Magazine School! biedt verfrissende blik op artikel 23

Het zomernummer van magazine School! gaat onder andere over de vraag of het huidige duale bestel op grond van artikel 23 over de vrijheid van onderwijs nog wel houdbaar is.

Oud-conrector en historicus Carel Verhoef pleit voor een andere interpretatie van artikel 23 van de Grondwet. Religie en levensbeschouwing vormen volgens hem geen goede basis meer van het duale bestel van openbaar en bijzonder onderwijs.

Hij vindt dat de gemengde school het uitgangspunt moet zijn. Zijn gedachte is dat kinderen en jongeren met verschillende achtergronden elkaar op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect  moeten ontmoeten. Dat kan maatschappelijke spanningen tegengaan.

Van Verhoef verscheen eerder dit jaar bij uitgeverij Aspekt het boek Inperking vrijheid van onderwijs.

Waarom muurtje?
School! schrijft ook over bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht en lid van de Onderwijsraad Pieter Huisman. Die stelde onlangs in Dordrecht op een symposium over de vrijheid van onderwijs de vraag waarom er eigenlijk nog ‘een muurtje’ tussen de openbare en bijzondere school staat.

In het zomernummer is tevens aandacht voor studiedagen voor het beste openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Deze studiedagen worden georganiseerd door VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO). Een andere mogelijkheid is om uw school te profileren met gratis workshops over mensenrechteneducatie.

Vmbo-t en havo
Andere onderwerpen die aan bod komen, zijn het plan om vmbo-t en havo samen te voegen, een project in Amsterdam om iedereen te laten meedenken over de toekomstige school en een stoomcursus ondernemen voor groep 8-leerlingen.

Het zomernummer van magazine School! gaat ook over passend onderwijs. Bestuurssecretaris Pascal van de Ven van de Openbare ScholenGroep Schoonoord in Zeist vertelt over snellere, betere en goedkopere hulp voor zorgleerlingen.

Verder kan op basis van cijfers van de Geschillencommissie passend onderwijs worden geconcludeerd dat de invoering van passend onderwijs dit schooljaar goed is verlopen. Er zijn echter ook zorgen, vertelt een moeder van een cluster 2-leerling.

Er staan nog meer interessante artikelen in School!:

 • Vreedzame school stimuleert actief burgerschap. Directeur André Martens van de openbare Annie M.G. Schmidtschool in Amsterdam vertelt over dit concept.
 • Dick Horseling (102): een echte openbaar-onderwijsman. Hij werkte bijna 25 jaar bij VOO, wat toen nog Volksonderwijs heette.
 • Sponsoring kan onder voorwaarden. VOO is kritisch over sponsoring van scholen, VOS/ABB ziet juist kansen.
 • Leerlingen beseffen wat vrijheid betekent. Holocaust-overlevende Hetty Verolme in gesprek met leerlingen van Openbare Scholengemeenschap De Ring van Putten in Spijkenisse.

Abonnement
Magazine School! wordt gratis verspreid onder de leden van VOS/ABB en VOO. Niet-leden betalen voor een abonnement 29,50 euro per jaar. U kunt zich voor en abonnement aanmelden via welkom@vosabb.nl.

Hebt u een idee voor de redactie? Mail naar mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Adverteerders kunnen contact opnemen met Ray Aronds van bureau Recent: ray@recent.nl.

U kunt het zomernummer van magazine School! downloaden.

Lees eerdere nummers van magazine School!.

Lees nieuwste nummer van ons magazine School!

In het meinummer van magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is onder andere aandacht voor de overstap van het basis- naar het voortgezet onderwijs. Andere onderwerpen die aan bod komen: optimale talentontwikkeling en de plaats van religie in het openbaar onderwijs.

Het VOO-congres op 22 april ging over de overstap van het basis- naar voortgezet onderwijs. Onder de kop ‘Hoe overleef ik de Citotoets’ wordt verslag gedaan van dit congres, waaraan onder anderen hoofdinspecteur Arnold Jonk van de Inspectie van het Onderwijs meewerkte. Er werd gediscussieerd naar aanleiding van fragmenten uit de documentaire ‘Citostress’ van regisseur Ingeborg Janssen, die twee dagen voor het congres door de NCRV was uitgezonden.

In zijn column gaat directeur Ritske van der Veen ook in op de overstap van het basis- naar het voortgezet onderwijs. Aanleiding daarvoor is de constatering van de inspectie dat het onderwijs steeds meer starheid vertoont. ‘Laten we ervoor waken dat we als onderwijsprofessionals flexibel blijven en dat doorstroming mogelijk blijft, opdat elke leerling het niveau kan bereiken dat bij hem of haar past’, aldus Van der Veen.

Talentontwikkeling komt aan bod in twee artikelen. In de rubriek Vijf vragen vertelt algemeen-directeur Jos van Kimmenaede van Kits Primair voor openbaar primair onderwijs in Midden-Drenthe over het programma Lifestyle. Dit programma is erop gericht om kinderen in staat te stellen zich op verschillende leergebieden met een individueel talentprofiel maximaal te ontplooien. Talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs komt aan bod in een artikel over de flexibele manier waarop de vestiging Leon van Gelder van het openbare Reitdiep College in Groningen vmbo-onderwijs aanbiedt.

Pas op voor religie!
Filosoof Floris van den Berg waarschuwt voor te veel aandacht voor religie in het openbaar onderwijs. ‘Een school moet een plek zijn waar je jezelf in vrijheid kunt ontplooien, zonder last te hebben van de overtuigingen van je ouders’, aldus van den Berg, die vindt dat scholen kinderen moeten beschermen tegen indoctrinatie door hun ouders.

Magazine School! ging naar Kampen om daar een portret te maken van een nieuwe openbare school die zich stevig op de kaart zet. De bevlogen locatieleider Duncan Hulleman van openbare basisschool Villa Nova vertelt hoe hij samen met het bestuur Openbaar Onderwijs Kampen en zijn team een school heeft kunnen neerzetten waar kinderen zich echt thuisvoelen.

Andere artikelen in het meinummer:

 • Jonge componisten laten van zich horen: leerlingen van het openbare Spinoza Lyceum in Amsterdam maakten eigen muziekcomposities die zijn uitgevoerd door ensemble Asko|Schönberg.
 • Zo leerzaam is ontmoetingsonderwijs: over pabo-studenten en de kernwaarden van het openbaar onderwijs.
 • Essential school: leren wie je bent: openbare basisschool Het JongLeren in Arnhem is een van de eerste scholen in Nederland die het concept essential school uit Amerika hebben overgenomen.
 • Mediawijs is veel meer dan alleen knoppenkennis: over de voortgaande digitalisering die ook in het onderwijs een nieuw bewustzijn vereist.
 • Ruim baan voor sporttalent: openbare basisschool La Res in Enschede start deze zomer een speciaal programma voor sporttalenten.
 • Loonschade verhalen? Altijd doen!: een school kan veel geld kwijt zijn aan een leerkracht die lange tijd is uitgeschakeld na een ongeluk dat niet zijn eigen schuld is. Gelukkig kan dat geld worden verhaald op de veroorzaker van het ongeval.
 • Wat is intern toezicht waard?: interne toezichthouders zouden een vrijwilligersvergoeding moeten krijgen of misschien net iets meer dan dat, vinden VOS/ABB en VOO.
 • PO Wijzer biedt hulp bij schoolkeuze: een nieuwe uitgave waarmee ouders een bewuste keuze voor een basisschool kunnen maken. Arnhem heeft de primeur.

