Pilot onderbouwklas praktijkonderwijs-vmbo

Het ministerie van OCW heeft een factsheet gepubliceerd over de pilot onderbouwklas praktijkonderwijs-vmbo

Het doel van deze pilot is om kansen van leerlingen te bevorderen met onderwijs op maat op het snijvlak praktijkonderwijs en vmbo.

Op het factsheet staat informatie over hoe een school voor praktijkonderwijs en een vmbo-school samen een aanvraag kunnen indienen om aan de pilot mee te doen.

Ga naar de factsheet

Regionale pilots lerarentekort: aanvragen tot 15 april

Het Arbeidsmarktplatform PO ondersteunt schoolbesturen en pabo’s ook in het schooljaar 2018-2019 bij regionale pilots om het lerarentekort aan te pakken.

Hebt u een inspirerende aanpak om het aantal en de kwaliteit van toekomstige leerkrachten te vergroten? Of verbetert u liever de huidige werkwijze om het tekort in uw regio te verminderen? Kunnen collega’s elders in het land van uw experiment, project of idee leren na uw opgedane ervaring?

Dan komt u misschien in aanmerking voor een financiële steun in de rug van het Arbeidsmarktplatform PO. U kunt tot en met 15 april 2018 een aanvraag indienen

Lees meer…

Basisscholen gezocht voor pilot sociale veiligheid

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) zoekt drie basisscholen voor een pilot op het gebied van sociale veiligheid. gezocht voor pilot sociale veiligheid.

De pilot is gericht op het ontwikkelen van een visie en de vertaling van die visie naar concreet beleid. Daarbij staat de volgende vragen centraal:

  • Hoe kan de school komen tot een aansprekende en bindende visie wat betreft sociale veiligheid?
  • Welke ingrediënten heeft die visie nodig, gebaseerd op beschikbare praktijkkennis, wetenschappelijke inzichten en ervaring van leerlingen en hun ouders?
  • Hoe kan de school ouders betrekken bij de uitwerking van die visie?

Lees meer…

Pilotscholen gezocht voor lesmateriaal levensbeschouwing

Het Centrum voor Levensbeschouwing zoekt (samenwerkings)scholen die willen meedoen aan een pilot met lesmateriaal voor levensbeschouwelijk onderwijs.

Het gaat om lesmateriaal voor basisscholen dat enerzijds open en breed is en anderzijds bijzondere aandacht heeft voor de christelijke verhalen en traditie. In de pilot worden de methodes Kleur op school en IKOS Onderwijs gecombineerd.

Gratis lesmateriaal levensbeschouwing

Scholen die meedoen aan de pilot krijgen het benodigde lesmateriaal gratis in ruil voor een bijdrage aan de evaluatie (zowel digitaal als twee keer per jaar mondeling).

U kunt meer lezen in de brochure Van samenwerken naar samenleven.

Informatie: Jik van de Laan, Centrum voor Levensbeschouwing, 058-2441894, j.v.d.laan@centrumvoorlevensbeschouwing.nl of Tamar Kopmels, Levensbeschouwelijke Educatie, info@levensbeschouwelijke-educatie.nl, 06-36047765.

Pilot regelarme scholen blijft nog beperkt

Alleen scholen die eerder het predicaat ‘Excellent’ hebben ontvangen, mogen straks meedoen aan een nieuwe pilot met regelarme scholen. Dat schrijft staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer. CDA-Kamerlid Michel Rog laat via Twitter meteen weten niet blij te zijn met deze beperking.

Rog heeft eerder een motie ingediend om deze pilot van de grond te krijgen. Daar wordt nu uitvoering aan gegeven, maar als alleen excellente scholen mogen meedoen, ontstaat er volgens Rog nog steeds niet meer diversiteit in het onderwijs, terwijl dat zijn bedoeling was.

Experiment
Het gaat om een experiment waarbij een aantal scholen maximale ruimte krijgt voor eigen beleid, omdat voor hen de wet- en regelgeving op een groot aantal onderdelen buiten werking wordt gesteld. Daarvoor is een speciale Algemene Maatregel van Bestuur nodig, die Dekker nog voor de zomer aan de Tweede Kamer wil voorleggen.

Deelnemende scholen mogen afwijken van een groot aantal bepalingen in de Wet Primair Onderwijs en de Wet Voortgezet Onderwijs. Die betreffen onder meer uitgangspunten, doelstellingen en inhoud van het onderwijs, onderwijstijd, rapportage over vorderingen, schoolplan, schoolgids, fusietoets, toelating, en ook scheiding van bestuur en toezicht. ‘De afwijkingsbevoegdheid die de scholen krijgen is dus zeer ruim’, schrijft Dekker, en voegt daar meteen aan toe: ‘Daaraan verbind ik een aantal voorwaarden die de kwaliteit van het onderwijs en de verantwoordelijkheid van de regering daarvoor afdoende waarborgen’.

