Regelingen personele en materiële bekostiging

De nieuwe Regeling bedragen gemiddelde personeelslast is gepubliceerd, voor het eerst in combinatie met de Regeling exploitatiebekostiging. U vindt de gecombineerde regelingen hier.

De ophoging van de gemiddelde personeelslast (gpl) is 2,61 procent, met terugwerkende kracht tot 1 januari. In de regeling is de ophoging vanwege de kabinetsbijdrage voor de loonbijstelling vanuit de referentiesystematiek 2018 verwerkt. De tarieven voor materieel zijn met 1,59 procent opgehoogd.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Regeling personele bekostiging 2018-2019

De Regeling personele bekostiging voor het schooljaar 2018-2019 is bekendgemaakt. Hieronder staat puntsgewijs wat van belang is om te weten.

  • Kleine ophoging van de reguliere lumpsum met 0,191 procent in verband met de oploop van de functiemix. Dit betreft zowel de gemiddelde personeelslast van de leraren als het basisbedrag in het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid (PAB). De oploop in het functiemixbudget loopt nog door tot en met 2020. Dit geldt voor alle sectoren van het primair onderwijs.
  • Flinke ophoging van de kleine scholentoeslag. Dit is gedaan in het artikel van het PAB en niet in de specifieke artikelen over de kleinescholentoeslag die niet tot het PAB behoren. Besturen dienen hiermee rekening te houden in hun allocatiemodel, omdat de PAB-middelen vaak bovenschools worden gebracht. De bedragen in het PAB over de kleinescholentoeslag zijn 326 procent van het oude bedrag in het schooljaar 2017-2018. Dit geldt alleen voor het basisonderwijs.
  • De middelen voor de werkdrukvermindering zijn ook toegevoegd aan het PAB. Het bedrag per leerling is, zoals eerder aangekondigd, verhoogd met 155,55 euro.
  • De uitbetaling van de prestatieboxmiddelen vindt altijd plaats in twee delen. Om budgettechnische redenen is dit gewijzigd. In het schooljaar 2017-2018 betrof dit 33,6 procent in november en 66,4 procent in maart. In het schooljaar 2018-2019 zal dat 44,7 procent respectievelijk 55,3 procent zijn.

De toepassing van de referentiesystematiek zorgt nog voor een aanpassing in september 2018. Dan zal er een kabinetsbijdrage komen op basis van de ontwikkeling van de lonen en werkgeverslasten in de marktsector. Het kabinet stelt dit medio juni vast in het voorjaarsoverleg.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Personele bekostiging 2015-2016 aangepast

De regeling personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2015-2016 is aangepast. Het betreft de indexatie van de personele bekostiging 2015 en het loonruimteakkoord.

De kabinetsbijdrage voor de gestegen arbeidskosten 2015 is op grond van de referentiesystematiek vastgesteld op 0,44 procent. Deze indexatie voor 2015 was al verwerkt in de bekostiging 2014-2015 voor de eerste zeven maanden van 2015. Nu is deze in de aangepaste regeling personele bekostiging ook verwerkt voor de laatste vijf maanden van 2015.

Loonruimteakkoord
Op 10 juli jongstleden sloot de minister van Binnenlandse Zaken met onder andere de sectorwerkgevers in het onderwijs het loonruimteakkoord. Hierin zijn afspraken gemaakt over een loonsverhoging van in totaal 5,05 procent.

Afgesproken is dat de overheid 2,96 procent beschikbaar stelt en dat de pensioenpremie wordt verlaagd met 1,94 procent. Daarnaast moeten schoolbesturen vooralsnog zelf 0,18 procent bijdragen. Er is overleg met het ministerie van OCW om dit te compenseren.

Download de regeling en lees meer op de website van de PO-Raad.

De betreffende rekeninstrumenten in de online Toolbox van VOS/ABB zullen op korte termijn worden aangepast!

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Personele bekostiging 2016 verwerkt in rekeninstrument

De bedragen voor de personele bekostiging voor 2016 zijn verwerkt in het rekeninstrument voor de meerjarenbegroting voortgezet onderwijs.

Belangrijk in deze update is ook de complete wijziging van de bekostiging van leerwegondersteund onderwijs en praktijkonderwijs, die nu integraal onder het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs is gebracht.

Download het instrument: MJB VO 2016 vs9nov2015 (alleen voor VOS/ABB-leden)

Zie ook publicatie Staatscourant.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl