KWF wil dat scholen kinderen insmeren tegen de zon

Leerkrachten van basisscholen moeten nu het zo zonnig is kinderen insmeren met zonnebrandcrème. Dat vindt KWF Kankerbestrijding.

‘Smeren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel scholen als van de ouders’, zegt een woordvoerder van KWF. ‘We zien dan ook graag dat de basisscholen standaard insmeren op een zonnige dag.’

KWF Kankerbestrijding voert met het ministerie van Volksgezondheid een lobby bij de scholen voor beschermende maatregelen tegen huidkanker. De stichting wil dat insmeren tegen de zon wordt opgenomen in het beleid van elke school.

In de afgelopen tien jaar is het aantal Nederlanders met huidkanker fors toegenomen van 15.000 in 2004 naar 50.000 in 2015.

Quickscan brengt financiële gevolgen leegstand in beeld

VOS/ABB’s huisvestingspartner HEVO heeft voor het primair onderwijs de quickscan leegstand en exploitatietekort ontwikkeld.

Deze scan biedt schoolbesturen en gemeentes binnen één week een integraal inzicht in de omvang van leegstand en de gevolgen daarvan voor de exploitatie.

Ledenkorting
Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, krijgt u 20% korting op de quickscan. U betaalt dan het gereduceerde ledentarief van 80 euro in plaats van de normale prijs van 100 euro per school.

Lees meer op de website van HEVO.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Theo Smit, adviseur HEVO
theo.smit@hevo.nl
tel: 06-51355462

Hans Heijltjes, senior adviseur HEVO
hans.heijltjes@hevo.nl
tel: 06-23340358

Input gevraagd voor advies over maatwerk

De Onderwijsraad vraagt input voor een advies over maatwerk en de centrale positie van de leerling in het onderwijs.

Het advies dat de Onderwijsraad op verzoek van de regering gaat opstellen, valt onder de noemers ‘leerlinggericht onderwijs’, ‘maatwerk’ en ‘gepersonaliseerd leren’. De raad wil de vraag beantwoorden wat het betekent het om de leerling meer centraal te stellen in het onderwijs en waar wat dit betreft de grenzen liggen.

Lees meer…

‘Ouders tevreden, dus ruimere keuze niet nodig’

Ruim acht op de tien ouders zijn tevreden over het onderwijsaanbod in Nederland. Dat melden Verus en de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) op basis van een peiling door TNS NIPO.

De protestants-christelijke profielorganisaties gebruiken de uitkomst van de peiling die in hun opdracht is uitgevoerd als argument tegen het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen van staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

De uitslag van de peiling dat de overgrote meerderheid van de ouders tevreden is over het onderwijsaanbod, laat volgens Verus en VGS zien dat het wetsvoorstel, dat voorziet in meer keuze voor ouders, overbodig is.

Lees meer…

Meer kinderen in gezinnen met bijstand

In 2015 woonden er in Nederland meer kinderen in gezinnen met een bijstandsuitkering dan een jaar eerder: 226.000 tegen 223.000. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal bijstandsgezinnen met één of meer kinderen is ongeveer gelijk gebleven. Dit betekent volgens het CBS dat gezinnen met bijstand kinderrijker zijn geworden. Deze ontwikkeling is vooral toe te schrijven aan de toename van het aantal kinderen van Syrische of een andere niet-westerse herkomst.

Veel gezinnen met bijstand wonen in de stad

De gemeenten Rotterdam, Heerlen, Amsterdam, Groningen en Den Haag hadden eind 2015 de hoogste percentages kinderen in een bijstandsgezin binnen hun grenzen. Zo leefde 18 procent van alle kinderen in Rotterdam in een bijstandsgezin.

Lees meer…

Wet versterking bestuurskracht nog niet in werking

De Wet versterking bestuurskracht is niet zoals verwacht op 1 augustus jongstleden in werking getreden. De kans is groot dat dit pas op 1 januari 2017 zal gebeuren.

Op 14 juni van dit jaar is na de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de wet. Op 14 juli werd de Wet versterking bestuurskracht gepubliceerd. De verwachting was dat de wet op 1 augustus in werking zou treden, maar dat blijkt niet zo te zijn. De kans is groot dat dit pas op 1 januari 2017 zal gebeuren.

Wat regelt Wet versterking bestuurskracht?

De nieuwe wet introduceert voorschriften die de positie van onderwijsbestuurders raken. Zo zal de benoeming van bestuurders, net zoals al geldt voor benoemingen van leden van raden van toezicht, gebeuren op basis van vooraf openbaar gemaakte benoemingsprofielen. Het betrokken medezeggenschapsorgaan krijgt een adviserende stem bij de vaststelling van die profielen en bij benoeming en ontslag van bestuurders.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Vreedzame School publiceert lesbrief over Turkije

De Vreedzame School heeft een lesbrief gepubliceerd over Turkije. Er staan tips in voor leraren om de mislukte staatsgreep in dat land in de klas te bespreken.

Download de lesbrief die specifiek bedoeld is voor basisscholen.

Lees meer…

 

 

 

Turkije in de klas: video over context mislukte coup

Nieuwsuur in de klas van NTR Schooltv heeft voor het voortgezet onderwijs een video online gezet over de context van de mislukte staatsgreep in Turkije.

Leraren kunnen onderstaande video gebruiken voordat ze in de klas met leerlingen in gesprek gaan over de situatie in Turkije.


Pas op, brugklassers op de fiets!

De jaarlijkse actie De scholen zijn weer begonnen blijft volgens Veilig Verkeer Nederland (VVN) nodig: in de eerste weken na de zomervakantie zijn er veel verkeersongevallen, vooral met brugklassers.

‘Automobilisten moeten altijd weer even gewaarschuwd worden om extra op te letten, omdat kinderen in grote groepen, lopend en op de fiets, op weg zijn naar school. Er zijn veel nieuwe kinderen op de schoolroute en ook veel onervaren fietsers’, aldus VVN-directeur Felix Cohen.

Lees meer…

Limonade en andere zoete troep verboden

Het Voedingscentrum wil dat alle scholen in Nederland het voorbeeld volgen van onder andere openbare basisschool De Albatros in Dordrecht: daar zijn limonade en andere dranken die bol staan van de suiker voortaan verboden.

Voor de zomervakantie erkende directeur Mark van der Sluijs van obs Albatros in het Algemeen Dagblad dat het een rigoureuze maatregel is dat leerlingen alleen nog maar water of melk mogen drinken, maar hij zegt geen andere keuze te hebben: ‘We doen bijna alles op onze school gezond. Tijdens de ochtendpauze krijgen de kinderen van ons al fruit en melk. Dan past het niet als ze in de lunchpauze wél zoete dranken nemen.’ Het verbod op limonade en andere zoete troep geldt nu het nieuwe schooljaar is begonnen.

Slechts fractie van scholen verbiedt limonade

Daniëlle Wolvers van het Voedingscentrum zei in het AD te hopen dat meer scholen volgen. De Albatros is een van de 95 basisscholen waar limonade en andere zoete dranken niet zijn toegestaan. Dat aantal is nog maar een fractie van de circa 6700 basisscholen in Nederland.

Lees meer…

Loonkosten in onderwijs sterk gestegen

De loonkosten per gewerkt uur zijn in het onderwijs in 2015 met 2,6 procent relatief sterk gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het onderwijs is een uitzondering, want gemiddeld genomen over alle sectoren stegen de loonkosten per gewerkt uur vorig jaar slechts met 0,6 procent. Dit was de kleinste stijging sinds 1996. In enkele bedrijfstakken daalden de loonkosten zelfs.

De stijging van de loonkosten per gewerkt uur was vorig jaar het grootst in de bedrijfstak informatie en communicatie: 2,9 procent. Ook in de zorg en in het onderwijs was de loonkostenstijging relatief groot met beide 2,6 procent.

In de zorg en het onderwijs stegen de lonen per gewerkt uur sterk, maar zijn de werkgeverspremies gedaald.