Abonnement
Magazine School! wordt gratis verspreid onder de leden van VOS/ABB en VOO. Niet-leden betalen voor een abonnement 29,50 euro per jaar. U kunt zich voor en abonnement aanmelden via welkom@vosabb.nl.

Hebt u een idee voor de redactie? Mail naar mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Adverteerders kunnen contact opnemen met Ray Aronds van bureau Recent: ray@recent.nl.

U kunt het meinummer van magazine School! downloaden.

Lees eerdere nummers van magazine School!.

Magazine School! over het succes van openbaar onderwijs

In het aprilnummer van magazine School! wordt uiteraard teruggeblikt op de succesvolle School!Week, maar er is natuurlijk ook aandacht voor andere succesverhalen uit het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Zoals dat van openbare basisschool Op ’t Hof in het Betuwedorp Tricht, die in de categorie primair onderwijs de Nationale Onderwijsprijs in de wacht sleepte.

Ook andere openbare scholen die bij de provinciale voorrondes voor de Nationale Onderwijsprijs als winnaars uit de bus kwamen, vertellen hun succesverhalen. Een voorbeeld is openbare basisschool De Border in Amersfoort, die op YouTube een eigen schooljournaal heeft. Openbare Scholengemeenschap Winkler Prins in Veendam vertelt over een project om basisschoolleerlingen in contact te laten komen met techniek.

Droomstart
In de rubriek Vijf vragen vertelt interim-locatiedirecteur Nadia Daoudi over de openbare Mavo Tien in de Utrechtse nieuwbouwwijk Leidsche Rijn, die in het nieuwe schooljaar de deuren opent. De verbouwing van het gebouw moet nog beginnen, maar de leerlingen staan al in de rij. ‘Een droomstart’, aldus Daoudi.

Passend onderwijs komt aan bod in twee artikelen. Rein Beld, Anja Jansen en Liesbeth Wijga van het Dr. Nassau College in Assen laten zien hoe deze openbare school er alles aan doet om chronisch zieke leerlingen binnenboord te houden. De Duitse hoogleraar Theresia Degener gaat in op het internationale verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Zij is vice-voorzitter is van het VN-comité dat controleert of landen zich aan dit verdrag houden, dat onder andere betrekking heeft op inclusief onderwijs.

Kwink
In een artikel over het tegengaan van pesten, wordt de openbare Wilhelminaschool in Coevorden belicht. Deze school werkt met de nieuwe methode Kwink, die is gebaseerd op sociaal-emotioneel leren. De gedachte hierachter is dat als kinderen zich positief gedragen en als er een veilig schoolklimaat is, geen anti-pestprogramma’s nodig zijn. Ofwel: voorkomen is beter dan genezen.

Directeur Bart Jan Geert van het openbare Walburg College in Zwijndrecht vertelt enthousiast over So you think you can eat?. Deze aanstekelijke gezondheidsshow van fitnessprofessional Andy Han overtuigt pubers van het belang van gezond eten en voldoende bewegen. Op het Walburg is het gelukt het patroon van kroketten, milkshakes en XXL-zakken chips te doorbreken.

Andere onderwerpen die in het aprilnummer aan bod komen:

 • Aanbesteden, een vak apart: schoolbesturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten, kunnen met korting gebruikmaken van de diensten van bureau Poelmann van den Broek.
 • MR merkt gevolgen van de nieuwe CAO PO: medezeggenschapstrainer Henk Nieborg van de Vereniging openbaar Onderwijs vertelt.
 • Hoe houden we de benzinetoerist in Nederland?: over de gevolgen van demografische krimp op het onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen.
 • Samsam maakt wereldwijs: het bekende tijdschrift heeft zich in de afgelopen 40 jaar ontwikkeld tot een multimediaal platform voor mondiaal burgerschap.

U kunt de digitale versie van magazine School! gratis downloaden.

Abonnement?
Magazine School! is het blad van, voor en over het openbaar onderwijs in Nederland. Het blad verschijnt zeven keer per jaar. Het is een gezamenlijk uitgave van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).

Het blad wordt gratis verspreid onder de leden van VOS/ABB en VOO. Niet-leden betalen voor een abonnement 29,50 euro per jaar. U kunt zich voor en abonnement aanmelden via welkom@vosabb.nl.

Hebt u een idee voor de redactie? Mail naar mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Adverteerders kunnen contact opnemen met Ray Aronds van bureau Recent: ray@recent.nl.

Magazine School! komt uit met School!Week-special

Het februarinummer van magazine School!, dat op 12 februari verschijnt, bevat als extra een special over de komende actie School!Week. Tien pagina’s inspiratie! Daarnaast in dit extra dikke nummer veel reportages over actuele onderwerpen.

Zo vindt u onder meer artikelen in over de vernieuwde eindtoets, aanpassing van schooltijden in een vo-school in Hardenberg en het succes van homovoorlichting op de basisschool.

‘Niet minder, maar meer toetsen’
De redactie peilde de meningen over de vernieuwde eindtoets, zowel in als buiten het onderwijsveld. ‘Cijfers zijn niet zaligmakend’, daar is iedereen het wel over eens. Maar opmerkelijk genoeg pleit prof. Herman van de Werfhorst, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, juist voor meer toetsen in plaats van minder. Hij is bang dat door het wegvallen van de informatie uit de eindtoets bij het opstellen van het schooladvies toch weer meer sociale ongelijkheid zal ontstaan. Maar in het onderwijs is men daar niet zo bang voor.

Magazine School! sprak ook met een andere professor: Pieter Huisman, die sinds 1 januari in de Onderwijsraad zit. Huisman geeft zijn mening over artikel 23 en algemene acceptatieplicht. Dat laatste hoeft er voor hem niet te komen.

Het feest van het openbaar onderwijs
Midden in het blad treft u 10 pagina’s over de School!Week, de campagne voor het openbaar onderwijs die dit jaar van 16 tot en met 20 maart wordt gevoerd. Het is inmiddels al traditie aan het  worden dat het openbaar onderwijs feestviert in week 12. Dit jaar staan de kinderrechten centraal, en de special reikt tal van ideeën aan om met thema aan de slag te gaan en zo uit te stralen waar het openbaar onderwijs voor staat. Dit thema past perfect bij de kernwaarden van de openbare school.

Andere onderwerpen in het februarinummer:

 • Het bioritme van tieners: beter leren door later te beginnen. Openbare scholengemeenschap De Nieuwe Veste in Hardenberg doet het al.
 • De digitale plusklas. Een mooie manier om hoogbegaafde leerlingen van kleine schooltjes passende, uitdagende opdrachten te geven.
 • OBS De Aremberg in Zwartsluis over een nieuwe aanpak van burgerschap: ‘Hallo wereld’.
 • Jeelo: een leeromgeving voor kleine scholen
 • Ervaringen met homovoorlichting op de basisschool
 • Wat moet je doen bij een aardbeving? In Groningen worden basisscholieren erop voorbereid.
 • Antipestmethode wetenschappelijk onderzocht: dit werkt!
 • Medezeggenschap in Oost-Groningen op de schop
 • Op excursie naar Micropia

Het februarinummer valt op 12 februari op de mat bij de leden van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (schoolbesturen en alle daarbij aangesloten scholen).

Abonnement?
Magazine School! is het blad van, voor en over het openbaar onderwijs in Nederland. Het blad verschijnt zeven keer per jaar. Het is een gezamenlijk uitgave van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).

Het blad wordt gratis verspreid onder de leden van VOS/ABB en VOO. Niet-leden betalen voor een abonnement 29,50 euro per jaar. U kunt zich voor en abonnement aanmelden via welkom@vosabb.nl.

Hebt u een idee voor de redactie? Mail naar mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Adverteerders kunnen contact opnemen met Ray Aronds van bureau Recent: ray@recent.nl.

Decembernummer magazine School! naar de drukker

Het decembernummer van magazine School! is naar de drukker. Het blad van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) ligt op donderdag 11 december bij de abonnees in de bus.

Het laatste nummer van 2014 heeft onder andere aandacht voor de kinderrechten, die het openbaar onderwijs blijven inspireren. Op 26 november hield VOS/ABB een minisymposium over dit onderwerp. Kort daarvoor was het 25 jaar geleden dat het kinderrechtenverdrag door de Verenigde Naties werd bekrachtigd.

Andere onderwerpen die in magazine School! aan bod komen, zijn de samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs in gebieden met demografische krimp, de kans die Wirtschaftsdeutsch aan leerlingen in het voortgezet onderwijs biedt en de rol van ICT in het onderwijs.

Het decembernummer besteedt ook aandacht aan onder andere het nieuwe gebouw van het Liemers College in Zevenaar. Tevens komen de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap in het onderwijs aan bod.

Magazine School! is het blad van, voor en over het openbaar onderwijs.

Lees meer…

 

Wat speelt er in het onderwijs? Lees magazine School!

‘Passend onderwijs zoals het bedoeld is’ is de kop boven een artikel over de wijze waarop de Stichting kom Leren in Zuid-Limburg elke leerling herkent en erkent. Dit en andere actuele onderwerpen worden belicht in het novembernummer van magazine School!.

In het artikel over passend onderwijs in Zuid-Limburg vertelt beleidsmedewerker zorg en onderwijs Daniëlle Andrien van het samenwerkingsbestuur kom Leren dat passend onderwijs een andere manier van denken vereist. ‘We zaten vroeger toch vooral op het signaleren van problemen en het stellen van diagnoses. Met andere woorden: we plakten stickertjes. Dat was vaak een argument voor extra bekostiging of om te verklaren waarom de opbrengsten van het onderwijs achterbleven.’

‘Nu zeggen we dat goed onderwijs voor álle kinderen onze corebusiness is. Van de leerlingen op onze basisscholen heeft 90 tot 95 procent geen aangepast arrangement nodig. Als je goed aansluit bij wat kinderen nodig hebben, voorkom je veel problemen. Dat is ons uitgangspunt’, aldus Andrien. Het gaat er volgens haar bij passend onderwijs om elk kind te herkennen en erkennen.

Pesten
Het novembernummer besteedt ook aandacht aan pesten – niet door leerlingen, maar door leraren. Het komt voor, vertelt gedragsdeskundige Kees van Overveld. ‘Hoe kunnen leraren dit doen, dacht ik? Juist de doelgroep die leerlingen wijzer moet maken over het respectvol omgaan met anderen?’ Van Overveld geeft tips om pesten op de werkvloer tegen te gaan.

Het Centrum voor Onderwijsexcellentie is er voor álle scholen, staat in een artikel over dit initiatief in Middelburg. Koningin Máxima opende het nieuwe centrum in september. Het is opgericht door het University College Roosevelt in samenwerking met de Hogeschool Zeeland, ROC Scalda en Zeeuwse schoolbesturen uit primair en voortgezet onderwijs. Een van de speerpunten is onderzoek naar excellent onderwijs. Daarnaast ontwikkelt het centrum cursussen, trainingen en masterclasses.

Huisvesting
In het nieuwe nummer van School! gaat het ook over onderwijshuisvesting. Het openbare Stellingwerf College in Oosterwolde zag zich door een toestroom van leerling genoodzaakt 17 lokalen bij te bouwen. Hoe doe je dat als de gemeente daar niet aan wil meewerken? Directeur-bestuurder Hennie Broers liep tegen ambtenaren aan die star vasthielden aan hun eigen huisvestingsplan.

Onderwijshuisvesting komt tevens aan bod in een artikel over de overheveling van de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van de gemeenten naar de schoolbesturen voor primair onderwijs. Deze zogenoemde doordecentralisatie zal op 1 januari een feit zijn. Hans Heijltjes en Mireille Uhlenbusch van onderwijshuisvestingsspecialist Hevo vertellen over de kansen en risico’s.

Vlaanderen
Waarom kiezen Nederlandse ouders voor onderwijs in Vlaanderen? School! ging kijken bij Gitok, een openbare technische school vlak over de grens in Kalmthout. Positieve punten die uit het gesprek met directeur Kathy Vincent naar voren komen, is dat de klassen in het Vlaamse voortgezet onderwijs kleiner zijn, dat de leraren meer tijd hebben om hun lessen voor te bereiden en dat Vlaamse scholen over het algemeen meer structuur bieden en er meer discipline is.

Niet alles van waarde is meetbaar, vertelt universitair hoofddocent Jos Blank van de Technische Universiteit in Delft. Hij reageert op de wens van scholen dat de Inspectie van het Onderwijs niet alleen naar opbrengsten van het taal- en rekenonderwijs moet kijken, maar ook naar de kwaliteit van het burgerschaps- en levensbeschouwelijk onderwijs. ‘Ik kan me voorstellen dat er gebieden in het onderwijs zijn, zoals burgerschap en levensbeschouwing, die moeilijk in cijfers uit te drukken zijn. Het is ook maar de vraag waarvan je als overheid moet uitgaan voor het meten van die aspecten.’

Andere onderwerpen die in het novembernummer van magazine School! aan bod komen:

 • Decibellen vliegen leraren om de oren: audicien Freek Menheere over gehoorbeschermers voor leraren.
 • Wat is er mis met levend stratego? Over ouders die dure schoolreizen niet kunnen betalen.
 • Directeur Eric van ’t Zelfde van de Openbare Scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam komt aan het woord over de regelvrije school.
 • Groen, wit en een heleboel licht: een reportage over het gloednieuwe gebouw van het openbare Goese Lyceum.
 • Toestroom asielzoekers schiet gat in begroting: Meerwerf Basisscholen in Den Helder ziet zich geconfronteerd met een tekort van 5 ton.
 • School! en excursie: op onderzoek in het Universiteitsmuseum in Utrecht.
 • School! en recht: procedure bij bezuinigen op leraren
 • Op de achtercover opmerkelijk nieuws uit het onderwijs en de cartoon van Maarten Wolterink.

Abonnement?
Magazine School! is het blad van, voor en over het openbaar onderwijs in Nederland. Het blad verschijnt zeven keer per jaar. Het is een gezamenlijk uitgave van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).

