Hoofdrol voor strategisch personeelsbeleid

De onderwijsministers benadrukken in een brief aan de Tweede Kamer het belang van strategisch personeelsbeleid. Dit is nodig om leraren goed tot hun recht te laten komen.

Met strategisch personeelsbeleid doelen de ministers op een beleid dat is afgestemd op de visie en doelen waar een school aan werkt en de opgave waar de school voor staat. ‘Deze opgave wordt beïnvloed door (veranderende) interne en externe factoren, zoals de aanpak van werkdruk, voorbereiding op de curriculumherziening, omgaan met leerlingdaling en het lerarentekort’, zo staat in hun brief.

Daarin staat ook dat schoolbesturen en -leiders verantwoordelijk zijn voor het strategisch personeelsbeleid, maar ook dat iedereen er een positieve bijdrage aan moet leveren. ‘Een visie op leren en ontwikkelen kan niet door alleen de schoolleiding worden bedacht, maar moet in samenspraak met het team tot stand komen.’

Lees meer…

Onderwijs investeert veel in duurzame inzetbaarheid

De onderwijssector investeert veel in duurzame inzetbaarheid. Er is bijvoorbeeld veel aandacht voor de combinatie van werk en zorg. Dat staat in het rapport Arbeidsmarkt in kaart van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Ook nemen werkgevers in het onderwijs volgens het SCP veel maatregelen voor oudere werknemers en besteden ze veel aandacht aan van-werk-naar-werkactiviteiten.

Het SCP noemt ook ‘uitdagingen’. Zo is de hoge werkdruk die in het onderwijs wordt ervaren een probleem. Een ander punt is dat er weliswaar veel mogelijkheden zijn voor scholing en studieverlof, maar dat werkgevers vinden dat scholing buiten werktijd moet plaatsvinden.

Lees meer…

Onderwijsatlas toont ontwikkelingen arbeidsmarkt

De Onderwijsatlas voortgezet onderwijs toont aan de hand van grafieken en kengetallen een beeld van recente en toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

In de atlas komen allerlei thema’s aan bod, zoals dalende leerlingenaantallen, vergrijzing, tekortvakken, onbevoegd gegeven lessen, rendement van lerarenopleidingen en werktevredenheid.  Kaartjes laten regionale verschillen zien.

De Onderwijsatlas voortgezet onderwijs is een initiatief van het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion en volgt op de Onderwijsatlas primair onderwijs van het Arbeidsmarktplatform PO.

Lees meer…

Helpdesk verzorgt gratis cursussen

Vanwege het grote aantal mensen dat zich aanmeldt voor de gratis cursussen van onze Helpdesk, zijn er twee extra cursussen ingepland. Het gaat om de cursus ‘De arbeidsongeschikte werknemer in het onderwijs’ die nu ook op 12 april wordt gegeven en de extra cursus ‘Dossieropbouw bij ontslag’ op 26 mei.

De gratis cursussen worden verzorgd door de juristen van onze Helpdesk en zijn specifiek bedoeld voor VOS/ABB-leden. Niet-leden kunnen er niet aan deelnemen.

Het gaat om de volgende cursussen (klik op de titels voor meer informatie):

Het zijn korte cursussen van elk één middag. Ze beginnen om 13 uur en duren tot circa 16.30 uur. de cursussen worden gegeven in het VOS/ABB-kantoor in Woerden.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via welkom@vosabb.nl. Vermeld duidelijk naar welke cursus(sen) u wilt en vermeld ook duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken.
Er kunnen zich per organisatie maximaal twee mensen aanmelden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Welke invloed heeft de WWZ op uw personeelsbeleid?

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een reeks factsheets gepubliceerd met informatie over de Wet werk en zekerheid (WWZ).

