Wat is rol van overheid in onderwijsondersteuning?

Wat is de rol van de overheid in onderwijsondersteuning en hoe kan ze die rol invullen? Iedereen die daar een antwoord op heeft, kan input leveren ter voorbereiding van een onderzoek van de Onderwijsraad.

Landelijke schoolbegeleidingsdiensten waren voor de overheid lange tijd een belangrijk instrument om onderwijsbeleid te implementeren. De huidige ondersteuningsinitiatieven van de overheid hebben echter vaak een tijdelijk karakter. Dat stelt de overheid voor de vraag wat haar rol in onderwijsondersteuning is en hoe ze die kan invullen.

Wilt u bijdragen aan de voorbereiding van dit advies? U kunt tot 1 juli uw reactie sturen naar ondersteuning@onderwijsraad.nl.

Lees meer…

‘Complexe leerlingen verdienen meer ondersteuning’

De Onderwijsraad pleit in een advies over passend onderwijs voor verhoogde inzet op de ontwikkeling van nieuw structureel ondersteuningsaanbod voor leerlingen met complexere ondersteuningsbehoeften.

De raad doelt bijvoorbeeld op leerlingen met een autismespectrumstoornis die op cognitief niveau havo of vwo aankunnen. Een andere groep bestaat uit leerlingen met ernstige psychiatrische of gedragsproblemen in combinatie met een verstandelijke beperking. Het aanbod voor deze leerlingen is volgens de Onderwijsraad ‘nog steeds onvoldoende’.

Het advies aan de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob luidt om bij de ontwikkeling van nieuw structureel ondersteuningsaabod voor complexe leerlingen gebruik te maken van expertise vanuit de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

De raad voegt daaraan toe ervan uit te gaan dat de onderwijsministers de toezegging van voormalig staatssecretaris Sander Dekker van OCW nakomen om met de betreffende onderwijsorganisaties om de tafel te gaan zitten en te bevorderen dat in álle samenwerkingsverbanden aanvullend aanbod tot stand komt.

Lees meer…

Gratis professionele ondersteuning medezeggenschap

Medezeggenschapsraden kunnen bij het project Versterking medezeggenschap terecht voor gratis advies en begeleiding. 

De gratis ondersteuning kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het versterken van de positie van de medezeggenschapsraad in de organisatie, effectiever communiceren met de achterban of het werven van nieuwe MR-leden.

Meer informatie…

Gratis training Quickstart medezeggenschap

Het is ook mogelijk de gratis training Quickstart Medezeggenschap aan te vragen.

Meer informatie…

De gratis dienstverlening door het project Versterking medezeggenschap is mogelijk door een financiële bijdrage van het ministerie van OCW.

Thuiszitters nog onvoldoende geholpen

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW zegt helaas het beeld te herkennen dat een deel van de scholen en gemeenten nog onvoldoende werk maakt van de thuiszittersproblematiek. Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen van Loes Ypma van de PvdA en het zelfstandige lid Norbert Klein.

De vragen van Ypma en Klein volgden op het Volkskrant-artikel Duizenden kinderen zitten ‘volstrekt onnodig’ thuis. Dekker zegt in zijn antwoorden dat er al veel wordt gedaan om het aantal thuiszitters te verminderen, maar hij ziet dus ook dat een deel van de scholen en gemeenten daar nog onvoldoende werk van maakt.

‘De samenwerking komt soms moeilijk van de grond en het vinden van passend aanbod gaat niet snel genoeg’, aldus de staatssecretaris.

Thuiszitters de dupe van gesteggel over geld

Als schrijnend voorbeeld noemt hij ‘gesteggel over geld’ waarvan leerlingen die ondersteuning nodig hebben de dupe worden. Er zijn volgens hem echter ook genoeg voorbeelden van goede oplossingen. ‘Bijvoorbeeld door het gezamenlijk dragen van de kosten’, schrijft Dekker.

