Bijna overal meer banen, maar niet in onderwijs

Het aantal banen in het onderwijs is in het vierde kwartaal met 2.000 gedaald ten opzichte van het kwartaal ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Daarmee is het onderwijs een uitzondering, want in de meeste sectoren nam het aantal banen juist (sterk) toe. Volgens het CBS was er sinds het vierde kwartaal zelfs sprake van een ‘gespannen arbeidsmarkt’.  Dat is voor het eerst sinds de hoogconjunctuur in de jaren 2007 en 2008. In een gespannen arbeidsmarkt is de vraag naar arbeid bovengemiddeld en het beschikbare aanbod van arbeid relatief laag.

De sterkte stijging van het aantal banen deed zich voor bij de uitzendbureaus (24.000 banen erbij), in de sector ‘handel, vervoer en horeca’ (+14.000) en de zorg (+11.000). Het onderwijs is met een daling van 2000 banen samen met de landbouw en visserij en de industrie hekkensluiter.

Lees meer…

‘Zet mensen uit bankensector voor de klas’

Mensen die in de bankensector hebben gewerkt en door automatisering hun baan hebben verloren, kunnen zo aan de slag in het onderwijs. ‘Dan moeten we wat pragmatischer met de certificering omgaan’, zegt topman Jacques van den Broek van uitzendorganisatie Randstad in De Financiële Telegraaf (DFT).

Dat mensen die in de bankensector hebben gewerkt geen ervaring hebben met lesgeven, hoeft volgens hem geen probleem te zijn. ‘Wij komen elke dag met kandidaten op de proppen waarvan een opdrachtgever zegt: ‘Lukt dat wel?’ En dan blijkt het te lukken.’

Hij pleit er in de krant ook voor om fulltimebanen in het onderwijs aantrekkelijker te maken. ‘Het is misschien geen populaire mening, maar maak het nou financieel aantrekkelijker om fulltime te werken. Het onderwijs zit vol met deeltijdwerkers!’

Over vaste contracten merkt de uitzendbaas op dat die niet meer van deze tijd zijn. ‘Wie vindt dat het contract voor onbepaalde tijd in ere moet worden hersteld, miskent de ontwikkelingen’, aldus Van den Broek.

Lees meer…

Nieuwste ramingen arbeidsmarkt primair onderwijs

Het ministerie van OCW Heeft de nieuwste ramingen gepubliceerd voor de arbeidsmarkt voor leraren in het primair onderwijs.

Schoolbesturen en regionale samenwerkingsverbanden kunnen deze ramingen gebruiken voor hun arbeidsmarktbeleid:

Ook buiten het onderwijs grote personeelstekorten

Grote personeelstekorten doen zich niet alleen voor in het onderwijs, maar in vrijwel alle sectoren. Dat blijkt uit onderzoek van HR- en salarisdienstverlener ADP, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij onder ruim 1000 HR-professionals.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de effecten van de groeiende economie en de aantrekkende arbeidsmarkt zijn onderschat. ‘Dit jaar beperken personeelstekorten zich niet langer tot de bekende vacatures in ICT en Techniek: over vrijwel de gehele linie zijn er personeelstekorten ontstaan’, zo melden ADP, Berenschot en Performa.

Personeelstekorten over hele linie

Ruim de helft (56%) van de werkgevers ervaart knelpunten bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Voor komend jaar verwacht 63% van de werkgevers problemen op dit vlak. Dat is een flink stuk hoger dan vorig jaar werd verwacht (37%).

De grootste problemen worden momenteel ondervonden in de sectoren ICT (76%), de groot- en detailhandel (63%) en de zorg (63%). Voor volgend jaar wordt verwacht dat in het onderwijs 78% van de HR-professionals in het onderwijs knelpunten zal ervaren bij de werving en selectie van personeel.

Lees meer…

Meeste vacatures in Zuid- en Noord-Holland en Brabant

Zuid-Holland was in de eerste drie maanden van dit jaar de provincie met de meeste vacatures in het onderwijs, ex aequo gevolgd door Noord-Holland en Noord-Brabant. De minste onderwijsvacatures waren er in de provincies Drenthe, Zeeland en Flevoland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In Zuid-Holland waren in het eerste kwartaal van dit jaar circa 900 onderwijsvacatures. In Noord-Holland en Noord-Brabant waren dat er ongeveer 700. In zowel Drenthe, Zeeland als Flevoland waren dat er in dezelfde periode circa 100.

Meer vacatures

Als wordt gekeken naar heel Nederland, dan lag het aantal vacatures in het onderwijs in het eerste kwartaal van dit jaar op ongeveer 5000. In het eerste kwartaal van 2016 waren het er circa 4200. Dat is een toename van ruim 19 procent.

