Grote musea hekelen verplichte excursie naar Rijks

Vier grote musea hekelen het plan van het nieuwe kabinet dat scholen met hun leerlingen naar het Rijksmuseum in Amsterdam moeten. Dit getuigt volgens hen van ‘een gebrek aan visie’. 

Catrien Schreuder van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam en haar collega’s Margriet Schavemaker van het Stedelijk Museum in Amsterdam, Steven Kolsteren van het Groninger Museum en Stefanie Metsemaker van het Bonnenfantenmuseum in Maastricht benadrukken op de opiniepagina van de Volkskrant dat kunsteducatie kinderen veel te bieden heeft.

Zij tekenen daarbij echter aan dat het daarbij niet gaat om vaste waarheden, maar om ruimte voor individualiteit en creativiteit. De kennismaking met kunst mag er volgens hen niet op gericht zijn om kinderen bij te spijkeren in de Nederlandse identiteit, zoals het nieuwe kabinet kennelijk voor ogen heeft. Het nieuwe kabinet doet er goed aan museumbezoek in het onderwijs te stimuleren’, maar het is volgens hen aan de scholen om te bepalen naar welk museum ze gaan.

Dit standpunt sluit aan op de visie van VOS/ABB. Directeur Hans Teegelbeckers zei eerder dat het niet past bij de vrijheid van inrichting van het onderwijs dat de overheid bepaalt dat scholen naar het Rijksmuseum moeten.

Lees meer…

Musea krijgen meer scholen over de vloer

Het aantal schoolbezoeken aan musea neemt toe. Dat blijkt uit de Museumcijfers 2016, een onderzoek van de Museumvereniging.

In 2016 ontving 93 procent van alle musea bezoek van basisscholen en 75 procent van scholen voor voortgezet onderwijs. In het basisonderwijs waren er 1077 museumbezoeken, in het voortgezet onderwijs 927. Het totale aantal leerlingen dat in 2016 in schoolverband naar een museum ging, bedraagt 2 miljoen. Dat is bijna een derde van het totale jeugdbezoek tot en met 18 jaar.

Er zijn sterke verschillen per provincie als het gaat om het aandeel van schoolbezoeken in het totale aantal bezoeken van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. In Overijssel is dat aandeel met 90 procent het hoogst, in Flevoland met 6 procent het laagst.

Amsterdamse musea drukbezocht

Als wordt gekeken naar het aantal schoolbezoeken per 100 jeugdige inwoners, dan valt op dat Noord-Holland met 122 het hoogst scoort. Dat heeft te maken met het feit dat de grote Amsterdamse musea ook door leerlingen van buiten Noord-Holland veel worden bezocht.

De museumvereniging bracht ook de percentages in kaart van musea die specifieke educatieve programma’s aanbieden. Ruim de helft heeft een educatief programma voor basisschoolleerlingen vanaf groep 3, terwijl ruim één op de drie een dergelijk aanbod heeft voor kleuters, vmbo’ers en/of havo/vwo-leerlingen.

Lees meer…

Magazine Naar School! van VOS/ABB besteedt in de rubriek Excursietip altijd aandacht aan een museum. In het oktobernummer gaat het over de doe-tentoonstelling Ziezo Marokko van het Tropenmuseum Junior in Amsterdam.

 

Voorbeelden van samenwerking musea en scholen

Minister Jet Bussemaker van OCW heeft het rapport van de Taskforce Museumeducatie 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit rapport staan 60 goede voorbeelden van samenwerking tussen musea en basisscholen.

In de brief die de minister hierover naar de Kamer heeft gestuurd, staat dat zij de aanbeveling van de Taskforce Museumeducatie aan de musea overneemt om bij hun educatieve programma’s te vertrekken vanuit de eisen van het curriculum en de wensen van de scholen.

Dit past volgens Bussemaker bij haar wens om de kwaliteit van cultuuronderwijs op scholen te versterken en te laten aansluiten bij verschillende leergebieden, zoals kunstzinnige oriëntatie, geschiedenis, aardrijkskunde, techniek en talen.

Download In Musea komt onderwijs tot leven.

Meer samenwerking tussen musea en scholen

Minister Jet Bussemaker van OCW pleit in haar Museumbrief voor meer samenwerking tussen musea en scholen.

Zoals staatssecretaris Sander Dekker van OCW een samenwerkingsbonus wil voor kleine scholen in krimpgebieden, wil Bussemaker een financiële impuls geven aan meer samenwerking in de museumwereld. Tot 2017 is daar 2 miljoen euro per jaar voor beschikbaar. Vanaf 2017 wordt van het huidige budget voor de rijksmusea 2,5 procent opzij gezet om samenwerking verder te stimuleren.

In haar Museumbrief schrijft ze ook dat de samenwerking met het onderwijs moet worden versterkt. Ze wil een doorlopende leerlijn cultuureducatie voor het primair onderwijs. ‘Ik verwacht van de musea dat zij scholen actief helpen bij de mogelijke invulling van deze leerlijn. Musea hebben steeds meer kennis van het onderwijsveld. Zij zetten met educatie in op het publiek van de toekomst.’

De minister vindt het belangrijk dat niet alleen de scholen naar de musea toekomen, maar ook omgekeerd, dus dat musea met objecten naar de scholen toegaan. ‘Museale objecten kunnen een belangrijke rol spelen in het onderwijs. Door voorwerpen met eigen ogen te zien, er een verhaal over te horen en er dan ook nog iets mee te doen, zoals voelen of ruiken, wordt de lesstof aanschouwelijk gemaakt en het leren gestimuleerd.’

Voor goede cultuureducatie is de rol van de docent cruciaal, benadrukt de minister. Ze stelt een prijs in voor het beste samenwerkingsproject tussen scholen en musea.