Ontdek ruimte in regels voortgezet onderwijs

De brochure Ontdek de ruimte, ruimte in regels in het voortgezet onderwijs en de website ontdekderuimte.leraar.nl hebben tot doel het gesprek op scholen over de organisatie van tijd te ondersteunen.

De brochure bevat informatie over de regels voor tijdsbesteding in het voortgezet onderwijs. Deze regels bieden ruimte om het onderwijs zo te organiseren dat het aansluit bij de visie van de school.

In de brochure is onder meer te lezen hoeveel uren leerlingen onderwijs moeten krijgen, wat ze in die tijd leren en hoe een school zich verantwoordt over de kwaliteit. ‘Zo wordt duidelijk wat er moet en wat er mag en welke ruimte scholen hebben om onderwijs verder te ontwikkelen’, meldt het ministerie van OCW.

Voortgezet onderwijs kan minder lesuren inplannen

‘Scholen hebben veel ruimte om de onderwijstijd naar eigen inzicht in te vullen, ook met minder lesuren. Het is nu aan betrokkenen in het onderwijs om deze mogelijkheden aan te grijpen’, benadrukt onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

‘Ik realiseer me dat veel leraren én leerlingen in het voortgezet onderwijs werkdruk ervaren en dat veel leraren meer ontwikkeltijd wensen’, schrijf Slob. ‘Een eerste stap om meer ruimte te creëren voor maatwerk en voor ontwikkeltijd was de recente modernisering van de wettelijke normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs’, zo voegt hij eraan toe.

Hij doelt op de verruiming van de urennormen per 1 augustus 2015. Sindsdien kunnen meer onderwijsactiviteiten volledig meetellen als onderwijstijd dan alleen reguliere lesuren. ‘Ook bijvoorbeeld projecten, (onderzoeks-)opdrachten, (al dan niet facultatieve) keuzewerktijd, ICT-ondersteund onderwijs, maatschappelijke of beroepsgerichte stages of een maatschappelijke diensttijd kunnen worden ingepland als onderwijstijd’, aldus de minister.

‘Er is dus geen wettelijk minimumaantal lessen dat in totaal aangeboden zou moeten worden. Evenmin zijn er wettelijke voorschriften over het aantal uren dat per vak per week of in totaal op het rooster aangeboden moet worden, noch over hoe lang een lesuur moet duren’, zo legt hij uit.

Het is nu volgens hem aan alle betrokkenen in de scholen voor voortgezet onderwijs om de onderwijstijd naar eigen inzicht in te vullen.

Lees meer… 

D66 wil minder lesuren voortgezet onderwijs

Het aantal lesuren in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs moet omlaag en leerlingen en studenten moeten meer zelfstandig werken. Op die manier wil regeringspartij D66 de werkdruk verminderen.  

‘Leraren hebben (…) tijd nodig om zichzelf te ontwikkelen en hun lessen voor te bereiden. Dan krijgen onze kinderen het onderwijs waar ze recht op hebben. Daarom moet de werkdruk voor docenten (…) omlaag’, meldt D66-Tweede Kamerlid Paul van Meenen.

Het aantal lesuren zou voor leraren terug moeten van maximaal 25 naar 20 uur per week. Voor leerlingen zou dit betekenen dat ze meer zelfstandig zouden moeten gaan werken. Volgens Van Meenen hoeft dat de onderwijskwaliteit niet aan te tasten.

De oproep van Van Meenen sluit aan op een manifest van de lerarengroep VO in Actie.

Lees meer…

 

 

Manifest voor minder lesuren in voortgezet onderwijs

Leraren in het voortgezet onderwijs willen maximaal 20 uur per week lesgeven in plaats van 25 uur. Dit staat in een manifest van de lerarengroep VO in Actie.

Het manifest staat in het teken van verlaging van de werkdruk in het voortgezet onderwijs. Het is dinsdag overhandigd aan de Vaste Kamercommissie OCW.

De Telegraaf citeerde eerder Kim van Strien, lerares Frans en bestuurslid van VO in Actie. Zij verwijst naar het voortgezet onderwijs in Finland, waar het volgens haar beter geregeld is dan in Nederland: ‘Daar hebben docenten gemiddeld per jaar 550 contacturen met leerlingen, tegen 750 uur in Nederland. We moeten ons echt afvragen of zoveel uur nog wel werkbaar is voor het docentenkorps.’