Het blad wordt gratis verspreid onder de leden van VOS/ABB en VOO. Niet-leden betalen voor een abonnement 24,50 euro per jaar. U kunt zich voor en abonnement aanmelden via welkom@vosabb.nl.

U kunt het novembernummer gratis downloaden.

Hebt u een idee voor de redactie? Mail naar mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Adverteerders kunnen contact opnemen met Ray Aronds van bureau Recent: ray@recent.nl.

School! zet openbaar onderwijs volop in de schijnwerpers

‘Kernwaarden die staan als een huis’. Deze kop staat in het nieuwe nummer van magazine School! boven een artikel over openbare basisschool De Mienskip in het Friese dorp Buitenpost. Deze school heeft van VOS/ABB het TOP-certificaat gekregen. TOP staat voor Talentvol Openbaar Praktijkvoorbeeld.

In het artikel over De Mienskip vertelt directeur Reiny Kas-Siderius dat de naam van haar school perfect past bij het openbare karakter ervan. ‘Volgens mij kun je geen betere naam hebben. Álle kinderen zijn bij ons welkom. In de kleine en veilige gemeenschap die onze school is, leren ze voor de grote gemeenschap waaraan ze later met respect voor elkaar en voor de wereld hun bijdrage leveren.’

Ze vindt dat de ‘openbare’ kernwaarden leidend zouden moeten zijn in het gehele onderwijs. In het kader hiervan noemt ze het ‘verschrikkelijk’ dat het voor scholen op religieuze grondslag nog steeds mogelijk is om op basis van artikel 23 van de Grondwet kinderen te weigeren. ‘Dat mag toch in Nederland niet meer voorkomen, dat je kinderen moedwillig uitsluit? Ze hebben het recht dat ze welkom zijn op school. Met de vrijheid van onderwijs houden we moedwillig segregatie in stand. Dat gaat helemaal in tegen wat de samenleving in de kern behoort te zijn. Daar zit niet voor niets het woord ‘samen’ in!’

Historicus Bram Mellink van de Universiteit van Amsterdam denkt hier anders over. Hij noemt in een interview met School! het gelijknamige concept dat boven de denominaties uitstijgt, een ‘lovenswaardig streven’ van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), maar hij vraagt zich of het wel nodig is. ‘Welk probleem lossen we ermee op?’, aldus Mellink.

Hij erkent dat protestants-christelijke en katholieke scholen zich nauwelijks nog als zodanig profileren en dat ze sinds de jaren 60 naar het openbaar onderwijs zijn opgeschoven, maar dat is volgens hem niet erg. ‘Het wordt pas een probleem als blijkt dat bijzonder onderwijs een dekmantel is voor segregatie, bijvoorbeeld als er hoge ouderbijdragen worden gevraagd om mensen buiten de deur te houden. Als dat zo is, moet dat worden blootgelegd.’

Het interview met Mellink staat in het teken van zijn boek Worden zoals wij. Onderwijs en de opkomst van de geïndividualiseerde samenleving sinds 1945. Daarin stelt hij zich de vraag wie in de huidige maatschappij beantwoordt aan het individualisme, dat tegenwoordig de norm is. ‘Degene die een alledaagse spijkerbroek draagt of de moslima die een hoofddoek omknoopt? Die laatste wordt gezien als kuddedier. Ben je dat niet met een alledaagse spijkerbroek? Misschien maakt de moslima met hoofddoek wel een individuele keuze.’

Andere artikelen in het septembernummer van School!:

 • Toetsgekte? Dat valt wel mee! Gesprek met emeritus hoogleraar Jaap Scheerens van de Universiteit Twente.
 • Flexibele schooltijden, effectiever onderwijs. Openbare basisschool De Wilgenhoek in het Brabantse dorp Hank boekt goede resultaten.
 • Antipestprogramma als laatste redmiddel. Kees van Overveld over sociaal-emotioneel leren, waarmee pesten kan worden voorkomen.
 • Bèta Challenge – vmbo-kweekvijver voor techniektalent. Openbare scholengemeenschap De Rede in Terneuzen is een van de eerste scholen die hiermee ervaring opdeden.
 • Wedstrijd levert creatief lesmateriaal op. Over verschillende manieren waarop scholen seksuele diversiteit onder de aandacht kunnen brengen.
 • Thuiszitters terugbrengen naar de schoolbanken. De auteurs Jos van der Horst en Bart van Kessel van het boek Iedereen aan boord over passend onderwijs. Let op: de uitgever verloot vier gratis boeken onder de lezers van School!.
 • Alleen gemeente kan maatschappelijke stage redden. Bestuursvoorzitter Lambèrt van Genugten van het openbare Jan van Brabant College in Helmond noemt het onbegrijpelijk dat de rijksoverheid de maatschappelijke stages de nek omdraait.
 • Toezichthouders moeten sterke mensen zijn. Dit zegt oud-minister Winnie Sorgdrager in de nieuwe Toolkit Toezicht Onderwijs, waaraan ook VOS/ABB bijdragen heeft geleverd.
 • Lekker in je vel, dus beter op school. Over het Zuid-Limburgse concept ‘Gezonde basisschool van de toekomst’.
 • Solide basis geeft goed onderwijs. Hans Teegelbeckers en Anna Schipper van VOS/ABB over het verband tussen een goede schoolorganisatie en onderwijskwaliteit.
 • Wat moeten schoolleider kennen en kunnen? Clustermanager Leezan van Wijk van OSG Graaf Engelbrecht in Breda over de beroepsstandaard voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs.

Verder kunt u de vaste rubrieken Kort nieuws, School! en rechtSchool! antwoordt en School! en excursie lezen. Op de achtercover staan opmerkelijke berichten uit het onderwijs en de cartoon van Maarten Wolterink.

Abonnement?
Magazine School! is het blad van, voor en over het openbaar onderwijs in Nederland. Het blad verschijnt zeven keer per jaar. Het is een gezamenlijk uitgave van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).

Het blad wordt gratis verspreid onder de leden van VOS/ABB en VOO. Niet-leden betalen voor een abonnement 24,50 euro per jaar. U kunt zich voor en abonnement aanmelden via welkom@vosabb.nl.

U kunt het septembernummer gratis downloaden.

Hebt u een idee voor de redactie? Mail naar .

Adverteerders kunnen contact opnemen met Ray Aronds van bureau Recent: ray@recent.nl.

Zomernummer magazine School! over openbaar onderwijs

Het zomernummer van magazine School! gaat onder andere over krimp en samenwerking. Andere onderwerpen die worden belicht, zijn het tegengaan van segregatie en stages voor ‘illegale’ leerlingen uit het beroepsgerichte vmbo en praktijkonderwijs.

Krimp en samenwerking komt aan bod in een artikel waarin de gelijkwaardigheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs wordt benadrukt. Tot nu toe heeft het openbaar onderwijs bij samenwerking in krimpgebieden op verschillende terreinen wettelijk gezien een achtergestelde positie ten opzichte van het bijzonder onderwijs. Dat bemoeilijkt het behoud van goed onderwijs.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW ziet dit probleem ook. Hij steunt de oproep van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs om een einde te maken aan de achtergestelde positie van de openbare schoolbesturen. Samenwerking voor het behoud van goed onderwijs kan immers alleen op basis van gelijkwaardigheid.