Het ministerie van OCW gaat samen met Marc Dullaert van het Thuiszitterspact goede voorbeelden van samenwerking bundelen en uitdragen in het onderwijsveld.

Lees meer…

 

 

Bekostiging personeel en bedragen ondersteuning

De Regeling bekostiging personeel primair onderwijs 2016–2017 is gepubliceerd. Dat geldt ook voor de Vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs 2016–2017.

In de Regeling bekostiging personeel primair onderwijs 2016–2017 zijn eerdere afspraken verwerkt uit onder andere het Convenant LeerKracht, het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA), het Bestuursakkoord en het Herfstakkoord.

Prijsaanpassingen

De opgenomen prijsaanpassingen betreffen de verwerking van enerzijds de resterende kabinetsbijdrage die is afgesproken in de Loonruimteovereenkomst publieke sector 2015–2016 en anderzijds het resterende functiemixbudget voor de laatste vijf maanden van 2016. Voor de eerste zeven maanden van 2016 was dit al verwerkt in de regeling voor het schooljaar 2015-2016, die in oktober 2015 is gepubliceerd.

Dit behelst nog niet de additionele dekking van het kabinet ter compensatie van de ophoging van de pensioenpremie. Dat zal pas na het voorjaarsoverleg van het kabinet medio mei of in juni bekend worden. Op basis daarvan zal de Regeling bekostiging 2016-2017 in september worden aangepast.

Ten opzichte van de actuele vastgestelde bedragen voor het schooljaar 2015-2016 komt de aanpassing per 1 augustus 2016 voor de leraren op 0,228 procent en voor het onderwijsondersteunend personeel en voor de schoolleiding op 0,141 procent. De aanpassing van alle bedragen personeels- en arbeidsmarktbeleid bedraagt 0,228 procent.

De genormeerde gemiddelde personeelslasten (GPL’s) worden dan:

  • GPL leraar: € 60.918,93
  • GPL schoolleiding: € 77.670,70

Ondersteuningsbedragen

In de voor 2016–2017 vastgestelde bedragen voor zware ondersteuning in het primair en voortgezet onderwijs is € 11,12 meegenomen voor hoogbegaafde leerlingen. Dit bedrag zal oplopen tot circa € 12 in 2018–2019. Daarmee zal het volledige budget van € 29 miljoen zijn ingezet.

Vervangingsfonds en Participatiefonds

De opslag voor het Vervangingsfonds (Vf) is per 1 augustus 2016 ongewijzigd vastgesteld op 4,026 procent van de loonkosten. Ook de opslag voor het Participatiefonds (Pf) is ongewijzigd vastgesteld, en wel op 1,00 procent van de loonkosten.

De opslagen en percentages in de bekostiging worden normatief vastgesteld en komen daarom niet altijd overeen met de exacte kosten die individuele schoolbesturen op onderdelen moeten maken. Hiermee dient rekening te worden gehouden in de bedrijfsvoering!

Prestatiebox

Ook is het betaalritme wederom gewijzigd ten aanzien van de betaling van de prestatieboxmiddelen. Dit was 28,2 procent in november en 71,8 procent in maart, maar is nu gewijzigd om zogenoemde budgettechnische redenen.

Artikel 38 geeft nu aan dat dit 32,3 procent in november 2016 zal zijn en de resterende 67,7 procent in maart 2017. Het bedrag per leerling ter zake de prestatiebox is voor schooljaar 2016-2017 € 128,79. Hierin is de ophoging met € 11,64 voor cultuureducatie opgenomen.

Verder is dit bedrag zo hoog (vergeleken met de € 81,32 per leerling in schooljaar 2015-2016) doordat de middelen uit het Herfstakkoord en Bestuursakkoord met name in de prestatiebox zijn verwerkt en niet in de GPL.