In de factsheets staat onder andere wat de gevolgen van de WWZ zijn voor het personeelsbeleid. U kunt de factsheets downloaden:

Let op: de WWZ heeft voor wat betreft het primair en voortgezet onderwijs vooralsnog slechts betrekking op het bijzonder onderwijs, samenwerkingsbesturen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs en niet op besturen die alleen scholen voor openbaar onderwijs hebben.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Dekker wil minder tijdelijke contracten

Verreweg de meeste werknemers in het onderwijs hebben een vast contract: rond de 90 procent. Toch wil staatssecretaris Dekker het aantal tijdelijke contracten en payrolling nog verder terugdringen. Scholen moeten andere manieren vinden om vervanging bij ziekte te regelen.

Dit blijkt uit een brief die Dekker vandaag aan de Tweee Kamer heeft gestuurd, samen met de resultaten van het onderzoek ‘Flexibele arbeid in primair en voortgezet onderwijs’. Dit rapport is opgesteld door onderzoeksbureau Ecorys en geeft inzicht in het gebruik van flexibele contracten in zowel het primair als het voortgezet onderwijs.

Uit de cijfers blijkt dat de flexibele schil in het onderwijs kleiner is dan in de markt- en publieke sector, waar 85 procent van de werknemers een vast contract heeft. Scholen zetten tijdelijke werknemers in om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen, bijvoorbeeld in geval van ziekte van een docent.

Wet werk en zekerheid
Door de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz), die op 1 juli 2015 in werking treedt, zal er minder ruimte komen voor flexibele arbeidscontracten. Dat is ook het doel van het huidige kabinetsbeleid en eveneens de strekking van een motie van de kamerleden Van Dijk en Ypma. In deze motie verzochten zij flexibele contracten en payrolling op scholen zoveel mogelijk terug te dringen.

Volgens Dekker gaat dat zeker gebeuren na de inwerkingtreding van de Wwz, en daarom zijn geen aanvullende maatregelen nodig. Volgens Dekker blijven er voldoende mogelijkheden voor schoolbesturen om noodzakelijke vervanging te kunnen realiseren. Hij schrijft daarover: ‘Scholen kunnen op ad-hoc basis gaan samenwerken en gebruikmaken van elkaars capaciteit in geval van ziekte. Een andere mogelijkheid is dat een aantal scholen gezamenlijk een arbeidspool in het leven roept. Daar kan dan bij onverwachte omstandigheden een beroep op worden gedaan. Ook denkbaar is dat scholen docenten aanstellen voor iets meer uren dan noodzakelijk voor de functie. Die extra tijd kan ingezet worden voor vervanging’.

In haar rapport meldt bureau Ecorys overigens dat veel schoolbesturen nog niet goed op de hoogte zijn van de gevolgen die de invoering van de Wwz voor hen zal hebben.

De volledige brief van staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer.

 

 

Programma netwerkbijeenkomst P&O

Op 11 november komt het VOS/ABB-netwerk P&O weer bij elkaar. Het programma van deze bijeenkomst voor het voortgezet onderwijs in het kantoor van VOS/ABB in Woerden is bekend. De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van senior beleidsmedewerker Silvia Schouten van VOS/ABB.

De bijeenkomst gaat specifiek over duurzame inzetbaarheid en vitaliteit in relatie tot professionalisering. Wat kunnen onderwijsorganisaties over het algemeen en P&O’ers in het bijzonder doen met de CAO VO als het gaat om de inhoud en de strategie die daaruit kan voortvloeien? Hoe verlopen processen? Wat is hierin de rol van de P&O’er?

Aan de bijeenkomst wordt meegewerkt door adviseurs Anita Verzijl en Rick van Workum van arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion. Zij gaan in op workabilty en viltaliteit. Ook Lucienne Stavenuiter is aanwezig. Zij is ontwikkelaar van proactief personeelsbeleid en begeleidt een pilot voor duurzame inzetbaarheid in het voortgezet onderwijs.

De bijeenkomst is op dinsdag 11 november van 12 tot 16 uur bij VOS/ABB in Woerden.

Download het programma

Aanmelden voor de bijeenkomst van het netwerk P&O van VOS/ABB kan door een mailtje te sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Netwerk P&O voortgezet onderwijs’. Vermeld ook uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB. Niet-leden betalen 100 euro per persoon (btw-vrij).