Goede kwaliteit
De belangrijkste voorwaarde is dat de deelnemende scholen aantoonbaar onderwijs van goede kwaliteit verzorgen. Daarom wil Dekker de pilot starten met Excellente Scholen, hoewel hij het ‘denkbaar’ vindt dat op termijn ook scholen deelnemen die het oordeel ‘goed’ van de Inspectie van het Onderwijs krijgen. Andere voorwaarden voor deelneming zijn: instemming van de medezeggenschapsraad, onbelemmerde toegankelijkheid van het onderwijs en onbelemmerde doorstroom. Daarom moeten deelnemende scholen een eindtoets afnemen en de waarde van diploma’s borgen.

De Kamerbrief-toelatingsvoorwaarden-pilot-regelluwe-scholen

In het VOS/ABB-magazine School! van november 2014 vertelde schoolleider Eric van ’t Zelfde van openbare scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam al waarom hij graag wil deelnemen aan deze pilot.

Pilot SBO over aantrekkelijkheid vo-scholen

Scholen die zich hiervoor aanmelden, krijgen de mogelijkheid om met de internetapplicatie ‘Onderwijs Interviews’ gegevens te verzamelen over de motieven van vertrekkende medewerkers en hun bestemming. Het instrument biedt daarmee inzicht in de vertrekredenen van leraren in het voortgezet onderwijs.

Door deze informatie op uniforme wijze te behandelen, ontstaat inzicht in de aantrekkelijkheid van een individuele instelling en van de totale sector. Zowel individuele scholen als sociale partners kunnen deze kennis gebruiken om daar hun beleid op te baseren. Op dit moment loopt er een dergelijke pilot in de mbo-sector. Op verzoek van sociale partners in het voortgezet onderwijs zal het SBO in september ook een pilot gaan uitvoeren in het voortgezet onderwijs.

Het instrument
De vertrekkende medewerker kan op het internet een vragenlijst invullen. De informatie uit de individuele vragenlijsten wordt samengevoegd in een rapportage die scholen inzicht biedt in hun eigen situatie en een vergelijking geeft met het beeld van de gehele sector. Scholen kunnen deze rapportage op elk gewenst moment direct raadplegen via een website.

Scholen voor voortgezet onderwijs die aan deze pilot willen meewerken, kunenn contact opnemen met de projectleider van Onderwijs Interviews: Yumi Stamet, y.stamet@caop.nl of 070-376 5961. 

Meer informatie

Plan voor pilot Vervangingsfonds

Het voorstel voor een pilot moet nog worden voorgelegd aan de Tweede Kamer. Binnenkort verschijnt een uitwerkingsnotitie. Het is de bedoeling dat de pilot per 1 januari 2009 van start gaat en twee jaar duurt. Zeker 15 tot 20 procent van de schoolbesturen in het po moet meedoen. Die looptijd om omvang zijn nodig om de effecten goed te kunnen meten. Op basis van de evaluatie wordt besloten of de verplichte verzekering wordt gehandhaafd of  opgeheven, of dat de pilot wordt uitgebreid.

Minder rompslomp
Op dit moment draagt ongeveer de helft van alle besturen in het PO meer af aan het Vervangingsfonds dan dat er wordt gedeclareerd. Het is duidelijk dat deze besturen in principe staan te dringen om mee te doen aan de pilot. Het nieuwe stelsel geeft meer vrijheid, is eenvoudiger, dereguleert en geeft minder administratieve rompslomp. Er moet wel een mogelijkheid tot vrijwillige verzekering zijn en de kwaliteit en kwantiteit van de vervanging mogen er niet onder lijden.

Er zijn echter ook ongeveer evenveel besturen, die meer terugkrijgen van het Vf dan zij ervoor betalen. Die zullen lang niet allemaal staan te trappelen om deel te nemen, maar de opzet van de pilot is dat deze een representatief beeld moet geven van het hele PO-veld. Daarom moeten er grote, middelgrote en kleine schoolbesturen deelnemen, en eveneens besturen die momenteel financieel voordeel hebben van het VF, ongeveer quitte spelen of financieel nadeel hebben van het VF.

Loten en selecteren
Onder de besturen uit de eerste categorie moet waarschijnlijk geloot worden. Bij te weinig deelname uit een bepaalde categorie worden besturen actief benaderd. De werkgevers-, werknemersorganisaties en OCW selecteren gezamenlijk de besturen die aan de eerste stap deelnemen, op grond van afgestemde criteria. Voor de groep pilotscholen blijven de bestaande voorzieningen van het VF in het kader van de bedrijfsgezondheidszorg beschikbaar.

Financieel specialist Bé Keizer van VOS/ABB heeft een uitvoerig artikel geschreven over dit onderwerp. Dat kunt u downloaden uit de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen