Friezen starten fusieproces openbaar onderwijs

Met de ondertekening van een intentieverklaring is het startschot gegeven voor het fusieproces tussen de Friese stichtingen Gearhing en Odyssee voor openbaar primair onderwijs.

Gearhing en Odyssee zijn actief in het zuidwesten van de provincie Fryslân. Ze hebben dezelfde missie: passend onderwijs voor álle leerlingen. Gearhing heeft vooral scholen op het platteland, Odyssee vooral in de stad Sneek. Ze willen hun kennis en expertise op het gebied van ondersteunende processen bundelen en efficiënter inkopen.

‘De scholen behouden hun eigen identiteit. Leerlingen en ouders merken vrijwel geen verschil met de huidige situatie. Leerkrachten behouden hun eigen school en groep, maar kunnen straks beter worden ondersteund en hebben meer kansen voor ontwikkeling en mobiliteit’, zo melden Gearhing en Odyssee.

Het fusieproces is vanaf de zomer 2018 voorbereid met onder andere een onafhankelijk vooronderzoek op de kans van slagen van het samengaan van beide organisaties. De resultaten zijn aan beide gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en raden van toezicht voorgelegd en als zeer positief bestempeld.

Openbaar onderwijs Sneek heeft sterk imago

Het openbaar onderwijs in Sneek en omgeving doet het goed. Dat blijkt uit de Strategische tussenbalans Odyssee.

De bij VOS/ABB aangesloten Stichting Odyssee is het bestuur van acht basisscholen en een praktijkschool. Landelijke bekendheid heeft Odyssee met de Master Steve JobsSchool, een van de eerste basisscholen in Nederland die werken volgens het iPad-onderwijsconcept Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT) van Maurice de Hond.

Sterk imago
In de tussenbalans die vrijdag is gepresenteerd, staat dat Odyssee een sterk imago heeft, waarbij de trefwoorden transparant, betrouwbaar, slagvaardig en innovatief passen. De organisatie wil voorop lopen en het beste voor de leerlingen.

Uit het evaluatieonderzoek, dat is uitgevoerd door oud-hoofdinspecteur Rick Steur, blijkt dat de meeste personeelsleden plezier hebben in hun werk en betrokken zijn bij de school en de kinderen. ‘Ze zijn trots op hun werk; dat was mooi om tijdens de schoolbezoeken steeds te zien’, zo schrijft Steur. Ook is er veel ruimte voor eigen initiatief en wordt er veel geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering.

Een ander positief punt uit het rapport, is dat het onderwijsaanbod compleet en kleurrijk is. De sterke regionale functie van Odyssee komt tot uiting in de campus voor speciaal onderwijs en het expertisecentrum. Ook over de wijze waarop Odyssee omgaat met passend onderwijs is het rapport positief. De infrastructuur is neergezet en het zorgprofiel van de scholen is zodanig verbreed dat meer kinderen op de reguliere scholen onderwijs blijven volgen.

Verbeteringen
In de tussenbalans staat ook dat Odyssee op een aantal punten verbetering kan nastreven. Zo kan er meer winst worden gehaald uit samenwerking met partners, zou er meer tijd kunnen worden vrijgemaakt voor onderwijsontwikkeling en blijkt dat er meer verbindingen moeten worden gelegd tussen de verschillende niveaus in de organisatie.

Het rapport is eind oktober in de raad van toezicht besproken. Alle aanbevelingen zijn overgenomen en vormen volgens bestuursvoorzitter Betske Salverda van Odyssee een belangrijke input voor het te maken beleidsplan voor de periode 2016–2020.

Ouders enthousiast over 21st century skills in Sneek

De openbare Steve JobsSchool die op 1 augustus in Sneek van start gaat, trekt veel belangstelling. Tientallen ouders melden hun kinderen aan. Niet alleen uit Sneek zelf, maar ook uit de wijde omgeving.

Openbare basisschool De Driemaster in Sneek krijgt in de zomer een nieuw gebouw. Dit is een mooi moment om ook de omslag te maken van regulier basisonderwijs naar het innovatieve concept Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT) van Maurice de Hond. In dit nieuwe concept staat het gebruik van de iPad in het onderwijs centraal volgens het principe ‘elk kind een apparaat’. Met de overstap krijgt de school ook een nieuwe naam: Master Steve JobsSchool.

Bestuursvoorzitter Betske Salverda van de bij VOS/ABB aangesloten Stichting Odyssee, waaronder de school valt, vertelt dat de belangstelling groot is. ‘We krijgen veel positieve reacties, van ouders, maar ook van collega’s uit het onderwijs en van allerlei andere mensen die mailen dat ze vroeger zelf wel op zo’n school hadden willen zitten. Er zijn al tientallen ouders die serieuze belangstelling hebben om hun kind bij ons aan te melden. De interesse komt niet alleen uit Sneek zelf, maar ook uit Lemmer en zelfs uit Drachten en Noordwolde. Die plaatsen liggen bepaald niet bij ons om de hoek!’

De media hebben uitgebreid aandacht besteed aan het initiatief in Sneek. Onder andere Omrop Fryslân en de Leeuwarder Courant hebben erover bericht. Er werd door de Telegraaf gemeld dat een aantal ouders zich tegen de komst van de Steve JobsSchool verzet. ‘Natuurlijk, er is ook kritiek. Dat is inherent aan elke verandering. Maar het overgrote deel van de reacties is ronduit positief. We zijn er echt van overtuigd dat we voor onze leerlingen een nieuw soort onderwijs neerzetten, waarmee we inspelen op wat kinderen in de 21e eeuw nodig hebben.’

Op de website van de Master Steve JobsSchool staat uitleg over het concept, maar daar staan woorden als ‘community’ en ‘coach’, waarbij niet iedereen direct een duidelijk beeld heeft. Om ouders beter te laten zien wat het nieuwe iPad-concept is, komt er binnenkort op de site meer uitleg. Zo moet het duidelijk worden dat ouders niet bang hoeven te zijn dat hun kinderen de hele dag achter hun iPad zitten. ‘Er wordt natuurlijk ook gewoon gegymd en buitengespeeld, en kinderen leren ook gewoon met een pen op papier schrijven’, aldus Salverda.

De bestuursvoorzitter vertelt ten slotte dat het concept van O4NT naadloos aansluit op SlimFit, een concept dat niet meer uitgaat van één leerkracht per klas. Odyssee is een van de schoolbesturen in Nederland die naar grote tevredenheid met SlimFit inspeelt op wat elk kind nodig heeft. Er wordt gewerkt in grotere units met mensen met verschillende talenten. Dit kunnen leerkrachten en onderwijsassistenten zijn, maar ook mensen van buiten de school, zoals stagiairs, studenten en vrijwilligers.

Magazine School! zal uitgebreid aandacht besteden aan het initiatief in Sneek. In de tweede helft van mei wordt er een interview gepland, zodat u in het zomernummer van het gezamenlijke blad van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs er alles over kunt lezen. In het eerstvolgende nummer van School!, dat medio mei verschijnt, komt al een artikel dat meer vertelt over het innovatieve Slim Fit-concept, waar zo’n 60 scholen mee werken.

Informatie: Martin van den Bogaerdt, 06-13190311, mvandenbogaerdt@vosabb.nl