Informatie: Silvia Schouten, 06-22939653, sschouten@vosabb.nl

Gereformeerd debat over rekkelijk personeelsbeleid

Kunnen gereformeerde scholen nog wel van hun personeelsleden eisen dat ze naar de juiste kerk gaan? Daarover dubben gereformeerde schoolbesturen in Noord-Nederland.

Het protestants-christelijk georiënteerde Friesch Dagblad schrijft over de discussie onder de gereformeerde schoolbesturen in Noord-Nederland over de vraag hoe precies of rekkelijk hun personeelsbeleid moet zijn. De centrale vraag is of de ‘kerkeis’ overeind moet blijven. Die eis stelt dat docenten per se lid moeten zijn van een van de gereformeerde kerken.

Mogelijk wordt die eis in de toekomst vervangen door een meer algemene richtlijn dat nieuwe docenten positief-actief hun geloof moeten belijden. ‘De eis dat mensen lid moeten zijn van een kerk is wel erg duidelijk, maar zegt eigenlijk niet zo veel over de wijze waarop iemand in het geloof staat’, zegt directeur Marten van der Es van gereformeerde basisschool De Princenhof in Leeuwarden.

Hij oppert volgens het Friesch Dagblad dat het een betere voorwaarde kan zijn dat er voor nieuwe docenten ‘een soort van extra competentie wordt geformuleerd, die te maken heeft met het geloof’.

Algemene benoembaarheid
Het gereformeerde onderwijs gaat niet zoals het openbaar onderwijs uit van algemene benoembaarheid. In het openbaar onderwijs kan elke docent worden benoemd, ongeacht zijn of haar levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.

Extra brainstormmiddag over nieuwe cao primair onderwijs

VOS/ABB hoort van P&O’ers in het primair onderwijs dat er veel vragen zijn over wat de nieuwe cao voor hun organisatie betekent. Daarom zijn er in september in Woerden en Drachten bijeenkomsten om de nieuwe regelingen met elkaar te bespreken. De organisatie van de bijeenkomsten is in handen van Silvia Schouten (zie foto) van VOS/ABB.

Let op: de bijeenkomst op woensdag 17 september in Woerden zit vol. Vanwege de grote belangstelling is er een extra bijeenkomst in Woerden gepland op maandag 6 oktober. Op donderdag 25 september is er een bijeenkomst in Drachten.

Belangrijke punten uit de cao-afspraken zijn dat de BAPO verdwijnt, het primair onderwijs uitgaat van de 40-urige werkweek, dat iedereen duurzaam inzetbaar moet zijn en dat er meer aandacht komt voor starters. De nieuwe CAO PO zal ruimte bieden aan werkgevers en werknemers om met elkaar binnen de organisatie afspraken te maken in plaats van dat alles wordt dichtgetimmerd. Wat betekent dit voor het P&O-beleid?

De bijeenkomsten krijgen het karakter van een brainstormmiddag. Er zal eerst een korte toelichting worden gegeven op de nieuwe CAO door de adviseurs van de Helpdesk van VOS/ABB.

Wanneer en waar?

U kunt zich aanmelden via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘brainstormen CAO PO’. Vermeld bij uw aanmelding ook duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB. Niet-leden betalen 100 euro per persoon (btw-vrij).

Later in het najaar zijn de reguliere P&O-bijeenkomsten van VOS/ABB voor het primair onderwijs:

Ook hiervoor kunt u zich aanmelden via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘P&O-bijeenkomst’. Vermeld ook hierbij uw naam, de organisatie waarvoor u werkt, uw telefoonnummer en de bijeenkomst van uw keuze.

Hiervoor geldt ook dat deelname gratis is voor leden van VOS/ABB en dat niet-leden 100 euro per persoon betalen (btw-vrij).

Aannamebeleid is en blijft verantwoordelijkheid werkgever

De manier waarop scholen leerkrachten aannemen, is niet vastgelegd in het sectorplan primair onderwijs. Dit blijft per geval de verantwoordelijkheid van de werkgever, zo benadrukt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoorden op vragen van de Vaste Kamercommissie voor OCW.

De Kamercommissie wilde weten hoe scholen voorrang geven aan jonge leerkrachten en hoe dit zich verhoudt met een gelijke behandeling in sollicitatieprocedures.