Onderwijs kan het zelf!
Het tegengaan van segregatie is van de politieke agenda. Staatssecretaris Dekker heeft dat onlangs nog eens bevestigd in antwoorden op Kamervragen van de SP. Maar hoe erg is dat? Volgens Marius Liebregts van de Stichting Opmaat voor openbaar primair onderwijs in Tilburg en omgeving beschouwt de samenstelling van zijn scholen als een gegeven en houdt zich liever bezig met dingen waar hij invloed op heeft.

De inmiddels gestopte gesubsidieerde projecten om segregatie in het onderwijs tegen te gaan, kwamen volgens hem voort uit de neiging van de politiek om de scholen te beheersen. ‘Dames en heren politici, laat het gewoon aan het onderwijs zelf over!’, aldus de praktisch ingestelde Liebregts.

Op stage!
Naar aanleiding van een oproep van openbare scholengemeenschap Singelland in Drachten, maakt minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het voor ‘illegale’ leerlingen uit het beroepsgerichte vmbo en praktijkonderwijs mogelijk stage te lopen.

In het artikel hierover wordt de situatie van de 16-jarige ‘illegale’ Drachtster leerling Karen Sedrakjan uit Armenië belicht. Zijn school was noodgedwongen voor hem een interne stage te organiseren, maar nu Asscher met zijn toezegging is gekomen, kan ook hij een externe stage volgen om de broodnodige werkervaring op te doen.

Andere artikelen uit het zomernummer:

 • Als de bij uitsterft, volgt de mensheid: openbare basisschool De Kring in Maastricht is de drijvende kracht achter het initiatief voor bijenhotels bij alle Limburgse basisscholen.
 • Steve JobsSchool midden in de samenleving: het concept Onderwijs voor een Nieuwe Tijd is veel meer dan alleen iPads, zo laat de openbare basisschool Master Sneek zien.
 • Jonge meester vindt onderwijs geweldig: Johan Noorda is dit schooljaar aan de slag gegaan op de openbare 5e Montessorischool Watergraafsmeer in Amsterdam. Een man in het onderwijs, hoe bijzonder is dat?
 • Kinderen zeggen nee tegen discriminatie: de leerlingen van de openbare basisscholen van Surplus in Noord-Holland verdiepen zich in de waarden die onze samenleving democratisch en rechtvaardig maken.
 • Blokletters of verbonden schrift: directeur Henk Schweitzer van openbare basisschool Molenweid in Velserbroek wil blokletters, maar voormalig schrijfdocent Ben Hamerling pleit voor behoud van het traditionele verbonden schrift.
 • Nieuwe methode levensbeschouwing ontstijgt denominaties: leerkracht Rianne Weijers van samenwerkingsschool Paulus in Rutten en directeur Hans Schemkes van openbare basisschool De Vogelaar in Genemuiden over de methode ‘Krachtbronnen’.
 • Moderne school achter monumentale gevel: een kijkje in het gebouw van het openbare Johan de Witt Gymnasium in Dordrecht.

Verder kunt u de vaste rubrieken Kort nieuws, Aan het woord, School! en recht, School! antwoordt en School! en excursie lezen. Op de achtercover staan opmerkelijke berichten uit het onderwijs en de cartoon van Maarten Wolterink.

Abonnement?
Magazine School! is het blad van, voor en over het openbaar onderwijs in Nederland. Het blad verschijnt zeven keer per jaar. Het is een gezamenlijk uitgave van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).

Het blad wordt gratis verspreid onder de leden van VOS/ABB en VOO. Niet-leden betalen voor een abonnement 24,50 euro per jaar. U kunt zich voor en abonnement aanmelden via welkom@vosabb.nl.

U kunt het zomernummer gratis downloaden.

Hebt u een idee voor de redactie? Mail naar .

Adverteerders kunnen contact opnemen met Ray Aronds van bureau Recent: ray@recent.nl.

Magazine School! over durf in het onderwijs

‘Alles wat niet kan, gaan wij doen’. Dat zegt rector Eric van ’t Zelfde van de openbare scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam in het februarinummer van magazine School!. Hij durft met zijn school van de gebaande paden om het onderwijs op een hoge plan te tillen.

Osg Hugo de Groot staat landelijk bekend als een school die durft. De openbare scholengemeenschap staat midden in Oud-Charlois, een van de zwakste wijken van Rotterdam en daarmee van Nederland. Er wordt lesgegeven aan leerlingen van 2 tot 18 jaar. Daarvoor zijn heel wat heilige huisjes omver getrapt.

In het februarinummer van magazine School! komen ook andere innovaties aan bod. Zo vertelt directeur Yvonne Sneekes van de openbare Violenschool over de proef met tweetalig basisonderwijs. Veel ouders hebben al belangstelling getoond. In het voortgezet onderwijs bestaat tweetalig onderwijs al langer. Nieuw is dat vo-scholen Chinees als examenvak aanbieden. School! ging naar het openbare Wolfert Tweetalig in Rotterdam, waar Chinees dezelfde status heeft als andere vreemde talen.

Een andere innovatie is het onderwijs op de Steve JobsScholen, waarin de iPad centraal staat. De Inspectie van het Onderwijs is positief over het resultaat dat de openbare basisschool Tweespan in Heenvliet laat zien. ‘De inspectie zei letterlijk dat we trots mogen zijn op wat we in korte tijd hebben bereikt’, aldus directeur Ger Heijden.

Het onderwerp ‘demografische krimp’ komt aan de orde in een artikel over de mogelijkheid voor gemeenten om hun grondgebied te splitsen in een dicht- en een dunbevolkt deel. Dat kan een mogelijkheid zijn om kleine basisscholen open te houden. Het splitsen van het grondgebied is een actueel thema in verband met de gemeentelijke herindelingen in het hele land.

Onder de kop ‘Mag het een onsje minder zijn?’ besteedt magazine School! aandacht aan de dure schoolreizen in het voortgezet onderwijs. Steeds meer ouders geven aan dat ze die niet meer kunnen betalen. Onder andere op het openbare Stedelijk Gymnasium in Schiedam wordt hierover gediscussieerd.

Andere onderwerpen:

 • Leerlingen in de ondersteuningsplanraad
 • School!Week 2014 komt er weer aan
 • Schoonhovens College breidt uit
 • Loten voor populair Amstelveen College
 • Kleinere klassen niet per se beter
 • Effectieve MR in tijden van krimp
 • Excellente scholen trots op erkenning
 • Waargebeurde verhalen brengen oorlog dichtbij
 • Anticiperen op het entreerecht

Magazine School! is het blad van, voor en over het openbaar onderwijs in Nederland. Het blad verschijnt zeven keer per jaar. Het is een gezamenlijk uitgave van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).

Het blad wordt gratis verspreid onder de leden van VOS/ABB en VOO. Niet-leden betalen voor een abonnement 24,50 euro per jaar. U kunt zich voor en abonnement aanmelden via welkom@vosabb.nl.

Hebt u een idee voor de redactie? Mail naar mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Adverteerders kunnen contact opnemen met Ray Aronds van bureau Recent: ray@recent.nl.

In de online versie van het blad is op verzoek van een ouder die niet wilde dat zijn kinderen herkenbaar zouden zijn, de foto bij het artikel over kleinere klassen wazig gemaakt.

