Aanbod vormingsonderwijs móet in schoolgids staan!

In de schoolgids van elke openbare basisschool moet met ingang van het schooljaar 2019-2020 staan vermeld dat ouders voor hun kinderen kunnen kiezen voor levensbeschouwelijk of godsdienstig vormingsonderwijs. Als uw school bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u een voorbeeldtekst downloaden.

Bij voldoende belangstelling kunnen leerlingen op openbare basisscholen een uur per week onderwijs krijgen in een godsdienstige of levensbeschouwelijke stroming. Op verzoek van de ouders kan het bevoegd gezag een aanvraag doen bij het Centrum voor Vormingsonderwijs dat deze lessen verzorgt.

De verplichting om deze mogelijkheid te vermelden in de schoolgids vloeit voort uit een wetswijziging. Deze regelt ook dat de financiering van levensbeschouwelijk en godsdienstig vormingsonderwijs in de Wet op het primair onderwijs (Wpo) komt.

Als uw openbare school bij VOS/ABB is aangesloten, kunt een voorbeeldtekst downloaden om de mogelijkheid tot levensbeschouwelijk en godsdienstig vormingsonderwijs in uw schoolgids op te nemen.

Methode levensbeschouwing voor alle denominaties

Tien basisscholen werken mee aan de ontwikkeling van de nieuwe lesmethode Krachtbronnen. Deze methode voor levensbeschouwelijk onderwijs zet in op levensbeschouwing, burgerschap en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het lesmateriaal van Krachtbronnen is geschikt voor zowel openbare, protestants-christelijke als katholieke scholen en richt zich op de groepen 7 en 8. ‘Juist deze leerlingen komen na de basisschool in een ander sociaal kader terecht. Krachtbronnen biedt de leerkracht een handvat om ze daar op voor te bereiden’, melden de samenwerkende uitgeverijen ThiemeMeulenhoff en Oase.

Meer informatie staat op www.krachtbronnen.nu.