Dekker antwoordt dat discriminatie op basis van leeftijd volgens de Algemene wet gelijke behandeling niet is toegestaan, maar dat dit verbod volgens die wet niet geldt als het onderscheid ‘objectief gerechtvaardigd is door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn’, aldus Dekker.

Als er een geschil is, zo merkt de staatssecretaris op, kan dit ter beoordeling worden voorgelegd aan het College voor de Rechten van de Mens.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Cao-tekst over ‘levensfasebewust’ personeelsbeleid

Het hoofdstuk Levensfasebewust personeelsbeleid uit de onlangs gesloten nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs is beschikbaar.

Dit hoofdstuk in de CAO VO 2014-2015 krijgt een plek tussen de hoofdstukken 6 en 7 van de CAO VO 2011-2012. Aanvullend op de teksten zoals die in het akkoord staan, zijn in het hoofdstuk over levensfasebewust personeelsbeleid enkele bepalingen opgenomen vanuit de bijlage BAPO van de CAO VO 2011-2012.

Om de toepassing van het hoofdstuk op een werknemer die een zieke werknemer vervangt te vereenvoudigen, is hierover een extra artikel (2a) in het hoofdstuk opgenomen. Daarin staat dat voor deze werknemer de keuzemogelijkheden worden uitgesloten en het uurloon met de factor 1.03 wordt verhoogd.

De cao-partijen streven ernaar op korte termijn ook het hoofdstuk over professionalisering te publiceren. De volledige tekst van de CAO VO 2014-2015 wordt naar verwachting in de tweede week van juli gepubliceerd.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

‘Deeltijdjuf haalt status van leraar onderuit’

‘Scholen moeten korte metten maken met de deeltijdjuf. Die geeft niet alleen minder goed onderwijs, ze haalt ook de status van het lerarenvak onderuit.’ Dat zegt Edith Hooge, bijzonder hoogleraar Multi-level governance of educational organisations van TIAS School for Business and Society van Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven. Trouw bericht over een essay van haar.

Hooge vindt dat schoolbesturen het probleem van de deeltijdjuf serieus moeten nemen, omdat deeltijders zorgen voor ‘eenzijdig samengestelde teams van middelmatige leraren’. Zij baseert zich voor haar uitspraken onder andere op de constatering van de Inspectie van het Onderwijs dat veel deeltijders over beperkte didactische vaardigheden beschikken en niet zo goed kunnen omgaan met verschillen in de klas.

Het grote aandeel deeltijders heeft er volgens haar toe geleid dat het onderwijs voor mannen en vrouwen met grotere ambities ‘een zeer onaantrekkelijke, weinig ambitieuze werkomgeving is die zij mijden’.

Lees meer in Trouw

Lees het essay van Edith Hooge

In onderwijs uiterst zelden gedwongen ontslag

Het onderwijs is een sector waarin bijna geen gedwongen ontslagen vallen. Dat en meer staat in het rapport Vraag naar arbeid van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Niet alleen in het onderwijs, ook in de sector zorg en welzijn vindt bijna geen gedwongen ontslag plaats, terwijl dat in de overige sectoren procentueel vaker gebeurt. ‘Mogelijk spelen verschillen in de wet- en regelgeving voor ontslag voor deze sectoren een rol’, merken de onderzoekers van het SCP op.

Wat volgens hen ook kan meespelen, is dat concurrentie in het onderwijs niet belangrijk wordt gevonden. ‘De noodzaak om individuele werknemers af te rekenen op prestaties is daarmee kleiner’, zo staat in het rapport.

Gedwongen ontslagen komen ook weinig voor doordat er in het onderwijs vaak met tijdelijke contracten wordt gewerkt. In de helft van de uitstroom uit het onderwijs blijkt dat het geval te zijn.  In het onderwijs heeft 10 procent van het personeel een tijdelijk arbeidscontract zonder zicht op een vaste aanstelling.

In het rapport van het SCP staat verder dat door de sterke vergrijzing de uitstroom uit het onderwijs relatief vaak leeftijdsgerelateerd is.