School!Week met conferentie openbaar onderwijs

Midden in de School!Week organiseren VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) de conferentie ‘Openbaar onderwijs verbindt’. De conferentie op woensdag 19 maart in Amersfoort is bedoeld voor iedereen die het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs een warm hart toedraagt.  

VOS/ABB en VOO organiseren de conferentie in samenwerking met de pabo’s die het diploma openbaar onderwijs aanbieden. Dit is een speciale module waarmee pabo-studenten zich kunnen verdiepen in de eigenheid van het openbaar onderwijs.

Bevlogen pabo-docenten en andere sprekers verzorgen tijdens de conferentie colleges en workshops. Het wordt een middag vol informatie, inspiratie en ontmoetingen met collega’s en studenten.

School!
De middag wordt geopend met de feestelijke presentatie van het eerste exemplaar van de publicatie over het ideaal ‘School!’. Hierin schetsen VOS/ABB en VOO een toekomst waarin alle kinderen samen naar een school zonder denominatie gaan. Auteurs uit alle delen van het onderwijsveld hebben aan deze publicatie meegewerkt. Deelnemers aan de conferentie ontvangen een exemplaar.

Theatergroep The Big Mo zorgt voor een knallende afsluiting van de conferentie, met de speciaal voor de School!Week gemaakte interactieve toneelvoorstelling ‘Ik ben welkom’.

Wanneer en waar?
De conferentie ‘Openbaar onderwijs verbindt’ is op woensdagmiddag 19 maart van 13 tot 17 uur in de Amersfoortse vestiging van de Hogeschool Utrecht.

Deelname voor leden van VOS/ABB en/of VOO en pabo’s is gratis. Niet-leden betalen 50 euro per persoon (als u zich vóór 17 januari inschrijft, krijgt u 10 euro vroegboekkorting).

U kunt zich online aanmelden.

School!Week 2014
Op de website www.openbaaronderwijs.nu vindt u meer informatie over de School!Week 2014, de landelijke campagneweek waarin scholen in het hele land laten zien wat de meerwaarde is van openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. De week is van 17 tot en met 21 maart.

VOS/ABB en VOO hebben een actiekrant over de School!Week 2014 uitgebracht. Deze krant is meegezonden met het novembernummer van magazine School!.

Magazine School! blikt in de toekomst

Een gezonde toekomst van het onderwijs zónder het duale bestel. De categorale havo of juist de brede scholengemeenschap? En de rammelende rekentoets. Over deze en andere onderwerpen gaat het decembernummer van magazine School!.

Beleidsadviseur Ronald Bloemers van VOS/ABB vertelt wat hij heeft ingebracht tijdens een rondetafelgesprek met de Vaste Kamercommissie voor OCW over de toekomst van artikel 23 van de Grondwet (vrijheid van onderwijs). Bloemers heeft daar een toelichting gegeven op het concept ‘School!’ van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).

Het duale bestel met denominaties gebaseerd op de twintigste-eeuwse zuilaire samenleving is duidelijk aan vernieuwing toe. VOS/ABB en VOO willen dat de denominaties worden losgelaten en dat er geen openbare, rooms-katholieke, protestants-christelijke of andere scholen zijn met een denominatief voorvoegsel, maar alleen nog maar ‘scholen’ gebaseerd op maatschappelijke diversiteit. ‘Scholen’ hebben op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect aandacht voor godsdienst en levensbeschouwing.

Dit ideaal wordt gedeeld door directeur Dick Bruin van vrije school Parcival in Hoorn. ‘Als we onze eventuele emoties over bepaalde richting in ons achterhoofd parkeren, zouden we na de gezondheidszorg, de sportwereld en andere onderdelen van de maatschappij ook in het onderwijs kunnen uitstijgen boven de zuilen’, aldus Bruin in de rubriek Aan het woord. Hieraan kunnen lezers van School! hun eigen bijdrage leveren.

Crisis in goede banen leiden
Het decembernummer stelt drie crisiscommunicatieadviseurs voor. Ruth Gorissen, Ronald Brouwers en Jan Scholten vormen een pool die leden van VOS/ABB kunnen inschakelen in het geval van een crisis op school. Zij kunnen achter de schermen advies geven over open, transparante en eerlijke communicatie en/of voor de schermen optreden als woordvoerder voor de media.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u voor één dagdeel à vier uur gratis gebruikmaken van deze service. Als u meer uren advies nodig hebben, kunt u de adviseur zelf inhuren. Het tarief daarvoor is lager dan in de markt hiervoor gebruikelijk is.

Categoraal of breed?
School! gaat ook over De nieuwe Havo van de openbare scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam. Deze nieuwe school is een categorale havo. Directeur Peter van Hameren legt uit waarom daarvoor is gekozen: ‘Een havist is wezenlijk anders dan een vwo’er en daar willen wij recht aan doen’.

Daartegenover staat Jan Paul Beekman, rector van het openbare Gerrit Komrij College in Winterswijk. Hij is voorstander van de brede scholengemeenschap: ‘Hier krijgen leerlingen kans elkaar te ontmoeten.’ De redactie van School! wil graag weten hoe u hierover denkt. Geef uw mening.

Transparantie
Onder de kop ‘Laat maar zien wat je doet’ gaat directeur Ronald Goosen van de openbare basisschool Pieterskerkhof in Utrecht in op het belang van transparantie. ‘Als je als school niet transparant bent over wat je doet of niet doet, geef je zonder dat je dat wilt ruimte voor gissen.’ Zijn school geeft onder andere op de website www.scholenopdekaart.nl veel informatie, zodat iedereen kan zien wat obs Pieterskerkhof te bieden heeft.

Wiskundedocent Karin den Heijer en haar leerlingen van het openbare Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam leggen uit wat er mis is met de rekentoets in het voortgezet onderwijs. ‘Deze rekentoets toetst helemaal niet de rekenvaardigheid. Het is in de eerste plaats een lees- en concentratietoets en een IQ-test’, aldus Den Heijer. Leerling Martijn bevestigt dit: ‘Veel vragen hadden niets met rekenen te maken.’

Zélf aan het roer
Jeelo staat voor Je eigen leeromgeving. Dit is een succesvol onderwijsconcept van het openbaar basisonderwijs in Noord-Limburg. Jeelo rekent af met de versnippering en de aanbodgerichtheid van die zo kenmerkend zijn voor veel educatieve uitgeverijen. De vraag van de school staat centraal en alle scholen die eraan meedoen vormen samen een community.

‘Dankzij Jeelo staan zij zelf aan het roer van de permanente verbetering van hun kwaliteit’, zegt Hans Bouwhuis, bestuurder van de Stichting Invitare Openbare Onderwijs in het Land van Cuijk en Noord-Limburg.

