom we dit doen, en dat de politiek blijft beseffen wat er nodig is voor een autonome beroepsgroep. En om dat draagvlak te behouden en te vergroten, zullen we dus naar onszelf moeten kijken’, zo citeert de krant uit de nieuwsbrief van het bestuur van de Onderwijscoöperatie.

Er is onrust over de Onderwijscoöperatie, omdat basisschoolleraar Jan van de Ven van de lerarengroep PO in Actie door het bestuur is afgewezen als voorzitter.

De Onderwijscoöperatie bestaat uit de Algemene Onderwijsbond (AOb), CNV Onderwijs, de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) en het Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs (Platform VVVO).

Lees meer…

VOS/ABB heeft de Onderwijscoöperatie gevraagd of de berichtgeving van het AD klopt, maar (nog) geen reactie mogen ontvangen.

Onderwijsraad: Lerarenregister moet eenvoudiger

Het lerarenregister zoals dat nu wordt vormgegeven, schiet zijn doel voorbij. Dat stelt de Onderwijsraad.

‘Het lerarenregister dreigt vooral een technisch-bureaucratische exercitie te worden, die ver afstaat van de leraren in de klas en van de praktijk binnen scholen’, schrijft de Onderwijsraad, die eraan toevoegt dat het oorspronkelijke doel van het register voorop moet blijven staan, namelijk ‘een garantie dat leraren bekwaam zijn en blijven’.

Voorzitter Henriëtte Maassen van den Brink van de Onderwijsraad zegt dat ‘het optuigen van ingewikkelde structuren en besluitvormingsprocedures met commissies en mandaten’ ertoe zal leiden dat ‘het lerarenregister in onvruchtbare aarde’ belandt.

De Onderwijsraad blijft voorstander van het lerarenregister, omdat dat goed zou zijn voor de kwaliteit van het onderwijs en de status van het beroep van leraar, maar het zou dus eenvoudiger moeten worden uitgewerkt.

Lees meer…

Leraren slim genoeg om eigen keuzes te maken

Leraren zijn oud en wijs genoeg om zelf te bepalen aan welke activiteiten zij meedoen in het kader van de herregistratie in het Lerarenregister en of zij daarbij gebruikmaken van specifieke aanbiedingen. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW laat in antwoord op Kamervragen weten dat hij daar niet over gaat.

SP’er Peter Kwint had vragen gesteld over de volgens hem commerciële insteek van het professionaliseringsevent Leraren maken het verschil op 22 november in Utrecht en een bepaalde cursus die door registerleraar.nl is gevalideerd. Kwint lijkt zich te storen aan een kortingsactie en de mogelijkheid voor leraren om in combinatie met deelname aan het event een tablet aan te schaffen.

Leraren bepalen criteria

Dekker antwoordt dat de validering van activiteiten voor het vrijwillige Lerarenregister wordt verzorgd door een registercommissie die volledig bestaat uit leraren en dat deze commissie door leraren opgestelde criteria hanteert. ‘Het is aan de overheid en aan de politiek om de beroepsgroep dit vertrouwen te geven. Mij past dan ook geen inhoudelijk oordeel’, aldus de staatssecretaris.

Hij voegt daaraan toe dat de wet expliciet aangeeft dat de keuze voor scholingsactiviteiten bij de leraar zelf ligt. ‘Het is aan de leraar om vanuit zijn professionaliteit een afgewogen keuze te maken welke activiteiten hij in het kader van zijn herregistratie onderneemt’, zo staat in de antwoorden van Dekker.

Proefdraaien met verplichte Lerarenregister

Schoolbesturen en scholen kunnen vanaf september samen met hun leraren kennismaken met het nieuwe verplichte Lerarenregister.

Sinds 1 augustus jongstleden is de Wet Beroep leraar en lerarenregister van kracht. Daarin is vastgelegd aan welke bekwaamheidseisen leraren in het primair en voortgezet onderwijs moeten voldoen. Er staat ook in dat leraren zich moeten registreren in het nieuwe Lerarenregister dat in 2018 wordt ingevoerd. Met deze verplichte registratie kunnen zij aantonen dat zij hun bekwaamheid onderhouden.

Proces rond Lerarenregister ervaren

Scholen kunnen al proefdraaien met het nieuwe register. Zij kunnen het hele proces ervaren: van aanleveren van de basisgegevens van leraren tot en met voorlichting aan en de registratie van de leraren in het register.

Lees meer…

Nieuwe toezicht inspectie en bekwaamheidseisen

Het onderwijs heeft in het nieuwe schooljaar te maken met een nieuwe vorm van inspectietoezicht en met nieuwe bekwaamheidseisen voor leraren.

Het vernieuwde toezicht van de Inspectie van het Onderwijs is ingegaan op 1 augustus 2017 en geldt voor alle scholen en besturen in zowel het primair als voortgezet onderwijs. Doel van de vernieuwing is scholen meer te stimuleren hun onderwijs te verbeteren. Er ligt daarbij meer nadruk op de beoordeling van de kwaliteitszorg door het bestuur.