Lees meer…

Zomerscholen krijgen 9 miljoen van Dekker

Zomerscholen in het voortgezet onderwijs krijgen in 2017 een bedrag van 9 miljoen euro, meldt staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

Dekker stelt het geld beschikbaar, omdat zomerscholen volgens hem een goed initiatief zijn om zittenblijven tegen te gaan. ‘Zittenblijven is voor veel leerlingen erg demotiverend. Vaak blijft een leerling op één of twee vakken zitten. Het is zonde als hij of zij een heel jaar moet overdoen’, aldus Dekker.

De staatssecretaris noemt de zomerschool ‘een uitkomst’. Ruim vier van de vijf leerlingen die hieraan deelnemen, gaan alsnog over naar de volgende klas. Op dit moment blijft elk jaar 5,3 procent van de leerlingen in het voorgezet onderwijs zitten.

Zomerscholen goedkoper dan zittenblijvers

Zomerscholen zijn voor Dekker ook financieel interessant. Vorig jaar meldde het Centraal Planbureau dat bijna de helft van alle leerlingen minimaal één keer blijft zitten op de basisschool of in het voortgezet onderwijs. Dit kost de schatkist 500 miljoen euro per jaar. Dit stelt de bijdrage van 9 miljoen in een relativerend daglicht.

Experiment flexibele schooltijden verlengd

Het experiment met flexibele schooltijden is met vier jaar verlengd. Dat heeft staatssecretaris Sander Dekker van OCW bekendgemaakt.

Binnen dit experiment mogen scholen afwijken van de centraal vastgestelde vakanties en de vijfdaagse schoolweek. Ouders en leerlingen bepalen naar eigen inzicht, in overleg met de school, hun vrije dagen en vakantie.

De looptijd van het experiment was van 1 augustus 2011 tot en met 31 juli 2014. Vervolgens is op basis van de monitor bij het experiment bezien of het sectorbreed aanpassen van de regelgeving een optie is. De cruciale vraag hierbij was hoe de kwaliteit van het onderwijs geborgd kan worden en tegelijk aan de wensen van de betrokkenen tegemoet kan worden gekomen.

Effecten flexibele schooltijden

Het experiment gaf, ook in combinatie met aanvullend onderzoek, onvoldoende aanknopingspunten om een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Om meer inzicht te krijgen in de effecten van flexibele schooltijden en de randvoorwaarden voor een succesvolle invoering ervan is besloten het experiment te verlengen met vier jaar en de experimentscholen nader te blijven volgen. In 2018 zal de Inspectie van het Onderwijs onderzoeken hoe de scholen zich verder hebben ontwikkeld.

Met deze verlenging van vier schooljaren wordt aangesloten bij de reguliere cyclus van de inspectie, die scholen eens in de vier jaar bezoekt. Hierdoor worden de deelnemende scholen volgens Dekker niet overmatig belast en kunnen zij dezelfde termijn doorlopen als andere scholen om aan de verbetering van hun onderwijs te werken. Naast het onderzoek van de inspectie zal gewerkt worden aan concretisering van de globale randvoorwaarden die het experiment tot nu toe heeft opgeleverd.

Uitloop tot 2019-2020

Omdat het niet wenselijk is dat er veel opeenvolgende aanpassingen in het rooster van de deelnemende scholen komen, konden zij na afloop van het experiment nog twee jaar afwijken van de regelgeving, tot een besluit was genomen over het vervolg. Deze uitloop van twee jaar blijft in stand, maar betreft nu niet de schooljaren 2014–2015 en 2015–2016, maar 2018–2019 en 2019–2020.

Lees meer…

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Meer WW-uitkeringen in onderwijs

Het aantal WW-uitkeringen in het onderwijs is met 3 procent gestegen. Daarmee is het onderwijs een uitzondering, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS meldt dat in juni voor de derde maand op rij het aantal lopende WW-uitkeringen afnam. Uitkeringsinstantie UWV telde er eind juni ruim 438.000. Dat was ten opzichte van mei een afname met 9000 duizend (-2 procent).

Het aantal uitkeringen nam relatief het sterkst af in seizoengevoelige sectoren, zoals de bouwnijverheid (-10 procent), de landbouw (-9 procent) en bij uitzendbedrijven (-9 procent).

In het onderwijs echter was sprake van een toename met 3 procent. Het is opmerkelijk dat er al in juni een toename te zien was. Meestal neemt het aantal WW-uitkeringen in het onderwijs pas in de zomervakantie toe. Het is uit de informatie van het CBS niet op te maken of de toename mogelijk verband houdt met de Wet werk en zekerheid (WWZ) die op 1 juli van kracht werd.

Lees meer…

Onderwijspensioenen in 2017 mogelijk omlaag

De dekkingsgraad van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) was eind juni met 90,6 procent vrijwel gelijk aan de dekkingsgraad aan het einde van het vorige kwartaal.

‘We hebben onze dekkingsgraad vrij stabiel kunnen houden. Dat komt vooral door goede beleggingsresultaten, zowel voor als na de uitslag van het Britse referendum. De gevolgen van de Brexit-uitslag waren aan het eind van het tweede kwartaal beperkt’, aldus ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool.

Zij voegt hiereraan toe dat verlaging van pensioen in 2017 een ‘reële mogelijkheid’ blijft. Het ABP beheert onder andere de onderwijspensioenen.

Lees meer…

Internetconsultatie Lerarenregister

Tot 24 augustus kunt u online uw mening over de wijze waarop gegevens zullen worden aangeleverd voor het Lerarenregister.

In het wetsvoorstel voor het Lerarenregister is bepaald dat bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur nader worden geregeld:

  • de door de schoolbesturen aan te leveren basisgegevens,
  • de tijdstippen en wijze van levering,
  • de wijze van gegevensverstrekking aan een ieder respectievelijk aan het schoolbestuur.

In dat licht wijzigen diverse besluiten betreffende gegevensaanlevering en informatievoorziening. Het is tot 24 augustus mogelijk om daarop via een internetconsultatie uw zienswijze te geven.

Ga naar de internetconsultatie

Schooladvies te hoog doordat ouders druk uitoefenen

Basisscholen geven onder druk van ouders aan groep 8-leerlingen een te hoog schooladvies. Dat stelt directeur Nico van der Zanden van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs (RSV PVO) voor Eindhoven en het Kempenland in het Eindhovens Dagblad.

Volgens Van der Zanden kregen groep 8’ers vorige zomer ‘aanzienlijk hogere schooladviezen’ mee dan in 2014. ‘Ik zie dat scholen onder druk van ouders een te hoog schooladvies geven’, aldus de directeur van het samenwerkingsverband.

Schooladvies bindend

Vorig jaar gold voor het eerst de regel dat het advies van de basisschool bindend is, maar dat dit moet heroverwogen als de eindtoets hoger uitvalt. De score op de eindtoets is tegenwoordig alleen nog maar een check om te zien of het schooladvies klopt.

Lees meer…

Wethouder mag privacy kinderen niet schenden

De Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge heeft een tik op de vingers gekregen van de kinderombudsman in zijn gemeente: hij had niet de privacy mogen schenden van leerlingen die thuisonderwijs krijgen.

De Jonge vindt thuisonderwijs onwenselijk, omdat er geen controle op is. In dit licht liet hij bij onder andere het Centrum voor Jeugd en Gezin een screening uitvoeren naar een aantal kinderen van wie de ouders aangaven dat ze thuisonderwijs gaven.

De uitkomsten van deze screening en de religieuze overtuiging van de betreffende ouders deelde hij met de gemeenteraad. De betreffende ouders dienden een klacht in, omdat de wethouder volgens hen privacyregels overtrad.

De Rotterdamse kinderombudsman geeft de ouders gelijk. ‘Er was geen directe aanleiding voor een screening’, zo staat op de website van de gemeentelijke kinderombudsman. Het feit dat wethouder De Jonge zich voor de screening beriep op de Wet publieke gezondheid kan de ombudsman niet volgen.

