Nog steeds lokpremies voor zeldzame docenten

De protestants-christelijke Stichting Andreas College in Katwijk zet nog steeds lokpremies in. Leraren met een tweedegraads bevoegdheid krijgen een bonus van 6000 euro, terwijl eerstegraders bij specifieke vakken kunnen rekenen op 10.000 euro. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb).

De vakbond citeert directeur-bestuurder Alan Turner van het Andreas College: ‘Dit beleid is onder mijn voorganger ingezet. Het is moeilijk om de juiste mensen te vinden. Ik voorspel dat het de grootste uitdaging van de toekomst wordt.’

Tegen elkaar opbieden

In 2017 volgden op de publiciteit over de lokpremies van de Stichting Andreas College vragen van Tweede Kamerlid Peter Kwint van de SP. Toenmalig staatssecretaris Sander Dekker van OCW antwoordde dat scholen er verstandig aan doen bij het werven van personeel afspraken te maken over eventuele lokpremies.

‘Zo hoeven scholen niet tegen elkaar op te bieden’, aldus Dekker. Ook zei hij dat het wenselijk is dat schoolbesturen met elkaar overleggen over de invulling van vacatures. ‘Daar zie ik veel mooie voorbeelden van, bijvoorbeeld een gezamenlijke regionale vacaturewebsite.’

Lokpremie nu ook in Groningen en Drenthe

Pas afgestudeerde pabo’ers die aan de slag gaan bij de katholieke stichting Primenius krijgen hun collegegeld van 6000 euro terug. Het Dagblad van het Noorden (DvhN) spreekt van een lokpremie in strijd tegen het lerarentekort.

In de krant staat staat dat ook onderwijs- en klassenassistenten die na hun mbo 4-opleiding een tweejarige associate degree-opleiding doen, hun studiekosten vergoed krijgen.

Bestuursvoorzitter John van Meekeren van Primenius ziet het als ‘het naar voren trekken van scholingsgeld’. Nieuwkomers die hun studiegeld terugkrijgen, moeten minimaal drie jaar bij Primenius in dienst blijven.

Primenius heeft 33 basisscholen in Groningen en Drenthe

Lees meer…

Lokpremie Katwijk

De lokpremie in Groningen volgt op de bonus van 10.000 euro die het protestants-christelijke Andreas College in Katwijk in personeelsadvertenties vermeldde voor het werven van een wiskundeleraar en een ICT-docent.

Jurist Ronald Bloemers van VOS/ABB wees er toen op dat er in de cao’s voor het primair respectievelijk voortgezet onderwijs geen grond is voor een bonus om leraren te werven. ‘Vanuit de cao kun je beleid met de (G)MR vaststellen om toelagen te verstrekken, maar dat dient gestoeld te zijn op beoordelingsbeleid. Dat kan dus niet voordat je ergens komt werken. Een mogelijkheid voor dergelijke bonussen is er niet’, aldus Bloemers.

Wat betreft de lokpremie van Primenius merkt hij op dat ook hiervoor geen grondslag lijkt te zijn in de cao’s. Het risico van terugvordering van het geld door het ministerie van OCW is gering, zegt Bloemers, ‘maar is net als bij te gortige ontslagvergoedingen wel aanwezig’.

Lees meer…