Ontstressen met Lodewijk Asscher

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de campagne ‘Check je werkstress’ gelanceerd.

Eenderde van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer het grootste beroepsrisico, ook in het onderwijs.

De campagne Check je werkstress is bedoeld om werkgevers en werknemers te wijzen op de risico’s van te veel werkstress en om het onderwerp bespreekbaar te maken.

Minister Asscher: ‘Het is nu vaak nog een taboe om over werkstress te praten, daar schamen werknemers zich voor. Maar de bekende uitspraak van hard werken wordt niemand ziek, klopt in de praktijk niet. Met hard werken is niks mis, maar de randvoorwaarden om dit te kunnen doen moeten er wel zijn.’

Lees meer…

‘Veel jonge leerkrachten willen weg uit onderwijs’

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW benadrukken dat er al maatregelen zijn genomen om jonge leerkrachten voor het onderwijs te behouden. Ze reageren daarmee op een onderzoekje van CNV Onderwijs waaruit volgens die bond en het Algemeen Dagblad blijkt dat veel jonge leraren weg willen uit het onderwijs. De resultaten van dit onderzoekje onderschrijven de conclusies van de bond en de krant niet erg overtuigend.

De christelijke onderwijsvakbond en de krant willen met de resultaten laten zien dat veel leerkrachten van tussen de 20 en 35 jaar overwegen om het onderwijs vaarwel te zeggen vanwege de hoge werkdruk die zij ervaren en de volgens hen geringe carrièremogelijkheden.

Van de ruim 600 respondenten die voor het mini-onderzoekje van de bond en de krant welgeteld zeven multiple-choicevragen over hun ervaringen in het onderwijs beantwoordden, geeft ruim 80 procent aan dat de werkdruk in het onderwijs te hoog is. Maar uit het onderzoek wordt ook duidelijk dat slechts 13 procent van de leerkrachten erover nadenkt het onderwijs te verlaten. Ruim de helft denkt daar niet over na en eenderde twijfelt wel eens.

Van degenen die erover nadenken het onderwijs te verlaten, geeft driekwart aan dat de hoge werkdruk daarvan de oorzaak is. Ruim 40 procent vindt dat de carrièremogelijkheden beperkt zijn. Andere oorzaken zoals een te laag salaris of een tegenvallende praktijk worden veel minder vaak genoemd.

Uit het onderzoek blijkt verder dat bijna 70 procent van de respondenten zich erkend voelt door de school en dat ruim de helft niet het gevoel heeft door de school ‘in het diepe’ te zijn gegooid.

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW wijzen er naar aanleiding van het bericht van CNV Onderwijs en het Algemeen Dagblad op dat er al maatregelen zijn genomen om beginnende leerkrachten te behouden. Zo krijgen scholen extra geld voor betere begeleiding van startende leerkrachten en om hun meer carrièreperspectief te bieden. Ook kan een baan in het onderwijs vaker worden gecombineerd met een functie in het bedrijfsleven.

‘Leraar zijn is een van de mooiste beroepen, maar ook een beroep dat veel van mensen vraagt. Zaak voor scholen dus om goede leraren in het zadel te houden We hebben hen de komende jaren immers hard nodig’, aldus Bussemaker en Dekker.

Lerarenbeurs aanvragen kan weer (tot en met 31 mei)

De nieuwe aanvraagronde voor de Lerarenbeurs is begonnen. Er is 50 miljoen euro voor beschikbaar. Dit betekent dat ongeveer 7000 leraren dit jaar hun vakkennis kunnen verbreden of een bachelor- of masteropleiding kunnen volgen.

Sinds 2008, het jaar waarin de Lerarenbeurs door toenmalige minister Ronald Plasterk van OCW werd ingevoerd, hebben bijna 40.000 leraren deze beurs ontvangen. Doel van de beurs is om het opleidingsniveau van leraren te verhogen, hun inzetbaarheid te vergroten en een loopbaan in het onderwijs aantrekkelijker te maken.