De inspectie geeft voortaan een voldoende als het onderwijs aan de wettelijke eisen voldoet, maar een school die ook invulling geeft aan hogere ambities krijgt de waardering ‘goed’. Alle scholen worden minstens één keer in de vier jaar bezocht. Scholen die risico’s vertonen, krijgen vaker bezoek. In het voortgezet onderwijs toetst de inspectie specifiek op sociale veiligheid.

In onderstaande video geeft de inspectie uitleg over het vernieuwde toezicht:

Op de website van de Inspectie van het Onderwijs staat meer informatie.

Lerarenregister

Ook de nieuwe Wet beroep leraar en lerarenregister is van kracht vanaf 1 augustus 2017. Daarin is vastgelegd aan welke bekwaamheidseisen leraren in het primair en voortgezet onderwijs moeten voldoen.

Leraren moeten zich registreren in het nieuwe Lerarenregister. Daarin kunnen zij aantonen dat zij hun bekwaamheid onderhouden.

In 2011 lanceerde de Onderwijscoöperatie het vrijwillige Lerarenregister. De website registerleraar vermeldt dat 82.500 leraren zich hiervoor hebben aangemeld, van wie er 46.500 zich hebben geregistreerd en hun portfolio bijhouden. Deze leraren kunnen hun opgebouwde portfolio meenemen naar het nieuwe verplichte register.

Meer informatie

In het februari 2017 verscheen in ons magazine Naar School! een artikel over het Lerarenregister en de positieve ervaringen hiermee op het openbare Rembrandt College in Veenendaal.

 

Lerarenregister komt er: ook Eerste Kamer akkoord

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de invoering van de Wet beroep leraar en lerarenregister.

Het beroepsregister voor leraren moet op 1 augustus 2018 een feit zijn. Welke eisen eraan worden gesteld, is aan de leraren zelf.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW is blij dat de wet is aangenomen: ‘Leraren werken in een omgeving waarin ontwikkeling en groei centraal staan. Maar voor hun eigen ontwikkeling is niet altijd ruimte. Daarom ben ik blij dat deze wet is aangenomen. Door deze wet krijgen leraren meer ruimte voor eigen vorming én zeggenschap over hun beroep – en de leerling krijgt de best opgeleide leraar voor de klas.’

Lees meer…

Lerarenregister maakt weer trots

In het februarinummer van ons magazine Naar School! staat een artikel over het lerarenregister. In het artikel komen rector Bart de Grunt en de docenten Elvira Schalken en Jessica Bakker van het openbare Rembrandt College in Veenendaal aan het woord. Volgens hen maakt het register leraren weer trots op hun vak.

Download artikel Het lerarenregister: vloek of zegen?

Lerarenregister met jaar uitgesteld

Het lerarenregister wordt met een jaar uitgesteld. Dat heeft staatssecretaris Sander Dekker van OCW dinsdag in de Eerste Kamer gezegd.

De staatssecretaris gaf aan dat er in elke fase van de invoering van het lerarenregister wordt bekeken of het verantwoord is om tot de volgende fase over te gaan. Om te voorkomen dat er een valse start wordt gemaakt, gaan alle fases in elk geval één jaar later in dan gepland.

Lerarenregister en ontslag

Dekker ging ook in op de arbeidsrechtelijke consequenties van het lerarenregister. Als een leraar niet voldoet aan de criteria, mag dat volgens hem niet automatisch leiden tot ontslag. Hij wees erop dat leraren soms niet in staat zijn om extra activiteiten te ontplooien, bijvoorbeeld doordat de school daar onvoldoende ruimte voor geeft.

Als echter herhaaldelijk door de werkgever is aangekaart dat een leraar aan de gestelde criteria moet voldoen en er voldoende ruimte wordt geboden, dan kan ontslag wel aan de orde zijn. Ook kan het zo zijn dat een leraar op de loonlijst blijft staan maar geen les meer mag geven. De arbeidsrechtelijke gevolgen van het wetsvoorstel worden volgens de staatssecretaris meegenomen in de evaluatie van het wetsvoorstel in 2023.

Lees meer…

In het februarinummer van ons magazine Naar School! staat een artikel over het lerarenregister. In het artikel komen rector Bart de Grunt en de docenten Elvira Schalken en Jessica Bakker van het openbare Rembrandt College in Veenendaal aan het woord. Volgens hen maakt het lerarenregister leraren weer trots op hun vak.

Download artikel Het lerarenregister: vloek of zegen?

Online petitie tegen Lerarenregister

Vakbond Leraren in Actie (LIA) is een online petitie gestart tegen het Lerarenregister.

De online petitie is een poging om de Eerste Kamer ervan te overtuigen geen goedkeuring te verlenen aan het Lerarenregister. De vakbond van leraren in het voortgezet onderwijs zegt maar weinig leraren te kennen die voor dit register zijn.

Partijen die er wel voor zijn (zoals de met LIA concurrerende Algemene Onderwijsbond (AOb)) zouden het enthousiasme onder leraren ‘op zijn zachtst gezegd flink overdrijven’.

Lees meer op www.stopditlerarenregister.nl.

Online brainstormsessie: wat willen leraren leren?

