Meer ruimte voor 10-14-scholen

De pilot met 10-14-scholen wordt uitgebreid. Per 1 augustus 2018 mag een tweede lichting scholen instromen in het experiment. Het gaat om aparte scholen voor kinderen van 10 tot 14 jaar, een innovatieve samenwerkingsvorm tussen primair en voortgezet onderwijs.

Dit meldt onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer. Uiterlijk 1 juli beslist hij welke scholen in het komende schooljaar mogen aanhaken.

Soepele overgang

In augustus 2017 is de pilot van start gegaan met zes 10-14-scholen, ook wel tienerscholen genoemd. Doel van dit onderwijs is om leerlingen een betere aansluiting en soepele overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs te bieden.

Binnen het 10-14 onderwijs krijgen de kinderen door een eigen leerplan meer maatwerk: de een kan sneller aan vo-vakken beginnen, terwijl de ander nog wat achterstanden kan wegwerken.

Tijdens de pilotperiode wordt onderzocht wat de succesfactoren van deze aanpak zijn en waar eventuele belemmeringen zitten. Ook de effecten worden gemeten: de tussentijdse doorstroom, de score op de eindtoets primair onderwijs en de schooladviezen die worden gegeven als de kinderen 12 en 14 jaar zijn.

Magazine Naar School! heeft in oktober 2016 aandacht besteed aan de eerste openbare 10-14 school: De LeerOnderneming in Ridderkerk.

Zorgen over plaatsingswijzers voor schooladvies

De PO-Raad en VO-raad maken zich ‘in toenemende mate’ zorgen over het gebruik van regionale plaatsingswijzers om te komen tot een schooladvies. Dat schrijven ze in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer, die deze week nog in debat gaat over het schooladvies.

‘Er is een risico dat deze scores worden verabsoluteerd en harde grenzen worden voor het verkrijgen van een bepaald advies’, schrijven de beide sectorraden in hun brief. Zij  vragen de Kamer om in de evaluatie naar de effectiviteit van de nieuwe wetgeving voor de overgang van primair naar voortgezet onderwijs nadrukkelijk aandacht te vragen voor het functioneren van plaatsingswijzers.

Plaatsingswijzers zijn regionale afspraken tussen basisscholen en middelbare scholen over de overstap van groep 8 naar de brugklas. In opdracht van het ministerie van OCW heeft de Inspectie van het Onderwijs in januari al elf plaatsingswijzers gecontroleerd. Slechts één daarvan bleek te voldoen aan de nieuwe regelgeving, de andere tien waren niet op alle onderdelen in orde. Dit meldde staatssecretaris Sander Dekker al in zijn brief van 11 februari. De inspectie houdt uiteraard de vinger aan de pols.

Standaard terugkoppeling
De PO-Raad en VO-raad vragen in hun brief ook om een standaard terugkoppeling van gegevens over de schoolloopbaan van oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs aan basisscholen, zodat zij de informatie kunnen gebruiken voor de evaluatie van de advisering. Verder vragen de sectorraden de Tweede Kamer om erop aan te dringen dat er op korte termijn helderheid komt over de uitwerking van de indicator onderbouwrendement, zodat vo-scholen zich niet direct zorgen hoeven te maken als een leerling op een lager niveau terechtkomt dan het schooladvies aangaf. Op dit moment worden vo-scholen daarop ‘afgerekend’.

‘Onenigheid’
Het schooladvies-nieuwe-stijl, dat dit jaar voor het eerst wordt uitgebracht, houdt de gemoederen intussen flink bezig. Het advies is vanaf dit jaar niet meer gebaseerd op de resultaten uit de eindtoets; het wordt opgesteld door de leerkracht, die het kind al langer kent. Dit vanwege de toenemende kritiek dat de eindtoets maar een momentopname was.

Toch blijken er zowel onder ouders als onder vo-scholen twijfels te bestaan over de juistheid van het schooladvies. Magazine School! van 12 februari wijdde daar al een artikel aan met reacties uit het veld.

Vandaag bericht de Volkskrant over ‘onenigheid over schooladvies zonder citoscore’.

 

 

 

 

 

 

Adviezen voor overgang naar voortgezet onderwijs

De Onderwijsraad geeft drie aanbevelingen om de overgangen in het onderwijs soepel te laten verlopen. 

De raad constateert dat selectie  in het onderwijs een steeds grotere rol speelt. ‘Bij de overgang naar het voortgezet onderwijs zijn het vooral laatbloeiers en leerlingen uit lagere sociaaleconomische milieus die hiervan de nadelen ondervinden’ zo schrijft de Onderwijsraad. Daarnaast maken leerlingen volgens de raad lang niet altijd een goed onderbouwde keuze voor een vervolgopleiding.

De aanbevelingen van de Onderwijsraad luiden als volgt:

  • Bewaak de ruimte die scholen hebben om leerlingen kansen te geven;
  • Verzacht de overgangen met maatwerk voor specifieke groepen leerlingen;
  • Verbeter loopbaanontwikkeling en –begeleiding.

Lees meer…