Nieuw aanbod mensenrechteneducatie

Het College voor de Rechten van de Mens heeft nieuwe werkvormen ontwikkeld voor mensenrechteneducatie in het primair en voortgezet onderwijs.

De nieuwe werkvormen volgen op de mede door VOS/ABB ontwikkelde toolbox Mensenrechten op school. Al meer dan duizend docenten en schoolleiders hebben daarvan gebruikgemaakt.

Er zijn nu nieuwe gratis hulpmiddelen voor mensenrechteneducatie: lessen voor jonge leerlingen op de basisschool en werkvormen voor het voorgezet onderwijs over recht op huisvesting en en over de vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing.

Lees meer…

VN stelt Nederland vragen over kinderrechten

Het VN-Kinderrechtencomité heeft vragen gesteld over de kinderrechtensituatie in Nederland.

De vragen gaan onder andere over de geringe kennis van kinderen in Nederland over de rechten die zij hebben. Het VN-Kinderrechtencomité vindt dat scholen daar meer aandacht aan moeten besteden. Voor leraren zouden er trainingen moeten komen om de kinderrechten een prominentere plaats te geven in het Nederlandse onderwijs.

De vragen van het VN-Comité gaan ook over de transformatie van de jeugdzorg, het terugdringen van de armoede onder kinderen en de bescherming van vluchtelingenkinderen in Nederland.

Lees meer…

Goed gesprek met Slob over actuele ontwikkelingen

Senior beleidsmedewerker Marleen Lammers van VOS/ABB en collega’s van de andere profielorganisaties hebben woensdag een goed gesprek gehad met minister Arie Slob over actuele ontwikkelingen in het onderwijs. Het ging onder andere over artikel 23 van de Grondwet.

Artikel 23 over de vrijheid van onderwijs staan midden in de schijnwerpers. Directe aanleiding daarvoor is de ophef rond het omstreden islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Deze school zou artikel 23 gebruiken om onderwijs mogelijk te maken dat tegen democratisch burgerschap zou ingaan.

In de politiek gaan steeds meer stemmen op om dit artikel uit 1917 te moderniseren. Nog voor het zomerreces zal er in de Tweede Kamer een debat over worden gevoerd.

Burgerschap

In het gesprek met Slob kwamen ook andere actuele ontwikkelingen aan bod. Zo ging het over wetsvoorstel van de minister voor burgerschapsonderwijs. De Ministerraad stemde eind vorig in met dit voorstel. Het ligt nu ter advisering bij de Raad van State. Naar verwachting komt die er binnenkort mee naar buiten.

Kansengelijkheid kwam ook aan bod, net als de gevolgen van demografische krimp op het onderwijs, het lerarentekort, het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen, het belang van transparante publieke verantwoording en de aandacht in het onderwijs voor mensen- en kinderrechten. Wat dat laatste betreft: Lammers bracht de mede door VOS/ABB ontwikkelde toolbox Mensenrechten op School onder de aandacht.

Vaker gesprekken

Slob gaf te kennen er veel waarde aan te hechten om met VOS/ABB en de andere profielorganisaties op regelmatige basis de actuele ontwikkelingen in het onderwijs door te nemen.

 

 

 

 

Relatief weinig discriminatie in onderwijs

Discriminatie komt in het onderwijs relatief weinig voor, blijkt uit het rapport Discriminatiecijfers in 2018.

‘Onderwijs’ behoort tot de kleinere categorieën in de registratiebestanden, zo staat in het rapport. Antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s, via de gemeenten) ontvingen vorig jaar 295 meldingen die gecategoriseerd werden als ‘onderwijs’, terwijl de politie 153 onderwijsgerelateerde incidenten registreerde. Dat is 7 procent van het totale aantal meldingen.

Herkomst, handicap of chronische ziekte

De incidenten verschilden van elkaar: waar de politie voornamelijk uitlatingen, bekladdingen en geweldsincidenten registreerde, gingen de meldingen bij ADV’s in twee op de drie gevallen om omstreden behandeling. De helft van de ADV-meldingen had betrekking op de discriminatiegrond ‘herkomst’. Bij 23 procent ging het om discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte.

Bij de politieregistraties op dit terrein sprong naast de grond herkomst/huidskleur (28 procent) ook seksuele gerichtheid eruit (19 procent). Terwijl de door de politie geregistreerde incidenten zich bijna altijd in of rondom een basis- of middelbare school afspeelden, speelden de ADV-meldingen zich ook af op ROC’s, hogescholen of universiteiten.

