Leerlingen met migratieachtergrond doen het beter

Leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond doen het beter in het onderwijs. Hun opleidingsniveau stijgt en ze beheersen het Nederlands beter dan hun ouders. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport Integratie in zicht?.

Bij kinderen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond is de beheersing van de Nederlandse taal volgens het SCP gestaag toegenomen. Daarbij merken de onderzoekers wel op dat Turkse Nederlanders het vaakst moeite hebben met het Nederlands. Minder dan de helft (43 procent) van de ouders met een Turkse achtergrond spreekt vaak of altijd Nederlands met hun kinderen.

Niet-westerse leerlingen zijn beter gaan lezen

In het basisonderwijs lopen niet-westerse kinderen zowel bij begrijpend lezen als rekenen hun achterstand op autochtone Nederlandse leerlingen in, maar er is nog wel verschil. Die achterstandspositie kan volgens het SCP grotendeels worden toegeschreven aan verschillen in het opleidingsniveau van de ouders.

In het voortgezet onderwijs valt op dat leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond nog altijd veel vaker in de lagere vmbo-leerwegen en het praktijkonderwijs zitten. Wel is het aandeel migrantenleerlingen in hogere niveaus van het voortgezet onderwijs in de afgelopen jaren toegenomen. Het SCP ziet dat het voortijdig schoolverlaten in het voortgezet onderwijs bij zowel niet-westerse als autochtone leerlingen afneemt.

Lees het rapport

ISK-leerlingen door taalachterstand onder niveau

Ruim één op de drie leerlingen uit internationale schakelklassen (ISK’s) stroomt door naar een schoolniveau onder zijn of haar niveau. Dat blijkt uit een peiling van de VO-raad.

Van de leerlingen die vanuit ISK’s naar het voortgezet onderwijs doorstromen, gaat bijna 70 procent naar het praktijkonderwijs of vmbo-basis of -kader. Van de jongeren die naar het mbo gaan, gaat 80 procent naar de entreeopleiding. Dat betekent dat het merendeel van deze kinderen op de laagste treden van het onderwijs terechtkomt.

Taalachterstand is de voornaamste reden voor de doorstroom naar lagere niveaus.

Lees meer…

Op de website van NRC Handelsblad staat het artikel Asielkind leert onder zijn niveau.

Migrantenouders vinden schoolprestaties belangrijkst

Voor veel migrantenouders is het belangrijkste doel in de opvoeding dat hun kinderen goede schoolprestaties behalen. Voor autochtone ouders zijn andere doelen belangrijker, zoals het hebben van een eigen mening. Dat meldt het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport Opvoeden in niet-westerse migrantengezinnen.

‘Migrantenouders hameren bij hun kinderen op presteren en hard werken, zo blijkt uit kwalitatieve studies naar onderwijsondersteunend gedrag. Voor ouders met een Marokkaanse achtergrond is naast schoolprestaties het geloof ook belangrijk. Dat geldt in iets mindere mate ook voor ouders van Turkse komaf’, aldus het SCP.

In het rapport staat ook dat net als autochtoon-Nederlandse ouders veel migrantenouders zeggen dat ze er bijvoorbeeld op letten dat hun kind volgens vaste regels leeft. ‘En net als autochtone kinderen zeggen de meeste migrantenkinderen zich door hun ouders gesteund te voelen. Daarnaast leggen migrantenouders ook andere accenten in de opvoeding. Zo neemt de autonomie van kinderen een minder centrale plek in.’

Lees meer…