Andere onderwerpen die in het decembernummer van School! aan bod komen:

 • De Inspiratiekalender van VOS/ABB, voor een waarde(n)vol begin van de schooldag. Twee directeuren van openbare basisscholen zijn er zeer enthousiast over.
 • De School!Week van 17 tot en met 21 maart zet het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs weer stevig op de kaart.
 • Voortgezet onderwijs op Ameland: de openbare Burgemeester Walda School heeft een gloednieuw gebouw. Prinses Beatrix heeft het in november officieel geopend.
 • Limburgers kritisch over krimpballonnetje. De gezamenlijke schoolbesturen in Zuid-Limburg zien niets in het plan om ouders het bestuur van kleine scholen te laten overnemen.
 • Kerst op de openbare school. Voorzitter Marijke van Hees van de raad van toezicht van VOO over vieringen in het openbaar onderwijs.
 • Een goede gemeenschappelijke medezeggenschapsraad communiceert met de achterban. Voorzitter Niels Bonenkamp van de GMR van twee samenwerkende stichtingen voor openbaar primair onderwijs in Noord-Holland legt uit waarom.
 • Medezeggenschap en passend onderwijs: Houd het simpel! VOS/ABB en VOO kunnen het openbaar onderwijs hierover adviseren.

Verder staan in School! natuurlijk weer de rubrieken School antwoordt, School en excursie (Titanic in Amsterdam!) en  School! en recht. Op de achtercover staan opmerkelijke berichten uit het onderwijs en de cartoon van Maarten Wolterink.

Magazine School! is een gezamenlijke uitgave van VOS/ABB en VOO. Alle leden van VOS/ABB en VOO en overige abonnees krijgen het zeven keer per jaar toegestuurd.

Hebt u nog geen abonnement? Voor 24,50 euro per jaar kunt ook u ons blad toegestuurd krijgen. Aanmelden kan via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement School!’, uw naam en het adres waarop u het blad wilt ontvangen.

Wilt u in magazine School! adverteren? Dat kan via ons acquisitiebureau Recent.

Download het decembernummer.

Informatie: Martin van den Bogaerdt, 06-13190311, mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Magazine School! focust op openbaar onderwijs

Het novembernummer van magazine School! zoomt in op verschillende mooie initiatieven van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Zo staat er een reportage in over de nieuwbouw van het openbare Lyceum Schravenlant in Schiedam. Dit is het eerste CO2-neutrale schoolgebouw in Nederland.

Don’t trash our future is een van de leuzen die op de wanden van de centrale hal van Lyceum Schravenlant staan. De leuzen laten zien dat de leerlingen van deze openbare school voor voortgezet onderwijs in Schiedam zich inzetten voor een betere toekomst van de wereld. Het nieuwe gebouw draagt daar zijn steentje aan bij: dankzij de 120 zonnepanelen op het dak en de warmte-koudewisselaar is het geheel CO2-neutraal. De nieuwe school is bovendien gebouwd volgens het principe cradle to cradle.

Iedereen respecteren
In de rubriek Vijf vragen vertelt rector Nico Woonink van het openbare Staring College in Lochem over de leerlingen van zijn school die actief meedenken over goed onderwijs. In leerlingenpanels gaan de leerlingen zelf in gesprek met hun docenten en afdelingsleiders. ‘Wat ik belangrijk vind, is dat er in school wordt gewerkt op een manier waarbij iedereen wordt gerespecteerd’, aldus Woonink.

Onder de kop Leugens, grove leugens en statistiek gaat School! in een opiniërend achtergrondartikel in op de publicatie van de gemiddelde citoscores per school door RTL Nieuws. VOS/ABB voerde een actieve lobby tegen dit initiatief, omdat van tevoren al duidelijk was dat er een onjuist beeld zou worden geschetst van de kwaliteit van scholen. Toen de lijst door RTL werd gepubliceerd werd die vrees helaas bewaarheid.

Een ander onderwerp dat aanbod komt, is techniek en kleuters. In Gent werken openbare basisscholen met ateliers waarin jonge kinderen kennismaken met techniek. Leen de Bie van de Pedagogische Begeleidingsdienst in Gent sprak er onlangs over tijdens een congres van het openbaar primair onderwijs in Capelle en Krimpen aan den IJssel.

Doordecentralisatie
Bovenschools manager Rob Beaumont van het Zuid-Limburgse samenwerkingsbestuur Stichting jong Leren vertelt in School! over de gevolgen van de doordecentralisatie van het buitenonderhoud van schoolgebouwen. Daar zijn ontegenzeggelijk voordelen aan verbonden, maar zeer zeker ook nadelen. Vooral in krimpgebieden kan de doordecentralisatie voor de basisscholen grote negatieve financiële gevolgen hebben.

Doordecentralisatie, maar dan in het voortgezet onderwijs, komt ook aan de orde in een artikel over nieuwbouw in Breda. In totaal wordt daar in acht jaar tijd 54 miljoen euro geïnvesteerd in schoolgebouwen. Het unieke van de aanpak in deze Brabantse stad is dat de huisvesting in handen is van een coöperatieve vereniging: Building Breda.

Werk zat!
Directeur Dirk Bicker van scholengemeenschap West in Antwerpen vertelt in School! dat er voor leraren uit Nederland volop werk is in de stad aan de Schelde. Terwijl in veel regio’s in Nederland het aantal leerlingen afneemt, heeft Antwerpen te maken met een sterke groei. ‘Hier worden elk jaar nieuwe scholen gecreëerd’, aldus Bicker, die graag nieuwe leraren uit Nederland ziet komen.

Andere onderwerpen:

 • Column VOS/ABB-directeur Ritske van der Veen: goed onderwijs is de basis
 • Medezeggenschap: schoolleider is eerste aanspreekpunt voor MR
 • School!Week 2014: met het blad is een speciale actiekrant meegezonden
 • Schoolboeken in voortgezet onderwijs blijven voor ouders toch gratis
 • School! en excursie: Da Vinci – The Genius in Rotterdam
 • School! antwoordt: bijdragen van de Helpdesk VOS/ABB en 5010
 • School! en recht: school bepaalt of leerling over is
 • Opmerkelijke berichten uit het onderwijs en cartoon van Maarten Wolterink op de achtercover

Magazine School! is een gezamenlijke uitgave van VOS/ABB en VOO. Alle leden van VOS/ABB en VOO en overige abonnees krijgen het zeven keer per jaar toegestuurd.

Hebt u nog geen abonnement? Voor 24,50 euro per jaar kunt ook u ons blad toegestuurd krijgen. Aanmelden kan via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement School!’, uw naam en het adres waarop u het blad wilt ontvangen.

Wilt u in magazine School! adverteren? Dat kan via ons acquisitiebureau Recent.

Download het novembernummer.

Informatie: Martin van den Bogaerdt, 06-13190311, mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Focus op levensbeschouwing in openbare school

Vakleerkrachten levensbeschouwelijke vorming in het openbaar basisonderwijs kunnen geestelijke stromingen, burgerschapsvorming, filosoferen en waardenoriëntatie samenbrengen. Dat stellen godsdienstpedagoog Erik Renkema en leerkracht Ineke Struijk in het septembernummer van magazine School!.

Godsdienstpedagoog Erik Renkema van Hogeschool Windesheim en leerkracht Ineke Struijk van de Brede School Academie in Utrecht vinden dat er in het openbaar onderwijs meer moet zijn dan godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo).

‘Als een school alleen aan levensbeschouwelijk onderwijs doet door g/hvo te laten geven, wordt het gebied als het ware geparkeerd bij de vakleerkracht g/hvo. Levensvragen van leerlingen zijn natuurlijk niet te beperken tot dat ene uurtje in de week. Bovendien zijn de vragen niet voorbehouden aan het selecte groepje leerlingen van wie de ouders voor gvo of hvo kiezen.’