Zie ook de VOS/ABB-analyse van de Onderwijsbegroting 2016.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Aandeel zorgleerlingen verschilt per gemeente

Het aandeel leerlingen dat extra ondersteuning nodig heeft verschilt per gemeente. In Oss en Veendam is dit met 33 procent relatief hoog, terwijl het in het Groningse Haren maar 3 procent is. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) noemt de verschillende percentages in in de Jeugdmonitor 2015. 

Het hoofdstuk waarin de percentages worden genoemd, gaat specifiek over 15-jarigen in het onderwijs. De percentages hebben betrekking op leerlingen die vmbo met leerwegondersteunend onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs volgen.

In de vier grootste gemeenten is het aandeel 15-jarigen met extra ondersteuning iets hoger dan gemiddeld, namelijk bijna 20 procent. Dit aandeel is in Amsterdam en Rotterdam een stuk hoger dan in Den Haag en Utrecht. Dit hangt volgens het CBS samen met het hoge aandeel niet-westerse allochtonen in deze gemeenten. Het aandeel 15-jarigen met extra ondersteuning onder niet-westerse allochtonen is twee keer zo groot als onder autochtone en westers allochtone 15-jarigen.

Ook de vorm van ondersteuning verschilt per gemeente. In Veendam volgen bijvoorbeeld naar verhouding meer 15-jarigen praktijkonderwijs dan in Oss, terwijl in Oss meer leerlingen leerwegondersteunend onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs volgen.

Lees meer…

Geld of ondersteuning voor Gezonde School

Scholen kunnen tot en met 29 november een aanvraag indienen voor (financiële) ondersteuning voor activiteiten in het kader van het project Gezonde School.

Gezonde leerlingen presteren beter. Een school kan hen bijvoorbeeld stimuleren meer te bewegen, niet te (gaan) roken of zich weerbaar op te stellen. Heel veel scholen doen dit al, maar soms ontbreekt het aan tijd en geld.

Daarom kunnen scholen uit het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs ondersteuning aanvragen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze ondersteuning wordt mogelijk gemaakt door het programma #Jeugdimpuls Gezonde Leefstijl en de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde leefstijl.

Scholen kunnen kiezen uit gratis advies op maat over gezondheid en passende maatregelen voor de school. Dit advies kan onder andere in het kader staan van subsidiemogelijkheden. Het is ook mogelijk om een bijdrage in de kosten te krijgen of extra hulp bij het uitvoeren van een Gezonde School-activiteit op school. Dit kunnen bijvoorbeeld activiteiten zijn rond thema’s als voeding, beweging, roken, alcohol en seksuele gezondheid.

Het is ook mogelijk om geld te krijgen voor de inzet van schoolpersoneel dat een taak heeft bij het maken of uitvoeren van schoolgezondheidsbeleid. Per onderwijstype is er voor een vast aantal uren vergoeding beschikbaar: voor het primair onderwijs 40 taakuren, voor het voortgezet onderwijs 80 taakuren en voor het middelbaar beroepsonderwijs 120 taakuren.

Op de website van het RIVM staat meer informatie. U kunt ook een folder downloaden. Een aanvraag voor ondersteuning kunt u tot en met 29 november online indienen.

Actie voor conciërges trekt aandacht

Scholen hebben te weinig budget om conciërges en administratieve krachten aan te stellen. Daarom moeten schoolleiders en leerkrachten vaak klusjes doen die niet bij hun functie horen. Sommige scholen hebben wél een conciërge of administratieve hulp, maar die worden dan bekostigd uit middelen die eigenlijk voor het onderwijs zijn bestemd.

De belangenverenigingen AOb, AVS, CMHF, CNVOnderwijs, CNVS hebben inmiddels een petitie opgesteld, die op 9 september wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. Volgens hen is er 150 miljoen euro nodig om elke school van voldoende ondersteuning te voorzien. Gisteren begon de handtekeningenactie op de scholen. De petitie kan ook online worden ondertekend op de website www.helpdeschoolverzuipt.nl.