(Te) laag schooladvies of bestempeld als lastig

Diverse ADV-meldingen hadden betrekking op de verhouding tussen leerlingen en school. Zo ontvingen ADV’s meldingen over discriminerend toelatingsbeleid van scholen, waarbij jongens gemakkelijker werden toegelaten dan meisjes. In andere meldingen vertelden ouders aan ADV’s dat hun kinderen, vanwege hun herkomst, anders door leerkrachten werden behandeld dan andere kinderen. Ze kregen bijvoorbeeld een (te) laag schooladvies of werden als lastig bestempeld.

Lees meer…

Yusuf Khalid nieuwe Koning van de Jeugd

De 14-jarige Yusuf Khalid van het openbare Vossius Gymnasium in Amsterdam is gekroond tot de nieuwe Koning van de Jeugd.

Hij gaf de beste speech tijdens de sprekerswedstrijd die zaterdag plaatsvond op het UNICEF Kinderrechten Debattoernooi in het openbare Stedelijk Gymnasium Arnhem.

Yusuf speechte over de 150.000 kinderen in Nederland die met zichzelf in de knoop zitten. ‘Dat zijn drie Johan Cruijff-ArenA’s vol; dat zijn er veel te veel,’ sprak Yusuf. ‘Kinderen hebben het recht om vrij te leven, om zich vrij te kunnen ontwikkelen. Maar als jij met mentale problemen kampt, is er vrijwel niets meer van deze vrijheid over.’ Het komende jaar wil de nieuwe koning het welzijn van jongeren bespreekbaar maken en kinderen aanmoedigen om hulp te zoeken. Yusuf zal ook op Kleine Prinsjesdag een eigen troonrede te houden.

De kroning was onderdeel van het debattoernooi over kinderrechten in Nederland, dat jaarlijks wordt georganiseerd door UNICEF en het Nederlands Debat Instituut. Vorig jaar werd Chris Heidstra van het openbare Willem de Zwijger College in Papendrecht Koningin van de Jeugd.

Gratis Toolbox Mensenrechten op School

Scholen kunnen de Toolbox Mensenrechten op School bestellen. VOS/ABB heeft meegewerkt aan dit gratis lespakket van het College voor de Rechten van de Mens. Wilt u in uw school aan de slag met mensenrechten en kinderrechten? Marleen Lammers en Eline Bakker van VOS/ABB kunnen u hierbij ondersteunen!

Er is zo veel vraag naar de Toolbox Mensenrechten op School, dat inmiddels de tweede druk eraan komt. De toolbox bevat informatie over hoe mensenrechten en kinderrechten vorm kunnen krijgen in het schoolbeleid en de klas. Het gaat onder andere over burgerschap, pesten, radicalisering en inspraak van leerlingen.

Het materiaal voor het primair en voortgezet onderwijs is ontwikkeld door het College voor de Rechten van de Mens in samenwerking met onder andere VOS/ABB, Amnesty International en Unicef.

Ga naar www.mensenrechten.nl/opschool.

Aan de slag!

Wilt u in uw school aan de slag met mensenrechten en kinderrechten? Marleen Lammers en Eline Bakker van VOS/ABB kunnen u hierbij ondersteunen!

Marleen Lammers: 06-10946652, mlammers@vosabb.nl

Eline Bakker: 0348-405200, ebakker@vosabb.nl

Komend voorjaar consultatie wetsvoorstel burgerschap

Het concept-wetsvoorstel voor de aanscherping van de opdracht van het funderend onderwijs met betrekking tot burgerschap zal komend voorjaar ter consultatie worden aangeboden. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

De brief is een reactie van Slob op een internationale onderzoek naar burgerschap, waaruit onder meer blijkt dat Nederlandse leerlingen minder over burgerschap weten dat leeftijdgenoten in andere Europese landen.

Dat is in eerder onderzoek toegeschreven aan een gebrek aan richting die scholen meekrijgen bij hun maatschappelijke taak en het gemis van een duidelijke verankering van burgerschapsonderwijs in de wet. Verder biedt het Nederlandse curriculum onvoldoende houvast en is er sprake van weinig focus en samenhang.

Slob schrijft in zijn brief dat hij daarom doorgaat met het ontwikkelen van een wetsvoorstel, waarvan de kern bestaat uit een opdracht aan de scholen om op doelgerichte en samenhangende wijze burgerschapsonderwijs te geven. Daarin moet onder andere aandacht zijn voor democratie, mensenrechten en cultuur.