Lees meer…

Meer kans voor pabo’ers, kleiner tekort vo-leraren

Het wordt de komende jaren voor leraren gemakkelijker om een baan te vinden in het primair onderwijs. In het voortgezet onderwijs neemt het gebrek aan leraren in zogenoemde tekortvakken af. Dat melden minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer over de onderwijsarbeidsmarkt.

In het primair onderwijs was het aantal vacatures in juni (de belangrijkste wervingsmaand) aanzienlijk hoger dan in juni vorig jaar. In het westen van het land waren de meeste vacatures, in het noordelijke provincies en in Limburg de minste. Dat heeft te maken met de krimp van het aantal leerlingen in met name regio’s buiten de Randstad.

Een deel van de pabo-afgestudeerden in krimpgebieden verhuist naar een andere regio. Zo heeft van de ruim 1700 afgestudeerden uit Groningen in de periode 2008-2013 ongeveer 19 procent een jaar na het afstuderen een baan op een school buiten de eigen regio. Van de ongeveer 2200 pabo-afgestudeerden in die periode in Limburg is 12 procent voor een baan uit die provincie vertrokken.

Bussemaker en Dekker melden dat directievacatures in het primair onderwijs populair zijn. In ongeveer de helft van de gevallen melden zich meer dan 30 kandidaten. ‘Dat komt goed uit, aangezien de komende tien jaar de helft van de schoolleiders de pensioengerechtigde leeftijd zal bereiken. Vermeldenswaardig is dat inmiddels het aantal vrouwelijke schoolleiders voor het eerst het aantal mannelijke overtreft’, zo staat in hun brief.

Voortgezet onderwijs

Ook in het voortgezet onderwijs zijn de meeste vacatures in het westen en de minste in het noorden van het land.  Er zijn vooral vacatures voor Engels, wiskunde, Nederlands, natuurkunde en scheikunde.

Doordat de krimp van het aantal leerlingen die zich de afgelopen jaren al heeft voorgedaan in het primair onderwijs, nu ook in het voortgezet onderwijs zichtbaar wordt, wordt een afnemende behoefte aan vo-leraren verwacht. Dit valt samen met het fenomeen dat leraren gemiddeld langer doorwerken dan voorheen. De uitstroom aan gepensioneerden, die al jaren was voorzien, valt daardoor deels samen met de verminderde vraag.

Toch zullen de tekorten de komende jaren waarschijnlijk nog wel wat toenemen vanwege de aantrekkende concurrentie van werkgevers buiten het onderwijs.

Lees meer…

Onderwijsatlas toont ontwikkelingen arbeidsmarkt

De Onderwijsatlas voortgezet onderwijs toont aan de hand van grafieken en kengetallen een beeld van recente en toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

In de atlas komen allerlei thema’s aan bod, zoals dalende leerlingenaantallen, vergrijzing, tekortvakken, onbevoegd gegeven lessen, rendement van lerarenopleidingen en werktevredenheid.  Kaartjes laten regionale verschillen zien.

De Onderwijsatlas voortgezet onderwijs is een initiatief van het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion en volgt op de Onderwijsatlas primair onderwijs van het Arbeidsmarktplatform PO.

Lees meer…

Vacatures vooral in Randstad

In de Randstad zijn de meeste vacatures in het onderwijs, in Friesland en Zeeland de minste. Dat meldt vacaturezoekmachine Adzuna.

Landelijk zijn er meer dan 4000 vacatures in het onderwijs. Meer dan 50 procent betreft de Randstad, waarbij Zuid-Holland de koploper is. Binnen die provincie zijn de meeste onderwijsvacatures in Den Haag.

Er worden ook veel docenten gezocht in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Almere.

Vacatures buiten Randstad

Zeeland en Friesland hebben slechts 2,3 procent van het aanbod. Er zijn ook weinig vacatures in Drenthe en Limburg.

De meest gevraagde vacatures in het voortgezet onderwijs zijn voor docenten wiskunde, Nederlands en Engels.

Lees meer…

 

Krimp of groei? Bekijk de regionale verschillen!

Hoe groot is de krimp van het aantal leerlingen in uw regio? Of is er juist sprake van groei? Het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs heeft regionale verschillen in kaart gebracht.

De informatie van het Arbeidsmarktplatform PO laat bijvoorbeeld zien dat vooral in de vier grote steden veel vacatures zijn. Ook blijkt dat met name in Zuid- en Midden-Limburg en Friesland naar verhouding veel oudere leerkrachten werken die de komende jaren met pensioen gaan, terwijl het aantal pabo-afgestudeerden afneemt.

Lees meer…