Een Lerarenbeurs aanvragen kan digitaal via DUO. Het schoolbestuur waarbij de betreffende leraar in dienst is, moet de aanvraag mede-ondertekenen. De huidige aanvraagronde duurt tot en met 31 mei.

Lees meer…

Jonkies met baangarantie bieden oude rotten ruimte

Ongeveer 200 beginnende leraren in het primair onderwijs nemen de komende twee jaar de lessen over van ervaren collega’s. De starters krijgen gegarandeerd een vaste baan. Het ministerie van OCW trekt hier 5 miljoen euro voor uit.

De gedachte achter dit initiatief is dat beginnende leraren op deze manier werkervaring opdoen en een betere start in het onderwijs maken. Ervaren leraren krijgen meer mogelijkheden en tijd om zich verder te ontwikkelen in hun vak, bijvoorbeeld door het volgen van een masteropleiding.

(Samenwerkende) schoolbesturen hebben tot 31 mei de tijd om duo’s van starters en ervaren leraren voor het schooljaar 2014-2015 op te geven. Dat kan via het online aanmeldformulier.

Meer informatie staat op de websites van het ministerie van OCW en het Arbeidsmarktplatform PO.

Lees meer…

Ideeënbus voor behoud werkgelegenheid

Hoe kunnen we in het primair onderwijs werkgelegenheid veiligstellen? Uw ideeën zijn meer dan welkom bij het Arbeidsmarktplatform PO.

In het kader van het Sociaal Akkoord heeft het kabinet vorig jaar de Regeling cofinanciering sectorplannen in het leven geroepen. Deze regeling is bedoeld om werkzekerheid te bieden en werkloosheid te voorkomen. Sociale partners kunnen voor sectorplannen cofinanciering aanvragen.

Het Arbeidsmarktplatform PO roept schoolbesturen in het primair onderwijs op om deelplannen in te leveren. Dat kan nog tot 14 maart. De ideeën worden gebundeld en vervolgens als het sectorplan ‘Regio aan zet’ bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingediend.

Lees meer op de website van het Arbeidsmarktplatform PO.

‘Oudere leraren worden niet gedumpt’

CNV Onderwijs heeft ongelijk door te stellen dat schoolbesturen vooral van oudere leerkrachten af zouden willen. Dat stellen minister jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW. Zij baseren zich op cijfers van uitkeringsinstantie UWV.

De christelijke onderwijsbond meldde in december dat het aantal 58-plussers dat te maken heeft met een conflict of ontslagzaak op hun school de afgelopen drie jaar is vervijfvoudigd. Voorzitter van CNV Onderwijs, Helen van den Berg, sprak toen van een onwenselijke ontwikkeling: ‘We komen echt schrijnende gevallen tegen van mensen die zich bij het grofvuil gezet voelen. De afrekencultuur is het onderwijs binnengekomen.’

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker zien een heel ander beeld dan de vakbond, zo melden zij in antwoorden op Kamervragen. Ze verwijzen naar de instroomcijfers van werkloze leraren. ‘De UWV-cijfers laten een stijging van de instroom in de WW zien van zowel oudere als jongere leraren’, aldus Bussemaker en Dekker. Als de instroom van oudere leraren in de WW wordt afgezet tegen het totaal aantal oudere leraren in het onderwijs, kan volgens hem niet worden gesteld dat oudere leraren relatief vaak worden ontslagen.

Zij benadrukken geen reden te hebben om aan te nemen dat oudere leraren de dupe worden van slecht personeelsbeleid van scholen, zoals CNV Onderwijs beweert.

Jongeren willen weer leraar worden

Leraar worden wint weer aan populariteit onder leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Het aantal inschrijvingen op de lerarenopleidingen is vorig studiejaar gestegen, blijkt uit cijfers van de Vereniging Hogescholen. Populaire richtingen zijn Engels, Spaans, Duits, natuurkunde en biologie.

Minder in trek zijn scheikunde, economie, Frans en lichamelijke opvoeding.

‘Motivering nodig voor andere bekwaamheidseisen’

Het voorstel van de Onderwijscoöperatie voor herijking van de bekwaamheidseisen voor leraren schiet tekort. Dat staat in een advies van de Onderwijsraad.