De minister verwacht het concept-wetsvoorstel komend voorjaar voor openbare internetconsultatie aan te kunnen bieden.

Lees meer…

Onderwijs2032: veel doen we al!

Geen revolutie, maar evolutie. Dat was de reactie van staatssecretaris Sander Dekker van OCW op het eindadvies van het Platform Onderwijs 2032. Inderdaad, veel onderdelen van het advies zijn ontwikkelingen die al gaande zijn.

Het platform heeft de enorme input aan informatie weten samen te brengen. Dat is natuurlijk mooi, maar ik zie in het advies vooral veel terug van wat we nu al in het onderwijs doen. Het advies geeft weer dat het onderwijs niet heel anders zal worden. Het laat vooral zien dat het erg moeilijk blijft om in de toekomst te kijken.

In het advies staat dat het onderwijs de horizon van leerlingen moet verbreden en hun moet leren om over hun eigen grenzen heen te kijken. Dat is een advies dat ik vanuit het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs van harte toejuich. Sterker: dit doen we al! Bijvoorbeeld met burgerschapsvorming en levensbeschouwing.

Ook de mensenrechten en kinderrechten worden in het advies genoemd als essentiële onderdelen van het onderwijs. Doordat de mensen- en kinderrechten universeel zijn, sluiten ze naadloos aan op het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, dat immers van en voor iedereen is. Maar is dat pas iets voor 2032?

Ook nú is het van wezenlijk belang dat het onderwijs de horizon van kinderen verbreedt en hun vertelt over kinder- en mensenrechten. Niet alleen voor henzelf, maar vooral ook voor een in alle opzichten gezonde samenleving waarin voor iedereen plek is.

De openbare en algemeen toegankelijke scholen laten zien dat ze op de toekomst zijn voorbereid door allang actief bezig te zijn met adviezen van het platform!

Marleen Lammers, beleidsmedewerker VOS/ABB

Bussemaker hamert op belang mensenrechteneducatie

Mensenrechten zijn een belangrijk uitgangspunt om met jongeren te praten over hun rol in de samenleving. Dat heeft minister Jet Bussemaker van OCW donderdag gezegd tijdens de opening van de International Human Rights Education Conference in Middelburg.

Ze benadrukte dat jonge mensen de kans moeten krijgen om op school, die ze de ‘mini-democratie bij uitstek’ noemde, te oefenen met wat het betekent om samen te leven in een open en vrije samenleving. ‘Juist omdat er in onze samenleving zulke grote verschillen zijn tussen hoe mensen leven, wat ze geloven en denken, en juist als we diversiteit willen koesteren, hebben we mensenrechten nodig als niet-onderhandelbaar fundament’, aldus Bussemaker.

Af en toe een lesje over mensenrechten is volgens de minister niet voldoende. ‘Net zoals onderwijs niet alleen over kennis moet gaan, maar ook over persoonlijke vorming, zo moeten burgerschap en mensenrechteneducatie niet alleen over de het reproduceren van theorie gaan. Maar ook de wereld zien door de ogen van een ander, en met andere ogen naar jezelf kijken’, vindt de minister van OCW.

Lees meer…

VOS/ABB heeft in samenwerking met educatieve uitgeverij Kwintessens de inspiratiebrief Voor elkaar! samengesteld. Hierin staan voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs tips om les te geven over de kinder- en mensenrechten.

Alle VOS/ABB-leden hebben de inspiratiebrief toegestuurd gekregen met het novembernummer van magazine Naar School!.

Mensenrechten: gratis actiepakketten AmnesTeaTime

Op 20 november gaat AmnesTeaTime weer van start in het basis- en voortgezet onderwijs. Deze actie staat in het teken van de mensenrechtenmaand.

AmnesTeaTime kan plaatsvinden tijdens een tussenuur, als themales, tijdens een lange pauze, als kerstontbijt, als afsluiting voor het weekend of de kerstvakantie, tijdens een ouderavond etc.

De actiepakketten voor het organiseren van AmnesTeaTime zijn kosteloos voor leerkrachten en (gast)docenten.

Lees meer…

Onderwijs moet meer met kinder- en mensenrechten

Kinder- en mensenrechten moeten een duidelijke plaats krijgen in het curriculum van het primair en voortgezet onderwijs. Dat vindt ondervoorzitter Emile Hofhuis van het College voor de Rechten van de Mens.

Hofhuis was onlangs een van de sprekers tijdens een rondetafelgesprek over burgerschapsvorming. Hij wees erop dat er in het onderwijs onvoldoende kennis is van kinder- en mensenrechten, terwijl die kennis essentieel is voor de democratische rechtstaat.

