Handreiking uitbetalen loonsverhoging

Schoolbesturen in het primair onderwijs wordt gevraagd om in november de eenmalige uitkering van 500 euro en met terugwerkende kracht 1,25 procent loonsverhoging uit te betalen. Een dergelijk advies geldt al langer voor het voortgezet onderwijs. De Helpdesk van VOS/ABB heeft een handreiking opgesteld over de mogelijkheid om in november over te gaan tot uitbetaling van de eenmalige uitkering en loonsverhoging. Deze handreiking heeft betrekking op het primair en voortgezet onderwijs.

De PO-Raad heeft met de vakbonden CNV Onderwijs, Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) afspraken gemaakt die volgens de sectororganisatie een nieuwe cao voor het primair onderwijs dichterbij brengen. Er zijn afspraken gemaakt over de uitbetaling van de loonsverhoging en de eenmalige uitkering van 500 euro, over de ketenbepaling in de Wet werk en zekerheid (WWZ)en over de transitievergoeding uit de WWZ.

Download de afspraken.

In oktober werden binnen het voortgezet onderwijs vergelijkbare afspraken gemaakt.

De Helpdesk van VOS/ABB heeft een handreiking opgesteld over de mogelijkheid om in november over te gaan tot uitbetaling van de eenmalige uitkering en loonsverhoging. Deze handreiking heeft betrekking op het primair en voortgezet onderwijs.

Download de handreiking (alleen voor VOS/ABB-leden!)

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

 

Personele bekostiging 2015-2016 aangepast

De regeling personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2015-2016 is aangepast. Het betreft de indexatie van de personele bekostiging 2015 en het loonruimteakkoord.

De kabinetsbijdrage voor de gestegen arbeidskosten 2015 is op grond van de referentiesystematiek vastgesteld op 0,44 procent. Deze indexatie voor 2015 was al verwerkt in de bekostiging 2014-2015 voor de eerste zeven maanden van 2015. Nu is deze in de aangepaste regeling personele bekostiging ook verwerkt voor de laatste vijf maanden van 2015.

Loonruimteakkoord
Op 10 juli jongstleden sloot de minister van Binnenlandse Zaken met onder andere de sectorwerkgevers in het onderwijs het loonruimteakkoord. Hierin zijn afspraken gemaakt over een loonsverhoging van in totaal 5,05 procent.

Afgesproken is dat de overheid 2,96 procent beschikbaar stelt en dat de pensioenpremie wordt verlaagd met 1,94 procent. Daarnaast moeten schoolbesturen vooralsnog zelf 0,18 procent bijdragen. Er is overleg met het ministerie van OCW om dit te compenseren.

Download de regeling en lees meer op de website van de PO-Raad.

De betreffende rekeninstrumenten in de online Toolbox van VOS/ABB zullen op korte termijn worden aangepast!

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Na verlies hoger beroep wil FNV wel weer praten

Het gerechtshof in Den Haag heeft het hoger beroep van de FNV tegen het loonruimteakkoord afgewezen. De vakcentrale, waarvan de Algemene Onderwijsbond (AOb) deel uitmaakt, wil nu in het licht van de pensioenproblematiek wel weer praten over de manier waarop het akkoord zou kunnen worden uitgevoerd.

De FNV had na het eerdere verlies van het kort geding over het loonakkoord hoger beroep aangetekend. De vakcentrale bleef van mening dat dat akkoord onrechtmatig tot stand was gekomen, omdat er geen reëel overleg aan ten grondslag zou hebben gelegen. Uit het oordeel blijkt duidelijk dat het gerechtshof dat onzin vindt. Het loonakkoord is wel degelijk op basis van reëel overleg tot stand gekomen, aldus het hof.

Onderdeel van het loonakkoord was een lagere pensioenpremie, die een loonsverhoging mogelijk zou moeten maken. Nu alles erop wijst dat een verlaging van die premie niet mogelijk is, heeft minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken alle partijen uitgenodigd voor nieuw overleg. De FNV vindt dat verstandig: ‘De ontwikkelingen binnen de pensioenwereld en de onrust binnen de sector geven daar alle aanleiding toe’, aldus vicevoorzitter Ruud Kuin van de vakcentrale.

FNV verliest kort geding loonruimteakkoord

De FNV heeft het kort geding over het loonruimteakkoord verloren. Dat akkoord is volgens de Haagse voorzieningenrechter geldig voor onder anderen de mensen die in het onderwijs werken.

In juli bereikten de betrokken ministers, de overheidswerkgevers en de vakcentrales voor overheidspersoneel met uitzondering van de FNV (waarbij de Algemene Onderwijsbond (AOb) is aangesloten) een onderhandelingsakkoord over loonruimte voor de publieke sector.

Daarbij zijn zowel loon- als pensioenafspraken gemaakt, die – voor wat betreft de pensioenafspraken – zijn bekrachtigd in de Pensioenkamer van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP). Op basis van deze bekrachtigde afspraken wordt binnenkort de ABP-pensioenregeling aangepast en vinden cao-onderhandelingen plaats, onder andere in het onderwijs.

De FNV spande het kort geding aan, omdat de vakcentrale zich buiten spel gezet voelde bij de totstandkoming van het loonruimteakkoord. De bond stelde dat over de pensioenafspraken geen open en reëel overleg heeft plaatsgevonden. Hierdoor is volgens de FNV niet voldaan aan het grondrecht op collectief onderhandelen.

De rechter is het hier niet mee eens. Over de in het onderhandelingsakkoord neergelegde pensioenafspraken heeft volgens de kortgedingrechter tussen alle werkgevers- en werknemerscentrales wel degelijk open en reëel overleg plaatsgevonden. De rechter wijst erop dat de FNV er zelf voor koos het overleg te verlaten.

Anders dan FNV stelt kan niet gezegd worden dat gehandeld is in strijd met het recht op collectieve onderhandelingen, vindt de kortgedingrechter.

De FNV gaat in hoger beroep.