Privacy schenden mag, vindt wethouder

De woordvoerder van wethouder De Jonge heeft in reactie op het oordeel van de Rotterdamse kinderombudsman aan RTV Rijnmond laten weten dat privacyregels mogen worden geschonden als dat in het belang van het kind is. Daar was volgens hem in dit geval sprake van.

Lees meer…

Constructief overleg over modelovereenkomsten

Er vindt zeer constructief overleg plaats met de Belastingdienst om drie modelovereenkomsten van opdracht goedgekeurd te krijgen. Het overleg met de Belastingdienst wordt mede namens VOS/ABB door collega-organisatie Verus gevoerd.

De Belastingdienst heeft verzocht om een toelichting en meer modelovereenkomsten. De aangepaste versies zullen ter goedkeuring bij de dienst worden neergelegd. Het streven is de (goedgekeurde) modelovereenkomsten in de vroege herfst te publiceren.

Wacht op goedkeuring modelovereenkomsten

Indien mogelijk adviseren wij u te wachten op de goedgekeurde modelovereenkomsten. Als dat niet mogelijk is, kunt u zelf een overeenkomst van opdracht voorleggen aan de Belastingdienst.

De Helpdesk van VOS/ABB kan u hierover adviseren, maar ons advies kan natuurlijk nooit in de plaats komen van de vereiste goedkeuring door de Belastingdienst!

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Wet sociale veiligheid heeft nog geen effect

Een jaar na de invoering van de Wet veiligheid op school is het sociale klimaat op de meeste scholen niet veranderd, meldt DUO Onderwijsonderzoek.

Slechts een minderheid van de leraren geeft aan dat het schoolklimaat sinds de invoering van de wet veiliger is geworden. Tegelijkertijd geeft een ruime meerderheid aan dat zich dit schooljaar op hun school incidenten met leerlingen op het gebied van sociale veiligheid hebben voorgedaan. Het gaat dan vooral om pesten.

Inspectie gaat handhaven op sociale veiligheid

De Inspectie van het Onderwijs zal met ingang van het nieuwe schooljaar handhavend optreden op basis van de Wet veiligheid op school. Dat staat in een brief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

‘Scholen hebben dit schooljaar de tijd gekregen om de centrale elementen uit de wet te implementeren. De inspectie zal met ingang van komend schooljaar starten met handhaving’, schrijft Dekker naar aanleiding van een bericht dat één op de negen leerlingen in het voortgezet onderwijs wordt gepest.

Handhaving betekent dat de inspectie scholen zal aanspreken op de inspanning die ze plegen om al hun leerlingen een sociaal veilige leeromgeving te bieden en de mate waarin die inspanning als toereikend kan worden gezien.

Lees meer…

Hoe zit het met btw-vrijstelling bij SWV’s en IKC’s?

De Helpdesk van VOS/ABB krijgt geregeld vragen over btw-vrijstelling voor activiteiten van samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Ook wordt vaak advies gevraagd over hoe het zit met btw-vrijstelling bij uitwisseling van personeel binnen integrale kindcentra (IKC’s).

Bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van btw-vrijstelling voor activiteiten die voortvloeien uit het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband passend onderwijs, moet grote zorgvuldigheid worden betracht.

In zijn Kamerbrief van 15 september 2015 gaf staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën aan dat de tijdelijke vrijstelling tot 1 augustus 2016 ook na die datum van kracht blijft.

Het is daarbij van belang op te merken dat wat betreft activiteiten richting schoolbesturen het samenwerkingsverband wordt aangewezen als sociaal culturele instelling. De activiteiten van schoolbesturen richting het samenwerkingsverband worden ondergebracht onder de onderwijsvrijstelling, zo meldt ook de PO-Raad.

De Helpdesk wijst erop dat aan het gebruik van btw-vrijstellingen strikte voorwaarden zijn verbonden. Er moet altijd worden aangetoond dat aan al die voorwaarden is voldaan!

De technische uitwerking van de regeling vindt u op bladzijden 7 en 8 van de Kamerbrief.