Gezien het uitgangspunt van bestendigheid van regelgeving is de Onderwijsraad van mening dat in de toelichting bij het voorstel ten onrechte niet wordt ingegaan op de redenen die tot de voorgestelde herziening van de bekwaamheidseisen hebben geleid. Vanwege het ingrijpende karakter van de voorgestelde wijzigingen voor alle betrokkenen acht de Onderwijsraad het noodzakelijk dat voor de herziening een dragende motivering wordt gegeven.

Bovendien voorziet het voorstel niet in bekwaamheidseisen voor werkzaamheden van leidinggevende en ondersteunende aard. De Onderwijsraad adviseert dit alsnog te doen, omdat de kwaliteit van deze werkzaamheden medebepalend is voor de eindkwaliteit van het onderwijs.

De Onderwijsraad vindt de bekwaamheidseisen onvoldoende richtinggevend voor de lerarenopleiding, omdat zij op drie punten onvolledig zijn. De raad doet daarom de volgende aanbevelingen:

  • Neem de niveau-aanduiding expliciet op in de bekwaamheidseisen.
  • Neem eisen omtrent algemeen professioneel handelen op in de bekwaamheidseisen.
  • Doe meer recht aan de verschillen tussen het algemeen voortgezet en het beroepsgericht onderwijs.

Het bestuur van de Onderwijscoöperatie laat weten dat het met belangstelling kennis heeft genomen van het advies en beraadt zich op een reactie. In de Onderwijscoöperatie zitten diverse belangenorganisaties voor leraren.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Kamervragen over beleid voor oudere leraren

De Partij van de Arbeid en 50Plus stellen Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat schoolbesturen massaal af zouden willen van oudere leraren.

CNV Onderwijs meldt dat steeds meer schoolbesturen af willen van oudere leraren. De christelijke onderwijsbond hielp dit jaar 550 leden van 58 jaar of ouder bij een conflict of ontslagzaak. Dat is volgens CNV Onderwijs bijna vijf keer zoveel als drie jaar geleden. In ongeveer 90 procent van de gevallen leidt zo’n conflict tot het vertrek van een leraar. Ook andere bonden zeggen van leden vergelijkbare signalen te krijgen.

‘Mensen voelen zich na zoveel jaar trouwe dienst bij het grofvuil gezet’, zegt voorzitter Helen van den Berg van CNV Onderwijs in Trouw. De krant schetst de situatie van een leerkracht die al veertig jaar voor de klas staat en nog nooit een functioneringsgesprek heeft gehad. ‘Dan komt de directeur drie kwartier in de klas observeren. Hij concludeert dat zij geen rekenles kan geven. Het is het begin van een ‘coachingstraject’, dat eindigt met een slechte beoordeling. Uiteindelijk accepteren leraren onder druk van het schoolbestuur meestal een regeling voor vrijwillig vertrek’, zo staat in Trouw.

De PO-raad zegt geschrokken te zijn van de cijfers van CNV Onderwijs. Woordvoerder Harm van Gerven spreekt van een ‘forse stijging’. De sectororganisatie zegt niet het signaal te krijgen dat oudere leraren vaker slecht functioneren. ‘Als er financiële problemen zijn, is het de bedoeling dat scholen netjes afspraken maken met de bonden’, aldus Van Gerven.

De PvdA noemt de cijfers van CNV Onderwijs zorgelijk en gaat er Kamervragen over stellen aan minister Jet Bussemaker van OCW. Tweede Kamerlid Mohammed Mohandis in Trouw: Ervaren docenten hebben een belangrijke rol in de begeleiding van startende docenten. Scholen hebben de plicht werk te maken van goed personeelsbeleid. De PvdA wil van de minister weten hoe zij deze cijfers beoordeelt.’

De Kamervragen worden mede namens 50Plus ingediend.

‘Lerarentekort neemt komende jaren weer toe’

Onderzoekscentrum CentERdata voorziet tekorten op de onderwijsarbeidsmarkt. De tekorten ontstaan al over enkele jaren.

