Extra maatregelen voor thuiszitters

Er komen versneld extra maatregelen om het aantal kinderen en jongeren dat thuis zonder onderwijs zit, terug te dringen. Dit heeft onderwijsminister Arie Slob aangekondigd. Hij is er ontevreden over dat het aantal thuiszitters niet daalt.

Weliswaar is het in het afgelopen schooljaar gelukt veel thuiszitters weer onderwijs te geven, maar er komen ook nieuwe thuiszitters bij. Daardoor zijn de aantallen per saldo niet verminderd. Elk schooljaar krijgen ruim 4000 leerplichtigen geen onderwijs.

Versterking samenwerking bij thuiszitters

De nu aangekondigde maatregelen moeten de samenwerking tussen de betrokken partijen versterken. Het gaat om de school, het samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar, jeugdhulp en in sommige gevallen justitie.

Slob wil nu per regio een regisseur aanstellen die een doorbraak moet forceren als een leerling na een bepaalde termijn nog steeds thuis zonder onderwijs zit. Hiermee neemt hij een advies over van Marc Dullaert, die in opdracht van de betrokken partijen oplossingen zocht om het aantal thuiszitters terug te dringen.

Dullaert publiceerde recent het rapport De kracht om door te zetten.

Meer informatie

Bezuinigingen op LGF hebben grote gevolgen

De uitgaven voor speciale leerlingenzorg zijn in de afgelopen jaren sterk gestegen door een grote toename van het aantal leerlingen met een indicatie voor een rugzakje of speciaal onderwijs. Daarom zijn er maatregelen nodig om de uitgaven voor de speciale zorg binnen de budgettaire kaders van de rijksbegroting te houden. De Tweede Kamer heeft ingestemd met deze maatregelen.

De gevolgen hiervan voor de bekostiging van het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs zijn groot. Een sbo-school met bijvoorbeeld 25 rugzakleerlingen ziet de bekostiging per 1 augustus ineens met ruim 1 ton afnemen: dat zijn bijna 2 arbeidsplaatsen. Voor het speciaal onderwijs met bijvoorbeeld 50 fte volledig in de ambulante begeleiding betekent deze bezuiniging dat er geen bekostiging meer is voor zo’n 7 fte.

Gedwongen ontslag voorkomen
Het ministerie heeft met de bonden en de PO-Raad en VO-raad afspraken gemaakt om gedwongen ontslag te voorkomen. Er wordt een matchpunt ingericht (Infopunt Passend Onderwijs) voor met name ambulante begeleiders in het (v)so en sbo die boventallig (dreigen te) worden. De besturen kunnen hen hier aanmelden. Aan alle besturen in het po-, (v)so en vo wordt gevraagd passende vacatures voor deze personeelsleden te melden bij het matchpunt.

Naast de inrichting van het matchpunt zoekt het ministerie een maatwerkoplossing voor instellingen in het sbo of (v)so als de (financiële) continuïteit wordt bedreigd als gevolg van deze maatregelen.

Dit flankerend beleid (matchpunt en maatwerkoplossing) geldt voorlopig voor de schooljaren 2010-2011 en 2011-2012. Het is de bedoeling van de partijen om nieuw flankerend beleid af te spreken als onderdeel van de invoering van passend onderwijs.

Convenant
Alle afspraken worden vastgelegd in een convenant tussen de sectorraden, de bonden en het ministerie. De tekst komt binnenkort op deze site van het ministerie te staan.

Organisaties die met deze bezuinigingen te maken krijgen (en er nog geen rekening mee hebben gehouden), zullen op zeer korte termijn hun meerjarenbegroting en het meerjarenformatieplan moeten herzien om de consequenties van deze maatregelen in kaart te brengen. Temeer daar de beschikkingen (14 april 2010) op de site van het ministerie nog niet zijn aangepast.

In de rechterkolom van dit bericht staat de brief van het ministerie waarin de maatregelen worden aangekondigd.

Informatie: Geke Lexmond, glexmond@vosabb.nl

Bijlagen