Btw-vrijstelling en IKC

In een Kamerbrief van 8 juli jongstleden gaat Wiebes in op de btw-regeling bij uitwisseling van personeel bij samenwerking tussen een onderwijsinstelling, kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, sportvereniging en huiswerkbegeleiding. Deze informatie is van belang voor integrale kindcentra (IKC’s).

De staatssecretaris maakt in zijn brief duidelijk dat het niet mogelijk is om alle genoemde vormen van uitwisseling van personeel van btw vrij te stellen. Het moet per geval worden beoordeeld of de werkzaamheden als geheel genomen te kwalificeren zijn als één ondeelbare onderwijsprestatie. Als dit niet het geval is, is het uitlenen van het personeel in beginsel belast met btw.

Een algemene vrijstelling van btw bij samenwerking binnen een IKC is dus niet aan de orde!

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Symposium over pedagogie van vertrouwen

Op 28 september is in de Marnix Academie in Utrecht de Onderwijsparade.

Op dit symposium ter viering van 12 jaar lectoraat Dynamische Identiteitsontwikkeling gaat het over het vormgeven van een pedagogie van veiligheid, vertrouwen en verbinden. Dit thema staat specifiek in het teken van de komst van vluchtelingenkinderen.

De Onderwijsparade wordt een dag vol met lezingen, workshops, discussies, theater, film en muziek. Onder anderen kinderboekenschrijver Jacques Vriens en rabbijn Awraham Soetendorp werken eraan mee.

ID!ee

Namens VOS/ABB zal Hans Teegelbeckers aanwezig zijn. Hij zal onder andere het kernwaardenspel ID!ee presenteren. Dit spel gaat over de identiteit van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Teegelbeckers zal ook andere producten laten zien, zoals de Inspiratiekalender openbaar onderwijs en de Inspiratiebrief Voor elkaar! over kinderrechten en vluchtelingen.

Lees meer…

Inspectie pleit voor doorlopende leerroute leraren

Lerarenopleidingen en scholen voor voortgezet onderwijs hebben behoefte aan een doorlopende leerroute voor leraren. Zo moet duidelijk worden wanneer van een leraar welke vaardigheden verwacht mogen worden. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Beginnende leraren hebben nog het een en ander bij te leren. Met goede ondersteuning kan volgens de inspectie worden voorkomen dat ze snel het vak verlaten. Een doorlopende leerroute wordt daarbij van groot belang geacht.

Lees meer…

Toekomstige leerling heet Sem of Julia

Het eerste halfjaar van 2016 werden de meeste jongens Sem genoemd. Bij de meisjes was Julia de meest favoriete naam. Dat meldt de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

De jongensnaam Sem werd 330 keer gegeven, op de voet gevolgd door Noah (328) en Daan (324). Ook bij de meisjes zijn de verschillen klein: Julia wint met 326 naamdragers nipt van Sophie (323) en Anna (321).

Er staan op de namenlijst ook heel veel unieke namen, zoals Quôc, Moslim en Luckx (jongensnamen) en Joerviënthelly, Malaysïa en Zikoranaudodimma (meisjesnamen). Niemand noemt zijn kind nog Truus of Bep.

Lees meer…

Burgerschapstaak bepalend voor bekostiging

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW weigert definitief geld te geven voor een nieuwe islamitische school voor voortgezet onderwijs. Hij heeft er geen vertrouwen in dat de geplande school haar burgerschapstaak kan waarmaken, zoals vastgelegd in artikel 17 van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO).

Het besluit van Dekker houdt verband met een uitspraak van oud-bestuurder Khoulani van de Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam en Omstreken (SIO). Die zou in 2014 op Facebook steun hebben betuigd aan de islamitische terreurorganisatie ISIS. Het ging om de uitspraak ‘leve ISIS en in shaa Allah op naar Baghdad om dat schorem aldaar aan te pakken’.

Andere bestuursleden zouden daar, volgens Dekker, in een veel te laat stadium afstand van hebben genomen. Daardoor heeft de staatssecretaris er geen vertrouwen in dat de op te richten islamitische school in Amsterdam wel haar wettelijke burgerschapstaak kan waarmaken.

Dekker heeft zijn besluit per brief kenbaar gemaakt aan SIO.