CentERdata verwacht dat in het primair onderwijs de lerarentekorten in het laatste deel van dit decennium zullen oplopen. Hoewel een verdere daling van het aantal leerlingen wordt verwacht, zullen ook veel oudere leraren over enkele jaren uitstromen vanwege pensionering. Wat ook meespeelt, is dat een aantal pabo-gediplomeerden fors daalt.

Bij ongewijzigd beleid zal rond 2020 landelijk gezien de verwachte vacaturegraad in het primair onderwijs ruim 4 procent kunnen bedragen. In de periode daarna kan dit percentage verder oplopen, vooral in de grote steden. In Amsterdam bijvoorbeeld wordt in 2020 een vacaturegraad verwacht van ongeveer 9 procent.

In het voortgezet onderwijs signaleert CentERdata op middellange termijn een oplopende vacaturegraad tot circa 2,5 procent. Op langere termijn lijken de ontgroening en vergrijzing elkaar redelijk te compenseren, waardoor de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs vanaf 2018 op macroniveau redelijk in evenwicht is.

Bij ongewijzigd beleid zullen er naar verwachting van het CentERdata nog wel knelpunten zijn voor specifieke gebieden, zoals de exacte vakken en de moderne talen. Ook zal vooral de vraag naar eerstegraadsdocenten groot zijn door de verwachte toename van het aantal havo- en vwo-leerlingen.

Lees ook het bericht Mogelijke kwalitatieve mismatch grootste arbeidsmarktuitdaging VO van het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion.

Zie ook de gerelateerde berichten rechtsboven.

Miljoenen naar voren gehaald voor jonge leraren

Om jonge leraren te behouden voor het primair en voortgezet onderwijs, wordt in totaal 150 miljoen euro uit het onderwijsbudget voor de komende jaren naar voren gehaald. Deze maatregel komt voort uit het Nationaal Onderwijsakkoord.

De komende jaren treden er zoveel oudere leraren uit het onderwijs, dat er ondanks de krimp van het aantal leerlingen een gat in het personeelsbestand ontstaat. Daarom is het nodig om jonge leraren, die gezien de krimp op korte termijn geen werk meer zouden hebben, voor het onderwijs te behouden.

Jonge leraren binden aan het onderwijs is goedkoper dan hen te ontslaan. Als voor dat laatste zou worden gekozen, wordt het onderwijs geconfronteerd met hogere premies voor het Participatiefonds in verband met stijgende werkloosheidsuitgaven. Bovendien is de kans groot dat jonge leraren die worden ontslagen, elders werk vinden. Daardoor zouden ze voor het onderwijs verloren gaan, terwijl ze daar over enkele jaren weer hard nodig zijn.

Daarom is bepaald dat er een zogenoemde kasschuif plaatsvindt. De 150 miljoen euro die naar voren wordt gehaald, komt uit de begrotingen voor 2016 en 2017. Het primair onderwijs krijgt 85 miljoen euro (52,85 euro per leerling). De resterende 65 miljoen gaat naar het voortgezet onderwijs (69,35 euro per leerling).

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Na de pabo tegenwoordig vooral vervangingen

Het aandeel reguliere banen voor net afgestudeerde pabo-studenten neemt af, terwijl het aandeel vervangingsbanen in alle regio’s voor deze groep leraren toeneemt. Dat blijkt  uit onderzoek van het Arbeidsmarktplatform PO.

Uit het onderzoek blijkt ook dat naarmate de krimp van het aantal leerlingen in een regio groeit, ook het aandeel vervangingsbanen toeneemt. In krimpregio’s ligt dat aandeel gemiddeld op meer dan de helft van het totale aantal banen.

Verder vindt 79 procent van de studenten binnen een halfjaar na hun afstuderen een (tijdelijke) onderwijsbaan. Daarmee is het beroepsrendement relatief hoog. Daarnaast blijkt hun verhuisbereidheid voor een onderwijsbaan vrij groot te zijn. Bijna de helft van de afgestudeerde pabo-studenten is al verhuisd of is hiertoe bereid.

Ga naar de website van het Arbeidsplatform PO voor een uitgebreider bericht.