In dit kader vraagt het College voor de Rechten van de Mens in een advies aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW speciale aandacht voor de opleiding en training van docenten. Zij moeten voldoende kennis van kinder- en mensenrechten hebben en in staat zijn om in de klas een sociaal veilig klimaat te creëren.

Lees meer…

Kinder- en mensenrechten horen thuis in het onderwijs

Kinderen zouden op school structureel les moeten krijgen over mensen- en kinderrechten, benadrukt Kirsja Oudshoorn van Amnesty International.

‘Elk kind moet weten wat zijn rechten zijn als je ouders scheiden, als je gepest wordt of wat het recht op privacy is’, zegt Oudshoorn in de Telegraaf. Zij werkte afgelopen november mee aan het VOS/ABB-minisymposium in Utrecht over het belang van kinder- en mensenrechten in het onderwijs.

Mensenrechteneducatie in de openbare school
VOS/ABB biedt in samenwerking met de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) scholen gratis workshops over kinder- en mensenrechten aan. De gedachte hierachter is dat openbare en algemeen toegankelijke scholen zich met mensenrechteneducatie in combinatie met de kernwaarden van het openbaar onderwijs duidelijk kunnen positioneren.

Lees meer…

Profileer uw openbare school met mensenrechteneducatie

Met mensenrechteneducatie kunt u de positionering van uw openbare school verbeteren. VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) bieden gratis workshops aan.

U kunt met mensenrechteneducatie laten zien dat uw openbare school moreel goed onderwijs geeft. De kinderrechten en de mensenrechten zijn immers de morele basis van onze samenleving en daarmee voor het openbaar onderwijs.

De adviseurs drs. Lizzy Wijnen (zie foto) van VOS/ABB en drs. Flora Breemer van VOO geven gratis workshop over mensenrechten als profileringskans voor het openbaar onderwijs. Ze kunnen u ook kosteloos begeleiden in een traject voor mensenrechteneducatie.

De opgedane kennis wordt door VOS/ABB en VOO gedeeld met andere scholen voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Informatie: Lizzy Wijnen, 06-19911988, lwijnen@vosabb.nl

Voor in de klas: poster over kinder- en mensenrechten

Het College voor de Rechten van de Mens heeft een poster gemaakt die leraren kunnen gebruiken om kinder– en mensenrechten in de klas aan bod te laten komen.

Kinder- en mensenrechten hebben een prominente plaats in het onderwijs, benadrukt het College voor de Rechten van de Mens: ‘We vinden het namelijk heel gewoon dat in Nederland iedereen naar school kan, we streven naar passend onderwijs, we tolereren pesten niet dat we bereiden elke leerling ongeacht achtergrond of afkomst voor op een plek in de samenleving.’

U kunt de poster bekijken. Bestellen kan via info@mensenrechten.nl.

Lees meer…

Scholen gezocht voor leerkringen mensenrechten

Het College voor de Rechten van de Mens komt met twee leerkringen voor scholen voor primair respectievelijk voortgezet onderwijs die in de klas structureel met mensenrechten aan de slag willen.

Het college en mensenrechtendeskundigen bieden kennis en procesbegeleiding. De deelnemers aan de leerkringen stellen hun eigen en gezamenlijke doelen op en de strategie om die te bereiken. Daarna gaan zij met concrete acties aan de slag.

Het traject loopt van maart 2015 tot de zomer van 2016. Eens in de twee maanden komt de leerkring bijeen, met in oktober een inspiratiebijeenkomst.

Lees meer…

Informatie: Jonneke Naber van het College voor de Rechten van de Mens, j.naber@mensenrechten.nl.

Ook met handicap recht op regulier onderwijs

‘Elke leerling heeft recht op toegang tot het regulier onderwijs’. Dit stelt de Duitse hoogleraar Recht en Disability Studies Theresia Degener. Zij is vice-voorzitter van het VN-comité dat controleert of landen zich houden aan het internationale verdrag voor de rechten van personen met een handicap.

Op 9 februari is er in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Het ziet ernaar uit dat Nederland dit mensenrechtenverdrag in juli gaat bekrachtigen.

Het gaat over recht op gelijke behandeling, gelijke toegang, eigen regie en participatie, mobiliteit, inclusief onderwijs, werk en een behoorlijke levensstandaard. Het verdrag is bedoeld om de ‘inclusieve samenleving’ dichterbij te brengen.