De Onderwijscoöperatie begint op maandag 14 november een online brainstormsessie over de vraag welke leeractiviteiten leraren van belang vinden.

De ingebrachte ideeën zullen worden gebruikt om een voorstel voor herregistratiecriteria en valideringsregels voor het Lerarenregister op te stellen.

Lees meer…

Waarom schoolleiders niet in Lerarenregister?

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW legt in een brief aan de Tweede Kamer uit waarom schoolleiders niet in het Lerarenregister worden opgenomen. 

Het toevoegen van schoolleiders aan het Lerarenregister stuit volgens Dekker in de eerste plaats op een juridisch bezwaar. ‘Voor toegang tot het register moet een leraar voldoen aan de wettelijke bekwaamheidseisen. Voor schoolleiders zijn deze wettelijke eisen er niet’, aldus de staatssecretaris.

Daarnaast is er volgens hem een zwaarwegend inhoudelijk bezwaar. ‘De schoolleiders hebben momenteel al beroepsregisters, waarin zij hun eigen registratieproces en herregistratie-eisen vormgeven. Ik vind het signaal dat zij verplicht onder een ander regime vallen niet passen bij de verantwoordelijkheid die met deze registers bij de beroepsgroep zelf is belegd.’

Lees meer…

Tweede Kamer akkoord met Lerarenregister

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met het Lerarenregister. Op oppositiefracties van SP, D66, ChristenUnie, SGP, Groep Bontes/Van Klaveren en Partij voor de Dieren stemden tegen.

Het ziet ernaar uit dat ook de Eerste Kamer akkoord zal gaan met de invoering van het Lerarenregister, dat bedoeld is om de kwaliteit van de leraren in Nederland en daarmee de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Lerarenregister gefaseerd ingevoerd

In het startjaar (2017-2018) komen alle leraren in het Lerarenregister of in het zogenoemde registervoorportaal te staan. Dat meldde staatssecretaris Sander Dekker van OCW eerder al in een brief aan de Tweede Kamer.

Leraren kunnen zich in het startjaar van 1 augustus 2017 tot 1 augustus 2018 zelf registreren, hun bevoegdheid opvoeren en ook hun professionaliseringsactiviteiten bijhouden in het systeem.

De beroepsgroep heeft voorafgaand aan deze fase, uiterlijk voor het zomerreces van 2017, het voorstel voor de herregistratiecriteria en valideringsregels opgesteld.

Eerste en tweede herregistratie

De eerste fase van de herregistratie loopt van 1 augustus 2018 tot 1 augustus 2022. Leraren houden dan hun scholingsactiviteiten bij op basis van de criteria van de beroepsgroep.

Als een leraar aan het einde van deze periode niet voldoet aan de criteria, dan wordt daarvan aantekening gemaakt in het Lerarenregister. Deze aantekening zal voor iedereen zichtbaar zijn, maar heeft nog geen consequenties: de betreffende leraar mag dan nog steeds lesgeven.

Daarna volgt tot 1 augustus 2026 de tweede fase van herregistratie. Voor leraren die aan het einde van die periode niet aan de eisen van de beroepsgroep voldoen, betekent de aantekening in het register dat zij niet langer zelfstandig voor de klas mogen staan.

Om weer aan de slag te kunnen, moeten deze leraren via het register aantonen dat zij alsnog aan de herregistratiecriteria voldoen.

In welke fases wordt lerarenregister ingevoerd?

In het startjaar van het lerarenregister komen alle leraren in het lerarenregister of in het zogenoemde registervoorportaal te staan. Dat meldt staatssecretaris Sander Dekker in een brief aan de Tweede Kamer over de gefaseerde invoering van het lerarenregister.

Leraren kunnen zich in het startjaar van 1 augustus 2017 tot 1 augustus 2018 zelf registreren, hun bevoegdheid opvoeren en ook hun professionaliseringsactiviteiten bijhouden in het systeem. De beroepsgroep heeft voorafgaand aan deze fase, uiterlijk voor het zomerreces van 2017, het voorstel voor de herregistratiecriteria en valideringsregels opgesteld.

Eerste en tweede herregistratie lerarenregister

De eerste fase van de herregistratie loopt van 1 augustus 2018 tot 1 augustus 2022. Leraren houden dan hun scholingsactiviteiten bij op basis van de criteria van de beroepsgroep. Als een leraar aan het einde van deze periode niet voldoet aan de criteria, dan wordt daarvan aantekening gemaakt in het lerarenregister. Deze aantekening zal voor iedereen zichtbaar zijn, maar heeft nog geen consequenties: de betreffende leraar mag dan nog steeds lesgeven.

Daarna volgt tot 1 augustus 2026 de tweede fase van herregistratie. Voor leraren die aan het einde van die periode niet aan de eisen van de beroepsgroep voldoen, betekent de aantekening in het register dat zij niet langer zelfstandig voor de klas mogen staan. Om weer aan de slag te kunnen, moeten deze leraren via het register aantonen dat zij alsnog aan de herregistratiecriteria voldoen.

Het lerarenregister is bedoeld om de kwaliteit van de leraren in Nederland en daarmee de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.