VO-raad wil 300 miljoen extra voor leraren

De VO-raad wil 300 miljoen euro extra van het kabinet om het aantal lesuren per leraar te verminderen. 

In een brief van de VO-raad aan de Tweede Kamer staat dat het kabinet het financieel mogelijk moet maken om leraren op korte termijn 100 uur meer ontwikkeltijd te geven, ten koste van 100 uur lestijd. Dat is volgens de VO-raad nodig om leraren in staat te stellen hun lessen beter voor te bereiden en zich te professioneel ontwikkelen.De sectorraad denkt dat het beroep van leraar zo aantrekkelijker wordt.

Geen slapeloze nachten

Voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad zegt in het Algemeen Dagblad dat het beleid van het nieuwe kabinet leidt tot ‘stilstand op de middelbare scholen’. Volgens hem staan er in het regeerakkoord veel mooie woorden, maar krijgen die ‘geen vertaling in de financiële paragraaf’.

Over het gevraagde bedrag van 300 miljoen euro zegt Rosenmöller dat de minister Wopke Hoekstra van Financiën daar echt geen slapeloze nachten van zal krijgen.

AOb wil miljarden extra voor onderwijs

Structureel meer geld voor het onderwijs, kleinere klassen, 8000 extra leraren en minder lesuren. Dat wil de Algemene Onderwijsbond (AOb).

De vakbondsvoorzitter Liesbeth Verheggen zegt dat er de komende jaren structureel miljarden euro’s extra nodig zijn voor het onderwijs

‘We kunnen onze sector echt weer gezond maken. Als we de groepsgrootte inperken, het aantal lessen per docent terugbrengen, ondersteuning dichter bij de klassen regelen en het aantal flexwerkers reduceren door meer echte banen te realiseren’, aldus Verheggen.

Lees meer…

 

Tweede Kamer wil minder lesuren

De Tweede Kamer heeft een motie van D66 aangenomen om het aantal lesuren in het basis- en voortgezet onderwijs te verlagen.

In het basisonderwijs zouden leraren maximaal acht delen van in totaal 22 uur les mogen geven. Nu is de maximumnorm in het basisonderwijs nog negen dagdelen. Dat is gebaseerd op de traditionele schoolweek met de vrije woensdagmiddag.

In het voortgezet onderwijs zou het urenaantal omlaag moeten van 25 tot 28 uur in de huidige situatie naar 20 uur per week.

De tijd die vrijkomt, zouden leraren kunnen gebruiken om hun lessen beter voor te bereiden of voor professionele ontwikkeling.

Het was voor de vierde keer dat D66-Kamerlid Paul van Meenen het plan voor urenvermindering voorlegde aan de Tweede Kamer. Tot nog toe was er geen meerderheid voor, maar nadat was gebleken dat regeringspartij PvdA erin meeging, is die meerderheid er nu toch.

Hoe nu verder?

Volgens VVD-staatssecretaris Sander Dekker van OCW is het plan onbetaalbaar. Hij heeft voorgerekend dat het 3,3 miljard euro per jaar gaat kosten.

Het is nog niet bekend of Dekker de aangenomen motie gaat uitvoeren. Dat hoeft niet per se, omdat het immers de regering is die regeert en niet de Tweede Kamer. Van Meenen vindt echter (uiteraard) dat zijn aangenomen motie geen verzoek maar een opdracht is:

Kamer verwerpt motie voor maximumaantal lesuren

Een herhaalde motie van D66 om in het primair en voortgezet onderwijs een maximumaantal lesuren vast te leggen, heeft het in de Tweede Kamer weer niet gehaald.

De motie was afkomstig van D66-Tweede Kamerlid Paul van Meenen. Hij stelde dat er in het kader van onderwijsvernieuwing en de ontwikkeling van docenten in het funderend onderwijs een maximum moest worden gesteld aan het aantal lesuren.

Hij had voor fulltimers in het primair onderwijs graag een maximum gezien van vier dagdelen per week en in het voortgezet onderwijs van 20 lesuren per week. Een Kamerminderheid van D66, SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren steunde de motie, terwijl VVD, PvdA, CDA en PVV tegen stemden.