In een interview op de website van netwerkorganisatie Ieder(in) voor mensen met een beperking of chronische ziekte benadrukt hoogleraar Degener dat landen die het verdrag niet naleven de mensenrechten schenden.

Lees het interview

Malala krijgt in Oslo Nobelprijs voor de Vrede

Het Pakistaanse meisje Malala Yousafzay en de Indiase kinderrechtenactivist Kailash Satyarthi hebben op de internationale Dag van de Mensenrechten in Oslo de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst genomen.

Malala is met 17 jaar de jongste die ooit de Nobelprijs voor de Vrede heeft ontvangen. Ze zei bij de uitreiking in de Noorse hoofdstad dat zij haar verhaal wil blijven vertellen, omdat het ‘het verhaal is van veel meisjes’.

Ze strijdt voor gelijke rechten voor jongens en meisjes. Ook meisjes hebben het recht om naar school te gaan, zo blijft zij benadrukken. In 2012 werd ze door de Taliban in haar hoofd geschoten, omdat ze naar school wilde. De aanslag heeft haar strijdvaardigheid voor gelijke rechten voor alle kinderen alleen maar versterkt.

De Indiër Kailash Satyarthi, met wie Malala de Nobelprijs voor de Vrede deelt, verzet zich sinds 1980 tegen kinderarbeid. In 1992 richtte hij de Zuidaziatische Coalitie tegen Kinderslavernij (SACCS) op. De SACCS voerde een keurmerk in voor niet met kinderarbeid vervaardigde producten.

Kinderrechten in School!Week
De School!Week 2015 van 16 tot en met 20 maart staat in het teken van kinderrechten. In aanloop naar de campagneweek van het openbaar onderwijs organiseerde VOS/ABB vorige maand een minisymposium over dit thema. De deelnemers aan het symposium kregen gratis een preview-boekje met het verhaal van Malala.

Handreiking kinder- en mensenrechten

In november 2014 was het 25 jaar geleden dat de Verenigde Naties het Verdrag inzake de Rechten van het Kind aannam. Het Platform Mensenrechteneducatie heeft ideeën samengesteld om op school een leerzame en feestelijke kinderrechtendag te organiseren.

Alle scholen die bij VOS/ABB zijn aangesloten, hebben de handreiking Kinder- & mensenrechten. Bron van inspiratie voor het openbaar onderwijs toegestuurd gekregen.

Bij de handreiking zat ook een flyer met tips om een kinderrechtendag te organiseren. Er is een flyer voor het primair onderwijs en een flyer voor het voortgezet onderwijs.

Minisymposium over mensenrechteneducatie

Op 18 november is er in Utrecht een gratis minisymposium over mensenrechteneducatie. Onder anderen Marleen Lammers van VOS/ABB werkt hieraan mee.

Het minisymposium wordt georganiseerd door het Centrum voor Humanistische Vorming en de sectie Educatie van de Universiteit voor Humanistiek. Het gaat om het belang dat in het humanistisch denken aan mensenrechten wordt gehecht en wat dit voor het onderwijs kan betekenen.

Een van de sprekers is beleidsmedewerker Marleen Lammers van VOS/ABB. Zij zal het hebben over kinder- en mensenrechten in het openbaar onderwijs. Ook oud-VOS/ABB’er Lizzy Wijnen, die nu onderwijskundig medewerker is bij het Centrum voor Humanistische Vorming, komt aan het woord. Zij zal vertellen over mensenrechteneducatie in humanistisch vormingsonderwijs.

Het minisymposium is op dinsdagmiddag 18 november en begint om 15.30 uur. Locatie: Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.

Deelname is gratis. Aanmelden kan bij Susan Curvers: susan.curvers@student.uvh.nl

VN-baas: onderwijs is sleutel tot homo-emancipatie

Het onderwijs heeft een essentiële rol als het gaat om het tegengaan van negatieve stereotypen en het bevorderen van begrip voor de ander. Dat stelt secretaris-generaal Ban Ki-Moon van de Verenigde Naties in een toespraak die is uitgesproken tijdens een internationaal congres in Den Haag over homo-emancipatie.

De toespraak werd eerder deze maand namens Ban Ki-Moon uitgesproken door de hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN, Navanethem Pillay. Het internationale congres over homo-emancipatie kreeg steun van koningin Máxima.

Ban Ki-Moon ziet de strijd tegen homofobie en voor seksuele gelijkwaardigheid als een onderdeel van een breder streven naar mensenrechten voor iedereen. Het onderwijs speelt hierin volgens hem een essentiële rol.