Renkema en Struijk constateren dat er maar weinig eenduidigheid is over de opdracht van g/hvo. Het is volgens hen bovendien een vakgebied dat geen volledig pakket aan levensbeschouwelijke vorming aanbiedt en dat culturele waarden en godsdienstige en levensbeschouwelijke diversiteit links laat liggen.

Hoe openbaar is gereformeerd?
Godsdienst en levensbeschouwing komen ook aan bod in een interview met directeur Harry Lamberink van Gereformeerd Primair Onderwijs Noordoost-Nederland. Hij twitterde dat veel christelijke scholen de kernwaarden van het openbaar onderwijs beter naleven dan de openbare scholen zelf.

Het interview met Lamberink relativeert zijn tweet: gereformeerde scholen bieden weliswaar diversiteit, maar slechts binnen de eigen christelijke kring. Lamberink vertelt ook dat homoseksuele personeelsleden en leerlingen in het gereformeerd onderwijs nog steeds een probleem hebben. ‘Je kunt niet werken in het openbaar onderwijs als je een racist bent. Voor ons geldt dat ook voor praktiserende homoseksuelen, omdat God en de Bijbel, die homoseksueel gedrag verbieden, voor ons richtinggevend zijn.’

Hoogbegaafd en technisch
School! besteedt verder in het kader van hoogbegaafdheid aandacht aan passend onderwijs. Openbare basisschool De Tweemaster-Kameleon in Oost-Souburg (Zeeland) is het schooljaar begonnen met een deeltijdklas voor hoogbegaafde kleuters. De school werkt met het zelfontwikkelde concept SterQ!.

Ook komt in het blad het belang van techniekonderwijs aan bod. Het openbare Kennemer College in Heemskerk ziet tegen de landelijke tendens in steeds meer leerlingen kiezen voor techniek. De aanpak van deze school kenmerkt zich door intensieve samenwerking met bedrijven uit de omgeving. Tata Steel, het vroegere Hoogovens, is daar een bekend voorbeeld van.

Andere onderwerpen uit het septembernummer van School!:

 • Leerlingen uit Drenthe nemen een cd op tegen pesten.
 • Groningse fusieschool De Expeditie begint het schooljaar met nieuw concept
 • Trainer Bas Moll over medezeggenschapsraden: die mogen altijd alles vragen!
 • Medezeggenschapsraad denkt mee over passend onderwijs
 • Kan de Inspectie van het Onderwijs beter?
 • Samenwerkende schoolbesturen besparen op ICT

Magazine School! is een gezamenlijke uitgave van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO). Het verschijnt zeven keer per jaar en wordt aan alle leden van VOS/ABB en VOO toegestuurd.

Hebt u al een abonnement? Dat kost maar 24,50 per jaar! Aanmelden kan via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement School!’. Vermeld in uw mail uw naam, het adres waarop u het blad wilt ontvangen, uw telefoonnummer en uw rekeningnummer.

Ideeën voor artikelen kunt u mailen aan mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Wilt u adverteren? Op de website van acquisitiebureau Recent staat alle informatie.

Magazine School! laat zien hoe onderwijs zich ontwikkelt

Het zomernummer van magazine School! zoomt in op verschillende succesvolle initiatieven in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. 

School! kijkt onder andere naar Odyssee. Het bestuur voor openbaar primair onderwijs in Sneek steekt zijn nek uit met de Master Steve JobsSchool. Deze iPad-school à la Maurice de Hond trekt veel leerlingen, niet alleen uit Sneek, maar ook plaatsen als Drachten en Lemmer. In augustus gaat de Master Steve JobsSchool open.

In de rubriek Het gebouw staat een reportage over het prachtige gebouw van de openbare Bredero Mavo in Amsterdam-Noord. Het ontwerp van deze ruime en transparante school is gericht op de doorgaande leerlijn van vmbo naar mbo. In De vijf vragen komt rector Halbe Spanjer van openbare scholengemeenschap De Waerdenborch in Holten aan het woord over passend onderwijs.

Het zomernummer besteedt ook aandacht aan de beleidsreactie van staatssecretaris Sander Dekker op het krimpadvies van de Onderwijsraad in combinatie met de grondwettelijk eis dat de laatste school in een dorp openbaar moet zijn. De openbare identiteit komt tevens aan bod in een artikel over de acceptatie van homo’s. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop kijkt hier met een Bijbelse blik naar, terwijl zijn D66-collega Vera Bergkamp uitgaat van de vrijheid van mensen om te kunnen zijn wie zij zijn.

De algemene toegankelijkheid van het openbaar onderwijs wordt belicht in een artikel over basisschool De Straap in Helmond. Deze TOP-school (Talentvol Openbaar Praktijkvoorbeeld) staat daadwerkelijk open voor álle leerlingen. Directeur Marianne van Mierlo heeft er een hekel aan om etiketten op kinderen te plakken.

School! kijkt ook over de grens. Zo kunt een artikel lezen over de samenwerking tussen een openbare basisschool bij Winterswijk met twee naburige scholen in Duitsland. Verder weg liggen de binnenlanden van Suriname, waar het openbaar onderwijs innoveert. Voor wie daar wil gaan werken: in juli en augustus loopt er een wervingsactie!

Abonnement?
De online versie van het zomernummer van magazine School! kunt u downloaden. Alle schoolbesturen en scholen die bij VOS/ABB zijn aangesloten en alle leden van VOO ontvangen het blad gratis.

Wilt ook u zeven keer per jaar lezen wat de meerwaarde van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs is? Neemt u dan een abonnement voor slechts 24,50 euro per jaar.

Als u ideeën voor School! hebt, kunt u die mailen aan Martin van den Bogaerdt: mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Magazine School! over krimp, imago en vertrouwen

Het aprilnummer van magazine School! gaat onder andere over de gevolgen van demografische krimp, de zin en onzin van ranglijstjes en natuurlijk over de School!Week. Tijdens de landelijke campagneweek van 18 tot en met 22 maart zetten openbare en algemeen toegankelijke scholen in het hele land zichzelf in de schijnwerpers.

In het nieuwe nummer van het gezamenlijke magazine van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs is ook aandacht voor medezeggenschap en passend onderwijs, vertelt afdelingsleider Caroline de Haas wat het geheim is van de openbare Scholengemeenschap Lelystad en laat algemeen directeur Luuk Schumer van de Stichting Eem-Vallei zien hoe schoolbesturen structureel tienduizenden euro’s kunnen besparen.

In School! staat verder een interview met de nieuwe voorzitter van het dagelijks bestuur van het openbaar onderwijs in Rotterdam, oud-VOS/ABB-directeur Philip Geelkerken. Het bestuur van de Stichting BOOR staat voor de zware taak weer het vertrouwen van de werkvloer te herstellen na het financiële en bestuurlijke wanbeheer onder de opgestapte bestuursvoorzitter Wim Blok.

Het aprilnummer van School!, met nog meer actuele informatie uit het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, is aan alle leden van VOS/ABB en VOO en de overige abonnees verstuurd. Ook zeven keer per jaar ontvangen voor maar 24,50 euro? Neem een abonnement!

Informatie: Martin van den Bogaerdt, 06-13190311, mvandenbogaerdt@vosabb.nl