Leerlingenvervoer niet in ontwikkelingsperspectief

De verantwoordelijkheid voor het leerlingenvervoer ligt bij de gemeenten en niet bij de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Daarom kan het leerlingenvervoer niet worden opgenomen in ontwikkelingsperspectief voor leerlingen die extra ondersteuning op school nodig hebben. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

Slob reageert met zijn brief op het voorstel van het netwerk Ieder(in) voor mensen met een beperking of chronische ziekte om het leerlingenvervoer op te nemen in het ontwikkelingsperspectief. Ieder(in) trok dit najaar aan de bel, omdat veel ouders bij de start van het nieuwe schooljaar klaagden over problemen met het leerlingenvervoer.

De minister wijst er in zijn brief op dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in de modelverordening leerlingenvervoer heeft opgenomen dat de gemeente bij de beoordeling van de aanvraag van een vervoersvoorziening het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband zou moeten betrekken. Maar dat betekent volgens hem niet dat het in het ontwikkelingsperspectief thuishoort.

Hij wijst er verder op dat het de taak van de gemeenteraden is om te controleren of de kwaliteit van het leerlingenvervoer voldoende is en dat hij geen basis ziet om de inspraak van ouders bij leerlingenvervoer wettelijk vast te leggen.

Lees meer…

Passend onderwijs: balans meer naar ouders

Het komt zelden voor dat een school in het kader van passend onderwijs geen of onvoldoende op overeenstemming gericht overleg met de ouders voert over het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. Toch zal de wet worden aangepast, omdat de Tweede Kamer wil dat het handelingsdeel pas kan worden vastgesteld nadat de ouders het ermee hebben ingestemd.

Dit meldt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een memorie van antwoord over het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. Hij gaat in de memorie vooral in op kritische vragen van de SGP, die zich afvroeg of het wel verstandig is om de Wet passend onderwijs zo kort na de inwerkingtreding al aan te passen.

Passend onderwijs nu al aanpassen

Dekker antwoordt dat het in algemene zin inderdaad verstandig is om niet te snel tot wetwijziging over te gaan. ‘In deze specifieke situatie lag er echter een breed gedragen verzoek vanuit de Tweede Kamer om te regelen dat het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief pas kan worden vastgesteld nadat de school overeenstemming met de ouders heeft bereikt’, aldus Dekker.

De Tweede Kamer wil dat in de Wet passend onderwijs de balans tussen school en ouders iets meer in de richting van de ouders verschuift. ‘Onderhavig wetsvoorstel geeft invulling aan deze wens van de Tweede Kamer’, schrijft de staatssecretaris in zijn memorie van antwoord.

Lees meer…